Tuesday, May 29, 2012

Jezus schiep hele enge beesten - Jesus created very scary beasts
Johannes 1:In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

'I have made'

I made this topic in Dutch before I tried to speak English...sorry folks...


In den beginne was JEZUS en JEZUS was bij God en JEZUS was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door JEZUS geworden en zonder JEZUS is geen ding geworden, dat geworden is.

Waarom deed Hij dat?


Monday, May 28, 2012

Wanneer is de opname?

"Kijk eerst een goed naar zijn Joodse gezicht en besef wie Hij is en luister naar wat Hij Yochanan (Johannes) heeft gezegd toen hij op Patmos was en een ontmoeting met Hem had:

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. (Openbaring 1:17b-19)

"Ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk"

Wat wil dat zeggen?

Dat Hij heer en meester is over alles wat er is.

Hij is God en Hij werd mens onder de mensen en Hij was net als ons, maar Hij zondigde niet omdat Hij niet zondigen kan, want Hij wil niet zondigen omdat Hij geen zondaar is en Hij is ook nooit een zondaar geweest en Hij zal ook nooit een zondaar zijn.

Hij bedenkt de zonde niet en Hij kan niet liegen en Hij kan alleen maar de waarheid spreken omdat Hij zelf de waarheid is.

Hij speelt geen spelletjes en Hij is recht door zee, maar alleen diegenen begrijpen Hem die Hem kennen en die echt van Hem houden, want wie wil Hem begrijpen en wie wil Hem echt leren kennen?

Wie wil omgang met Hem hebben en wie wil nabij een onberispelijk persoon als Hem zijn?

Hij deed zijn uiterste best om ons te begrijpen en daarom werd Hij mens onder de mensen als de mensenzoon en als de Zoon van God.

Hij droeg al onze zonden aan het kruis en Hij vergeeft een ieder die Hem daarvoor dankbaar is en die echt van Hem houdt, zoals Hij als mens verzekerd was van de liefde van de Vader toen Hij dat voor ons deed.

En nu willen we zijn waar Hij is en verlost worden van onze lichamen opdat we zullen zijn als de engelen en in staat zullen zijn om oog in oog met met Hem te kunnen staan, maar wanneer zal dat moment aanbreken?

Als Hij het ons vertelt, weet de duivel het ook en die wil Hij niet wijzer maken dan hij is want naar diens hoogmoedige aard denkt hij alles te weten, maar satan weet niet meer dan ons, en Hij laat dat graag zo.

Maar Hij laat ons toch niet onkundig over het tijdstip van de opname, wanneer Hij ons tot zich trekken zal:

Matteüs 24:32-51 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Hij zei dit tegen zijn Joodse discipelen toen Hij nog op aarde was en voordat Hij -na zijn opstanding uit de dood- verheerlijkt was, en liegen kan Hij niet dus sprak Hij de waarheid, want van die dag en van die ure wist niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
Maar Hij en de Vader zijn één en Hij weet precies wanneer de opname zal geschieden, maar dat houdt Hij geheim om de duivel niet wijzer te maken dan hij denkt te zijn.
satan is volledig afhankelijk van Hem en niet andersom en Hij bepaalt hoe alles geschieden zal en niet hij.
Israël is de vijgeboom die Hij ooit had vervloekt omdat men Hem niet had erkend als hun redder en verlosser en hun Messias.

Nu kan men het hard vinden dat Hij dat zo heeft gedaan maar bekijk het eens van zijn kant: Hij begon met Abraham en via hem schiep Hij zich een volk, via Izaäk en Jakob, om zelf middels dat volk onder de mensen geboren te kunnen worden om de redder van alle mensen te kunnen zijn.

Maar in plaats van hiervoor gedankt te worden en eer te ontvangen, werd Hij verguisd en afgewezen en verworpen en gedood, als een lam dat ter slachting wordt geleid, en zo gaf Hij zijn leven aan het kruis voor alle mensen die Hem hiervoor dankbaar willen zijn.

Hij hield zich aan alle geboden die Hij zijn volk zelf had opgelegd en die niemand anders dan Hij in alle gehoorzaamheid in praktijk kon brengen, en wat was zijn loon?

