Tuesday, March 29, 2011

Wie gaat er mee met de opname?Ik zou hier een heel artikel aan kunnen wijden, maar het antwoord op deze vraag is heel simpel: iedereen die geleefd heeft en die ontslapen (gestorven) is en die (heel) veel van de Heer Jezus Christus hield en iedereen die leeft en die (heel) veel van de Heer Jezus Christus houdt zal meegaan met de opname van de gemeente van Jezus Christus.

Ik noem één voorbeeld: mijn zuster in de Heer Jezus Christus, Christa Rosier.Christa was stervende en ze had niet lang meer te leven.

Christa heeft veel strijd gehad met God over haar ziekte en dat staat HIER

Toch kon ze dwars door haar moeite en strijd en pijn heen lachen omdat ze wist waar ze naar toe gaat en in wiens handen haar leven ligt.


Christa vertelde dat ze veel troost putte uit het boek Job.

Zo God het leidt kon Hij alsnog een wonder doen in haar leven omdat de Heer Jezus zelfs Lazarus uit de dood opwekte die al vier dagen gestorven was en al lichamelijk tot ontbinding aan het overgaan was, maar het zag er naar uit dat Christa spoedig het aardse voor het hemelse verruilen zou, hetgeen is geschied en Christa is nu slapende en verlost van de pijn in Jezus' Paradijs, waarover Hij sprak aan het kruis tegen één van zijn twee medegekruisigde mannen, links en rechts van Hem.

Gaat Christa mee met de opname?

Werd Christa door God gestraft wegens haar kleingeloof en zou ze dat ook na haar overlijden beseffen?

Wij allen zijn stervende en onze sterfelijkheid is een gemeenschappelijke straf wegens de zonde van onze voorouders Adam en Eva en Christa ging slechts iets eerder dood dan velen van ons, en het waarom van haar overlijden is aan God alleen.

Ik geloof dat Christa van de Heer Jezus Christus, God de Vader hield en houdt en dat ze haar vertrouwen op Hem gesteld had en heeft en dat is de ENIGE voorwaarde om gered te zijn en om mee te gaan als de opname zal plaatsvinden, want dit zegt het schriftwoord:


De komst des Heren 
1 Tessalonicenzen 4:13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

Uit: NBG-vertaling 1951

Zie hier meer i.v.m. dit thema:  Opname en profetie

Lees ook: Are you Rapture Ready?

In Memoriam Christa Rosier  (1960-2011) 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.