Sunday, January 30, 2011

Een ziekelijk jaloerse morgenster

Jesaja 14:12  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13  En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14  ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
 

Ezechiël 28:12b
Volmaakt zijt gij van gestalte,
vol van wijsheid, volkomen schoon.
13  In Eden waart gij, Gods hof;

allerhande edelgesteente overdekte u:
rode jaspis, chrysoliet en prasem,
turkoois, chrysopraas en nefriet,
lazuursteen, hematiet en malachiet.
Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat
en aan u vastgehecht;
toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.
14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels;
Ik had u een plaats gegeven:
gij waart op de heilige berg der goden,
wandelend te midden van vlammende stenen.
15  Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werdt,
totdat er onrecht in u werd gevonden:
16  door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt
met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde.
Van de berg der goden verbande Ik u
en deed u weg, gij beschuttende cherub,
van tussen de vlammende stenen.
17  Trots was uw hart op uw schoonheid –
met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.
Ter aarde wierp Ik u neer,
en maakte u tot een schouwspel voor koningen
om met leedvermaak naar u te zien.
18  Door uw vele ongerechtigheden,
door het onrecht bij uw koophandel,
hebt gij uw heiligdommen ontwijd.
Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden
– dat verteerde u!
Ik maakte u tot as op de grond
voor de ogen van allen die u zagen.
19  Allen die onder de volken u kennen,
ontzetten zich over u;
een verschrikking zijt gij geworden,
verdwenen zijt gij – voor altijd!

M.a.w: 'morgenster' was volkomen onberispelijk en zonder zonde toen hij door YHWH-God was gemaakt en hij bleef dat tot na de schepping van het Paradijs (Eden) en tot de schepping van de mens (Adam).


Job:38 (Statenvertaling)
4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.
5 Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken?
6 Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?
7 Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.


Deze 'morgensterren' en 'kinderen Gods' zijn engelen en één van hun was de engel die we nu kennen als Satan = tegenstander.

Ook 'Morgenster' of 'Lichtbrenger' (Lucifer in het Latijn) zong vrolijk en juichte toen God = JEZUS, alles schiep en ordende.


 Maar toen kreeg hij het 'hoog in zijn bol' omdat hij niet van plan was om voor God's kroon op de schepping (de mens!) te moeten buigen, want hij zag een soort rechtopstaande naakte 'aap' die intieme omgang had met YHWH-God en hij kon zich niet voorstellen dat zo'n 'minderwaardig' wezen de kroon was op God's schepping, en hier begint de psychologie van satan's rot-karakter, wat geboren werd uit hoogmoed en afgunst en haat en minachting voor YHWH-God die zoiets 'minderwaardigs' aan de klei van deze aarde had ontrokken, en ook al was hij als (hoofd)Cherub geschapen met dienovereenkomstige verantwoordelijkheden: hij was niet van plan om dienstbaar te moeten zijn aan God's nieuwe 'lievelingetje' Adam en later God's 'lievelingetje' Eva, omdat hij zichzelf God's lievelingetje achtte.
 
Dit maakte hem tot tegenstander van God, want hierdoor kwam hij tot die overweging van Jesaja 14:13-14
 
Dit veroorzaakte dat hij door God tot 'persona non grata' (ongewenst persoon) werd verklaard en dit maakte hem woedend op God en dit bracht hem tot een couppoging in de hemel, maar hij bleef steken bij één derde van God's engelen die zich aan zijn zijde schaarden.
 
Als kersverse satan zon hij wraak op God en dus verzon hij een meesterlijk gemene suggestie om met name Eva eerst te kunnen verleiden om via haar Adam te grazen te nemen omdat Adam door God was aangesteld als heerser over deze aarde, omdat hij had geobserveerd dat Adam inmiddels meer van Eva was gaan houden dan van God, wat hem kwetsbaar maakte en rijp maakte om te kunnen worden verleid tot ongehoorzaamheid aan God, hetgeen zo ook is geschied.
 
Hij wist dat door Adam te verleiden, hij de macht over de aarde zou verwerven en zou veroorzaken dat "God's lievelingetjes" verloren zouden gaan en zo is het gegaan.
 
