Tuesday, March 29, 2011

Wie gaat er mee met de opname?Ik zou hier een heel artikel aan kunnen wijden, maar het antwoord op deze vraag is heel simpel: iedereen die geleefd heeft en die ontslapen (gestorven) is en die (heel) veel van de Heer Jezus Christus hield en iedereen die leeft en die (heel) veel van de Heer Jezus Christus houdt zal meegaan met de opname van de gemeente van Jezus Christus.

Ik noem één voorbeeld: mijn zuster in de Heer Jezus Christus, Christa Rosier.Christa was stervende en ze had niet lang meer te leven.

Christa heeft veel strijd gehad met God over haar ziekte en dat staat HIER

Toch kon ze dwars door haar moeite en strijd en pijn heen lachen omdat ze wist waar ze naar toe gaat en in wiens handen haar leven ligt.


Christa vertelde dat ze veel troost putte uit het boek Job.

Zo God het leidt kon Hij alsnog een wonder doen in haar leven omdat de Heer Jezus zelfs Lazarus uit de dood opwekte die al vier dagen gestorven was en al lichamelijk tot ontbinding aan het overgaan was, maar het zag er naar uit dat Christa spoedig het aardse voor het hemelse verruilen zou, hetgeen is geschied en Christa is nu slapende en verlost van de pijn in Jezus' Paradijs, waarover Hij sprak aan het kruis tegen één van zijn twee medegekruisigde mannen, links en rechts van Hem.

Gaat Christa mee met de opname?

Werd Christa door God gestraft wegens haar kleingeloof en zou ze dat ook na haar overlijden beseffen?

Wij allen zijn stervende en onze sterfelijkheid is een gemeenschappelijke straf wegens de zonde van onze voorouders Adam en Eva en Christa ging slechts iets eerder dood dan velen van ons, en het waarom van haar overlijden is aan God alleen.

Ik geloof dat Christa van de Heer Jezus Christus, God de Vader hield en houdt en dat ze haar vertrouwen op Hem gesteld had en heeft en dat is de ENIGE voorwaarde om gered te zijn en om mee te gaan als de opname zal plaatsvinden, want dit zegt het schriftwoord:


De komst des Heren 
1 Tessalonicenzen 4:13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

Uit: NBG-vertaling 1951

Zie hier meer i.v.m. dit thema:  Opname en profetie

Lees ook: Are you Rapture Ready?

In Memoriam Christa Rosier  (1960-2011) 


Update 6-7-2020

Thursday, March 24, 2011

De komende wereldleider

Ik schreef dit artikel rond 30 November 2009 n.a.v. deze vraag op een forum waar ik lid van was:

Wat denken de mensen hier over 9/11 ? 

(Ter wille van een breder publiek heb ik de originele tekst van mijn reactie daar een beetje aangepast)

Al heb ik in toenemende mate moeite om antichristelijke types toerekeningsvatbaar te achten die maar niet geloven willen dat de Bijbel gelijk heeft aangaande de tijd waarin we leven, zal ik toch pogen duidelijk te maken dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan de Nieuwe Wereld Orde die een wereldregering moet gaan opleveren met een wereld-dictator aan het roer.

Sunday, March 20, 2011

Redt God ons van zijn TOORN?

JA en NEE!

God wil ons redden van onze TROTS en onze onverschillige HOOGMOED en van onze waan dat we vanuit onszelf zouden deugen.Het probleem ligt niet bij God, maar bij ons mensen!

Er zijn mensen die beweren dat we een verkeerd beeld krijgen van God als je zegt dat Hij ons redt van zijn toorn middels zijn Zoon Jezus Christus, en ze beweren dat God liefde is, en dat is ook zo, maar ze beweren dat Hij daarom 'onmogelijk' mensen verloren kan laten gaan en dat Hij dus uiteindelijk alle mensen zal redden.


Maar dat is niet waar het om gaat, want een aardse vader of moeder is ook kwaad en bezorgd om een ongehoorzaam kind dat bijvoorbeeld van huis wegloopt en zo bloot dreigt te staan aan allerlei gevaren.

God wil ons mensen in Jezus Christus het beste geven en dat is dat we dicht bij Hem blijven en naar Hem luisteren en doen wat Hij zegt, maar de meeste mensen hebben geen boodschap aan God en ze gaan hun eigen goddeloze gang.