Afgunst en jaloezie en haat en afkeer!

Nu begrijpt Hij dat best, ook al is Hij zelf geen zondaar, want hoe kan een zondaar iemand verdragen die zo goed is als Hij?

Geen mens kan bestaan in zijn aanwezigheid zonder het besef vreselijk tekort te schieten in zelfbeheersing, wijsheid, heiligheid en liefde, die Hij van nature heeft, en daarom was Hij zo blij met Sjimon (Simon Petrus) toen hij het volgende tegen Hem zei:

Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. (Lucas 5:8b)

Petrus was eerlijk tegen Hem en Hij houdt van eerlijke mensen, ook al maakte Petrus nadien nog vele fouten en verloochende hij Hem zelfs na zijn arrestatie, maar Hij kon uiteindelijk op hem aan, omdat zijn gezindheid geneigd was tot eerlijkheid en hij was bereid om in zijn voetsporen te treden en hij stierf in gehoorzaamheid aan Hem, waar Hij hem voor belonen zal.

Waarom willen we graag worden opgenomen?

Zit onze taak er al op of willen we deze realiteit ontvluchten?

Hij zal allen tot zich trekken die echt van Hem houden en Petrus houdt van Hem, ook al slaapt hij nu, want hij is in afwachting van de opstanding uit de doden, zoals allen die in het geloof in Hem ontslapen zijn.

Let op de vijgeboom, let op Israël, en weet dat het bijna zo ver is en meer zegt Hij niet.

Wees er elk moment klaar voor en leef als zodanig en het zal ons gebeuren dat we ineens bij Hem zullen zijn, als we echt van Hem houden.

Maar er is nog veel te doen en vertel de mensen dat Hij leeft, en dat Hij dood is geweest en dat Hij hun zonden droeg aan het kruis en hun wil liefhebben en vergeven, indien ze Hem dankbaar willen zijn en indien ze willen beseffen dat het nodig was dat Hij dat heeft gedaan en dat alleen zijn bloed vergeving kan schenken.

Hij heeft ons niet in de wereld gelaten om voor ons zelf te leven, maar om Hem gehoorzaam te zijn tot in de dood.

Wees niet bang om te sterven want Hij is ons voorgegaan en Hij heeft de dood overleefd!

De dood heeft niet het laatste woord, doch Hij alleen, voor wie het geloven willen.

Wees eens te meer dankbaar en blij dat Hij ons heeft uitverkoren en deel dat uit aan onze medemensen, die geen haar beter of slechter zijn dan ons, maar die het wel missen om te weten waarom ze bestaan, maar verspil je tijd niet aan mensen die het echt niet willen weten en strek je uit naar mensen die belangstelling hebben voor de belangrijkste boodschap in hun leven die er bestaat: dat Hij van hun houdt en hun redder wil zijn.Nogmaals: wanneer is de opname?

Wanneer Hij dat bepaalt en wij moeten daar elk moment klaar voor zijn en wie zo leeft en wie BEZIG is met de belangrijkste taak die Hij zijn volgelingen geeft (de evangelieverkondiging) zal ineens bij Hem zijn.

Maar wie alleen maar bezig is met de opname en met de eindtijd, die zou die opname zelf wel eens kunnen mislopen, omdat men NIET bezig is met de evangelieverkondiging of met voorbede voor mensen die men ook graag gered wil zien!Ik had het natuurlijk over JEZUS, want een topic zonder zijn naam is ondenkbaar voor mij, want JEZUS betekent "Ik ben redding" of "Ik ben redder" en die naam is de belangrijkste naam die er bestaat, want alles hangt daar van af!

Hanss

Eindtijdberichten 4

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft, Internet Explorer 9!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 3

Friday, May 25, 2012

Waar is de bijna 500 miljard euro voor Griekenland gebleven?

Lees meer...

ESM, de nieuwe Europese dictator

Zeg JEZUS Alles


Geüpload door op 4 okt 2010
Gezongen door De Zingende Zusjes Marry & Thea Verhey in 1972. Van elk filmpje heb ik een powerpoint, stuur evt maar een berichtje.

