Friday, July 29, 2011

GA NIET IN GOD GELOVEN!

 Speciaal voor vrijdenkers!

Hou je VERRE van GOD!!

Die persoon is LEVENSGEVAARLIJK!

Hij heeft de kracht van een ONTELBAAR WATERSTOFBOMMEN!

Hij kan je GEDACHTEN LEZEN!

Hij weet ALLES wat je doet en Hij slaat alles op wat je doet, want Hij heeft een ONFEILBAAR GEHEUGEN!

Hij schiep ALLES wat er is: dus OOK virussen en bacteriën en gevaarlijke BEESTEN en gevaarlijke planten!

Hij schiep het dat als dieren en mensen sterven ze veranderen in GEVAARLIJKE GIFTIGE en STINKENDE VERROTTE hopen vlees met botten waar je ZIEK van wordt en waaraan je kan STERVEN als je die dode lichamen aanraakt!

Hij ROEIDE ooit de HELE WERELDBEVOLKING van zo'n ZES MILJARD mensen UIT middels de zondvloed door die mensen te laten VERZUIPEN omdat die mensen in zijn ogen NIET DEUGDEN!

Hij is EXTREEM GEVAARLIJK en Hij kan mensen op de meest vreselijke manieren DODEN zoals via de BLIKSEM of via AARDBEVINGEN en ORKANEN en andere RAMPEN, maar ook kan Hij mensen zomaar TER PLEKKE  DOOD NEER LATEN VALLEN!

Hij VERVLOEKTE deze aarde en alles wat erop leeft en bestaat omdat ons aller voorouders Adam en Eva tegen Hem ingingen omdat Hij een HEERSER is!

Hij eist ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID of anders DE DOOD en DOOD betekent oneindige SCHEIDING van zijn LIEFDE EN AANDACHT!

Hij bedacht en schiep DE HEL-de POEL VAN VUUR voor AL zijn VIJANDEN om die daarin te BAKKEN en te BRADEN en om hun VOOR ALTIJD te KWELLEN vanwege hun opstand tegen hem, opdat men AFGESCHEIDEN van Hem zal bestaan!

Hij is BIKKELHARD want Hij kijkt NOOIT MEER naar die mensen en gevallen engelen om alsof het zijn VUILNISBAK is!

Geloof NIET in Hem want Hij kwam als MENS op aarde in de gestalte van JEZUS CHRISTUS en Hij VERVLOEKTE ZICHZELF toen Hij als die mens aan het kruis werd geslagen om de STRAF die op ons allen rust te dragen opdat allen die dat geloven en die God daarvoor dankbaar zijn en die BEROUW hebben van hun ZONDEN, voor ALTIJD GERED mogen zijn en VRIJUIT mogen gaan, op VOORWAARDE dat ze Hem liefhebben en Hem eren als God die mens werd uit LIEFDE voor de mensen die Hij schiep!

Hij komt terug als Jezus Christus om een VRESELIJK GERICHT te houden en om ALLEN te DODEN die van de duivel zijn en satan zelf zal hij in de afgrond werpen!

Hij DREIGT je te redden als je je aan Hem over geeft!

Hij dreigt VOOR ALTIJD van je te houden als je zijn ZOON wilt worden.
Dochters heeft Hij overigens niet: ALEEN MAAR ZONEN, dus vrouwen wil Hij ook als ZONEN hebben!

Hij wil je BEZITTEN, maar je ook vrij laten opdat je zelf beslissingen kunt nemen over je doen en laten, want Hij wil je VADER worden en zijn!

KNETTERGEK van LIEFDE is HIJ voor jou!


Hij houdt van jou en Hij stierf voor jou en Hij hing aan dat kruis voor jou en Hij bloedde als een LAM dat GESLACHT is voor jou, om de STRAF voor JOUW ZONDEN tegen God te dragen!DIE MAN IS NIET NORMAAL!

HIJ IS ABNORMAAL dat Hij zo GEK was om dat voor jou te doen, want Hij had het ook NIET hoeven doen en Hij had COMFORTABEL in de hemel kunnen blijven en ONS ALLEMAAL kunnen VERNIETIGEN en verderven in zijn POEL VAN VUUR, zijn VUILNISBAK!

HIJ STOND OP UIT DE DOOD VOOR JOU!

DAT IS NIET NORMAAL!!!

PAS OP: laat je NIET door Hem redden want dan zal je voor ALTIJD GELUKKIG zijn!

Hij wil je OPWAARDEREN tot het niveau van een ENGEL, maar dan toch iets anders want je blijft gewoon een MENS, maar dan zonder een STERFELIJK lichaam!

PAS OP, want dat doet Hij echt als je in Hem gaat geloven en van Hem gaat houden en je zult voor ALTIJD in zijn liefdevolle belangstelling staan!

DAT MOET EEN MENS TOCH NIET WILLEN???


OF TOCH WEL en is het bovenstaande wel de VOLLEDIGE WAARHEID over Hem??

Een brief voor jou

Thursday, July 28, 2011

satan is een ALVERZOENER

satan is een ALVERZOENER want van meet af aan LOOG hij tegen de mensheid en maakte hij de mensen "wijs" dat "het allemaal wel goed zou komen" indien men slechts op zijn suggesties in wilde gaan.

De eerste mens die daar intrapte was Eva en zij was in staat om via haar net van satan ontvangen CORRUPTE mentaliteit de eerste heerser -Adam- van deze aarde te misleiden en om hem ook CORRUPT te maken waarop satan de heerser van deze aarde werd, echter wel op Gods voorwaarden, want God nam het Paradijs van deze aarde WEG opdat satan niet ook dit stukje HEMEL OP AARDE in zijn macht zou krijgen, en daarvoor in de plaats kwam een wereld met dorens en distelen en dieren die elkaar aten en bejaagden en elkaar vreesden als afspiegeling van een totaal verziekte wereld in contrast met de vreedzame wereld van de Tuin van Eden die niet meer op aarde was.