Maar hij hield geen rekening met God's genadeplan:
 
Genesis 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
 
Het zaad van satan zijn de mensen die verloren gaan en het zaad van de vrouw is de voorvaderlijke lijn van Lucas 3:23-38 die de mensenzoon en Zoon van God Jezus Christus opleverde, die stierf voor de zonden van alle mensen en wiens "hiel" werd vermorzeld door Zijn dood aan het kruis, maar door wiens opstanding uit de dood satan's "kop" werd vermorzeld.
 
Ongeveer op  dezelfde wijze, zoals hij dat succesvol eerder had gedaan met de eerste Adam, trachtte satan  'de tweede Adam', Jezus, ook zo te grazen te nemen, maar Jezus was niet te verleiden tot ongehoorzaamheid aan God omdat  Jezus zelf God in mensengedaante was, wat satan met zijn verwrongen denktrant maar niet kon bevatten.
 
Door als mens op aarde te verschijnen als Jezus lokte God via Jezus satan in de val, want satan dacht dat hij Jezus had verslagen door Hem aan het kruis te laten slaan, maar dat was nu juist satan's ondergang, want door Jezus' opstanding uit de dood verloor satan alle macht over die mensen die bereid waren en zijn om te geloven in de opstanding van Jezus en die bereid waren en zijn om Jezus te erkennen als Heer.
 
satan is een grote sukkel(=verliezer)!
 

 
Hij kon en kan niet bevatten dat God werkelijk er ALLES voor over had om de mensen te redden en zo kwam God als IK BEN de REDDER (de betekenis van Jezus' naam) naar deze wereld, tijdelijk zelfs lager gesteld aan de engelen, die gelukkig in meerderheid aan Hem trouw waren gebleven.
 
Hanss


DE DUIVEL ZONDIGT VAN DEN BEGINNE Sinds wanneer zondigt de duivel? Was hij misschien eerst goed en begon hij pas later met zondigen? We hoeven hierover niet te filosoferen, omdat de Schrift op deze vraag rechtstreeks antwoord geeft.
"... de duivel zondigt VAN DEN BEGINNE"
1Johannes 3:8
   
satan zondigt vanaf het begin....dat hij jaloers werd op Adam en Eva die blijkbaar de bekroning waren op God's schepping en niet hij.   Wat velen niet begrijpen is dat het conflict tussen goed en kwaad een juridisch conflict is.

God schiep perfecte engelen die zijn dienstknechten zijn.
Hij gaf ze echter wel een vrije keuzemogelijkheid, omdat God niet geïnteresseerd is in robots want die heeft Hij al in ruime mate en robots zijn niet meer dan zeer vernuftig bedachte "machines" zoals bacteriën.
Bacteriën moeten doen wat ze doen omdat ze zo zijn geprogrammeerd.

Engelen zijn echter zeer hoog-intelligente wezens die qua vorm lijken op datgene wat God van meet af aan al bedacht had als de mooiste vorm: de mens.
God heeft in principe geen vorm nodig want Hij is Geest, maar toch vind Hij het fijn om wel een vorm en dus een lichaam te hebben.
De mens is bedacht als een wezen dat leeft onder invloed van de zwaartekracht, want daarom zitten onze neusgaten bijvoorbeeld naar beneden gericht en niet naar boven gericht zoals bij een dolfijn, die zijn neusgaten ook nog eens kan afsluiten.

Een dolfijn moet dicht aan het wateroppervlak adem kunnen halen omdat dat wezen bedacht is om te leven in water.
Een mens leeft op het land en regen komt van boven en dan is het lastig als er steeds water in de neusgaten zou lopen, en o.a. daarom zitten onze neusgaten naar beneden gericht.

Maar belangrijker is de vraag: waarom ziet de mens er uit zoals het is?

God heeft vele levensvormen bedacht die leven in een milieu dat onderhevig is aan de zwaartekracht en dat begint met ééncelligen tot en met de reusachtige blauwe vinvis die leeft in de oceanen.

Ontzettend veel verschillende levensvormen heeft God bedacht waarvan er ook velen reeds zijn uitgestorven door de zondvloed, maar ook door menselijk toedoen, maar dat had Hij allemaal ingecalculeerd.