Juist via het vader- en moederschap leren mensen God zelf beter kennen en hoe Hij over ons denkt en dat is als een Vader die 100% van al zijn mensenkinderen houdt en die tot het uiterste gaat om ons mensen te redden opdat Hij niet kwaad op ons hoeft te blijven en ons hoeft af te wijzen, want vanwege de zondeval en vanwege de erfzonde heeft geen mens een excuus tegenover God en wordt men niet vanzelf gerechtvaardigd.


Rechtvaardiging ligt alleen besloten in het erkennen dat een mens slecht is en dat men t.o.v. de Heilige God niet deugt en dat men erkent dat het nodig was dat God in de persoon van Jezus Christus de straf onderging voor onze eigen schuld tegenover God.


Maar mensen vergelijken zich met elkaar en ze willen zich niet laten kennen en ze durven zich niet zogenaamd "zwak" op te stellen door openlijk toe te geven dat ze niet deugen en daarom liegen ze tegen elkaar dat het wel meevalt en velen vinden zelfs ronduit dat ze wel degelijk deugen.


Maar in Gods ogen deugt helemaal niemand.

Alleen de Heer Jezus Christus deugde en deugt.


Alle mensen zondaars 
Romeinen 3:Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, 10 gelijk geschreven staat:
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 14 hun mond is van vloek en bitterheid vol;
15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen,
17 en de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.


Alleen in Hem is er rechtvaardiging voor een zondig mens.


Wie zich beroept op zijn of haar eigen "goedheid" is een leugenaar, want geen mens heeft van zichzelf goedheid, behalve dat men dat is verteld door mama en papa en andere mensen die een mensenkind 'goed' vinden waardoor men is gaan denken dat men "wel oké is".

De waarheid moet worden gezegd want geen mens is van nature oké.

Luister naar wat de Heer Jezus zei:

Lucas 11:En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.
En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?


Jezus Christus is de waarheid en Hij spreekt de waarheid en Hij zegt dat we SLECHT zijn!

We deugen niet en wie zegt dat hij of zij wel deugt liegt.

Ten opzichte van elkaar houden we de "schone schijn" op en houden we vol dat we deugen, maar ten overstaan van de almachtige en heilige God slaan we allemaal een modderfiguur.

Maar gelukkig kan God mensen beter maken, want vanuit jezelf denken dat je deugt is een syndroom en dat syndroom komt van satan die het niet kan verkroppen dat hij niet meer in de gunst van God staat omdat hij zijn zeer hoge positie bij God definitief heeft verspeeld.

Hij denkt constant terug aan betere tijden toen hij nog die oogverblindend mooie cherub was en hij ontkent gewoon dat hij nu een schim is van dat verleden en die psychologie heeft hij overgebracht naar ons mensen zodat we als hem denken dat we eigenlijk best wel goed zijn en eigenlijk zelfs heel bijzonder zijn en dat we het recht hebben om dat te denken, of hij maakt ons mensen constant jaloers op anderen die het 'beter' hebben of die knapper, intelligenter en sterker zijn dan wij.

Ontevredenheid is wat satan zaait in de harten van de mensen en het ligt nooit aan iemand zelf maar aan anderen of aan oorzaken waar men geen stuur over had, of het ligt aan.....God.

En zo stuurt satan ons mensen om met hem God aan te klagen en daarom vindt hij het prachtig als mensen trots en hoogmoedig en ijdel zijn zoals hij, want zo gaan we met hem verloren en dat is zijn wraak op God die hem NOOIT meer zal herstellen in zijn voormalige hoge positie.

Maar God geeft de nederigen genade:

Jakobus 4:6
Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade

Verneder je voor God almachtig en wie dat doet in Jezus' naam die deugt.

'Luister naar de woorden van de Heer Jezus Christus:


Matteüs 11:29
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen

Zie ook:

Waar wil Jezus ons van redden?

Tuesday, March 15, 2011

Het is volbracht!Op een website schreef ik in reactie op een deelnemer aan de discussie het volgende en dat benadrukt dat de Heer Jezus Christus alles heeft volbracht:


......, wat je ook van Jehovah's getuigen mag vinden en wat JG ook van zichzelf zeggen: wedergeboren mensen zijn het niet en ook al is het geen prestatie van de zondaar zelf om wel wedergeboren te (mogen) zijn, het is wel een feit dat God zelf mensen verkiest en hun vervuld met zijn Heilige Geest vanwege hun juiste overgave aan de Heer Jezus Christus.