Muziek en tekst: R.Anderson - Nederlanse vertaling: Joh.Koekkoek.
Gemaakt door Henk vd Vlag


Zingende Zusjes - Wikipedia


Tussenstop

Ik heb wat oudere, maar relevante topics van mijn vorige internetadres herplaatst en die zijn nu helaas vooraan komen te staan, omdat de tijdsinformatie die verbonden is met die topics, blijkbaar verloren is gegaan.

Hier zijn de de meest recente topics gebleven:

Geert's achterhoedegevecht

 

Twee interessante Xanderberichten

 

Fukushima disaster is ‘nuclear war without a war’

 

Mark of the Beast: Bilderberg Pushes Mandatory Internet ID for Europe

 

Kunduz-criminelen streven actief het opheffen van de Nederlandse Staat na

 

 

IDF: Syria could attack Israel soon

The Jerusalem Post reported on Thursday that there is growing concern in the Israeli army that Syrian dictator Bashar Assad could attack the Jewish state as pressure mounts for him to step down.
Assad is currently facing a revolution in his own country that he has sought to quell with brutal military force. Those bloody tactics have resulted in a good portion of the Syrian army joining the opposition, and Syria is nearing the point of full-scale civil war.
The situation has prompted the Arab League and Western powers to consider injecting their own military forces into Syria with the aim of ending Assad's rule. But before that happens, Israeli military officials believe Assad would lash out at Israel, both to divert Arab attention on Syria's internal struggle and to establish a lasting legacy for himself.
What has made this prospect all the more worrying is that recent reports suggest Assad has been using chemical weapons against the Syrian opposition, including civilians. If he attacks Israel, it is believed Assad would have no problem using those same weapons against the Jewish state.

Read more.... 

De Jom Kipoeroorlog-de Psalm 83-oorlog

De Jom Kipoeroorlog-de Psalm 83-oorlog
De Jom Kipoeroorlog, ook bekend als de Oktoberoorlog of de Ramadanoorlog, begon op Jom Kipoer 6 oktober 1973 en duurde tot 22 of 24 oktober, afhankelijk van het oorlogsfront. De oorlog werd geïnitieerd door een coalitie van Egypte en Syrië die een aanval inzetten tegen Israël. Ook Algerije, Irak, Koeweit, Libië, Marokko, Saoedi-Arabië, Soedan en Tunesië stuurden soldaten, tanks en/of gevechtsvliegtuigen naar de strijd.

Lees meer...


Ik haal deze geschiedenis aan omdat de huidige situatie in het Midden-Oosten wel anders lijkt te zijn dan in 1973, maar feitelijk is er NIETS veranderd en het Midden-Oosten en Israël stevent af op de Psalm 83-oorlog.

Ook Damascus zal worden verwoest. De wrede, moorddadige president Bashar Assad is tot gekke sprongen in staat en kan door een oorlog met chemische wapens en met behulp van Hezbollah Israël tot wanhopige verdedigingsacties dwingen. Hoe Israël reageert en die verwoesting van Damascus zal gaan leest u in Jeremia 49:24-27.
Intussen zullen de waarschuwende oordelen en de “beginweeën” (zie Matteüs 24:5-8) over de wereld krachtig doorgaan. De tijd is kort. Het gaat nu wel erg snel.
Het is heel goed mogelijk dat de HERE profetieën net iets anders vervult dan onze scenario’s. Toch waag ik het erop: Ik denk dat eerst de lokale oorlog uit Psalm 83 zal losbarsten. Enkele teksten uit die Psalm tonen de actualiteit van die Psalm en ook de genade van God aan.

Lees meer.... 

Waarom die aanstaande Psalm 83-oorlog zo belangrijk is leest men hier: 

Israel's Enemies comsumed by Yahweh's Fire - Psalm 83

(Israëls vijanden verteert door YaHWeH's vuur - psalm 83)

In Psalm 83 Yahweh says, Israel's enemies plot and conspire together to destroy her. But, Yahweh will consume them with fire.

In Psalm 83 zegt YaHWeH-God dat Israëls vijanden samen zullen spannen om haar te vernietigen, maar YaHWeH-God zal hun verteren met vuur.