God heeft bij elk wezen bedacht waar Hijzelf het meeste behagen in zou hebben om er zijn eigen hoge wezen aan te willen verbinden en toen kwam Hij uit bij het concept van de aap.
Dit wezen was Hem echter nog niet edel genoeg en toen ontwierp Hij een hele bijzondere "aap": een rechtopstaande versie met weinig lichaamsbeharing, behalve op strategische plaatsen die deels functioneel zijn en die deels een decoratieve-artistieke functie hebben, want God is niet louter een kille wetenschapper maar de grootste artiest van het heelal.

Hij schiep van dit wezen een mannelijke variant en een vrouwelijke variant zoals bij de dieren, want hier komt de clou van dit verhaal: dankzij het feit dat wij mensen zo op DIEREN lijken kunnen we worden gered en engelen niet.

God had drie hoofdengelen geschapen die Hij Cherubs noemde: Morgenster, Michaël en Gabriël.

Morgenster was de mooiste en de intelligentste en hij was duidelijk de leider van de drie en van alle andere engelen.

De vorm van de engelen was dus door God gerelateerd aan het concept van de mens dat God al in gedachten had voordat er ooit mensen waren geschapen.

Toen God de mensen schiep waren de engelen daarvan getuige en zeker Morgenster, die met grote interesse toezag hoe God aan het werk was met het stof uit de aardbodem.

Hij zag hoe God vanuit dat stof uit de aardbodem een wezen maakte die leek op hem, maar dan ook weer heel anders en heel kwetsbaar en teer.
Hij besefte niet WAAROM God dit wezen schiep en dat God al vooruit gedacht had op wat komen zou, want God wist dat Morgenster tegen Hem in opstand zou komen en juist daarom schiep God de mens om via de mens terug te kunnen winnen, en zelfs meer, wat God zou gaan verliezen.

Morgenster hoorde hoe de mens (Adam) van God de heerschappij kreeg over de aarde die God had gemaakt juist ten behoeve van de mens, en in feite is het heelal ook ten behoeve van de mens gemaakt want het heelal staat ten dienste van de aarde en de aarde staat ten dienste van de mens.

Ergens op dat punt heeft Morgenster beseft dat niet hij maar de mens geschapen was als God's lieveling die hij zou moeten gaan dienen.

Hij zag hoe God iets bijzonders deed: Hij bracht de mens in een diepe slaap toen de mens er zelf achter was gekomen dat er voor hem geen passende hulp was, nadat hij alle dieren had benoemd en vaststelde dat er bijna altijd sprake was van een mannelijke versie en een vrouwelijke versie, behalve bij tweeslachtige dieren.
God maakte uit een rib van de mens, en dat is uit zijn zijde, en niet uit zijn hoofd of uit zijn voeten, een wezen om van te gaan houden en andersom en die hem zou gaan helpen met zijn opdracht om de aarde te bewerken en te bevolken met nieuwe mensen.
Dit werd een ander soort man: de man die zwanger kan worden van nieuw leven de "womb-man"(woman)= de "man" met de baarmoeder.
Hij noemde dat wezen dat op hem leek, maar dat anderzijds zo ontzettend anders was, 'mannin', en later werd dat wezen 'vrouw' genoemd en haar naam werd Eva, moeder van alle levenden.

Dit wezen had Morgenster's speciale interesse en hij herkende veel meer van zijn eigen schoonheid in haar dan in Adam, ofschoon ze ook 'maar' zo'n 'rechtopstaande, intelligente "aap" was die kon spreken zoals die man.

Op dit punt kwam Morgenster in actie en hij was schijnbaar nog steeds een goede engel en hij liet de slang spreken tot Adam en Eva, die dat dier volledig vertrouwden, want er was nog geen zonde in het Paradijs......altans niet zover ze dat konden vermoeden.

Morgenster was geduldig als een spin in een web toen hij zich via die slang ophield rond de boom der kennis van goed en kwaad, want zijn besluit stond vast: hij voelde zich bedrogen door God want hij zou heerser moeten zijn over deze prachtige aarde inclusief deze twee mensen en niet de mens.

Zijn gedachten leidden hem weg tot boven de wolken en God kon zijn gedachten lezen dat hij zich gelijk aan God wilde stellen door het plan van God met de mens te willen verijdelen via een list.

Zijn opstand tegen God sprak meerdere engelen aan die zich bij hem aansloten, exclusief Michaël en Gabriël en de engelen die ondergeschikt aan hun waren: tweederde deel aan de zijde van Michaël en Gabriël en eenderde deel aan de zijde van Morgenster.

