Monday, February 28, 2011

Het najagen van windIk las dit bericht op de teletekst:

       Teletekst ma 28 feb 2011         
 ***************************************
 Meer windmolens maar minder wind   

 ***************************************
 ` De productie van elektriciteit door 
 windmolens is vorig jaar gedaald met 13
 procent.Het Nederlandse windmolenpark 
 groeide,maar volgens het CBS was er in
 2010 relatief weinig wind.            
                                       
 Het CBS gebruikt een speciale index om
 de hoeveelheid te meten.Het gemiddelde
 daarvan is 100.Vorig jaar kwam de index
 uit op 77,het laagste niveau sinds de 
 metingen begonnen in 1988.            
                                       
 De totale productie van duurzame      
 elektriciteit bleef ongeveer gelijk en
 was vorig jaar negen procent van het  
 energieverbruik in Nederland.Het CBS  
 zegt dat de elektriciteitsproductie uit
 biomassa vorig jaar juist toenam.     
 ***************************************

En toen kwam ik tot de volgende overpeinzing:


Prediker 1,14
Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind!
Prediker 1,17
zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien, dat ook dit is najagen van wind.
Prediker 2,11
Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen – zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.
Prediker 2,17
Daarom kreeg ik een afkeer van het leven, want kwaad scheen mij het werk, dat onder de zon geschiedt: het is alles ijdelheid en najagen van wind.
Prediker 2,26
Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
Prediker 4,4
Ook zag ik, dat al het zwoegen, alsook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander; ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
Prediker 4,6
Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind.
Prediker 4,16
er was geen einde aan al het volk, aan allen, aan wier spits hij stond. Maar de lateren vonden in hem geen vreugde. Dus is ook dit ijdelheid en najagen van wind.

Prediker 6,9
Beter is het zien der ogen dan het jagen der begeerte. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind .

Uit: NBG-vertaling 1951


Wat wind in wetenschappelijke zin is kan men HIER lezen, maar in de context van de bovenstaande Bijbelcitaten betekent het najagen van wind NIETS.

Mensen zijn met van alles en nog wat bezig, maar veel ervan is het najagen van wind.

Natuurlijk betekent dat niet dat men in alle opzichten nietszeggend bezig is, want wat gedaan moet worden, moet worden gedaan, maar wie het evangelie kent denkt dan ook aan deze woorden van de Heer Jezus Christus:

Bezorgdheid 

Matteüs 6:25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Uit: NBG-vertaling 1951


De Bijbelteksten over het najagen van wind komen alle uit Prediker, het boek van Salomo, de zoon van Koning David, maar dit zei de Heer Jezus Christus over Salomo:

Lucas 11,31
De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier.

Uit: NBG-vertaling 1951

Jezus Christus had het over zichzelf, want Hij is de wijsheid die Hij Salomo schonk bij aanvang van diens Koningschap:

Salomo’s bede om wijsheid 

(Het woord HERE(N) slaat op de wegvertaling van de NAAM van God en dat is IK BEN, die IK BEN, kortweg IK BEN)


1 Koningen 3:En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte; hij nam namelijk Farao’s dochter en bracht haar in de stad Davids, totdat hij de bouw van zijn huis en van het huis des HEREN en van de muur rondom Jeruzalem voltooid zou hebben.
Alleen was het volk gewoon op de hoogten te offeren, omdat tot op die dagen nog geen huis voor de naam des HEREN gebouwd was. En Salomo betoonde zijn liefde tot de HERE door te wandelen in de inzettingen van zijn vader David; alleen was hij gewoon op de hoogten offers te slachten en in rook te doen opgaan.
Zo ging de koning naar Gibeon om daar te offeren, omdat dit de voornaamste hoogte was; duizend brandoffers bracht Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de HERE aan Salomo des nachts in een droom, en God zeide: Vraag; wat zal Ik u geven? Toen zeide Salomo: Gij hebt uw knecht, mijn vader David, grote goedertierenheid bewezen, evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart jegens U gewandeld heeft; en Gij hebt aan hem deze grote goedertierenheid bevestigd door hem een zoon te geven, die op zijn troon zit, zoals heden het geval is. En nu, HERE, mijn God, Gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben; ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Zo staat uw knecht te midden van uw volk, dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10 En het was goed in de ogen des HEREN, dat Salomo dit gevraagd had. 11 En God zeide tot hem: Omdat gij dit gevraagd hebt, en voor u geen lang leven hebt gevraagd, en geen rijkdom, en ook niet gevraagd hebt het leven uwer vijanden, maar voor u inzicht hebt gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen, 12 zie, Ik doe naar uw woord; zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke vóór u niet geweest is, noch na u zal opstaan. 13 En ook wat gij niet gevraagd hebt, geef Ik u, zowel rijkdom als eer, zodat onder de koningen uws gelijke niet zal zijn geweest al uw dagen. 14 En indien gij op mijn wegen wandelt en mijn inzettingen en geboden bewaart, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik uw leven verlengen. 15 Daarop ontwaakte Salomo, en zie, het was een droom. En toen hij te Jeruzalem gekomen was, stelde hij zich voor de ark van het verbond des HEREN en offerde brandoffers en bereidde vredeoffers, en hij richtte een feestmaal aan voor al zijn dienaren.