Die toenmalige wereld liep uit op de grootste menselijke TRAGEDIE in de geschiedenis, want berekeningen tonen aan dat de mensheid destijds was uitgegroeid tot een aantal van zo'n zes miljard zielen die God -op acht mensen na- TOTAAL vernietigde middels de zondvloed, omdat de mensheid van destijds volledig verdorven was geworden, waardoor God geen andere optie had dan om de hele toenmalige mensheid te vernietigen en om verder te gaan met Noach en de zijnen, waar wij ALLEN afstammelingen van zijn.

De mensen van de satanische NWO willen miljarden mensen uitroeien en dat is satan's streven om God naar de kroon te steken omdat God dat eerder heeft gedaan, maar God deed dat vanuit zijn RECHTVAARDIGHEID en HEILIGHEID en satan zal dit trachten te doen vanuit zijn smerige rottigheid en vuile hatelijkheid.

De antichrist zal zijn instrument op aarde zijn om gestalte te gaan geven aan zijn ziekelijke mensenhaat omdat hij weet dat hij voor altijd verloren is, wat de leugenachtige alverzoeningsleer ook mag beweren.

Gods toorn rust op satan -en dat weet hij- en hij weet dat het tussen hem en God NOOIT meer goed komt.

In zijn KRANKZINNIGHEID bedacht hij een afgeleide van het ware geloof in de Heer Jezus Christus en dat is de leugen dat ieder mens uiteindelijk genade van "god" zal ontvangen en hij en zijn engelen (de demonen) ook, en op die wijze wil hij iedereen MISLEIDEN via de valse profeet, die ook een alverzoener is.

Het maakt dan niet uit wat je doet of nalaat, want per saldo zal de beloning zoet zijn en iedereen zal zogenaamd door "god" worden gered en delen in "god"s liefde en rijkdom, waarbij satan dan echter die valse god is die dat de mensen "wijs" maakt.

Maar satan is naar zijn aard een LEUGENAAR, want niemand komt in de hemel dan alleen op Gods voorwaarden en die voorwaarde is de Heer Jezus Christus die "de deur", de "poort" naar de hemel is en niemand komt tot de Vader dan door Hem.

satan's doel is om mensen voor ALTIJD verloren te laten gaan en elke leugen die hij kan bedenken en die hij mensen aan kan smeren zal hij op de mensheid loslaten.

Miljoenen mensen houdt hij gevangen in de islam en het hindoeïsme en andere valse religies en onder Christelijke mensen heeft hij andere dwalingen gezaaid zoals de Jehovah's getuigen-dwaling en de valse Roomse kerkleer, maar ook zaaide hij de verschillende protestantse denominatie-dwalingen die ervan getuigen dat veel protestantse kerken nooit helemaal los zijn gekomen uit de moederschoot van die valse Roomse (geestelijke) HOER.

Gelukkig is de gemeente van Jezus Christus er nog en de leden van dat Lichaam doen hun best om de weg te wijzen naar de enige redding die de Heer Jezus Christus is.

satan is BEVREESD voor de Heer Jezus Christus en voor elke radicale volgeling van Hem omdat God met zijn mensen is op aarde middels de inwoning van de Heilige Geest in iedere ware gelovige in de Heer Jezus Christus.

Ware volgelingen van Jezus Christus zijn niet bang voor wat komen gaat omdat ze ZEKER WETEN dat ze de antichrist en Gods toorn niet mee zullen maken die zich zal manifesteren op aarde direct na de opname van de gemeente van de Heer Jezus Christus.

Mensen die niet zuiver op de Heer Jezus Christus gericht zijn, zijn constant bezig met de antichrist en wat er allemaal in de eindtijd NA de opname op aarde zal gaan gebeuren, omdat ze de LIEFDE voor God-de Heer Jezus Christus niet hebben en ook niet voor mensen die door Hem verlost zijn en zeker niet voor mensen die nog niet gered zijn.

Veel Christelijke "eindtijdsites" prediken niet de LIEFDE maar de ANGST en men spoort medegelovigen niet aan om het uiterste te doen om medemensen het reddende evangelie te verkondigen.

Op alle zogenaamde "Christelijke eindtijdsites" werd ik hartstochtelijk dwarsgezeten door religieuze mensen die denken dat ze dienstknechten van mijn Vader zijn.

Mijn Vader is God almachtig en Hij wil niet één mens verloren zien gaan, en aan Hem ligt het nooit indien dat toch gebeuren zal en tot slot van dit topic sluit ik af met een oproep aan al mijn WARE medegelovigen in de Heer Jezus Christus:

Neem ELKE gelegenheid te baat om nog-niet-geredde mensen te vertellen van de liefde van God in de Heer Jezus Christus opdat nog zoveel mogelijk mensen mee zullen gaan als de opname van de gemeente van Jezus Christus zal geschieden.
Bid voor een grote oogst aan zielen en wees gewillig om daaraan bij te dragen in woord en daad en gaven.

Zegen Israël, en dat met het oog op het gelovige overblijfsel van het volk van God dat Hij zal gaan redden, en bid voor alle broeders en zusters in het geloof dat ze de tijd goed verstaan waarin we leven en dat de komst van de Heer aanstaande is.

Te zijn als een kind is HOOFDVOORWAARDE om gered te kunnen worden en NIET om "volwassen" te zijn en om heel "wereldwijs" te zijn.
God vindt tegenspraak niet erg, maar TEGENSTAND duldt Hij niet en Hij verbreekt een ieder die tegen Hem in opstand is en blijft, en wie zich niet gedurende dit aardse leven door God de Vader laat verbreken en de Heer Jezus nodig zal gaan hebben als redder en verlosser, zal dat gaan merken na zijn of haar dood en na zijn of haar opstanding uit de dood, want dan wordt men voor ALTIJD VERBROKEN in een oord dat men geen mens gunt: de poel van vuur/de hel.

De beloning is echter groot en geweldig voor allen die vasthouden aan het geloof in de Heer Jezus Christus en die zich afkeren van dwalingen die verloren doen gaan.