Op dit punt had de intelligente Morgenster al moeten opgeven want nooit zou hij van God kunnen winnen, maar de hoogmoed is zo aantrekkelijk en zo verleidelijk en zo verslavend dat hij niet meer terug kon als een heroïne-junk.

Volmaakt zijt gij van gestalte,
vol van wijsheid, volkomen schoon.
13  In Eden waart gij, Gods hof;
allerhande edelgesteente overdekte u:
rode jaspis, chrysoliet en prasem,
turkoois, chrysopraas en nefriet,
lazuursteen, hematiet en malachiet.
Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat
en aan u vastgehecht;
toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.
14  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels;
Ik had u een plaats gegeven:
gij waart op de heilige berg der goden,
wandelend te midden van vlammende stenen.
15  Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werdt,
totdat er onrecht in u werd gevonden (Ezechiël 28:12b-15)

Geldzucht is de wortel van alle kwaad en geld staat voor bezit en voor macht: wie bezit heeft de macht....altans in Morgenster's logica.
Later wist hij hiermee Judas Iskariot te verleiden omdat ook hij een zwak had voor geld en voor macht.

God greep in en Hij onteerde Morgenster in het bijzijn van alle engelen en Hij vernederde Hem en Hij nam Hem zijn wijsheid af en ook zijn luister en Hij noemde Hem voortaan tegenstander=satan en aanklager en verwarrer=duivel.

Nu als satan werd voormalige Morgenster's geduld beloond want Eva was zeer geïntrigeerd door de aantrekkelijkheid van de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad en vooral van de gedachte waarom het toch verboden was om daavan te eten en wat sterven eigenlijk was.
Die vruchten konden toch onmogelijk slecht zijn in haar optiek en satan stond al klaar om zijn eerste slachtoffer te maken door zich heel "vertrouwelijk" en heel VROUWELIJK te wenden tot de Eva en ZIJ zeide (met een lief stemmetje*) tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2  Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3  maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5  maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6  En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, (*mijn toevoeging)
 
Na deze overduidelijke daad van ongehoorzaamheid, waarbij Eva er ook nog eens iets bij verzon, werd Adam ook snel middels de vrouw tot ongehoorzaamheid aan God verleid; want dat ze de verboden vruchten niet zouden hebben mogen aanraken had Adam haar nooit verteld, die het verbod om te eten van de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad op zijn beurt van God had gehoord.
Door die toevoeging over het zogenaamd niet mogen aanraken van de verboden vruchten wist satan dat hij Eva in zijn macht had en dat Adam spoedig daarna ook in zijn macht zou komen...
 
 ...en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7  Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten (Genesis 3:1b-7)
satan werd middels de slang vernederd door God, maar hij was er wel in geslaagd om van de mens de heerschapij over de aarde af te pakken.

Ik geloof dus absoluut niet dat God satan als tegenstander van Hemzelf heeft gemaakt want ik leg uit wat het juridische probleem is wat God middels de schepping van de mens in concept had opgelost en wat later werd gerealiseerd toen Hij als mens op aarde kwam -onder de wet- als de Zoon van God: Jezus Christus.

Twee sleutelteksten zijn van belang:

Prediker 3:18  Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn.

Psalm 36:7c: Mens en dier verlost Gij, YaHWeH (HERE).

Engelen zijn voor God juridisch niet meer te verlossen als ze eenmaal tot zonde zijn gevallen omdat ze van aanvang af perfect en onberispelijk door God waren geschapen.

Dieren zijn daarentegen wel te verlossen omdat het redeloze wezens zijn, die je niets kan en mag verwijten.
Toen de mensen tot zonde kwamen vielen ze deels tot op het niveau van de dieren en zo werd het mogelijk dat zij wel te verlossen zouden zijn indien er een geschikte losser zou komen die zich overeenkomstig God's wetten zou laten slachten als een offerlam, een offerDIER.

Dat lam werd Jezus Christus die aldus overeenkomstig Gods heilige wetten de mens middels zijn eigen BLOED los kocht, waardoor satan de aanklager, die nooit had kunnen bedenken dat God werkelijk zo "GEK" op de mens zou kunnen zijn om die weg van vernedering en pijn en bloedvergieten te willen gaan, hetgeen Jezus Christus als God-incognito heeft volbracht, het 'nakijken' kreeg.