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951


IK BEN sprak met Salomo via een droom en Hij gaf Salomo zoveel wijsheid dat mensen versteld daarover zouden staan, en toch was Salomo maar een gewone zondaar zoals iedereen, maar God ziet het hart aan en diegene wiens hart op God gericht is zal God ontmoeten, en Salomo kon niet weten dat God en Jezus Christus één zijn, maar sinds zijn overlijden weet hij dat wel.

Het tegenovergestelde van het najagen van wind is dus God zoeken en omgang met Hem hebben en de Heer Jezus zei dat zelf het beste:

Matteüs 6:27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

De Heer Jezus gaf hier eigenlijk te kennen dat Hij degene was die destijds tot Salomo sprak in die droom, want Hij was het die Salomo MEER gaf dan waar hij om had gevraagd, en zo beloofd Hij dat nog steeds te geven aan een ieder die eerst Gods Koninkrijk zoekt!

Jezus Christus is het Koninkrijk van God! 

Jezus Christus is.........GOD

Friday, February 25, 2011

De St. Pieter-leugenDit zegt de Wikipedia over de St. Pieter:

De Sint-Pietersbasiliek (Italiaans: Basilica di San Pietro) is een katholieke kerk en basilica major aan het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De kerk werd tussen 1506 en 1626 gebouwd in barokarchitectuur op de plaats van het vroegere Circus van Nero in Rome, waar volgens de overlevering de apostel en eerste Paus, Petrus, gekruisigd en begraven werd.

Maar het volgende artikel toont aan dat Petrus helemaal niet in Rome geweest is, waardoor de claim van de katholieke kerk vervalt dat Petrus de eerste Paus zou zijn geweest waar de huidige Paus (de Heilige Stoel) zijn macht over de katholieke gelovigen aan ontleent.

 Petrus versus de Pausen

Het verschil tussen Antiochië en Alexandrië


In de nieuwe ‘bijbel’vertalingen worden vele woorden, delen van zinnen, hele zinnen of zelfs meerdere zinnen achter elkaar, weggelaten. De oorzaak, dat dit gebeurt, ligt bij de oorsprong van de vertalingen.      

De bron van de Heilige Schrift ligt in: Antiochíë (zie Handelingen 11 en 13). Het gaat tot aan de einden der aarde, door de Waldenzen, de Albigenzen, en de Bogomielen   (Latijn), de Paulinisten (Grieks), en de Hussieten, de Broeders, de Moravische Broeders, de Mennonieten, en de Piëtisten (Duits), en de Baptisten, de Separatisten, de Puriteinen, de Dispensationalisten, de Fundamentalisten en de Methodisten (Engels). De Heilige Schrift werd lang voor 1890 vertaald in het Indisch en in de Chinese dialecten, en elke hoofdtaal in de wereld had voor 1901 toegang tot het geïnspireerde Woord van God, in haar eigen taal (o.a. de Engelse King James 1611, de Statenvertaling). Alle opwekkingen, reformatie, het winnen van zielen en interesse in Bijbelstudie vloeit voort uit deze tekst. Het is de tekst die door de Heilige Geest bewaard is, ondanks conservatieve en liberale wetenschapsbeoefening.      

Wednesday, February 23, 2011

Op welke leeuw lijk ik? - Which lion do I resemble?

Sorry folks, it's in Dutch....

"Op welke leeuw lijk ik nou...op de Leeuw van Juda of op satan die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden?"
'Which LION do I resemble: the Lion of the tribe of Judah, or the devil, who walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour, and who's also the DRAGON and the Serpent?'

http://2.bp.blogspot.com/-NggKli4_BY0/VpSytAah61I/AAAAAAAAizQ/s7tqkdJStqM/s1600/Lion%2Bof%2Bthe%2BTribe%2Bof%2BJudah%253B%2BJESUS.png

of
or

"auw!....dat doet zeer man!"
"Ouch! .... that hurts man!"

Velen denken dat God en de duivel één pot nat zijn omdat de duivel voortkwam uit God die hem schiep.
Men redeneert dan dat een kwaadaardig personage als satan nooit tot zo'n crimineel karakter had kunnen uitgroeien als God niet eerst daartoe de mogelijkheden had geschapen.


Sunday, February 20, 2011

De laatste bazuin

Sommigen schijnen te denken dat de laatste bazuin, zoals geleerd door de apostel Paulus, dezelfde bazuin is als die welke Johannes heeft voorzegd in het boek Openbaring. Wat is het Bijbelse standpunt in deze? 
De passages waar het om gaat zijn de volgende:
1 Kor.15:51-52   Ziet, ik zeg u een verborgenheid : wij zullen wel niet allen ontslapen , maar wij zullen allen veranderd worden ;
52 In een punt des tijds, in een ogenblik ,
met de laatste bazuin
; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
1 Thess.4:16-17Want de Heere Zelf zal met een geroep , met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen .
 
Openb.8:6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. Openb.11:15
En de zevende engel heeft
gebazuind , en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
 
Om te beginnen geloof ik niet dat Paulus en Petrus niet over dezelfde bazuin kunnen spreken, aangezien zij allebei wel namens Christus spreken (Gal.1:12=aan Paulus; Openb.1:1, 17-19=aan Johannes), maar NIET   allebei over hetzelfde programma van God spreken.

Paulus is de enige en unieke apostel aan wie de Verborgenheid geopenbaard is en Johannes is één 12 apostelen aan wie een verdere openbaring is gegeven van het koninkrijk van God op aarde. Dat was reeds geprofeteerd en dus bekend in het Oude Testament.