De mensen van de NWO denken dat ze slim zijn, maar ze zijn de DOMSTE mensen op aard.

Bron...

SEKSENDE GEVALLEN ENGELEN

HOU TOCH 'NS EEN KEER OP IN DIE ONZIN TE GELOVEN DAT GENESIS 6 ZOU GAAN OM SEKSENDE GEVALLEN ENGELEN!!!!!


ENGELEN DOEN NIET AAN SEKS WANT ENGELEN KUNNEN NIET AAN SEKS DOEN OMDAT DIE GEEN GESLACHTSORGANEN HEBBEN ALS MENSEN EN OOK ZIJN ZE NIET IN STAAT OM GODS 'LEVENSCODE' (DNA/RNA) TE ONTCIJFEREN!  
 
Lees: Reuzen in Genesis 6…

Lees ook DIT...

Aanleiding tot het maken van dit topic was wat ik hier las:


Tuesday, July 26, 2011

Alverzoening is satanische DREK

Alverzoening is satanische DREK
Ik geef weer eens op mijn weblog aandacht aan één van de meest AGRIJSELIJKE, RANZIGE, WALGELIJKE, WEERZINWEKKENDE, GODSLASTERLIJKE, SMERIGE, GORE, GLUIPERIGE, GIFTIGE dwalingen die er maar bestaan.
De putlucht die van deze dwaling opstijgt doet mij bijkans KOTSEN
Daarom plaats ik deze idioterie onder de rubriek WAANZIN


Alverzoening is KOLDER!

 

Alverzoening of een kleine schare?

 

 

 

Tuesday, July 19, 2011

Een ziekelijk jaloerse morgenster 2


Naar aanleiding van wat ik op een niet meer bestaande site schreef maakte ik dit vervolg op 'Een ziekelijk jaloerse morgenster'


Alles wat God schiep was GOED en zelfs ZEER GOED en er was geen zonde in den beginne en zelfs satan was nog geen tegenstander van God.
Dat kwam juist door de schepping van de mens, die God de kroon op zijn schepping maakte en dat maakte die engel die we nu kennen als duivel en satan, JALOERS.

Toen God een tweede mens maakte die Hij schiep om de man tot hulp te zijn in zijn opdracht om de aarde te bevolken (dat gaat slecht als man alleen), was dat het moment waarop satan besloot om VIA haar, Adam ten val te brengen en om zodoende legaal de WERELDMACHT van hem over te nemen.
God schiep alles wat wij kunnen waarnemen met onze (door God gegeven) zintuigen in ZES DAGEN en dat kan heel simpel uit Genesis worden opgemaakt.
Mensen die daar iets anders van maken zijn ernstig misleid door o.a. de 'evolutieLEUGEN' en andere onbijbelse filosofieën.


Beste W., jij en ik geloven in de opname van de gemeente van Jezus Christus, maar critici zeggen dat de opname helemaal niet in de schrift staat en "DUS onbijbels" is.
Ik beweer dat 'Morgenster' jaloers werd op de mens en zo tot de zonde van HOOGMOED kwam, en dat kan je evenmin direct uit de Bijbel opmaken, want er staat nergens dat satan jaloers werd op de mens.
Wat is hoogmoed?

Toen 'Morgenster' zag dat Adam heel speciaal door God werd gemaakt van stof uit de aardbodem en dat God heel persoonlijk bij Adam de levensadem inblies via diens neus, was er nog niets aan de hand, want deze intelligente engel vond dat -evenals de andere intelligente engelen- alleen maar interessant en bijzonder, zoals ze alles interessant en bijzonder vonden wat God had geschapen in 'biosfeer aarde' en daarbuiten in de kosmos.

De morgensterren wisten echter dat alleen deze aarde leven bevatte en dat God nergens anders in het enorme heelal tot zijn bijzondere scheppingsdaden was gekomen en dat de aarde zelfs geschapen was als het centrum van zijn aandacht en dat alle andere hemellichamen TEN DIENSTE van de aarde waren geschapen, want God schiep eerst de aarde en daarna pas de rest, zoals we dat uit Genesis kunnen opmaken.
'Morgenster' observeerde de mens en hij analyseerde zijn vermogens en hij kwam al snel tot de conclusie dat dit wezen intelligent was, maar andere eigenschappen en vermogens had dan hij of zijn collega-engelen.

Staat dat in de Bijbel?

Nee, maar 'Morgenster' (de latere satan) is gewoon een persoonlijkheid die in veel opzichten hetzelfde redeneert als ons mensen, ook al heeft hij een ander lichaam dan ons.
Ik verplaats me dus in zijn positie en kom dan tot dezelfde conclusie, want 'Morgenster' was op dat punt nog steeds geen gevallen engel.

Engelen kunnen heel klinisch en wetenschappelijk denken en juist omdat ze geen lichaam hebben zoals wij mensen dat hebben, dat voedsel en vocht en regeneratie (slaap) enzovoort nodig heeft.

Let nu op het volgende, want dit lijkt heel ONLOGISCH wat God deed (vet van mij):

Genesis 2:18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 19 En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 20 En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. 21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.


Het lijkt erop dat God het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels tot een hulp had gemaakt, die bij Adam paste, terwijl God natuurlijk wist dat Adam uiteindelijk zou gaan concluderen dat dit niet de hulp was waar hij naar verlangde, want nadat Eva ten tonele was verschenen die uit zijn rib was geschapen, nadat God Adam in een diepe slaap had gebracht, was hij verrukt over haar en gaf dat te kennen door te zeggen; "Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is".

Adam had vastgesteld dat in de meeste gevallen God de dieren in paren had geschapen van een mannelijk- en een vrouwelijk wezen, zoals een hengst en een merrie, maar dat hij als man geen juiste partner had.
Toch lezen we dit (vet en cursief van mij):

En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 19 En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten.

Was God nu gek geworden of speelde Hij een spelletje met Adam door hem DIEREN als 'hulp' te geven opdat hij niet meer alleen zou zijn?

