Sunday, January 30, 2011

Een ziekelijk jaloerse morgenster

Jesaja 14:12  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14  ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
 

Ezechiël 28:12b
Volmaakt zijt gij van gestalte,
vol van wijsheid, volkomen schoon.
13  In Eden waart gij, Gods hof;

Monday, January 17, 2011

DE WEGKAPING


DE WEGKAPING
Jezus Christus komt om zijn gemeente weg te kapen van deze aarde vlak voordat de antichrist zich zal openbaren en vlak voordat Gog en Magog denkt Israël te kunnen verpletteren. 
Lees HIER meer over Gods plan met het Lichaam van Jezus Christus, want "Ik kom spoedig" betekent dat de Heer Jezus PLOTSELING komt en dat er dus maar één manier is om je daarop voor te bereiden en dat is om NU gered door God-Jezus en wedergeboren te zijn.

 Hoe je wedergeboren kunt worden lees je HIER.
Iedereen is een overtreder van Gods wetten, en de straf die daarop staat is de POEL VAN VUUR, maar wie zich overgeeft aan de GENADE van God in Jezus Christus zal niet verloren gaan, maar zal door Hem worden gered omdat Hij van die persoon houdt!  
Ga NIET verloren, maar kies HEDEN voor Jezus Christus!

Saturday, January 15, 2011

Eindtijd waanzin


Zou het werkelijk de bedoeling zijn van God-Jezus (de God van de Bijbel) dat gelovigen in Hem moeten speculeren over jaartallen en 'tekenen des tijds' die zouden wijzen op de terugkeer van de Heer Jezus Christus en de daaraan voorafgaande opname van het Lichaam van Christus?

NEE!
Ik keek weer eens op Xandernieuws en zag daar het jongste artikel Het verband tussen Daniëls 'tijd, tijden en een halve tijd' en 2012 , en omdat de beheerder van die site ooit besloot mij een IP-ban te geven plaats ik die link ook via anonymouse waardoor die site ook te volgen is voor mensen met een IP-ban: Het verband tussen Daniëls 'tijd, tijden en een halve tijd' en 2012 .
Ik had gelijk geen behoefte om dat artikel te lezen omdat het vanuit de 'hobby' van de webmaster van die site voortvloeit om zo moeilijk mogelijk iets heel simpels te willen zeggen waar hij mee bezig is: "de wederkomst van de Heer Jezus Christus is aanstaande en ik heb mogelijk een aanwijzing om het jaar van (het begin van) die wederkomst te kunnen bepalen".

Ik las een aantal reacties op dat artikel en die waren (zoals gewoonlijk) lovend als ze waren gegeven door 'Xandernieuws-fans', maar ook las ik een paar kritische geluiden en ik zocht toen via Google onder deze zoekopdracht naar end time madness en ik kwam al snel op deze site uit:

End Times Madness

Nu wil ik helemaal niet zeggen dat ik het automatisch eens ben met wat deze Amerikaanse site uitdraagt, want met veel van wat die site uitdraagt ben ik het helemaal niet eens, maar toch wilde ik mijn inzichten toetsen aan wat de webmaster van die site had opgetekend aan kritische beschouwingen van al die mensen die in de loop der tijden meenden te weten wanneer de wederkomst van de Heer Jezus Christus "ongeveer precies" zou gaan plaatsvinden en hoe ze dat vanuit de Bijbel meenden of menen te kunnen verantwoorden.

Wie deze website bestudeert zou tot de conclusie kunnen komen dat het allemaal onzin en zelfs waanzin is om te stellen dat de komst van de Heer Jezus Christus aanstaande is, en bedenk dan wel dat de webmaster van deze site OOK een gelovige in de Heer Jezus Christus is.

Maar waar gaat het in de Bijbel om als we dan toch willen bepalen 'hoe laat' het op de 'profetische klok' is?
Het belangrijkste eindtijdgegeven is ISRAËL.
Er is maar één land en maar één volk op aarde waar de God van de Bijbel telkens in detail over spreekt, en wie God kent die weet dat Hij (ondanks de zonden en het ongeloof van zijn volk) NOOIT zijn land en zijn volk uit het oog verliest OMDAT HIJ VAN ZIJN LAND EN VAN ZIJN VOLK HOUDT!
God heeft zijn hart aan zijn land en aan zijn volk verpand en wie aan Israël komt, die komt aan Hem persoonlijk en krijgt God persoonlijk tegenover zich!
Gelovigen in de Heer Jezus Christus die geen ZICHT hebben op dit gegeven zijn dus niet in staat zijn om te kunnen bepalen in welke tijd we leven met het oog op het profetische woord.