Echter alleen Johannes maakt bijvoorbeeld bekend dat er eerst een 1000 jarig Koninkrijk van vrede op aarde zal zijn met Christus op de troon, met een korte onderbreking, voordat het eeuwige Koninkrijk aanbreekt. Dat is dus een aanvulling op iets wat reeds is bekendgemaakt. Paulus spreekt over een Koninkrijk in de hemel.
Dat is dus tegengesteld aan elkaar, maar is voor ons geen probleem als wij het Woord recht snijden (2Tim.2:15).

Welnu, zo moeten wij een onderscheid maken tussen de laatste bazuin uit het programma van de Verborgenheid waar Paulus over spreekt en de zevende bazuin uit het Profetisch programma waar Johannes over spreekt. Het zijn twee verschillende gebeurtenissen.

De laatste bazuin klinkt als de Gemeente, het Lichaam van Christus opgenomen wordt. De zevende bazuin staat voor het moment dat de koninkrijken van deze wereld terug geclaimd worden die rechtvaardiglijk aan God toebehoren.

Een ander verschil tussen de twee is het tijdselement waarop dit gebeurt. De laatste bazuin van de Opname is tevens de afsluiting van de huidige Bedeling der Genade waarin wij nu leven (Ef.3:2) wat dus betekent dat ook het verborgen programma beëindigd is.
Het profetische programma zal weer verder gaan waar het gestopt is, nu 2000 jaar geleden bij de steniging van Stefanus. Echter het geluid van de zevende bazuin is de "LAATSTE bazuin" in een reeks van zeven welke weer een nieuwe reeks van zeven engelen inluidt (Op.11:17-19 vgl.15:5-8) die   7 gouden fiolen vol met de toorn Gods zullen gaan uitgieten op aarde(Op.16:1 en verder).
M.a.w. wee hem die uit ziet naar de zevende bazuin! Onze hoop is de laatste bazuin !
-Jan Stelma                       Bron...
 

alverzoeningsleugendrekleergedoogsite

 
Origineel staat er op de weblogkop van Weeswaakzaam  "Onderzoek alles, behoud het goede" maar dat is niet de juiste tekst want God vraagt helemaal niet van zijn kinderen om alles te onderzoeken, maar om alles wat 'op je pad' komt te TOETSEN aan het woord van God, en dat is precies wat ik gedaan heb nadat ik via het internet voor het eerst van mijn leven te maken kreeg met de alverzoeningsleugenleer.

Na mijn bittere ervaringen in het verleden op Xandernieuws en andere 'gristelijke' sites kan ik nu ook 'Weeswaakzaam' toevoegen aan het rijtje van sites waar men het niet zo nauw neemt met de waarheid van de Bijbel aangaande het Heil in Jezus Christus, en het patroon is steeds hetzelfde: alverzoeners die het Heil in Jezus Christus hebben verkracht tot een aanfluiting worden geen strobreed in de weg gelegd om hun onbijbelse LEUGENS te verkondigen omdat het allemaal zo 'gristelijk' lijkt te zijn wat deze lieden te berde brengen.


alverzoeners (zonder hoofdletter a) zijn afvalligen die de waarheid veranderen in leugens waarbij het volgens hun exegese van het woord van God zelfs staat te gebeuren dat de mensenmoordenaar van den beginne (satan) tot 'bekering' komt en dat iedereen zich zal verzoenen met God, zelfs indien men gedurende het aardse leven geen enkele boodschap had aan God of indien men zelfs een bewuste satanist was.
alverzoeners zijn derhalve ernstig misleide mensen die vanuit hun verdwazing andere gelovigen trachten te besmetten met hun gestoorde ideeën.
Hieronder een citaat van zo'n 'alverzoener':

Tegenstanders doen er werkelijk ALLES aan om de leer van de alverzoening zwart en verdacht te maken.
Het is niet te filmen! Mensen waarvan de naam bekend is worden thuis opgebeld, bedreigd,uitgescholden, gelasterd in krant en kerkblad. Je ziet het aan de berichten hier.
We zouden kinderen van satan zijn of op zijn minst ernstig dwalen.
Je kunt beter mormoon, katholiek, atheïst, agnost zijn of in een obscure sekte zitten dan geloven dat God de Redder is van alle mensen. Het is te triest voor woorden hoe graag gelovigen vasthouden aan een ‘hel’ waar ‘doden’ voor altijd gepijnigd zullen worden en alleen maar spijt zullen voelen. Ik moet daar helaas ook bij vermelden dat een aantal mensen die zo van leer zijn getrokken tot een bepaalde groep behoren wiens geestelijk leider veel mensen tot het geloof in de Alverzoener (heeft) zien overgaan. En blijkbaar is dat moeilijk te verteren.


Wat de 'alverzoeners' zelf doen zegt deze hypocriete persoon er niet bij, al geloof ik dat hij de zaken aandikt omdat liegen geen probleem is voor mensen die dit soort dwalingen aanhangen, maar daar wil ik het niet eens over hebben: ik wil het hebben over dit fenomeen op het internet in deze eindtijd.

Juist omdat het eindtijd is en omdat de komst van de Heer Jezus Christus aanstaande is doet de tegenstander er alles aan om zoveel mogelijk mensen verloren te laten gaan, terwijl God-de Heer Jezus Christus er alles aan doet om zoveel mogelijk mensen te redden, en de leugenleer van de alverzoening is één van zijn methodes om met name onder Christelijke mensen zijn slag te slaan.
Ik stel wel het volgende: wie echt tot wedergeboorte is gekomen en wie de Heer Jezus Christus op de eerste plaats heeft staan in zijn leven heeft niets te vrezen van deze leugenleer omdat God zo'n iemand beschermt tegen dit geestelijke vergif.