Nee, God is niet gek en Hij speelt geen spelletjes, maar Hij stelde toen Adam al op de proef om te zien of hij genoeg zou hebben aan Hem en aan datgene wat Hij had geschapen en merk op dat God voor het eerst zei dat iets niet goed was.

Niet Adam stelde dat vast, maar God zei dat zelf over het alleen zijn van Adam.

Probeer je nu te verplaatsen in die klinisch denkende 'Morgenster' die dat samen met de andere engelen gadesloeg.

Engelen kunnen super-logisch nadenken en dit was allesbehalve logisch wat God deed, omdat ze er niets van snapten WAAROM God dat deed.

De goede engelen hadden daar echter geen moeite mee, omdat ze wisten dat ze TEN DIENSTE van God waren geschapen, maar 'Morgenster' begon op dit punt te twijfelen aan Gods bedoelingen, want nadat God Eva had geschapen snapte hij ook wel dat Adam naar een vrouw verlangde en NIET naar die 'dierentuin van God'.

Waarom schiep God niet meteen een vrouw toen Hij Adam schiep, en waarom schiep Hij hun niet tegelijkertijd, zoals Hij dat ooit wel met de schepping van de engelen had gedaan?

Uit het verhaal is op te maken dat God geduldig wachtte totdat Adam ZELF zou gaan aangeven dat hij iets belangrijks miste, ook al wist Adam nog helemaal niet wat een vrouw was, maar hij kon dat uiteraard wel enigszins opmaken uit het verschil tussen mannelijke- en vrouwelijke dieren.

'Morgenster' zag dat Eva een kop kleiner was dan Adam en dat ze op veel punten anders geschapen was dan hem en zijn conclusie was dat dit wezen duidelijk zichtbaar onderdeed aan Adam in fysieke zin, maar de reden daartoe ontging hem: de vrouw is een ander soort 'man' die in eerste instantie te maken krijgt met nieuw, kwetsbaar leven dat uit haar voortkomt en daartoe is ze zachter en ronder geschapen dan de man met veel minder lichaamsbeharing en met een hogere stem en met een gezicht dat t.o.v. de man een 'baby face' is, dat vertrouwenwekkend overkomt bij een baby als die de moeder in het gezicht kijkt en haar stem hoort en haar ronde borsten zijn helemaal een plek van troost en voeding als de baby geboren is.

Wel hoorde 'Morgenster' het volgende door God tegen Adam EN Eva zeggen:

Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

De latere satan wist dus dat Adam en Eva tezamen de heersers waren over de aarde in opdracht van God en dat ze dat via een talrijk nageslacht tot stand zouden gaan brengen.

Op dit punt was 'Morgenster' niet slechts meer aan het twijfelen aan Gods bedoelingen, maar was hij zelfs kritisch t.o.v. Gods beleid, want hoe kon God het beheer over deze prachtige aarde overlaten aan die twee "bloterikken" die in zijn ogen van mindere kwaliteit waren dan hij en die hij ook nog eens zou moeten dienen?


Hoe kom ik aan zulke psychologische beschouwingen over het karakter van satan? 

Kijk o.a. maar naar het karakter van de meest intelligente 'volgeling' van de Heer Jezus, Judas Iskariot, die openlijk kritiek had op de Heer Jezus toen Hij door de zondares werd gezalfd met dure parfum, voorafgaande aan zijn dood aan het kruis, want die aangename reukstof had volgens hem beter voor veel geld kunnen worden verkocht opdat het geld zogenaamd aan de armen kon worden gegeven, maar Judas zei dat als penningmeester van 'de club van Jezus' en omdat hij heimelijk uit de kas stal, wat de Heer Jezus als enige wist.

Uiteindelijk was Judas zo duivels geworden dat satan zelfs in hem kwam opdat Judas de Heer Jezus kon verraden.

Vele andere personen in de Bijbel die duivels waren geven een indicatie van het karakter van satan, want dat ze zo duivels KONDEN ZIJN, kwam omdat ze qua karakter op satan leken, en ook in de wereldgeschiedenis en tot op heden zijn er mensen die qua karakter op de duivel lijken.

satan is een MISDADIGER en ik maak heel gewoon een MISDADIGER-PROFIEL van zijn persoonlijkheid, zoals justitie dat ook doet t.a.v. menselijke misdadigers, en dat doet men om te kunnen bepalen wat het MOTIEF was van de misdadiger.
Het motief (de beweegreden) van satan (ex-Morgenster) om te komen tot zijn opstand tegen God lag gelegen in het feit dat hij zich begon te VERGELIJKEN met Adam en Eva en dat hij vaststelde dat deze wezens in zijn ogen INFERIEUR waren aan hem, terwijl het in Gods ogen juist ANDERSOM is, want Adam en Eva waren de kroon op Gods schepping.
Dit bracht 'Morgenster' tot zijn hoogmoedige overwegingen die uitdrukten dat hij het zogenaamd beter wist dan God, omdat hij feitelijk niet besefte WAAROM God het zo had 'gespeeld', want God wilde in feite aantonen dat hij de personificatie zou gaan worden van alles wat IJDEL is en dat dat met het UITERLIJK te maken heeft, terwijl God nu juist ten diepste van iemands INNERLIJK houdt en van iemands hartsgesteldheid houdt....of niet.

Morgenster was trots op zijn schoonheid alsof hij zichzelf uitgevonden had en deze KWALIJKE denktrant bracht hij over op andere engelen die dat met hem eens waren en zo kwam hij tot een opstand in de hemel, die echter bleef steken bij een derde van alle engelen.

Openbaring 12:4
En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.

Die 'sterren' zijn geen hemellichamen, want als dat wel zo zou zijn zou de aarde verpletterd worden, want sterren zijn net als onze zon en velen zijn groter dan onze zon, maar hier gaat het heel cryptisch over gevallen engelen.