Jehovah's getuigen zijn wel degelijk gelovigen, maar geen volgelingen van de Heer Jezus Christus.
De wereld barst van de gelovigen van diverse richtingen en zelfs atheïsten zijn gelovigen omdat ze geloven dat er geen god bestaat, en aldus zijn het dan toch gelovigen, en evolutionisten zijn gelovigen want zij geloven in het sprookje van "de grote knal" en dat na tijd en toeval het leven 'spontaan' ontstond en ook Jehovah's getuigen zijn gelovigen die echter de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.

Die 'klepel' is de Heer Jezus Christus die zij niet identificeren als God.
Er is maar één God en er zijn niet twee of drie of meer goden en het is voor velen onvoorstelbaar dat God drie componenten heeft die zich laten kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar die alle drie onderdeel zijn van dezelfde ene God.

Het is God de Vader
          God de Zoon
          God de Heilige Geest

Maar elke menselijk beschrijving van God schiet te kort, want het wezen van God laat zich niet in menselijke bewoordingen vatten.

Waarom is het belangrijk om Jezus te erkennen als God?
Omdat iedereen zich ooit aan Hem zal moeten verantwoorden:

Johannes 8,26

Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.

Uit: NBG-vertaling 1951
"die Mij gezonden heeft" is God, maar de Heer Jezus zei dit in zijn vernederde staat als mens op aarde en niet als de hoogste rechter die Hij is:

2 Korintiërs 5,10
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Uit: NBG-vertaling 1951

Bovenstaande tekst slaat niet alleen op de gelovigen in Jezus Christus, maar op alle mensen want aan de Heer Jezus Christus is het oordeel gegeven over alle mensen en dat is ook logisch want God werd mens in de Heer Jezus Christus en aldus is Hij bij uitstek de deskundige die een zuiver oordeel vellen kan.

God is zonder Jezus gewoon God, maar doordat Hij lang van te voren ooit het plan had om mens te worden en om dus een vorm en een gestalte aan te nemen was Hij van meet af aan OOK Jezus en Gods troetelkind, nog voordat er ooit iets bestond buiten God:

(klik) Spreuken 8,30
toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht,


Dat "troetelkind" was niet een bedenksel van God: het was er ALTIJD al!
Het troetelkind houdt van zijn Vader en de Vader houdt van zijn troetelkind en zo is God in zichzelf volmaakt gelukkig en dat geluk wil Hij delen met andere, door Hem geschapen, troetelkinderen.

Dat hoeft God helemaal niet te doen en Hij MOET dat zeker niet doen, en toch wil Hij dat en daar had Hij zelfs zijn leven voor over en veel pijn en ellende aan het kruis.
Het troetelkind van God werd voor ons mensen opgeofferd en gekruisigd en God keek even de andere kant op omdat het niet om aan te zien was en zo werd de Heer Jezus voor ons tot vloek en de Heer Jezus vloekte als het ware toen Hij riep met luider stem:

Marcus 15,34

En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloï, Eloï, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

 
TOEN en op DAT MOMENT kwam de volle vloek van de mensheid op de Heer Jezus Christus terecht en om dat te benadrukken werd het duister op die dag.

Toen dat klaar was kwamen de verlossende woorden van de Heer Jezus aan het kruis:


Ps 31,6
In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, HERE, getrouwe God.

Luc 23,46
En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
 

Luc 12,50
Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.

Joh 19,30
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Uit: NBG-vertaling 1951

Het is volbracht en de Heer Jezus Christus beval zijn geest in de hand van God.

Niemand die sterft beveelt zijn geest in de hand van God dan alleen de Heer Jezus Christus!
De Heer Jezus gaf hiermee aan dat Hij tot op het laatst de controle had over alles en dat niets Hem 'zomaar' overkwam.

Ook hierin was de Heer Jezus God, zij het als mens.

Waarom willen o.a. Jehovah's getuigen dat niet erkennen?

Omdat ze dan niet meer prat kunnen gaan op hun eigen werken want ze willen het bij God verdienen en 'vrijwillige sabbatsvierders' en anderen hebben dezelfde gezindheid.

Niet de GENADE maar hun eigen prestaties zijn belangrijk...maar bij God valt niets terug te verdienen doch slechts in nederigheid en dankbaarheid het geschenk van de genade te aanvaarden.
Bron...

