Wednesday, November 30, 2011

Alverzoeners gaan niet mee met de opname?De alverzoening is satan's eigen hersenspinsel waarmee hij zichzelf denkt te kunnen rechtvaardigen.

Mensen die deze leer aanhangen zijn ernstig misleid omdat er een REDEN is voor de EEUWIGDURENDE POEL VAN VUUR.

Alle mensen zijn bedoeld om te zijn als de engelen en om voor ALTIJD te bestaan!

De vraag is WAAR zullen ze bestaan: in de hemel en op de Nieuwe Aarde in Gods aanwezigheid of ver van God verwijderd in de bovennatuurlijke poel van vuur, ook wel bekend als de hel?Tuesday, November 29, 2011

Rondje internet i.v.m. Israël

Hieronder een aantal sites die ik heb bezocht en daaronder mijn commentaar.

Ik begin met het laatste nieuws uit Israël:


Israel Preparing Iran Attack?

 

Bailout in the Works? Obama Meets Unelected EU Bureaucrats

 

Neocons Planned Regime Change Throughout Middle East, Africa 20 Years Ago


Should the Fed save Europe from disaster?

 

Britain draws up emergency plans for collapse of Euro


Moody’s: “Probability Of Multiple Defaults By Euro Area Countries No Longer Negligible”

 

Why Police Are Treating Americans Like Military Threats

 

Government is the Reason We Don’t Have a Constitution Anymore

 

Alex Jones - The Jesuit CIA FearMonger Puppet & NWO

 

NOT for the immature! Zionist Antichrist will rule the NWO 

 

Glenn Beck Promotes Anti-Semitic Screed by White Supremacist Eustace Mullins

 

Alex Jones Shows His True Colors 

 

Alex Jones nwo puppet


=====================================

Terwijl satan velen laat geloven dat Israël een project is van.....hemzelf(!!), omdat mensen zeggen dat Israël van de Rothschilds zou zijn, is God ondertussen zelf bezig om zich via zijn EIGEN volk te manifesteren op deze -door HEMZELF- vervloekte aarde, vanwege ons mensen die vijanden* van Hem zijn geworden vanwege de verkeerde keus voor satan door ons aller voorouders Adam en Eva.

Israël had NOOIT tot stand kunnen zijn gekomen zonder God, want het bestaan van Israël staat haaks op satan's plannen met deze wereld.

Mensen die echter in elke Jood een duivel zien geloven dat 'de Zionisten' achter de oprichting van Israël zitten vanuit een 'duivels plan' tot wereldoverheersing door diezelfde Zionisten.


Dat is dan knap gestoord geredeneerd, want dat zou betekenen dat satan tegen zichzelf verdeeld zou zijn omdat God nu juist via Israël laat weten dat Hij bestaat en dat Hij omwille van het overblijfsel van zijn volk zal terugkeren naar zijn land en zijn volk in de gestalte van Jezus Christus.

Toen Israël in 1948 opnieuw tot leven werd gewekt onder die naam, was dat helemaal NIET in het belang van satan en zeker niet op die plek op de wereld, te midden van de islamitische Arabieren!

Dat werd ook snel duidelijk omdat die Arabieren direct Israël de oorlog verklaarden, en dat deden ze uiteraard vanuit satan, want de islam is een satanische ideologie.

Zou Israël dus een 'duivels project' zijn geweest van de 'boosaardige Zionisten' (wat veel Jodenhaters beweren), dan zou satan wel heel erg geschift zijn geweest om via de Arabische vijanden van Israël dat zogenaamde project van hem tegelijkertijd geprobeerd hebben de nek om te draaien.

Nu is satan inderdaad geschift en gestoord en een psychopaat, maar intelligent is hij wel en zo achterlijk zou hij nooit hebben gehandeld.

Israël was en is in zowel oud-testamentische tijden als vanaf 1948 een BOVENNATUURLIJKE interventie van God in deze door de duivel geregeerde wereld!

De Heer Jezus Christus zal gaan terugkeren naar zijn land en naar zijn volk omwille van het overblijfsel dat zich bekeren zal tot Hem als Hij met wolken van volgelingen achter Hem aan (gekleed in stralend witte klederen) deze aarde zal gaan verlossen uit de macht van de duivel en zijn demonen.

*behoudens de mensen die wedergeboren zijn en die van Israël houden, omdat ze van de God van Israël (en dat is Jezus Christus) zijn gaan houden.

Monday, November 28, 2011

De hoop van Gods kinderen

Romeinen 8

De hoop van Gods kinderen
 
18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 24 Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
De zekerheid des geloofs 
31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
Uit: NBG-vertaling 1951

JODENMOORDLUST

2 jodenhaters: Helen Thomas en Barack Hoessein Obama.