Toen God zag dat 'Morgenster' tegen Hem in ging, bestempelde Hij hem als 'persona non grata' en noemde Hij hem vanaf dat moment 'satan', hetgeen tegenstander betekent, en deze engel zou zich NOOIT meer kunnen bekeren en ook de andere gevallen engelen niet, want engelen kennen geen BEROUW, dat te maken heeft met verdriet over de eigen misdaden en dus hebben engelen GEEN SPIJT en zijn ze volledig verantwoordelijk voor hun daden.

Mensen kunnen wel berouw en spijt krijgen en verdrietig zijn over hun eigen misdaden en dat gebeurt meestal als ze het in hun lichaam voelen wat ze hebben misdaan, en daarom is de DOODSTRAF niet wreed, want daardoor kunnen misdadige mensen tot INKEER komen.

Alle mensen hebben van God sinds de zondeval van Adam en Eva van God de DOODSTRAF gekregen en elke baby die wordt geboren is een kant en klare veroordeelde tot de doodstraf van God omdat we allemaal STERVELINGEN zijn gemaakt door God.

Dat was origineel niet zo, maar God nam Adam en Eva en hun nageslacht (wij allemaal) hun potentiële ONsterfelijkheid weg door hun de toegang tot de boom des levens te ontzeggen, en die boom des levens is HEM ZELF en dat is Jezus Christus!

Via de Heer Jezus Christus kan een mens weer onsterfelijk worden, want net als Hij kan men dan wel moeten sterven, maar men zal dan TEN LEVEN opstaan na de dood.
Het is volkomen ONLOGISCH dat er voorafgaande aan de schepping al een zondeval had plaatsgevonden, want toen was er nog geen motief voor 'Morgenster en co.' om dat te doen, want ze waren gelukkig in hun rol van engelen en wezens die gelukkig zijn hebben geen motief om misdadig te zijn.

Dat zie je ook bij mensen: nooit zie je GELUKKIGE mensen tot misdaden komen, maar ongelukkige mensen doen dat wel en alle misdadigers hebben een bepaalde achtergrond waardoor ze tot hun misdaden kwamen en komen.

Er was GEEN SPRAKE van 'herstel' in Genesis 1, want dat is gebaseerd op een foutieve interpretatie van deze tekst (vet van mij):

Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.


Deze tekst wordt ook wel zo vertaald:  

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu werd woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Maar de aarde WERD niet woest en ledig, maar de aarde had nu eenmaal een begin nodig en dat was wat God 'woest en ledig' noemt, zoals een kunstschilder met een 'woest en ledig' doek aanvangt en een beeldhouwer met een 'woest en ledig' stuk steen of houtblok begint.

Lees de Bijbel als een kind, want ik hoorde dit verhaal voor het eerst als kleuter op de kleuterschool en ik had daar geen enkele moeite mee om dat te kunnen begrijpen.


Maar ik vul nog wat aan: God schiep via Eva een wezen dat in dienst stond van Adam, want via haar kon Adam de aarde vervullen met nieuwe mensen en talrijk worden, zoals God dat had opgedragen.
Op zijn beurt zou hij Eva ten dienste zijn en zo is dat in evenwicht, want God wil dat man en vrouw van elkaar houden en elkaar helpen en dat kinderen tot aan hun volwassenheid aan hun ouders gehoorzaam zijn, zoals de Heer Jezus dat ook aan zijn aardse ouders Jozef en Maria was, en ook wil God dat kinderen hun ouders blijven respecteren, lang nadat ze volwassen zijn geworden.

satan schopt alles door elkaar en maakt vrouwen opstandig t.o.v. mannen en mannen haatdragend t.o.v. vrouwen en kinderen opstandig tegen ouders en tegen elkaar en iedereen, en zo creëert hij mensen die OP HEM lijken.

satan is een egoïst en een narcist en zijn eigenliefde en arrogantie probeert hij op mensen over te brengen en in veel gevallen helaas met groot 'succes'.
Dit leidt tot liefdeloosheid en op veel discussiefora is die liefdeloosheid helaas goed merkbaar en helpen mensen elkaar niet om tot inzicht te komen, maar veeleer bestrijden mensen elkaar en probeert men elkaar de loef af te steken in kennis en 'wijsheid'.


Beste W., Petrus bedoelde wel degelijk de (zond)vloed (2 Petrus 3 vers 5 staat er:"Want willens is dit hun onbekend dat door het Woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande , door welke de wereld die toen was met het water van de vloed bedekte zijnde vergaan is.) en die toenmalige wereld is wel degelijk vergaan, want bijna alles uit die pre-diluviaanse (voor-zondvloedse) wereld is door God vernietigd, behalve de oudste en grootse piramides en de zogenaamde sfinx, die eigenlijk een leeuw voorstelt en waar men later na de zondvloed een mensenhoofd op heeft gezet.

Die piramides waren zo sterk gebouwd dat ze de vloed hebben doorstaan.

Veel mensen realiseren zich niet dat onze aardolie deels bestaat uit de organische overblijfselen van niet alleen ontzettend veel dieren en planten die stierven ten gevolge van de zondvloed, maar dat die aardolie ook bestaat uit de organische resten van miljarden MENSEN.
Onze auto's rijden dus deels op de resten van omgekomen mensen!

Je zegt dat je het vroeger net zo zag zoals ik en vele anderen en dan vraag ik  me af waarom je nu denkt het BETER te weten dan toen en wat daar de argumenten voor zijn?
Adam was nog niet perfect, maar indien hij had ingegrepen en zijn vrouw had gezegd dat ze niet moest luisteren naar de slang en indien Eva hem daarin had gehoorzaamd, dan zou God hun zeker hebben beloond door te zeggen dat ze nu toegang hadden tot de boom des levens en dan zou God de boom der kennis van goed en kwaad buiten hun bereik hebben gesteld en dan zou hij alleen de slang hebben bestraft.
Maar zo is het niet gegaan en ze aten wel van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad en zo werden zij en wij allemaal deelgenoot van Gods strijd met het kwaad dat toen en daar BEGON.