Hiermee is het juridische probleem opgelost en kan satan slechts ziedend toezien hoe mensen door het geloof in Jezus Christus uit zijn machtsbereik worden verlost en bevrijd.


Stel dat het waar zou zijn (wat bepaalde misleide mensen beweren) dat God satan als satan had gemaakt: is er dan juridisch nog wel verlossing mogelijk volgens het offerdier (Lam van God) model?

God zou sowieso geen motief hebben gehad om überhaupt de mensen te maken, want in mijn vorige bijdrage maakte ik duidelijk waarom God eigenlijk mensen heeft gemaakt en alles wat ten dienste van de mens was geschapen, en dat is het hele heelal, de aarde en alles wat leeft en bloeit en groeit.

Deze fysieke fase had God dan over kunnen slaan!

Hoe had God dan het juridische probleem kunnen oplossen?

Door zelf in de poel van vuur te springen, maar dat zou gelijk hebben gestaan aan zelfmoord want satan zou dan gelijk de macht in de hemel hebben overgenomen.

Kortom: het hele idee dat satan door God als satan zou zijn geschapen is zo onlogisch als maar kan, en zou God tevens medeplichtig maken aan alle misdaden van satan, en zie daartoe deze studie: Op welke leeuw lijk ik?


Voor mijn bekering geloofde ik dat God en de duivel onder één hoedje speelden...als ze al bestonden, want ik was compleet van God los, en na mijn bekering zou ik dan opnieuw moeten gaan geloven dat ik het eigenlijk bij het rechte eind had voorafgaande aan mijn bekering toen ik bijna krankzinnig werd van de onopgeloste levensvragen?

Als God de duivel als de satan zou hebben geschapen dan zou men het recht hebben om iedereen uit te roeien, als men dat zou kunnen of willen, want uiteindelijk maakt het dan geen klap uit aan welke kant men staat.

Ik zou dan iedereen aanraden om vandaag nog zelfmoord te plegen want er staat toch geen sanctie op en dat zou dan de snelste weg zijn naar "de hemel".
Doorleven kan natuurlijk ook en dan 'gewoon' wachten op de 'natuurlijke dood', echter met het risico dat men dement raakt of wilsonbekwaam wordt waardoor de lijdensweg erg lang zou kunnen worden.

Nee.....dan geloof ik toch liever in God's ware plan en dat er geen gemeenschap ooit mogelijk is tussen licht en duisternis, goed en kwaad, God en satan, Jezus en de duivel.


Monday, January 17, 2011

DE WEGKAPING


DE WEGKAPING
Jezus Christus komt om zijn gemeente weg te kapen van deze aarde vlak voordat de antichrist zich zal openbaren en vlak voordat Gog en Magog denkt Israël te kunnen verpletteren. 
Lees HIER meer over Gods plan met het Lichaam van Jezus Christus, want "Ik kom spoedig" betekent dat de Heer Jezus PLOTSELING komt en dat er dus maar één manier is om je daarop voor te bereiden en dat is om NU gered door God-Jezus en wedergeboren te zijn.

 Hoe je wedergeboren kunt worden lees je HIER.
Iedereen is een overtreder van Gods wetten, en de straf die daarop staat is de POEL VAN VUUR, maar wie zich overgeeft aan de GENADE van God in Jezus Christus zal niet verloren gaan, maar zal door Hem worden gered omdat Hij van die persoon houdt!  
Ga NIET verloren, maar kies HEDEN voor Jezus Christus!

Saturday, January 15, 2011

Eindtijd waanzin


Zou het werkelijk de bedoeling zijn van God-Jezus (de God van de Bijbel) dat gelovigen in Hem moeten speculeren over jaartallen en 'tekenen des tijds' die zouden wijzen op de terugkeer van de Heer Jezus Christus en de daaraan voorafgaande opname van het Lichaam van Christus?