Poetin de Farao van Magog - Putin the pharaoh of Magog

Poetin de Farao van Magog
Vergeet even de antichrist: eerst komt Gog!
Deze man gaat over lijken!
klik op de foto voor een vergroting

Wie herinnert zich niet de filmklassieker The Ten Commandments - (Wikipedia) waarin de slechte Farao het Joodse volk achtervolgde, en in die achtervolging jammerlijk ten onder ging door de totale vernietiging van zijn leger dat verdronk in de Schelfzee ( zie: Exodus 1 t/m 14)?
  Een moderne Farao is opgestaan met dezelfde kille blik in zijn ogen als de acteur Yul Brynner, die de rol van Farao speelde in die film, maar die o.a. ook revolver'helden' uitbeeldde in diverse speelfilms, een rol die Vladimir Poetin ook graag speelt om mannen te imponeren en om indruk te maken op de vrouwen.
    De moderne 'Farao van Rusland' heeft de meeste van Ruslands Joodse ex-onderdanen in Israël wonen en Poetin's grootste vijanden zijn (rijke) Russische Joden (in ballingschap of in de gevangenis), of Joodse Russen (om het even), en Vladimir Poetin heeft allianties gesloten met Israël's grootste vijanden zoals Iran en Syrië, en spoedig zal YHVH-God (=Jezus!) afrekenen met deze vijand van het Joodse volk, en de komende nederlaag van Rusland zal wereldschokkend zijn!

  klik op de foto voor een vergroting

Menselijke communicatie bestaat ongeveer voor 70% uit lichaamstaal, en Vladimir Poetin's lichamstaal straalt dezelfde arrogantie uit als die van de Farao in de speelfilm The Ten Commandments.
Wat zegt God van zulke lichaamstaal en van zulke arrogantie?
Spreuken 6:16  Deze zes dingen haat de HERE (YHVH),
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
17  hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
18  een hart dat heilloze plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
19  wie leugens uitblaast als een vals getuige
en wie twist stookt tussen broeders.
NBG-vertaling 1951
17.Spr  16,30

Wie zijn ogen toeknijpt, wil valse dingen verzinnen; wie zijn lippen samendrukt, heeft het kwaad reeds gedaan.
NBG-vertaling 1951
Vladimir Poetin past precies in bovenstaande beschrijving en hij is een kille heerser die over lijken gaat!

Zie meer over hem in KRO Reporter:
Onze vriend Poetin?
De internationale versie van KRO Reporter licht onze vriendschap met President Poetin door. 'Nederland heeft lak aan moorden in de straten'.
In de vierdelige serie ‘Vrienden van Nederland' neemt KRO Reporter international bevriende machthebbers onder de loep. Vrienden die zo hun eigen idee hebben over het naleven van de democratische beginselen: Poetin, Berlusconi, Karzai en Blatter. KRO Reporter international onderzoekt of Nederland er verstandig aan doet vriendschappelijke banden met deze mensen te onderhouden.
Belangen
In de eerste aflevering staat de Russische President Vladimir Poetin centraal. Verschillende Rusland-experts laten hun bepaald niet zachtzinnige mening over onze band met Poetin horen. Tegenover het twijfelachtige imago van Poetin staan de belangen van Nederlandse energiebedrijven als Shell. Wat weegt zwaarder?


Bekijk deze aflevering nu online... 

Lees meer over de aanstaande Psalm 83-oorlog die zal uitmonden in de vreeswekkende derde wereldoorlog die Ezechiël 38/39 beschrijft:

Bid overigens wel dat vele Russen, en inwoners van de landen die met Rusland tegen Israël op zullen trekken, tot geloof in de Heer Jezus zullen mogen komen! 

Psalm 83 vs Ezekiel 38-39What does God's Word, the Bible, say about the Middle East and the next Prophetic Fulfillment of Bible Prophecy?

Is it the Ezekiel 38-39 Battle of Gog-Magog as is currently the majority consensus? Or, as in the days when Jesus walked this earth, is Bible Prophecy about to be fulfilled in ways we didn't expect?
Enter Psalm 83....