In die strijd moet worden gekozen, en wie Gods kant kiest is wijs, en wie satan's kant kiest is zeer onwijs
Nu een klein fictief toneelstukje dat zich afspeelt na de zondeval van satan:

satan: "Hé God, wat zijt ge een gemeen persoon, want ik was uw liefste en mooiste engel en cherub en mooier en talentvoller dan Michaël en Gabriël en alle andere engelen, maar ge deed dat expres om een zondebok te kunnen hebben, want anders zoudt ge uzelf de schuld hebben moeten geven van uw eigen rottigheid!
Gij zijt een grote rotzak en ik haat u, smerige rotgod!"

God: "Matig uw toon satan, want ge weet dat ik u elk moment in de poel van vuur kan werpen die ik voor u en uw engelen bereid heb.
Ik schiep u met de beste bedoelingen, wetende dat de kans bestond dat gij zich tegen mij zou kunnen keren, maar ge kunt mij niet voor de voeten werpen dat ik u als zodanig geschapen heb en dat ge dus kansloos was en dat gij slechts voor het verkeerde zou hebben kunnen kiezen.
Ik schiep u met grote talenten en met een hoge intelligentie en wijsheid, maar sinds ge zich tegen mij hebt gekeerd nam ik u uw wijsheid af en uit uw aanklacht blijkt wel hoe onwijs u bent en dat ge niet weten wilt dat ge zelf verkeerd hebt gekozen met de vrije wil die ik u gegeven had.
Ik ben het licht en in mij is in het geheel geen duisternis en ik ben de waarheid en liegen kan ik niet.
Gij zijt de vader der leugen en waarheid is in u niet en gij zijt de mensenmoorder van den beginnne en uw doel is om alle mensen in uw val mee te sleuren, maar dat zal ik zo goed mogelijk voorkomen, zonder geweld te doen aan de keuzevrijheid die ik ieder mens gegeven heb"

satan: "dat zullen we dan nog wel eens zien, want ik ben slimmer dan u en ik zal u verslaan en gij kunt me elk moment in de vuurpoel werpen, maar dan hebt ge een gemakkelijke overwinning behaald en niet hebben kunnen toetsen of uw 'lievelingetjes' wel echt van u houden, dus laat me mijn gang gaan want anders krijgt ge alleen maar domme ja-knikkers in uw hemel, net zoals die engelen die mij niet wilden volgen in mijn terechte opstand tegen u, want ge zijt een heerser en een despoot en dat zal ik aantonen ook!"

God: "Doe wat u niet laten kan satan, maar doodt geen mens door eigen hand want ge weet dat zodra ge dat doet het met u gedaan is en dat ik u dan direct in de vuurpoel zal werpen."

satan: "Maakt u geen zorgen God, want zo dom ben ik niet, want ik zet mensen tegen elkaar op en ik laat hun elkaar wel uitmoorden en let maar eens op wat ik met het nageslacht van Adam en Eva ga doen....ha!"

God: "Ik geef u de vrijheid om dit te mogen doen zolang IK dat toesta, maar als uw tijd is gekomen dan zal NIETS u meer kunnen redden en ik zal u tonen hoe verdorven u bent als ik mij ooit eens persoonlijk hiermee zal gaan bemoeien, maar om u niet wijzer te maken zal ik volstaan met deze zin: Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
Denk hier maar over na en wat dit te betekenen heeft, want ge denkt slim te zijn, maar aan wijsheid ontbreekt het u in het geheel omdat ik u niet langer voed met mijn wijsheid, want alle wijsheid komt van mij"

satan: "Ik kan prima zonder uw zogenaamde wijsheid en dat zal ik aantonen ook.
Ik zal u nederlaag op nederlaag geven en de mensenkinderen heb ik volledig in mijn macht en ze doen wat ik wil en niet wat gij wilt"

God: "Maar ik heb het laatste woord en ga nu van mijn aangezicht weg satan, want u zult nog wel gaan merken wie er aan het langste eind trekt en wie overwinnaar zal zijn, en dat zijt NIET gij doch IK!"


Waar gaat het om?

Dat men zeker weet dat men GERED is!

Gered van wat en door WIE of WAARDOOR en waarvoor?

Jehovah's getuigen geloven niet in de ONEINDIGE ervaring van het geworpen zijn in de poel van vuur.
Overigens hebben niet alleen JG-en daar moeite mee, maar ook anderen.

Maar wat zijn de feiten?

De uiteindelijke bestemming van alle mensen is om te zijn ALS de engelen.

God had ons direct als engelen kunnen scheppen, maar zulke wezens had Hij al geschapen met als resultaat dat Hij een derde deel kon afschrijven omdat dat deel van de engelen de voormalige hoofdengel 'Morgenster' was gevolgd in zijn opstand tegen God.

Engelen zijn zo precies en zo perfect geschapen dat één fout fataal voor hun is, omdat God hele hoge eisen aan hun stelt en mag stellen als hun schepper.

God schiep Adam ook heel precies en perfect in zijn menselijke hoedanigheid, maar mensen zijn t.o.v. engelen beperkter en dus was hij t.o.v. engelen minder perfect of geavanceerd geschapen.
Dit nam niet weg dat God ook Adam zeer verantwoordelijk achtte voor alles wat hij deed en dacht omdat Adam van meet af aan met een hoge intelligentie was geschapen, want hij kon ALLE dieren een naam geven en die namen vervolgens ONTHOUDEN en reproduceren.

Het gebod dat God had gegeven was KINDERLIJK eenvoudig en niet moeilijk om te gehoorzamen: gewoon NIET ETEN van de verboden vrucht!

Nadat Adam dit toch had gedaan, omdat hij niet achter wilde blijven bij zijn 'ondernemende' vrouw Eva, had hij bewust dat kinderlijk eenvoudige gebod overtreden en had God vervolgens het recht om hem en Eva de toegang tot de boom des levens te ontzeggen en om hun te slaan met STERFELIJKHEID.