NEE!
Ik keek weer eens op Xandernieuws en zag daar het jongste artikel Het verband tussen Daniëls 'tijd, tijden en een halve tijd' en 2012 , en omdat de beheerder van die site ooit besloot mij een IP-ban te geven plaats ik die link ook via anonymouse waardoor die site ook te volgen is voor mensen met een IP-ban: Het verband tussen Daniëls 'tijd, tijden en een halve tijd' en 2012 .
Ik had gelijk geen behoefte om dat artikel te lezen omdat het vanuit de 'hobby' van de webmaster van die site voortvloeit om zo moeilijk mogelijk iets heel simpels te willen zeggen waar hij mee bezig is: "de wederkomst van de Heer Jezus Christus is aanstaande en ik heb mogelijk een aanwijzing om het jaar van (het begin van) die wederkomst te kunnen bepalen".

Ik las een aantal reacties op dat artikel en die waren (zoals gewoonlijk) lovend als ze waren gegeven door 'Xandernieuws-fans', maar ook las ik een paar kritische geluiden en ik zocht toen via Google onder deze zoekopdracht naar end time madness en ik kwam al snel op deze site uit:

End Times Madness

Nu wil ik helemaal niet zeggen dat ik het automatisch eens ben met wat deze Amerikaanse site uitdraagt, want met veel van wat die site uitdraagt ben ik het helemaal niet eens, maar toch wilde ik mijn inzichten toetsen aan wat de webmaster van die site had opgetekend aan kritische beschouwingen van al die mensen die in de loop der tijden meenden te weten wanneer de wederkomst van de Heer Jezus Christus "ongeveer precies" zou gaan plaatsvinden en hoe ze dat vanuit de Bijbel meenden of menen te kunnen verantwoorden.

Wie deze website bestudeert zou tot de conclusie kunnen komen dat het allemaal onzin en zelfs waanzin is om te stellen dat de komst van de Heer Jezus Christus aanstaande is, en bedenk dan wel dat de webmaster van deze site OOK een gelovige in de Heer Jezus Christus is.

Maar waar gaat het in de Bijbel om als we dan toch willen bepalen 'hoe laat' het op de 'profetische klok' is?
Het belangrijkste eindtijdgegeven is ISRAËL.
Er is maar één land en maar één volk op aarde waar de God van de Bijbel telkens in detail over spreekt, en wie God kent die weet dat Hij (ondanks de zonden en het ongeloof van zijn volk) NOOIT zijn land en zijn volk uit het oog verliest OMDAT HIJ VAN ZIJN LAND EN VAN ZIJN VOLK HOUDT!
God heeft zijn hart aan zijn land en aan zijn volk verpand en wie aan Israël komt, die komt aan Hem persoonlijk en krijgt God persoonlijk tegenover zich!
Gelovigen in de Heer Jezus Christus die geen ZICHT hebben op dit gegeven zijn dus niet in staat zijn om te kunnen bepalen in welke tijd we leven met het oog op het profetische woord.

Anderzijds zijn er ook gelovigen in Jezus Christus die zo OVERDREVEN veel met Israël bezig zijn dat ze niet goed onderscheiden wat Gods plannen zijn met zijn volk en met zijn land en ook zien ze het onderscheid niet (meer) tussen Gods plannen met Israël en met de gemeente van Jezus Christus, want die plannen staan LOS van elkaar, al komen het gelovige overblijfsel van Israël en de gemeente van Jezus Christus in de eeuwigheid wel samen na het 1000-jarige rijk en na het Laatste Oordeel en nadat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn verschenen, die in de plaats zullen komen van deze aarde en van deze hemel/dit universum.
Mijn website gaat vooral over de aanstaande opname van de gemeente van Jezus Christus die zeven jaren vooraf zal gaan aan de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus naar zijn volk en zijn land Israël, op het hoogtepunt van Armageddon.
Ik geloof dat ik een belangrijke aanwijzing heb vanuit het woord van God die toont dat Israël eerst de Psalm-83-oorlog heeft mee te maken, waarna onder leiding van Rusland een coalitie van (Arabisch) islamitische landen zal ontstaan van landen RONDOM Israël die er op uit zal zijn om te pogen Israël definitief te vernietigen, hetgeen in dit hoofdartikel op mijn site te lezen is:
Deze Psalm-83-oorlog is nog niet begonnen, ook al kan deze oorlog elk moment aanvangen, maar ik verwacht dat als deze oorlog zal uitbreken dat alles nadien in een STROOMVERSNELLING zal geraken in de opmaat naar de Ezechiël 38/39-oorlog waar die site