Er zijn gelukkig ook mensen die zich hebben afgekeerd van deze ernstige dwaling en die niets meer met de leugens van deze godslasterlijke leer te maken willen hebben, en dat is uiteraard een goede zaak!

De alverzoeners die zich profileren op het internet zijn de meest fanatieke aanhangers van die leer en daarmee vergelijk ik hun met 'internet-Jehovah's getuigen' en 'internet moslims' die ook tot de meest fanatieke aanhangers van die sektes behoren en die de diverse Christelijke en 'gristelijke'* sites teisteren met hun waanzin en misleidende praatjes.

Op goede Christelijke internetfora worden deze leugenleer en zijn propagandisten niet getolereerd, maar op 'gristelijke' sites krijgt dit fenomeen vrij spel omdat de moderators van zulke sites zelf niet- of nauwelijks recht staan in de Bijbelse leer of/en niet eens wedergeboren zijn.

Persoonlijk kreeg ik te maken met een beheerder op Weeswaaakzaam die zich na mijn IP-ban op die site bediende van onbewijsbare en ongefundeerde laster als zou ik een seksueel gefrustreerd persoon zijn die met zijn vrouw zou hebben 'aangepapt' en dat ik haar voor hoer zou hebben uitgescholden nadat ze niet op mijn avances inging.

Ik weet punt één niet eens wie zijn vrouw is omdat deze beheerder zich bedient van een schuilnaam, maar ik vond het helemaal bizar dat ik van hem las dat hij het als een onderschrijving van zijn (lage) beweringen zag dat ik er op mijn site aandacht aan had besteed, zoals ik er nu ook weer over schrijf.

Blijkbaar heeft deze persoon een 'appeltje met me te schillen' i.v.m. discussies en confrontaties op The End Time (endtimes.punt.nl) waar het er in het verleden stevig aan toe kon gaan, en waar het vaak met z'n allen tegen één (mij) was, meestal gedaan door laffe mensen die zich verschuilen achter aliassen of die zelfs te beroerd waren (en zijn) om een naam of een alias te gebruiken, wat helaas schering en inslag is op veel punt.nl-sites.
Maar één ding weet ik zeker dat ik geen vrouw daar voor hoer heb uitgescholden, hetgeen die moderator van Weeswaakzaam zonder bewijs beweert.

Ik sla altijd alles op wat ik zelf heb gezegd op diverse sites en ik kan zo bewijzen dat hij niet de waarheid spreekt.

Heeft iemand iets tegen een ander dan is de gemakkelijkste weg blijkbaar om karaktermoord op zo'n persoon te plegen door zo'n iemand seksuele zonden toe te dichten, en wie het drastisch aanpakt gebruikt de suggestie dat iemand pedofiel is om zo'n iemand totaal in de vernieling proberen te helpen, en wat men allemaal (onder leiding van satan) aan lasterlijke zaken over de Heer Jezus Christus heeft gezegd is met geen pen te beschrijven, dus verdraag ik het maar wat die beheerder over mij waagde te beweren, want de Heer Jezus en ik weten dat hij liegt, en de suggestie dat ik een pedofiel zou zijn is ook al door iemand gedaan, en op het internet (en zeker op punt.nl) is blijkbaar alles mogelijk en zeker als men anoniem of via een alias opereert.

Ik schreef in het verleden mee op Weeswaakzaam, denkende dat het een Christelijke site was, maar dat Christelijke valt erg tegen en ook dat men geklaagd had aan het adres van de moderator van punt.nl vanwege het gebruik door mij van de weblogkop (banner) van Weeswaakzaam om duidelijk te maken dat ik die site een alverzoeningsleugendrekleergedoogsite acht, die op de voorpagina doorlinkt naar een site waar die dwaling verkondigd wordt, en die moderator van punt.nl maande mij om een kopie van die banner (die ik had voorzien van mijn tekst) van mijn punt.nl-site te verwijderen en ook om linken op mijn xembryo.punt.nl-site die verwijzen naar 'content' op Weeswaakzaam te verwijderen omdat ik anders juridische stappen van de kant van Weeswaakzaam tegen mij zou kunnen verwachten, en dat vond ik tamelijk bizar, want Weeswaakzaam klaagde dus blijkbaar bij de moderator van punt.nl over mij, die mij op zijn beurt een e-mail stuurde waarin hij weer eens dreigde met 'disciplinaire maatregelen' tegen mij indien ik die gewraakte zaken niet zou verwijderen.

Nu had ik op eigen gelegenheid en voordat ik die e-mail van de moderator van punt.nl gelezen had, die gewraakte zaken al verwijderd van mijn punt.nl-weblog en ik besloot om helemaal te kappen met punt.nl, behalve dat ik een rompsite op punt.nl overhoud om te voorkomen dat een boosaardig iemand mijn xembryo.punt.nl-naam zou inpikken om via die valse identiteit mijn naam proberen te smaden, hetgeen niet denkbeeldig is omdat dat vaker gebeurd is, tot verdriet en ergernis van de betrokkene.