Set to explode in the not so distant future, is a devastating war in the Middle East. Watch Bill Salus talk about his recent book - ISRALESTINE; The Ancient Blueprints of the Future Middle East, as he unveils significant Bible Prophecy that has eluded the discernment of today's great scholars.
 
Once upon a foretold time the Jewish people were to meet with a holocaust type condition, out from which they would return back to their ancient homeland of Israel. They would begin as refugees, but promptly emerge into an exceedingly great army. As per Psalm 83, destiny's design for this great army is a head to head confrontation with a formidable Arab confederacy consisting of Palestinians, Lebanese, Syrians, Jordanians, Saudis, Egyptians, and associated terrorist groups like the Hamas, Hezbollah, and Al-Qaeda.

None of these are named in Ezekiel's list of countries that participate in the Battle of Gog-Magog in Ezekiel 38-39, yet they ARE listed in Psalm 83!

The Arab Spring has set the stage for the unfolding of God's Prophetic End-time Scenario as outlined in Psalm 83.

Source...


Isaiah 17: Destruction of Damascus


 

De komende topconferentie van Israëls vijanden


Hitler-moefti's historische verblijfplaats door Israël gesloopt

HLN update   Israëlische aannemers zijn begonnen met de omstreden afbraak van een historisch gebouw in de Palestijnse wijk Sheik Jarrah in Oost-Jeruzalem. Israël wil er een appartementsblok voor joden laten optrekken, ondanks de vraag van de VS om het project stop te zetten. Met de sloop van het iconische Shepherd Hotel heeft Israël een herneming van de dialoog onmogelijk gemaakt, maken de Palestijnen intussen duidelijk. Israël dreigt dan weer met een nieuw offensief in de Gazastrook.

Zie ook onder Eindtijdberichten:

door: Hanss
xembryo.punt.nl
2011-01-09 21:57:32

Zie ook: Hitlers Mufti

Voormalig hotel van nazi-moefti in Jeruzalem eindelijk tegen de  vlakte

In Jeruzalem is men eindelijk met de afbraak begonnen van het Shepherd Hotel dat plaats zal maken voor 20 nieuwe woningen bestemd voor Joodse gezinnen. Het Shepherd Hotel, dat in het oostelijke deel van Jeruzalem staat, was vroeger het eigendom en de residentie van de Groot-Moefti Haj Amin Al-Hoesseini een belangrijke handlanger van Adolf Hitler in het Midden-Oosten. Bekijk hier de videobeelden: Former Home of Pro-Nazi Mufti Makes Way for Jewish Building.
Al-Hoesseini wilde de genocide op de Joden tijdens WOII verder exporteren naar het Midden-Oosten en het Britse Mandaat Palestina, liefst met de hulp van de Führer en met de door Hoesseini zelf opgerichte moslimsdivisies de beruchte Waffen SS-Handschaar Divisie en de Kama Divisie.
Lees meer...

Hitler Didn't Want World War

Hitler didn't want a world war, and had no stomach for fighting England, according to Pulitzer Prize winning journalist Louis Kilzer, author of Churchill's Deception (Simon & Schuster, 1994).

 

Pre-emptively Tying Things Together


Posted by Ann Barnhardt - July 10, AD 2011 7:46 PM MST
There is one more loose end that needs to be tied together regarding Gunwalker. In the last 2 1/2 months I have heard from very credible sources, who are unconnected, the same thing repeatedly - so frequently that it is truly frightening.


There have been numerous, and I mean NUMEROUS, muslim plots to wage Mumbai-style attacks against churches and synagogues that have been foiled and thwarted in the U.S. within the last several years. By "Mumbai-style" I mean muslims walking into churches heavily armed with AK-47s and open-firing on the congregation. This is what they did in Mumbai, India, except that they focused on stations, hospitals, hotels and other public areas. In Mumbai, there were ten discrete attack locations carried out simultaneously. 164 people were killed with 308 wounded. Churches and synagogues have people much more tightly packed than the hotels, hospitals and offices targeted in Mumbai.


A few weeks ago, the "American Al Qaeda", Adam Gadahn, released a video calling and urging muslims in the U.S. to carry out attacks against "their religion and sacred places".