End Times Madness

zo kritisch over schrijft, maar dat komt omdat de webmaster van die site de SLEUTEL niet heeft tot de onsluiting van het profetische woord en dat is de wetenschap dat God(Jezus) zo ontzettend veel van zijn land en van zijn volk houdt dat Hij DAAROM alles in de Bijbel laat toespitsen op dat land en op zijn volk zoals dat alleen iemand kan doen die ZIELSVEEL om iemand- of iets geeft.
Onderstaande passage is reeds vervuld in het jaar 70 toen de Romeinen Jeruzalem vernietigden, inclusief het Huis van God (de 'tempel'), maar wat vooral opvalt is hoe de Heer Jezus Christus -die de God van Israël is- zijn EMOTIES liet zien in verband met JERUZALEM:
Lucas 13:34
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.

Jezus spreek hier over zichzelf als GOD die als een moederdier liefde en geborgenheid wil(de) geven aan de kinderen van Jeruzalem en Israël, maar Hij werd en wordt door zijn eigen volk afgewezen, ook al was en is er wel een minderheid van Israël die wel in Hem geloofde en gelooft en die van Hem hield en houdt.

Deze uitspraak van de Heer Jezus Christus laat zien HOE STERK zijn GEVOELENS zijn ten aanzien van zijn volk!
Jezus was niet 'toevallig' een Jood!
Jezus is nog steeds een Jood en wie dat niet wil vatten die vat Jezus niet echt, want Jezus is niet 'los verkrijgbaar' van Israël en Israël is niet 'los verkrijgbaar' van Jezus!

Voor de mensen van het gelovige overblijfsel van Israël zal Jezus (de) Christus Jesjoewa ha Masjiach zijn, in hun eigen Hebreeuwse taal, en het is volkomen normaal voor Hebreeuwstaligen om Hem nu ook zo te noemen, al mogen ze die Hebreeuwse naam niet aan de gelovigen uit de niet-Joden (de heidenen) opleggen.
Maar voor de niet-Hebreeuwstaligen heet de Heer vanuit de voormalige Griekse wereldtaal Jezus (de) Christus in diverse variaties, afhankelijk van de taal die door een volk gesproken wordt, en dat deed God EXPRES om zijn volk te tuchtigen dat blind wilde blijven t.o.v. haar eigen verlosser en dat duurt nu al bijna 20 eeuwen, behalve voor die Joden die reeds in de Heer Jezus Christus zijn gaan geloven, en gedurende alle afgelopen bijna 20 eeuwen waren en zijn er kleine aantallen Joden die WEL zicht hadden en hebben op de identiteit van hun eigen Joodse Messias, want Jezus (de) Christus betekent EXACT hetzelfde als het Hebreeuwse (fonetisch) Jesjoewa ha Masjiach en het gaat dan vooral om de BETEKENIS van die naam en die is:
Jezus/Jesjoewa = IK BEN redder/redding
(de) Christus/ha Masjiach = de (met de Heilige Geest door God) gezalfde  
Volledig en afgekort betekent Jezus (de) Christus/Jesjoewa ha Masjiach dus: de gezalfde IK BEN redding of IK BEN de gezalfde redder.

Blijf uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus, maar verlang er vooral naar dat velen nog bijtijds tot geloof gaan komen opdat ze ook mee zullen kunnen gaan als de opname van de gemeente van Jezus Christus gaat plaatsvinden en denk niet in de eerst plaats aan je eigen belang, maar aan het belang van velen die nog niet gered zijn.
Kijk naar de gebeurtenissen in- en rond Israël en naar de ontwikkelingen die in verband met Israël plaatsvinden en bid voor Gods volk want alleen de Heer Jezus(God) weet WIE van zijn volk tot het gelovige overblijfsel (een derde deel) zullen behoren en daarom is het juist en goed om voor het HELE Joodse volk te bidden en om Israël te zegenen, hoe vervelend en ongelovig sommige Joden ook mogen zijn: het is en blijft Gods volk!

Israël is de sleutel!

noot: als ik vrijmoedig schrijf God-Jezus of Jezus-God dan doe ik dat omdat God en Jezus één zijn, zoals (ter vergelijking) mijn rechterhand één is met mijn brein, zo doet Gods rechterhand alles wat God wil en God is het met alles eens wat Gods rechterhand doet, en Jezus is "Gods rechterhand".Monday, January 10, 2011