Monday, April 9, 2012

The Week That Changed The World


The Pagan Origin Of Easter

 

What is the origin of Easter?

 

Easter Ishtar 

 

Passover

 

Easter=Ishtar 

Pasen in het licht van de Bijbel

Dit artikel van Paul is op zich goed, maar hij maakt wel een denkfout want de Heer Jezus had het volgende gezegd: 

 

Matteüs 12:40
Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster* was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.

*walvis, zegt de Statenvertaling 

 

 Wat is de denkfout van Paul?

 

Hij zegt dat Joden de volgende dag rekenen vanaf zonsondergang, en op zich heeft hij gelijk dat ze niet rekenen zoals in onze ROMEINSE cultuur waarbij een nieuwe dag begint GEDURENDE DE NACHT(!) om 12 uur 's nachts.

Bij de Joden begint een nieuwe dag (heel logisch) bij zonsopgang en de hele periode daarvoor, tot aan de vorige zonsondergang, heet (heel logisch) de NACHT. 

 

Het gaat grofweg om perioden van 12 uur dag en van 12 uur nacht.

 

Dit is belangrijk i.v.m. de opstanding van de Heer Jezus: 

 

Mattheüs 28:1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

 

Paul beweert dat de Heer Jezus opstond op de Sabbat, maar ik beweer dat de Heer Jezus opstond kort voordat die engel des Heren (engel van YHVH) de steen voor het graf van de Heer Jezus weg wentelde en dat die gebeurtenis, in samenhang met die aardbeving, Jezus' opstanding markeerde.

 

Dit alles vond kort voor zonsopgang op de eerste dag der week (op de heidense 'zon'dag) plaats en die engel was één van de twee aartsengelen, Michaël en Gabriël.

 

In een ander evangelie wordt melding gemaakt van TWEE engelen, en dat waren "gewoon" Michaël en Gabriël, die altijd zulke opdrachten kregen van God=JEZUS en ook in de tijd van het oude testament:

 

Lucas 24:1 maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden.

 

Die twee "mannen" waren Michaël en Gabriël, zoals ze de Heer (God=JEZUS=YHVH) ook meerdere malen begeleidden in het oude testament.

 

Maar het gaat om het principe van DRIE dagen en DRIE nachten.

 

Dat is een periode van 3x12 uur daglicht en 3x12 uur nacht.

 

Terugrekenende ziet dat er zo uit:

 

Vanaf dag één ('zon'dag), 's morgens vroeg tot aan zonsondergang op de vorige dag (de Sabbat='zater'dag) is één nacht.

 

Vanaf zonsondergang op de Sabbat tot aan zonsopgang op de Sabbat is één (12-urige) dag.

 

Vanaf zonsopgang op de Sabbat tot aan zonsondergang op de vorige dag = dag 6 = 'vrij'dag, is weer één nacht.

 

Vanaf zonsondergang op dag 6 ('vrij'dag) tot aan zonsopgang op dag 6 is één (12-urige) dag.

 

Vanaf zonsopgang op dag 6 tot aan zonsondergang op dag 5 ('donder'dag) is één nacht.

 

Vanaf zonsondergang op dag 5 ('donder'dag) tot aan zonsopgang op die dag is weer één dag.

 

De Heer Jezus stierf op dag 5 ('donder'dag), zoals Hal Lindsey dat terecht uitlegde in bovenstaande video (klik op de afbeelding om naar die YouTube-video te kunnen kijken), en ZEKER niet op de KATHOLIEKE "Goede vrijdag", en die dag geldt als één dag dat Hij gestorven was.

En vooruitrekenend ziet dat er zo uit:

 

Daarna kwam de nacht van dag 5 ('donder'dag op 'vrij'dag) op dag 6, en dat was één nacht.

 

Vervolgens kwam de periode van daglicht van dag 6 ('vrij'dag) tot aan zonsondergang op die dag en dat was weer één dag.

 

Daarna volgde de nacht na dag 6 ('vrij'dag) op dag 7 (Sabbat='zater'dag) en dat was weer één nacht.

 

Vervolgens kwam de periode van daglicht van dag 7 tot aan zonsondergang op die dag en dat was weer één dag.

 

En tot slot kwam de laatste nacht dat de Heer Jezus overleden was (maar actief was in het dodenrijk) en dat was van zonsondergang op dag 7 tot aan zonsopgang op dag 1 ('zon'dag) en dat is één nacht.

 


Totaal: DRIE dagen en DRIE nachten zoals de Heer Jezus dat zelf had gezegd:

 

Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster (of walvis) was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.

 

Maar verder vind ik het betoog van Paul m.b.t. het onbijbelse karakter van het "Christelijke Pasen" goed en lezenswaardig.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.

Note: Only a member of this blog may post a comment.