Iemand zou dan ondertekend met mijn xembryo-kenmerk de meest vreselijk dingen kunnen gaan zeggen, wat me overigens diverse keren was overkomen in de tijd dat ik op Xandernieuws meedeed en toen ik nog geen punt.nl-site had, suggererende dat ik dat gezegd zou hebben met als doel om mij te beschadigen.

Helaas bestaan zulke gemene mensen en helaas vinden dat soort praktijken (vooral op punt.nl) nog steeds plaats.

Maar nu weer even over de alverzoeningsleugendrekleer:

Al is het verheugend dat er mensen zijn die zich hebben afgekeerd van deze verdwazing stel ik ook dat wie zo dom is om te willen geloven wat deze valse leer verkondigt de gevolgen moet dragen en dat men een afvallige is geworden die buiten het ware Lichaam van Christus is gesteld, en dat men er rekening mee dient te houden dat men niet mee zal gaan als de opname van de gemeente van Jezus Christus zal gaan plaatsvinden, zelfs indien men daar al jaren naar uitkijkt, want God-de Heer Jezus Christus HAAT leugens en leugenaars hebben geen deel aan Hem en zij hebben geen gemeenschap met de 'schapen' die van 'de goede Herder' zijn.

Lees HIER hoe het ertoe kwam dat ik op het gristelijke 'Weeswaakzaam' werd geweerd.

De afbeelding die ik boven dit blog heb geplaatst is gebaseerd op de banner van Weeswaakzaam, en die afbeelding met mijn tekst erop laat zien wat ik van die site vind.

Toch spreek ik de hoop uit dat men op Weeswaakzaam zich zal bekeren van het gedogen van propagandisten van die ernstige dwaling op die site en dat men zich gaat schamen dat men een liefhebber van de Heer Jezus Christus buitensluit en lastert, ook al vroeg hij (ik) daar zelf om, want zo horen liefhebbers van de Heer Jezus-God niet met elkaar om te gaan, en dat vind ik ook nog steeds van Xandernieuws waar ik alweer sinds mei 2009 een ban heb vanwege dezelfde alverzoeners die men daar ook wil blijven zien als broeders en zusters in de Heer Jezus Christus terwijl ze zo'n afgrijselijke dwaling verkondigen, want onderstaande artikels waar ik naar verwijs laten duidelijk zien hoe verderfelijk die dwaling is.


*gristelijk=religieus christelijk=dood geloof='lauwe hap'

Jezus Christus is overwinnaar!

Saturday, February 19, 2011

Islam, het kind van RomeHet ontstaan en de ware aard van de religie van de angst, die bekend staat als de Islam, is voor de grote massa met opzet in nevelen gehuld. In de mythe hierover die door duistere krachten in het Vaticaan welbewust in stand wordt gehouden is aan ene Mohammed een hoofdrol toegedacht. Dit stukje geschiedvervalsing (iets waaraan het Vaticaan zich overigens meer dan eens heeft schuldig gemaakt) dient slechts één doel en dat is de ware afkomst van de Islam verborgen te houden.

De aard van dit systeem van onderdrukking kan als volgt worden samengevat: de Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen.

In deze (Engelstalige) video, met als titel: The Islamic Connection, wordt door prof. Walter J. Veith uitgelegd waarom dit zo is en wordt eveneens de oorsprong van de Islam uit de doeken gedaan, waarbij hij de vele opvallende overeenkomsten aantoont met de Rooms Katholieke religie (die ook uit het Vaticaan is voortgekomen). Overeenkomsten die te talrijk zijn om toeval genoemd te kunnen worden. Een voorbeeld: is jou nooit de treffende gelijkenis opgevallen tussen de (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen in strenge Moslimlanden en het uniform van Roomse nonnen??

Prof. Walter J. Veith legt uit dat zowel de Rooms Katholieke religie als de religie van de Islam slechts dienen om de grote “domme” massa bezig te houden met een religie die gebruik maakt van precies dezelfde symbolen en begrippen die ook door de satanisten in deze wereld worden gebruikt. Uiteraard mogen die miljarden Rooms Katholieken en Moslims dat niet weten.

En daarom is dit een verhelderende lezing voor de oprechte zoeker die diep in zijn/haar hart allang aanvoelde dat hij/zij zich van jongs af aan door een dode religie heeft laten bedriegen. Een religie die beslist niet is bedacht voor de geloofszekerheid van velen maar die als enige doel heeft: een leger voor de paus te rekruteren.


Zie HIER de video over dit onderwerp

Indien iemand nu wellicht denkt dat het vergezocht is dat de bloeddorstige islam uit de koker van Rome komt dan bekijkt zo iemand onderstaande documentaire om te ontdekken dat de katholieke kerk veel bloeddorstiger is dan de islam ooit is geweest.
De Rooms-katholieke Adolf H. zei ten slotte ook aan de vooravond van de Holocaust dat hij slechts wilde uitvoeren wat 'de kerk' al eeuwen had gepreekt
Lees ook The Two Babylons en De vrouw op het beest

Hoe spoedig is 'spoedig'?


Bliksemsnel zal het dus zijn, als de Heer Jezus komt, want wie gelooft nu iemand die al bijna 2000 jaar zegt dat Hij 'spoedig' komt?

IK NIET!

Maar zoals velen het woord 'spoedig' opvatten, zo bedoelde de Heer Jezus dat dus niet en lees daartoe het volgende artikel:Weeën van de Eindtijd - End Times Contractions

 
De discipelen vroegen Jezus naar het einde van de wereld (Mattheus 24:3). In onze tijd vragen gelovige en niet-gelovige mensen zich serieus en ook ongerust af of het jaar 2010 de gevreesde eindtijd zal inluiden.

