Sunday, December 11, 2011

De verwijdering

Israël is de sleutel tot het verstaan van het profetische woord van God.
Anders gezegd: het begrijpen van Gods plannen met zijn volk en zijn land Israël leidt tot het juiste inzicht aangaande de toekomst.

Waarom?

Omdat de Heer Jezus een JOOD was.....en IS, want dat is Hij tot in de oneindigheid.
De Heer Jezus zal terugkeren naar Israël en naar Jeruzalem, aan het eind van de grote verdrukking, en die grote verdrukking heeft vooral betrekking op de komende belevenissen van de Joden in Israël.

Het profetische woord dient als het ware VANUIT Israël te worden gelezen en te worden geïnterpreteerd en NIET vanuit Nederland, of welk ander land op aarde.

Waarom?


Omdat de HELE Bijbel een JOODS boek is, en dus OOK het Nieuwe Testament.

Goed, dan doen we nu net alsof we ons in Israël bevinden en wat stellen we dan vast?

We stellen dan vast dat sinds 1948 Israël als natie weer bestaat en dat sinds 1967 Jeruzalem weer onder Joods/Israëlisch bestuur is gekomen, met uitzondering van het zogenaamde tempelplein omdat in 1967 Moshe Dayan zo 'stom' was om het beheer over dat tempelplein in handen van de moslims te laten.

Dat LEEK een hele stomme zet te zijn van Dayan, maar dankzij dat feit werd Jeruzalem bijvoorbeeld niet beschoten met Scud-raketten door wijlen Saddam Hoessein omdat anders mogelijk dat tempelplein zou kunnen worden getroffen en de Al Aksa moskee zou kunnen worden vernietigd, en dan zouden de islamieten niet langer Jeruzalem kunnen claimen als hun bezit.

Overal waar moslims moskeeën neerzetten beschouwen ze namelijk de steden waarin die moskeeën staan als hun BEZIT, of beter: als allah's bezit.
 Denk daar maar eens aan als je langs een moskee komt in Nederland!
Vanuit islamitisch standpunt bezien bezit de islam al het grootste deel van ons land!

In Israël geldt dat nog veel sterker, en Jeruzalem is de stad waar de Heer Jezus zal gaan terugkeren, en het tempelplein is waar Hij naar toe zal gaan om te gaan zetelen in het Huis van YHVH, de zogeheten tempel.
satan weet dat maar al te goed en daarom is het zijn streven om te trachten de Heer Jezus ervan te weerhouden om bezit te nemen van het tempelplein en van de toekomstige herbouwde tempel, het Huis van YHVH.

Nu lezen we vanuit het perspectief van Israël Daniël 9:24-27 (klik)

We concluderen dan dat 69 JAARweken zijn vervuld:

26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

De Heer Jezus werd "uitgeroeid", en dat is dus reeds vervuld, maar gelukkig stond Hij op uit de dood en voer Hij ten hemel en stortte God zijn Heilige Geest uit op alle ware liefhebbers van de Heer Jezus.
Jeruzalem werd vernietigd door de Romeinen, en met name het tempelplein en de tempel, en sindsdien bestaat die tempel niet meer.

De Heer Jezus had dit zelf geprofeteerd vanaf de Olijfberg, waarop Hij zal terugkeren bij zijn wederkomst, en lees deze tekst ook VOORAL vanuit het perspectief van Israël en de Joden: Rede over de laatste dingen...

En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.

Deze woorden van de Heer Jezus zijn NAUWKEURIG in vervulling gegaan, want ALLES wat zich OP het tempelplein bevond werd door de Romeinen vernietigd.

In eerste instantie werd een aantal eeuwen later een kerkgebouw geplaatst op de plek waar ooit de tempel stond en toen de islam dit gebied veroverde werd er een soort reusachtige islamitische KAASSTOLP op gebouwd, want dit gebouw dient NIET als samenkomst, want daartoe dient de verderop gelegen Al Aksa moskee, en ik ben daar zelf geweest en weet dus waar ik het over heb.

Ik noem het spottend een 'kaasstolp' omdat God zo slim was om de islam te gebruiken om eeuwenlang middels die Rotskoepel ervoor te zorgen dat het eronder gelegen Heilige der Heiligen zou worden beschermd, want dat bevindt zich loodrecht onder die gouden koepel.

Goed, dit weten we nu en nu verder: één JAARweek is nog NIET in vervulling gegaan van die 70 jaarweken en wanneer zal die LAATSTE jaarweek in vervulling gaan, want er zijn mensen die beweren dat die jaarweek reeds vervuld is?

Eerst nog even dit, want waarom denken sommige gelovigen dat die 70 jaarweken reeds in vervulling zijn gegaan?

Dat komt omdat ze Israël en het ISRAËLISCHE PERSPECTIEF uit het oog zijn verloren, en dat is begrijpelijk omdat Israël eeuwenlang niet meer bestond onder die NAAM.
Maar in 1948 (eigenlijk 1947) was Israël weer een feit en onder die NAAM van aartsvader Jakob, die GOD de naam Israël gaf.

Dat laatste is belangrijk, want de grote verdrukking is niet zozeer bestemd voor de wereld, maar voor de Joden IN Israël, want in de Bijbel heet deze periode "een tijd van benauwdheid voor Jakob".

Jeremia 30:7
Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

Dus indien men deze tekst GOED toch zich laat doordringen dan staat er NIET:

een tijd van benauwdheid voor de Nederlanders
een tijd van benauwdheid voor de Duitsers
een tijd van benauwdheid voor de Amerikanen 

Nee, er staat een tijd van benauwdheid voor Jakob=Israël!

Kijken we nu naar de actualiteit in en rond Israël en wat zien we dan?
Is die BENAUWDHEID reeds gaande?
Is er reeds een VALSE MESSIAS (de antichrist) die een vals verbond met Israël heeft gesloten ten tonele verschenen?

NEE! 

En dat komt OMDAT die laatste jaarweek nog niet in vervulling is gegaan, want die jaarweek komt pas in vervulling NADAT die antichrist ten tonele is verschenen en NADAT hij een vals vredesverdrag met het leiderschap van de staat Israël zal hebben gesloten.

Die antichrist kan echter pas ten tonele verschijnen als iets of iemand dat/die hem weerhoudt is weggenomen:

2 Tessalonicenzen 2:7

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Die weerhouder is de Heilige Geest en die zal worden verwijderd door God.
De Heilige Geest werd ooit PLOTSeling uitgestort en zal net zo abrupt worden weggenomen!

Echter: Gods Heilige Geest leeft en 'woont' in alle ware liefhebbers van de Heer Jezus Christus en God neemt echt niet de Heilige Geest uit hun weg en Hij levert hun echt niet over aan de antichrist, die één met de duivel zal zijn.

Nee: deze ware liefhebbers van de Heer Jezus worden MET de Heilige Geest door GOD van de wereld VERWIJDERD.
De grote VERWIJDERING is eigenlijk een betere term dan de "opname".

Wie snapt dat dit NOODZAKELIJK is voor de vervulling van Gods profetische woord, die snapt tevens dat die laatste jaarweek voor Israël nog geschieden moet. 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.