Ik heb al eerder gesteld dat deze DOODSTRAF niet wreed was van God, want ook al vielen beide mensen niet meteen dood neer, en werd die straf pas veel later effectief toen Adam en Eva van hoge ouderdom stierven, deze straf was tevens een tuchtiging opdat Adam en Eva BEROUW zouden gaan krijgen over hun VRESELIJKE daad, want vreselijk was het zeker WEL!

Het was een daad van openlijke REBELLIE tegen God en God kon niet anders dan SCHEIDING tussen Hem en Adam en Eva in te stellen, want ten diepste is 'dood' scheiding met God.

Deze scheiding met God is Gods TOORN die op ieder mens rust, die zich niet verzoend heeft met God via de Heer Jezus Christus, en het zou nooit een GESCHAPEN wezen kunnen zijn die deze scheiding zou kunnen opheffen, maar GOD ALLEEN!
Daartoe MOEST God wel MENS worden en dat noemde Hij de 'mensenzoon' of de "Zoon des mensen" of "de Zoon van God".

In de NAAM van die mensenzoon zit het WEZEN verstopt van God die naar verloren mensen omziet: IK BEN REDDING of IK BEN REDDER en dat is de naam van JEZUS.

JEZUS REDT is eigenlijk tweemaal zeggen dat God redder is, want de naam van Jezus zelf betekent al dat IK BEN (God) redder is.Wie de naam van JEZUS aanroept zal worden gered, want men roept dan "IK BEN REDDING" aan die God WIL zijn t.o.v. ALLE verloren mensen.

Niet jehovah of een andere naam redt, doch slechts de naam van JEZUS en in een andere taal roepen mensen diezelfde naam aan in een andere uitspraak zoals Jesus, of Jésus, of Jesjoewa (fonetisch) als men een Hebreeuwstalige is, want dat is de originele uitspraak van de naam boven alle namen.

Het gaat dus om de BETEKENIS van die naam en niet zozeer om de vorm of de uitspraak van die naam.


Aangezien mensen dus geschapen zijn om te zijn als de engelen en de mensen dus een oneindigheidsbestemming hebben KAN God NIET ANDERS dan om diegenen die weigeren zich tot Hem te bekeren via Jezus Christus in een vreselijk oord te werpen waar ze VER van zijn aangezicht zullen zijn om hun daad te bezuren dat ze zich TEGEN Hem hadden gekeerd en dat oord is de poel van vuur, wat je ook wel 'het oord van Gods achtergelaten TOORN' kan noemen, want na het Laatste Oordeel zal God zijn toorn daar achterlaten, want dan wil God alleen nog maar BLIJ zijn en dat voor ALTIJD.

Er zijn er die mij agressief vinden overkomen.

Ik lijk op mijn VADER en die kan nog steeds vreselijk BOOS worden op het verkeerde en op de zonde, en mijn verlangen is dat men zich bekeren zal van (bijv.) deelgenoot te zijn van een organisatie (ik bedoel het wachttorengenootschap=jehovah's getuigen) die verkeerde leringen uitdraagt zoals dat de Heer Jezus een geschapen wezen zou zijn, en dat er geen oneindige straf bestaat die de poel van vuur is, maar dat een mens 'slechts' zal opbranden en daarna niet meer zal bestaan.

Elke geharde misdadiger zal dat GEEN afschrikwekkende straf vinden en zeker zelfmoordenaars niet, want dan nemen ze gewoon het risico dat ze op die wijze zullen opbranden omdat ze toch al niet meer wilden bestaan om zo elke verantwoordelijk te kunnen ontlopen.

Maar God staat dat niet toe en Hij houdt elk mens verantwoordelijk voor zijn of haar daden en alleen via Jezus Christus is genade mogelijk=ONVERDIENDE vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging.
De zaak van God tegen de mens is een RECHTSZAAK en ook daarom was er niet een herschepping van deze aarde omdat er dan wel verdachten dienen te zijn tegen wie die rechtszaak is aangespannen.

'Ja, dat waren satan en zijn demonen', zegt men dan, maar ik heb duidelijk gemaakt dat 'Morgenster', 'Zoon van de dageraad, Lichtbrenger' alias 'Lucifer', pas in de tuin van Eden tot zijn MISDAAD kwam, nadat God Adam en Eva had geschapen, en dat hij al latent die misdadiger was toen God nog slechts Adam had geschapen, en toesloeg nadat God Eva had geschapen, want via deze tweede mens kon hij die eerste mens te grazen nemen, nadat hij haar eerst 'succesvol had misleid' omdat hij zag dat ze een ongezonde belangstelling ontwikkeld had voor de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad.


Een ziekelijk jaloerse morgenster

 

 

 Een ziekelijk jaloerse morgenster 3

 

Monday, July 4, 2011

Obama the psychopath

On Obama Flubbing the MoH Recipients

Posted by Ann Barnhardt - June 26, AD 2011 7:05 PM MST

A big story last week was the fact that Obama confused SFC Jared Monti for SSG Sal Giunta, claiming that SFC Monti was still alive and was the first non-posthumous recipient of the Medal of Honor in Obama's tenure.


Many folks wondered aloud how Obama could forget something as emotional and intense as awarding Medals of Honor. How could he forget meeting and looking in the eye the parents of SFC Monti as they mourned their dead son, and of meeting SSG Giunta, a true living hero. Heck, Obama actually made a horrible, embarrassing mess of SSG Giunta's award ceremony by calling him by his first name, joking around during the ceremony and then awkwardly HUGGING SSG Giunta after presenting him with the Medal of Honor, and not SALUTING him. How could "the most intelligent man in the world" not remember these vivid, emotional, tangible experiences? How could he confuse a living man for a dead man?


He could confuse and/or completely forget the two events because Obama is a raging psychopath. Yes, you heard me. Barack Obama (or whatever his name is) is a PSYCHOPATH. A psychopath is a person who does not form human attachments and has an abnormal lack of empathy, masked by an ability to appear outwardly normal, referred to as "the mask of sanity". There is no known cure or treatment for psychopathy, as there is no drug that can instill empathy. Psychopaths are master manipulators, and thus psychotherapy only serves to hone and sharpen the psychopath's ability to manipulate others. Science and medicine obviously struggle with this condition because they try to attribute every mental disorder to a physical, chemical problem in the brain itself. We all know that they are missing the critical dimension: good and evil. Psychopaths are simply evil people. Barack Obama is an evil man.