Er zijn heel wat redenen om je ongerust te maken. Ahmadinejad gaat snel door met het produceren van zijn atoombom. Spanningen in het Midden Oosten lopen op. De tsunami van de Islam komt dreigend op Europa af. Financiële deskundigen vrezen een nieuwe crisis.
 In Mattheüs 24, de ‘Rede over de laatste dingen’, geeft Jezus veel tekenen van die eindtijd en van zijn komst. Die tekenen zijn signalen in de natuur en in de wereldsamenleving die de eindtijd en de wederkomst van Jezus Messias aankondigen. In dezelfde toespraak geeft Jezus twee beelden, die voor ons dienen als een soort klok die tikt naar de eindtijd. We kunnen zien hoe laat het is op Gods klok. In welke tijd we leven. Als we goed op die beelden en tekenen letten, begrijpen we veel beter wat er in onze angstige, verwarrende en razend snelle tijd gaande is.                                

Matthew 24:1-31; Mark 13:1-27; Luke 21:5-28 In this passage, we see the following in Jesus' ministry:
  • Jesus is on Mount Olivet overlooking Jerusalem.
  • These events take place during the week preceding his crucifixion.
What you need to know about these passagesAll three of these are records of Jesus' final teaching overlooking the Temple prior to his crucifixion. Jesus answers questions posed to him by his disciples on issues of prophecy. The prophetic events outlined by Jesus in these chapters are given in chronological order. This fact is very important in order to recognize the proper context for these events. Since, in my mind, a pre-tribulation rapture of the church is the most defensible prophetic view of the rapture and second coming, these comments will explain these passages in that context. 


Waar wil Jezus ons van redden?ZIJN (GODS) TOORN!
   
klik op de afbeelding voor een vergroting
Terwijl alverzoeners en andere misleiders ons willen "wijs"maken dat "het allemaal wel meevalt" met die toorn van God, is het evangelie duidelijk over waarom Jezus voor ons mensen in ONZE PLAATS aan het kruis hing:
Hij deed dat uit LIEFDE voor ons opdat een mens niet zal worden veroordeeld en te maken zal krijgen met GODS TOORN!

 

Joh  3,36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Op het internet vond ik een aantal interessante overdenkingen over dit thema:

Toorn van God - Wikipedia


Handelingen 17:11 Bijbel Studeren: Gods Toorn


Gods toorn en zijn liefde


Gods toorn en liefde


Gods toorn treft ieder die Hem en zijn waarheid verdringt...

 

God kan boos worden!


Mensen blijven maar niet willen inzien wat de hel/poel van vuur werkelijk is: Gods TOORN
In de hemel is Gods LIEFDE en die is TOTAAL afwezig in de hel/de poel van vuur en daar LAAT God ook zijn TOORN achter, want Hij heeft wel wat beters te doen dan om voor altijd kwaad te willen zijn op domme schepsels die maar tegen Hem in willen blijven gaan.

Die domme, weerspannige wezens (engelen en mensen) verdragen het ook niet om in de hemel te zijn, want ze gaan daar over hun nek van al die goedheid en lieflijkheid en vrede.
De slechterikken houden van de zonde en van het verkeerde en daarom is God hun zelfs genadig en dan mogen ze van Hem naar een oord waar ze voor altijd slecht mogen blijven, maar ze worden daar wel gedwongen om te moeten belijden dat Jezus de baas is (Jezus is Heer!), en vervolgens kijkt God NOOIT meer naar deze ellendelingen om.
Wees geen ellendeling en neem de uitgestoken hand van Jezus aan: ook voor jou werd die hand doorboord opdat jouw straf door Hem kon worden ondergaan en jouw schuld kon worden gedragen.
Geef Jezus jouw schuld en geef Hem de eer en dank Hem dat je niet verloren hoeft te gaan en niets hoeft mee te maken van Gods toorn.
Laat die toorn aan je voorbijgaan en stel je onder het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus.

Zie ook: DE LANGE REIS*

(* opmerking: satan heeft in de poel van vuur helemaal niets meer te vertellen, dus in dat opzicht ben ik het niet eens met dit plaatje, want satan is daar 'gewoon' één van de verdoemden die in eenzaamheid zal moeten belijden dat Jezus Heer -de baas- is)

Lees ook:

Bestaat de Hel - Feit of Fictie...

 

Nieuw testamentische reddingsplan

Friday, February 18, 2011

Alverzoening of een kleine schare?


Alverzoening verkondigt dat God de hele mensheid zal redden.
Hun leer is dat er universele redding of universele verzoening voor alle mensen zal zijn want we zijn (volgens die leer) allemaal kinderen van God en de Bijbel leert (volgens die leer) dat alle mensen zullen worden gered.

WIE zijn Gods kinderen?

Johannes 1:12-13 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht* gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. (*het recht)

Je moet geloven in Jezus om een kind van God te worden en om 'vanuit God' (weder)geboren te worden. Simpelweg te bestaan maakt je niet een kind van God.

Galaten 3:26-27 26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Niet iedereen is geclassificeerd als zonen* van God.

(*Wedergeboren vrouwen zijn Bijbels gezien ook zonen van God)

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

U moet opnieuw geboren worden om een kind van God te worden. Alleen Gods kinderen kunnen het koninkrijk van God binnengaan.

Alverzoening of een kleine schare?