Anderzijds zijn er ook gelovigen in Jezus Christus die zo OVERDREVEN veel met Israël bezig zijn dat ze niet goed onderscheiden wat Gods plannen zijn met zijn volk en met zijn land en ook zien ze het onderscheid niet (meer) tussen Gods plannen met Israël en met de gemeente van Jezus Christus, want die plannen staan LOS van elkaar, al komen het gelovige overblijfsel van Israël en de gemeente van Jezus Christus in de eeuwigheid wel samen na het 1000-jarige rijk en na het Laatste Oordeel en nadat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn verschenen, die in de plaats zullen komen van deze aarde en van deze hemel/dit universum.
Mijn website gaat vooral over de aanstaande opname van de gemeente van Jezus Christus die zeven jaren vooraf zal gaan aan de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus naar zijn volk en zijn land Israël, op het hoogtepunt van Armageddon.
Ik geloof dat ik een belangrijke aanwijzing heb vanuit het woord van God die toont dat Israël eerst de Psalm-83-oorlog heeft mee te maken, waarna onder leiding van Rusland een coalitie van (Arabisch) islamitische landen zal ontstaan van landen RONDOM Israël die er op uit zal zijn om te pogen Israël definitief te vernietigen, hetgeen in dit hoofdartikel op mijn site te lezen is:
Deze Psalm-83-oorlog is nog niet begonnen, ook al kan deze oorlog elk moment aanvangen, maar ik verwacht dat als deze oorlog zal uitbreken dat alles nadien in een STROOMVERSNELLING zal geraken in de opmaat naar de Ezechiël 38/39-oorlog waar die site

End Times Madness

zo kritisch over schrijft, maar dat komt omdat de webmaster van die site de SLEUTEL niet heeft tot de onsluiting van het profetische woord en dat is de wetenschap dat God(Jezus) zo ontzettend veel van zijn land en van zijn volk houdt dat Hij DAAROM alles in de Bijbel laat toespitsen op dat land en op zijn volk zoals dat alleen iemand kan doen die ZIELSVEEL om iemand- of iets geeft.
Onderstaande passage is reeds vervuld in het jaar 70 toen de Romeinen Jeruzalem vernietigden, inclusief het Huis van God (de 'tempel'), maar wat vooral opvalt is hoe de Heer Jezus Christus -die de God van Israël is- zijn EMOTIES liet zien in verband met JERUZALEM:
Lucas 13:34
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.

Jezus spreek hier over zichzelf als GOD die als een moederdier liefde en geborgenheid wil(de) geven aan de kinderen van Jeruzalem en Israël, maar Hij werd en wordt door zijn eigen volk afgewezen, ook al was en is er wel een minderheid van Israël die wel in Hem geloofde en gelooft en die van Hem hield en houdt.

Deze uitspraak van de Heer Jezus Christus laat zien HOE STERK zijn GEVOELENS zijn ten aanzien van zijn volk!
Jezus was niet 'toevallig' een Jood!
Jezus is nog steeds een Jood en wie dat niet wil vatten die vat Jezus niet echt, want Jezus is niet 'los verkrijgbaar' van Israël en Israël is niet 'los verkrijgbaar' van Jezus!

Voor de mensen van het gelovige overblijfsel van Israël zal Jezus (de) Christus Jesjoewa ha Masjiach zijn, in hun eigen Hebreeuwse taal, en het is volkomen normaal voor Hebreeuwstaligen om Hem nu ook zo te noemen, al mogen ze die Hebreeuwse naam niet aan de gelovigen uit de niet-Joden (de heidenen) opleggen.
Maar voor de niet-Hebreeuwstaligen heet de Heer vanuit de voormalige Griekse wereldtaal Jezus (de) Christus in diverse variaties, afhankelijk van de taal die door een volk gesproken wordt, en dat deed God EXPRES om zijn volk te tuchtigen dat blind wilde blijven t.o.v. haar eigen verlosser en dat duurt nu al bijna 20 eeuwen, behalve voor die Joden die reeds in de Heer Jezus Christus zijn gaan geloven, en gedurende alle afgelopen bijna 20 eeuwen waren en zijn er kleine aantallen Joden die WEL zicht hadden en hebben op de identiteit van hun eigen Joodse Messias, want Jezus (de) Christus betekent EXACT hetzelfde als het Hebreeuwse (fonetisch) Jesjoewa ha Masjiach en het gaat dan vooral om de BETEKENIS van die naam en die is:
Jezus/Jesjoewa = IK BEN redder/redding
(de) Christus/ha Masjiach = de (met de Heilige Geest door God) gezalfde  
Volledig en afgekort betekent Jezus (de) Christus/Jesjoewa ha Masjiach dus: de gezalfde IK BEN redding of IK BEN de gezalfde redder.

Blijf uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus, maar verlang er vooral naar dat velen nog bijtijds tot geloof gaan komen opdat ze ook mee zullen kunnen gaan als de opname van de gemeente van Jezus Christus gaat plaatsvinden en denk niet in de eerst plaats aan je eigen belang, maar aan het belang van velen die nog niet gered zijn.
Kijk naar de gebeurtenissen in- en rond Israël en naar de ontwikkelingen die in verband met Israël plaatsvinden en bid voor Gods volk want alleen de Heer Jezus(God) weet WIE van zijn volk tot het gelovige overblijfsel (een derde deel) zullen behoren en daarom is het juist en goed om voor het HELE Joodse volk te bidden en om Israël te zegenen, hoe vervelend en ongelovig sommige Joden ook mogen zijn: het is en blijft Gods volk!

Israël is de sleutel!

noot: als ik vrijmoedig schrijf God-Jezus of Jezus-God dan doe ik dat omdat God en Jezus één zijn, zoals (ter vergelijking) mijn rechterhand één is met mijn brein, zo doet Gods rechterhand alles wat God wil en God is het met alles eens wat Gods rechterhand doet, en Jezus is "Gods rechterhand".Monday, January 10, 2011