Zie ook: Jehovah's Getuigen

Tuesday, March 8, 2011

Zal satan worden vergeven? Ik las op een site van alverzoeners deze discussie en ik zag tussen de reacties deze opmerking van een sympathisant van die dwaalleer staan:

"hij gebruikt immers de wolf om de kudde bijeen te houden, en die wolf is zo dom dat hij ‘t niet eens door heeft.
Net als je mag bidden voor onheil, want nood leert bidden!"

Bidden voor onheil?........wat een satanische WAANZIN!!

De herdershond van de goede herder is geen wolf en de wolf waar de schrijver op doelt symboliseert satan en die is vreselijk onwijs, maar gebrek aan intelligentie kan en mag je satan niet in de schoenen schuiven omdat de duivel wel degelijk zeer intelligent is, zonder hem daarvoor eer te geven.

Gezien de reacties van diverse Christenen op die site en onder dat topic is het eens te meer duidelijk dat diverse mensen nog steeds niet beseffen dat alverzoeners afvalligen zijn, ook al geef ik toe dat sommigen die reageren wel duidelijk laten blijken het totaal oneens te zijn met de alverzoeners, maar hun fout is om hun toch als medegelovigen te blijven beschouwen, terwijl het wolven in schapenvacht zijn.

Alverzoeners hebben van het evangelie een monsterachtige vertelling gemaakt die er eigenlijk op neer komt dat God en de duivel één pot nat zouden zijn.

Ze hebben niet in de gaten dat God boven alles uit gebruik maakt van de satan en de demonen en niet omdat Hij het met hun eens is, maar omdat Hij op die wijze aantoont dat Hij werkelijk almachtig is, en dat Hij de duivel en zijn trawanten de illusie laat dat ze vrijheid van handelen hebben terwijl ze precies datgene doen wat voorzegd is, en het sterkste voorbeeld daarvan is de kruisiging van de Heer Jezus, want satan wilde de Heer Jezus graag uitroeien, maar NIET op die manier!

Pilatus had de macht om de Heer Jezus te laten leven (hetgeen tegen Gods bedoeling in zou zijn gegaan) of te laten sterven, hetgeen immoreel was, maar wat wel Gods bedoeling was.

Pilatus' vrouw kreeg een droom die nog eens extra duidelijk maakte dat de Heer Jezus absoluut rechtvaardig en onschuldig was, terwijl Pilatus zelf als rechter ook al ervan overtuigd was dat de Heer Jezus onschuldig was en toch liet hij zich uit angst voor zijn positie ertoe leiden om de wil van het volk te doen dat riep om de kruisiging van de Heer Jezus en om de vrijlating van de criminele Barabbas.

Angst was dus de raadgever van Pilatus en niet de wijsheid die God via zijn vrouw en zijn eigen geweten tot zijn geest liet spreken, en toch moest het zo gaan, en satan's sterkste troefkaart is altijd angst en terreur, maar in dit geval was het een hele domme zet van de duivel om Pilatus zo bang te maken in zake zijn positie in het keizerrijk van Rome, want hij vreesde dat het volk hem zou aanklagen bij de Keizer en dat hem dat z'n positie zou kunnen gaan kosten en die angst was sterker dan zijn rechtvaardigheidsgevoel en dus loog hij tegen zijn verstand in en zo kwam hij tot zijn beslissing om Barabbas vrij te laten en om de Heer Jezus te laten kruisigen....maar dat was uiteindelijk precies de bedoeling!

Wat nu de alverzoeners doen is deze stommiteit van satan te beschouwen als afkomstig van God, want volgens hun "logica" is satan als satan geschapen en niet als een ooit goede engel en cherub, en zij beweren dat satan slechts datgene doet wat hij als satan doen moet.

Alverzoeners maken dus van God een stommeling die slachtoffer is van de ziekelijke wens om ZICHZELF te vermoorden!

Alverzoeners zijn dus potentiële zelfmoordenaars die de ultieme "rechtvaardiging" menen te hebben ontdekt om zelf-moord goed te praten, want God liet volgens hun "logica" satan datgene doen wat "voorbeschikt" was en volgens hun redenering kon satan niet anders dan ervoor zorgen dat de Heer Jezus zichzelf zou laten vermoorden door zijn eigen bedenksels.