Dit soort mensen zijn de ergste Jodenhaters omdat ze net doen alsof ze dat niet zijn, maar Helen Thomas liet niet zo lang geleden haar ware gezicht zien en Obama speelt nog steeds de rol van 'vriend' van Israël.

Hieronder een artikel op de site van Brabosh, dat door de maker verwijderd dreigt te worden;


  1. Wauw, wat een hoog niveau, wat een uitgebreide vocabulair. Het is maar goed dat de ‘Delete knop bestaat. Nog even en de IL Technologie vind zo een knop uit voor zulke imbeciele vuilbekken!
  2. Ik ga hier van over mijn nek. Misselijkmakend.
  3. Ja, erg hé? Zelfs nu nog twijfel ik of ik deze topic wel zal laten staan of niet. In elk geval is het een manier om erachter te komen hoe onze tegenstanders over ons denken en oordelen.

Ik vind echter dat dit topic moet blijven bestaan op het internet opdat iedereen kan zien hoe zwaar geschift en SATANISCH de Joden- en Israël-haters zijn en daarom hieronder een verwijzing naar het hele topic om die Jodenhaat bloot te leggen.Gebed om hulp tegen vijanden


Psalmen 83Gebed om hulp tegen vijanden
83
Een lied. Een psalm van Asaf. 

Sunday, November 27, 2011

God & Evil

 Visit her website, for she has many good things to say, but beware because she is Roman Catholic

Reader Theological Question: God & Evil (Repost)
Posted by Ann Barnhardt - November 25, AD 2011 9:13 PM MSTTuesday, November 22, 2011

Sex Appeal van de leider

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13

Twee vrouwen (los van zijn moeder) die een belangrijke rol in Adolf's leven speelden, maar er waren er meer;


De natuur kent keiharde wetten, want vanwege het gevaar van degeneratie en vanwege het gevaar dat de soort in kwaliteit dreigt af te nemen, bestaat er bij geslachtelijke voortplanting een systeem dat ervoor zorgt dat alleen de sterkste mannelijke exemplaren mogen paren met de vrouwtjes, opdat het nageslacht zo sterk mogelijk is met zo min mogelijk afwijkingen.


Friday, November 18, 2011

The Rapture of the Church - good news for Ann - updated

Ann Barhardt doesn't want to be 'raptured': she wants to FIGHT


But Ann doesn't (yet) have a clue about God's plans with Israel and why it's necessary for the church of Christ Jesus to be out of the way before the tribulation starts, because that seven year tribulation has nothing to do with the church of real lovers of Jesus Christ, but it has everything to do with - a remnant of- God's chosen people, which God will lead into repentance in order to be able to meet their Messiah Yeshua, whom we call Christ Jesus, when He'll return to Israel and Jerusalem, to start His reign on earth at te beginning of a Kingdom that will last for1000 years.

Read her anti-rapture rant, which is typical for people who don't make a distinction between what the Lord Jesus has said, which is meant for His followers within the body of Christ, and which is meant for His JEWISH followers and others in the end time and during the tribulation, AFTER the rapture has occurred:Saturday, November 5, 2011

Taal en tijd in de oneindigheid


Tijd is maar een illusie en een afspraak die mensen onderling met elkaar maken dat het zo en zo laat is en dat het die en die datum is en dat het een bepaald jaar is, maar op de oneindigheid slaat 'tijd' eigenlijk nergens op, ook al is God de schepper van 'tijd' vanwege de draaiing van de aarde t.o.v. de zon in 24 uur en de draaiing van de aarde rond de zon in ongeveer 365 dagen, wat we een jaar noemen, en vanwege de verschillende verschijningsvormen van de maan, die verantwoordelijk is voor de MAANden.

Dat zullen de liefhebbers van de Heer Jezus-God straks wel ervaren, want dan zorgt God-de Heer Jezus wel degelijk voor regelmaat, maar 'tijd; zoals we dat in deze dimensie ervaren, zal daar niet meer bestaan.

Die regelmaat is gebaseerd op deze passage:

Openbaring 22:2
Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 
 
Dit is de situatie op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, na het 1000-jarige rijk en na het laatste oordeel.

Openbaring 22:5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Dag en nacht zoals we dat nu kennen, bestaat daar niet meer en slapen zullen we nooit meer doen omdat onze nieuwe lichamen die slaap niet meer nodig zullen hebben, maar regelmaat bestaat daar dus nog wel en dat eten van de vruchten van het geboomte des levens is dus nodig opdat de volkeren die daar zullen zijn 'genezen', en ik geloof dat dit een oneindige herinneringsles is van God-de Heer Jezus aan ons dat het van meet af aan de bedoeling was dat Adam en Eva zouden eten van de vruchten van de boom des levens, die God-de Heer Jezus in zekere zin zelf is, en dat we zullen weten dat het eten van de vrucht van die andere verkeerde boom, voorgoed voorbij zal zijn, en dat die boom der kennis van goed en kwaad daar NIET meer te vinden zal zijn en dat we dus vrijelijk en regelmatig zullen eten van de vruchten van het geboomte des levens, wat dus niet één boom is, maar een meervoud daarvan.