Let's look at the manifestations of the evil indwelling in Obama. Assuming for a moment that Obama is of average intelligence (which he is not - he is of below-average intelligence) and assuming that he is not a drug user (which he admits he was), why would he not REMEMBER presenting the Medal of Honor to SSG Giunta, and not REMEMBER presenting the Medal of Honor to SFC Monti's family? The reason he doesn't remember these profoundly emotional events is because he literally does not give a crap about anyone or anything except himself. He doesn't care about these people. He doesn't care that SFC Monti is dead, or that his family misses him. For that matter, he doesn't care about ANY of the soldiers who are being killed in Afghanistan, Iraq or anywhere else. Other human beings are meaningless OBJECTS to him. Live. Die. Barry don't give a crap.


Since I gained national notoriety in early April, I have been added to a list that receives the Department of Defense casualty bulletins. Guys, our soldiers are being slaughtered at a horrifying and heartbreaking clip, and that clip is accelerating. Since the media does not report on the casualties in order to protect Obama, I doubt many of you appreciate how many of our young soldiers are being killed, or the massive increase in the casualty rates since Obama took office. Well over 60% of the total deaths in Afghanistan have happened since Obama took office just two years and five months ago. It is a steady stream of coffins. And Obama has now played 76 rounds of "golf", hosted more ridiculous parties than I can even count, and is either just back from or is just getting ready to leave on a "vacation". He feels nothing. He feels no sorrow or responsibility for the dead. All of his advisors, both military and civilian, told him that pulling troops out of Afghanistan would do nothing but increase the slaughter - but he, at the urging of his fellow psychopath and controller, Valerie Jarrett, is going to do it anyway. He knows that it will only cause the slaughter to increase - but that doesn't matter because the human beings don't matter. All that matters is Obama, and Obama's power. I know it is hard to process how one human being could feel absolutely NOTHING toward his fellow man, but that is how it is. This is psychopathy.


Obviously, psychopathy is a near-universal trait amongst the very worst tyrants and mass-murderers in history. Obama has the psychological capacity to kill on a mass scale. Of that I have absolutely no doubt. How can one man order the deaths of millions of people? Because that one man ascends and seizes absolute power and massive wealth and in order to keep that power and wealth eliminates the objects and obstacles that stand in his way. Those objects and obstacles are human beings, which are utterly, completely and totally meaningless to the psychopath. The Obama regime is, as we speak, moving toward absolute dictatorial power. We are watching the birth of a tyranny.


There is one last thing that I want to show you that I found to be utterly chilling that has been all but forgotten. Obama doesn't know the names of his own children. And I am going to work off the assumption that they are genetically his children, although I do have questions in my mind about that, too.


This is a video of Obama during the campaign referring to his two daughters. Obama's daughters' names are Malia and Sasha. In this clip, he calls his daughters "Maya and Sasha".


You may be thinking, "This isn't a big deal. Obama's half-sister is named Maya. My parents and grandparents used to call me by the wrong name all the time." Yes. I hear you. My grandmother used to roll through the litany of her children's names followed by her grandchildren's names until she hit the right one when calling us individually. And we would laugh, including her. But this is different and here's why. Obama was stating the names of his children IN CONJUNCTION. When you put that conjunction "and" in there, as in "Malia AND Sasha", that's a whole different mental issue. Think about ANY conjoined names in your family. Think of you and your siblings. Think of your children. Think of the names of your parents. When you say them, there is a rhythm and the "and" blends the names together into one polysyllabic word. For example, "Batman and Robin" become "Batmanandrobin". It all runs together and becomes one word. You would never get confused and say "Batmanandsuperman". Or, another example, "Mork and Mindy" becomes "Morkandmindy". You would never get confused and say "Mikeandmindy". It would sound so wrong in your mind that it would never come out of your mouth. And remember, I just referenced silly TV characters. Obama did this with his CHILDREN. For a parent, the sheer repetition of the names of his children should be unmatched.


What does this tell us? Obama is such a detached, aloof psychopath that he is mentally capable of blowing off the names of his own children. Is it any wonder that he didn't remember the difference between SSG Giunta and SFC Monti?


Let it never be said that the warning signs weren't there. They were. We have been beaten over the head with the warning signs for nearly four years. If Obama is not removed from office, and quick, a hard, hard rain's gonna fall.

BARACK OBAMA IS A PSYCHOPATH! PT 1


BARACK OBAMA IS A PSYCHOPATH! PT 2

 

Messias, wet en sabbat, ook voor ons?

Geschreven door J.Ph.Buddingh     Saturday 22 December 2007

Messias of Christus, wet of genade, sabbat of zondag.

Wat leert de Bijbel een christen over de wet, de eerste dag van de week, het houden van Joodse feesten en dergelijke, dingen die verband houden met wat men wel noemt 'onze Joodse wortels'.

We lazen, dat in een samenkomst van christenen een Messiasbelijdende rabbijn het woord voerde. We begrijpen, dat daarmee een Jood wordt bedoeld, die in de Messias gelooft. In het gelezen artikel wordt enige malen de naam Jeshua gebruikt, waardoor duidelijk is, dat met 'Messiasbelijdend' bedoeld wordt: 'die in Christus Jezus gelooft', wat de betrokkene echter met de Hebreeuwse woorden 'Messias Jeshua' zou weergeven. De spreker was rabbijn van een 'Messiasbelijdende gemeente'.

Dat geeft ons enige onderwerpen:
  1. Is het juist, dat een gelovige Jood zich niet christen, maar Messiasbelijdende Jood noemt?
  2. Is het juist, dat men niet van Christus Jezus, maar van Messias Jeshua spreekt?
  3. Is het juist, dat gelovige Joden een aparte gemeente vormen en niet met andere christenen samengaan?