Maar dat het via de kruisdood zou gaan was helemaal niet satan's bedoeling want liever had hij gezien dat de Heer Jezus eerder was omgebracht en dat speelde al toen de Heer Jezus nog maar een baby was en ook daarna deed satan diverse pogingen om mensen op te hitsen met als doel om de Heer Jezus te doden, maar dat voorkwam God elke keer omdat het Jezus' tijd nog niet was.

Maar de Heer Jezus pleegde natuurlijk geen zelfmoord: noch door bewust toch naar Jeruzalem te gaan en door het gevaar tegemoet te treden en noch doordat Hij werd vermoord door mensen die Hij zelf heeft gemaakt, want ook alverzoeners erkennen dat de Heer Jezus de schepper is van hemel en aarde en van alles wat er is.

Het hele punt is echter dat de Heer Jezus ieder denkend wezen heeft uitgerust met een vrije keuze-mogelijkheid.

Dat wordt echter door de alverzoeners ontkent en als er geen vrije wil is dan heeft God-de Heer Jezus Christus ook geen vrije wil, want dan zit Hij 'vast' aan zijn eigen 'programma', en dat programma wordt uiteraard gedicteerd door wat de alverzoeners bepalen en zo maken ze van God hun slaafje die precies doet wat zij van Hem verwachten, en dat is iedereen met zich te verzoenen, ongeacht of iemand berouw heeft gehad van zijn- of haar zonden en spijt heeft gekregen over zijn- of haar verkeerde beslissingen.

God zorgde er echter voor dat Adam en Eva heel veel spijt kregen over hun verkeerde beslissing om toch van de verboden vrucht te hebben gegeten en God zal er ook voor zorgen dat de alverzoeners heel veel spijt zullen gaan krijgen over hun voorstelling van zaken die volkomen onbijbels en zelfs satanisch is, tenzij ze zich van deze afschuwelijke dwaling bekeren.

Nu zijn ze nog niet in staat om het verkeerde van hun foute voorstelling van zaken in te zien, maar als ze in de poel van vuur zullen zijn geworpen wordt dat hun wel duidelijk gemaakt want dan zullen ze moeten belijden dat Jezus Heer is en dan zullen hun knieën worden gebogen, maar ook daar hebben ze iets op gevonden, want ze beweren dat iedereen blijmoedig dat zal gaan doen en niet afgedwongen, en bovendien ontkennen de alverzoeners dat er een altoosdurende straf bestaat die de hel/poel van vuur is, want ook in dit geval moet God doen wat zij zeggen en Hij heeft volgens de alverzoeners het recht niet om engelen en mensen voor altijd ver van zijn aangezicht te willen houden en om een uitverkoren deel wel in zijn aanwezigheid te willen koesteren.

Nogmaals: alverzoeners hebben God gereduceerd tot slaaf van hun voorstelling van zaken en God mag van hun slechts iedereen gratie verlenen tot aan de satan aan toe.

Wie niet inziet dat deze leer satanisch is die kent God niet en die staat zelf buiten de waarheid.

Velen zijn nog steeds bezig om te ontdekken dat er met alverzoeners geen discussie mogelijk is, zoals ook niet met Jehovah's getuigen en overtuigde moslims.

Alleen God zelf kan deze mensen eventueel nog van inzicht doen veranderen. 

Alverzoening is KOLDER!

Friday, March 4, 2011

Waarom schiep God-de Heer Jezus seks? Why did God-the Lord Jesus create sex?

This is an old topic on my site when I was still writing in my own language, Dutch, and I haven't yet translated it, but there are useful links at the end of this topic.
 
Zonder seks (gemeenschap noemt de Bijbel dat, en dat woord omvat meer dan alleen de seksuele daad) zouden wij allen er nooit zijn geweest en zouden wij NOOIT kunnen worden gered!

Omdat de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw zo belangrijk is met het oog op de voortplanting en met het oog op het diepere wezen van God-de Heer Jezus, die seksualiteit geschapen heeft, is deze unieke menselijke activiteit, die wij mensen gemeen hebben met de dieren, maar dan op een 'hoger plan' bedoeld, DE grootste doorn in het oog van satan, de gevallen Cherub, die zelf geen seksueel wezen is, zoals niet één engel een seksueel wezen is, en daarom zijn de meeste menselijke zonden, seks-gerelateerde zonden, omdat satan de mensen daartoe verleidt, met als doel dat ze daardoor verloren dreigen te gaan.
 
Een gerelateerde vraag is:
 
Waarom schiep God-de Heer Jezus dieren?