What does this have to do with Gunwalker? Well, in case you have been under a rock for the last ten years, muslim terror outifts (yes, that is redundant) such as Hamas and Hizbullah are actively coordinating with the Mexican narco-terror gangs in Mexico, and Hamas and Hizbullah already have a huge physical presence in Mexico and are entering the United States across the Mexican border. Border agents report finding muslim and arabic paraphernalia routinely on the "coyote trails" on the Southwest border. Additionally, we have seen the Mexican narco-terror gangs start to use such tactics as beheadings with significantly increased frequency over the past several years. This implies a muslim cultural influence. Finally, we have the fact of Central and South American Marxists embracing and actively allying themselves with muslim states, led by Hugo Chavez' strong alliance with Iran. Did you know that Iran has TROOPS stationed in Venezuela, and has promised to arm Chavez, or at least park a nuclear device in Venezuela as soon as possible?


Read it and weep.

 
So, the Obama-Clinton criminal machine has been sending thousands - and probably tens of thousands - of AK-platform weapons not only into the hands of the narco-terror gangs in Mexico and Central America, but also into the hands of their muslim allies who have been and will continue to plot Mumbai-style attacks against the U.S. It is a miracle - and that is exactly the word that was used to describe it to me: "MIRACLE" - that diligent Americans have managed to thwart every one of these musloid attacks so far. But guys, it is just a matter of time. It will happen. Musloids will walk into a church somewhere in suburban America, walk uncontested through the narthex and into the sanctuary or auditorium. They will then open fire on the neatly arranged and tightly packed congregants, every one of whom is sitting with their back to the door, with AK-47s that very well could have been supplied by Barack Obama, Hillary Clinton and Eric Holder via Operation Fast and Furious, and all of the other gun walking programs instituted nationwide.


When Rep. Gabrielle Giffords was shot earlier this year in Arizona, the entire ATF and DOJ was in a state of blind panic because they thought that Giffords had been shot in a hit by the Mexican narco-terror gangs who had threatened her for some work she was doing on the border issue. But beyond that, the core cause of their panic was the fact that they knew it was possible that Giffords had been shot with a Gunwalker weapon. As it turned out, the gunman was a severely mentally ill American who was a fan of Marx and Hitler. But the panic by the ATF was certainly warranted, and it will be warranted again when the first muslim Mumbai-style attack takes place on U.S. soil. The odds are very high that the weapons used will have been supplied by Obama, Clinton and Holder.


Now, an action item. If you go to church, you need to schedule a meeting with your priest/pastor/rabbi/whatever and explain this situation to them. If they make the predictable argument that "guns in church means the terrorists win", you need to remind them that the terrorists aren't keeping score by counting guns. They are keeping score by counting DEAD BODIES. DEAD MEN, WOMEN and CHILDREN are the metric.Every church in North America should have armed men on the door during all major services. Anyone who concealed carries should carry to church without hesitation. There is NOTHING sinful or immoral about being armed in a church. NOTHING. Remember, the apostles wore their sidearms to the Last Supper. Sidearms have been carried and worn in churches since time immemorial. The muslims are coming. And there will be casualties. But, by God, we need to be returning fire and defending our families and children when it happens. Dear God, I hope it never does happen - but given that muslims are openly declaring their plans and the Obama-Clinton machine is arming them to the teeth and holding open the door for them, we MUST be ready to defend ourselves.


This beautiful prayer card was sent to me by a reader. The text of the prayer is truly edifying. Go forth, Sir Knight.
A Knight's Prayer


Hearken we beseech Thee, O Lord, to our prayers and deign to bless with the right hand of Thy Majesty this sword (gun) with which Thy servant desires to be girded, that it may be a defense of churches, widows, orphans, and all Thy servants against the scourge of pagans, that it may be the terror and dread of all evil-doers, and that it may be just in both attack and defense.

Obama = Antichrist...so it SEEMS...


Er zit alweer een tijdje "een geboren KENIAAN" in het Witte Huis als de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika, genaamd Barack Hussein Obama en zijn vader met dezelfde naam was een moslim en DUS is Obama ook een moslim, tenzij hijzelf zou aangeven dat hij dat niet zou zijn en dat hij bijvoorbeeld een volgeling van de Heer Jezus Christus zou zijn, maar dat is Obama absoluut niet want een volgeling van de Heer Jezus Christus is tevens een liefhebber van de God van Israël en DUS een voorstander van Israël, maar dat is Obama ZEKER niet, want nog nooit zat er een Israël-vijandiger Amerikaanse president op die post dan Barack Hussein Obama.