Mattheüs 7:13-14 13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Toen Jezus sprak over redding doelde Hij op een kleine schare.

God vernietigde Sodom en Gomorra. [Genesis 19:1-28] Vier mensen werden gered, Lot, zijn vrouw en twee dochters. De vrouw van Lot keek achterom en werd veranderd in een zoutpilaar. ("Eens gered altijd gered" was toen nog niet van toepassing, noch is het tegenwoordig een geldige leer.)

Drie is een kleine schare.

God verwoestte de wereld met een vloed en Hij redde slechts acht mensen [1 Petrus 3: 20].

Acht mensen vormt een kleine schare.

Matteüs 7:21-23 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

NIET ALLEEN zal er geen universele redding zijn maar Veel "gelovigen" zullen ook verloren gaan.

God houdt van iedereen, MAAR REDDING is voorwaardelijk.

Alverzoening of een kleine schare?

Bron...

 

Alverzoening is een onbijbels gegeven en een samenraapsel van teksten, die deze valse leer moeten ondersteunen.
In de discussie over 'alverzoening' speelt het woord 'eeuwigheid' een centrale rol. Dat woord zou niet de betekenis hebben van 'een oneindige periode'. De evangelische voorganger N. Catsburg stelt dat het wel degelijk slaat op een periode waaraan geen einde komt.


Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik geconfronteerd werd met een rood aangelopen gezicht van een van de verdedigers van de leer van de alverzoening. Hij die vond dat ik niet de juiste leer van genade verkondigde en dus ongenadig was. Dit omdat ik zei dat we hier en nu, in dit leven, een keuze moeten maken voor of tegen God en dat daar onze toekomstige bestemming vanaf hangt. Het grote exegetische argument was het Griekse woord ' aion '. Dat wordt met eeuwigheid vertaald en dat moest niet een onbeperkte tijd voorstellen, maar een bepaalde periode met een begin en een eind.


Nu valt niet te ontkennen dat beide betekenissen voor de vertaling gebruikt worden, al is de betekenis van 'eeuwigheid' dominant. Maar om een woord (' aion ') als uitgangspunt te nemen zonder terug te zien op het Oude Testament is wat smal geredeneerd. Daarnaast moet je de context in het Oude zowel als het Nieuwe Testament in acht nemen. Ook zul je consistent moeten zijn in het vertalen, en niet een ' pick and choose '-vertaling moeten toepassen. Alleen de context kan een andere inhoud aan een woord geven, mits dat woord zich ervoor leent.


Het heeft mij verbaasd, jaren na mijn eerste confrontatie met deze 'vernieuwende' leer, deze nu op grotere schaal terug te zien. Ik verbaas me ook over de zendingsdrang van haar aanhangers, want als we uiteindelijk allemaal gered worden, jij, je ongelovige buurman, Stalin, Hitler en Mao Zedong, waar maak je je dan druk over? Ze komen er toch wel. Het enige waar je je volgens mij dan druk over kan maken, is dat iemand niet de juiste leer heeft, maar dat heeft geen consequenties voor de eeuwigheid, als we dat woord nog zo mogen gebruiken.


Consequenties

De consequenties zijn er echter wel. Want met een consequente vertaling komen we tot verrassende gevolgen. Laten we het laatste Bijbelboek nemen, en wel het eind daarvan. In Openbaring 14:11 gaat het over ongelovigen die Gods tegenstander op aarde aanbidden. Dat heeft Gods straf tot gevolg.

Vervolgens staat er dat ,,de rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid.'' Vanuit de vernieuwende leer gedacht, betekent dit dat deze pijniging eindig is, want eeuwigheid is een beperkte tijd, waaraan een einde komt. Dit toont dan Gods overweldigende genade.


Als dat zo is, dan moet je ook Openbaring 14:6 ('een eeuwig evangelie') vertalen met een beperkte tijd. De consequentie is dat het evangelie niet eeuwig is. In hetzelfde Bijbelboek (hoofdstuk 20:10) wordt gezegd dat de duivel en zijn medewerkers in de toekomst ,,in de poel van vuur en zwavel gegooid'' worden die ,,tot in eeuwigheid'' blijft doorgaan. Als we de vertaalsleutel van de 'alverzoeners' gebruiken, zal de duivel daar helemaal niet een onbeperkte en doorgaande tijd zijn, maar komt er voor hem een einde aan en zal hij eruit komen.


Als klap op de vuurpijl gaat het in Openbaring 22:5 over onze toekomst, de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Er staat: ,,Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.'' Zouden we dit moeten zien zoals de 'alverzoeners', dan betekent het dat onze toekomst niet een tijd zonder eind is, maar een beperkte tijd die zal stoppen. Dus iedereen komt bij God, maar die periode is eindig en God en het evangelie ook. Dat is consequent vertalen, waarbij de liefde van God leidend is, zoals men zegt, maar ten diepste maakt men het lijden en sterven van Jezus Christus tot een zinloos gebeuren. Of heeft het slechts een bepaalde periode zin, maar is het daarna zinloos? Wat is dat voor genade?


De tekst uit Openbaring 22 wordt vaak gebruikt als troost en verwachting bij een begrafenis. Zo heb ik hem een week geleden gebruikt toen ik mocht voorgaan in de rouwdienst voor mijn moeder. Het is genade te mogen weten dat het werk van Christus zin heeft gehad en nog steeds heeft en dat dit leven, dat wij voor Hem leven, zin heeft. Want we hebben een eeuwige toekomst in de juiste zin van het woord.