In de King James Bijbel staat het net even anders:

Revelation 22:2 In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

Volkeren wordt hier vertaald met naties, maar dat maakt weinig verschil.

In de hemel blijven Nederlanders gewoon Nederlanders en Fransen blijven daar Fransen, want God-de Heer Jezus is de schepper van volkeren, wat begon met de Babylonische spraakverwarring, wat een WONDER was van God-de Heer Jezus, want mensen kwamen zelf niet op het idee om INEENS in verschillende talen te gaan spreken, wat de oorzaak ervan was dat mensen die dezelfde taal spraken samen op gingen trekken en als zodanig volkeren werden en later naties, toen die volkeren zich op vaste plekken op aarde begonnen te vestigen.

Zo kwamen ooit onze voorouders in onze rivierdelta wonen en zij spraken een taal die sterk verwant is aan het Duits, maar die zich toch tot een taal ontwikkeld heeft die anders is dan dat Duits en wat de Engelsen Dutch noemen, wat een woord is dat lijkt op het woord Duits, terwijl diezelfde Engelsen de taal die Duitsers spreken Germaans (German) noemen, wat feitelijk ook de basis is van hun eigen taal, want het Engels is van oorsprong gewoon een Germaanse taal, en denk aan woorden als neck-nek, foot-voet, ankle-enkel, elbow-elleboog, head-hoofd, hand-hand, finger-vinger, knee-knie, house-huis, cow-koe, land-land ship-schip enz, enz., maar het Engels heeft zich ontwikkeld tot een andere taal door de invloed van andere culturen zoals die van de Romeinen en de Fransen, maar ook van de Vikingen en de Angelen.

Maar wonderlijk genoeg zullen we elkaar op de nieuwe aarde en in het nieuwe Jeruzalem perfect kunnen verstaan, want ik geloof dat God-de Heer Jezus onze hersenen zo perfect bedoeld heeft dat we in staat zullen zijn om ALLE talen te kunnen verstaan, en als we daar dus Nederlands spreken zal een Chinese broeder ons perfect kunnen verstaan, ons antwoorden in het Chinees, en dat zullen wij op onze beurt perfect kunnen verstaan, en dat alles zonder vertaalcomputer, want die zit in aanleg veel beter 'verstopt' in onze hersenen, en er zijn mensen die nu al in staat zijn om vele verschillende talen te spreken en te kunnen verstaan, maar dat zullen we daar dus allemaal kunnen, en vooral zullen we Hebreeuws kunnen verstaan, de taal van de Bijbel, en Aramees, de taal die de Heer Jezus op aarde sprak.

God-de Heer Jezus geeft ons echt geen hersenspoeling en dat we ineens een andere taal zouden spreken, want God-de Heer Jezus is de schepper van het Nederlandse volk en van de Nederlandse taal, en we zullen daar wel niet meer vastzitten aan de Nederlandse geografie zoals we die op deze aarde beleven, maar op de nieuwe aarde zullen we in belangrijke mate onszelf blijven, inclusief onze Nederlandse identiteit, en dat geldt voor alle volkeren en naties, en daarom lezen we ook over volkeren in de Bijbel, in die volkomen nieuwe situatie op de nieuw aarde onder de nieuwe hemel en dat tot in de oneindigheid.

 Esperanto is een kunsttaal die eigenlijk tegen Gods bedoeling in gaat, want het was God die de ENE taal die ALLE mensen ooit spraken verwarde opdat de mensen gedwongen werden om zich over de aarde te verspreiden, wat ze van nature WEIGERDEN te doen.

Al die verschillende talen maakt communiceren lastig, maar wie liefde heeft voor 'vreemde' volkeren en 'vreemde' talen die is in staat om deze hindernis te overwinnen zonder gebruik te maken van zo'n kunstmatige taal als Esperanto.

Esperanto is nooit een doorslaand succes geworden, ook al zijn er toch nog relatief veel mensen die deze taal machtig zijn, maar slechts zeer weinigen hebben deze taal als moedertaal en van hen is de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros blijkbaar de bekendste, en laat deze George Soros nu net de sponsor zijn van Barack Hoessein Obama, die net als hij gelooft in één wereldregering onder leiding van één wereldleider...