Ds. N.Catsburg is voorganger van de Evangelische gemeente 'de Bron' in Lelystad.


Nederlands Dagblad

 
Bron...

Alverzoening is KOLDER!

 

Wednesday, February 16, 2011

Alverzoening is één grote aanklacht tegen God

Eens te meer is het duidelijk dat de "alverzoeningsleugenleer" niets anders is dan een hersenspinsel uit de koker van satan met als doel om GELOVIGE mensen zo GEK te krijgen dat ze gaan denken dat God een MISDADIGER is als Hij niet zou oordelen overeenkomstig de 'doctrine' van de 'alverzoening'.

Op een rijtje gezet wat 'alverzoeners' geloven en uitdragen:
-God zou een superschurk zijn indien Hij miljarden mensen en engelen verloren zou laten gaan en zou 'braden' in een oneindigdurende pijniging in de poel van vuur/de hel.

-God zou een superschurk zijn indien alleen de duivel/satan verantwoordelijk te stellen zou zijn voor alle kwaad, inclusief de in zonde gevallen mensen.

De "oplossingen" hiervoor van de 'alverzoeningsleugenleer', ontworpen om met name gelovigen in Jezus-God te misleiden en verloren te laten gaan:

-God is geen superschurk, want Hij zal zich verzoenen met iedereen die tegen Hem in opstand kwam, inclusief satan en de gevallen engelen.
-God is geen superschurk want Hij maakte de satan als tegenstander omdat Hij de 'scenarioschrijver' is van dit 'kosmische toneelstuk' en via satan komt God 'tot zijn doel', want wat zou 'goed' zijn zonder 'kwaad'?
-God is geen superschurk, want Hij schiep de mensen en engelen ZONDER een vrije wil, waardoor ze ALLEMAAL te verontschuldigen zijn.

MIJN VERNIETIGENDE OORDEEL OVER DE ALVERZOENINGSLEUGENLEER:


Het meest omstreden stukje aarde-The most controversial little piece of land on earth

Deze unieke foto toont waar het uiteindelijk allemaal om gaat en waar satan het om te doen is:
 
HET HEILIGE DER HEILIGEN (nu nog tijdelijk onder de Rotskoepel op het tempelplein in Jeruzalem en in handen van de islam). Het pijltje wijst naar de plaats waar de Ark van het Verbond stond.En waarom is satan zo geïnteresseerd in dit hele kleine stukje van deze wereld?

Tuesday, February 1, 2011

Het Hogepriesterlijk gebed

Johannes 17,1-26
1  Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, 2  gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. 3  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. 4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. 5  En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
6  Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. 7  Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt, 8  want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. 9  Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U, 10  en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt. 11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.

12  Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd. 13  Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 15  Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 16  Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 18  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; 19  en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 21  opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22  En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 23  Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24  Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. 25  Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; 26  en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.

Uit: NBG-vertaling 1951
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dit, wat Jezus tot de Vader bad "dat zij één zijn zoals Wij" is helaas geen realiteit op het internet en vaak ook niet in de 'werkelijkheid' want velen die zich op de borst slaan als gelovigen in Jezus Christus claimen wel één te zijn met God maar ze zijn dat niet onderling.
Waarom is dat en is dat een modern verschijnsel?

Zolang mensen nog niet de Heer Jezus zelf op de eerste plaats in hun leven hebben staan, maar gericht zijn op mensen, is dit helaas een fenomeen dat zich zal blijven voordoen en wat zich al voordeed bij het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus, na de uitstorting van de Heilige Geest.
Maar de LIEFDE is het hoogste gebod en wie niet liefheeft die kent God en dus de Heer Jezus niet, want de Heer Jezus IS de LIEFDE!
Toch denken bepaalde mensen dat ze "recht hebben" op de hemel op grond van hun geloof en op grond wat ze allemaal 'zeggen en doen', maar ondertussen haten en minachten ze hun naaste, en medegelovigen die ze niet aanvaarden doen ze rustig 'in de ban'.
Het zal voor een aantal van die mensen een schok zijn als ze zullen gaan meemaken dat ze geen deel zullen hebben aan de opname van de gemeente van Jezus Christus omdat ze in onmin leven met mensen die God gerechtvaardigd heeft, want wie ook maar één mens niet van harte vergeven heeft, zoals men in principe zelf door God vergeving heeft ontvangen, of wie weigert vergeving te vragen aan een naaste of een medegelovige tegen wie men gezondigd heeft (dat is dus NIET hetzelfde als 'sorry zeggen' of 'excuus aanbieden'), die komt er bij de Heer Jezus(God) niet in, en dan staat men alsnog te boek als een ONVERGEVEN PERSOON:
Matteüs 6:14
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
Matteüs 6:15
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
Matteüs 18:35
Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.
Marcus 11:25
En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.
Marcus 11:26
Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.
Lucas 7:49
En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft?
2 Korintiërs 2:10
Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen.

Kolossenzen 3:13
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Uit: NBG-vertaling 1951

Wat is echter in veel gevallen de praktijk?
Men heeft de ander NIET lief en men vergeeft NIET en men vraag NIET om vergeving.
Wie dat NIET doet, die doet NIET wat de Heer Jezus heeft gezegd en die kent Hem NIET, ook al praat en schrijft men nog zoveel over Hem en over de Bijbel en over 'geestelijke zaken'!
Update op 30-3-2020:


GENADE