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13

 

Thursday, May 24, 2012

Geert's achterhoedegevecht


Spreektekst Geert Wilders: Verantwoordingsdebat 2012

Vz, Wat fijn dat er computers bestaan. En wat fijn dat je op die manier gemakkelijk kunt teruglezen wat er eerder gezegd is. Bijvoorbeeld op het Verantwoordingsdebat van vorig jaar. En wat fijn dat ik de minister-president daar vandaag aan mag herinneren.

En trouwens, ik ga hem dat plezier niet alleen vandaag doen. Nee, tot en met 12 september zal ik de minister-president herinneren aan wat hij heeft gezegd. Op Verantwoordingsdag vorig jaar.

Ik zou zeggen: ga er maar even lekker voor zitten.

Want het is niet mals.

Tijdens dat verantwoordingsdebat vorig jaar vielen grote woorden, u kunt zich wellicht herinneren. Ik citeer: “Volstrekt onverantwoord.” “Voodoo economics.” “Fact-free politics.” Ja, voorzitter, de heer Rutte was op dreef. En waarom zijn wij dan zo volstrekt onverantwoord, doen wij aan voodoo economics en bedrijven wij fact-free politics? Nou, dat komt omdat de PVV al twee jaar roept “Griekenland uit de euro.”

Misschien dat de premier een jaar geleden een foutje maakte en dat hij dacht dat hij minister-president is niet van Nederland, maar van Griekenland. Dan kan ik het nog begrijpen en heb ik begrip voor zijn standpunt. We vergissen ons allemaal wel eens.

Echter, als de heer Rutte sprak als minister-president van Nederland, zullen miljoenen landgenoten er niets van snappen. Waarom al dat geld al jarenlang in die bodemloze put? Wie is hier nou ‘volkstrekt onverantwoord’. Hoezo voodoo? Hoezo, zonder feiten?

Ik vond op mijn computer nog mooier teksten.

“U bent bezig met vuur te spelen en de belangen van de Nederlandse burger te verkwanselen,” zo zei ik vorig jaar tegen de heer Rutte. Hij antwoordde dat ik “politiek leiderschap” moest tonen. De PVV moet ingaan tegen wat de kiezer wil.

En premier Rutte zei dat ook letterlijk. “Politiek leiderschap,” zei hij, is – ik citeer – “zeggen, ook als een deel van je kiezers het niet wil: het is in jullie eigen belang, want ik kan nu overzien, als politiek leider wat de effecten zijn als we zouden doen wat een meerderheid van de kiezers wil. Die zijn namelijk desastreus.” – einde citaat.

Daar, vz, hebt u het in een notendop. Kop in het zand, niet luisteren naar de burger en vooral niet naar de kiezer. De elites hebben gelijk en niet de gewone burger; het stemvee – dat te dom is om te denken, maar wel moet betalen. Die arrogantie, die hoogmoed gaat ons vandaag vele miljarden kosten.

Vz,
Minister-President Rutte deed gisteren een opmerkelijke uitspraak. Hij zei zonder met zijn ogen te knipperen dat hij de steun voor de Europese Unie in Nederland niet zag afnemen. Ja u hoort het goed, niet zag afnemen. En ik zal deze minister-president natuurlijk nooit met een Iraakse minister durven vergelijken, maar toch deed de heer Rutte me even denken aan uitspraken van een voormalige Iraakse Minister van informatie Mohammed al-Sahaf die tijdens de Golfoorlog voor de camera van CNN beweerde dat Irak de oorlog toch echt bijna gewonnen had terwijl we in beeld zagen dat het land aan gruzelementen lag.

Als het gaat om de Europese Unie is er in Nederland, meneer de minister-president, bijna niemand meer die gelooft in de Brusselse sprookjes.

Vz,
De PVV houdt woord. De PVV heeft altijd gezegd: Wij gaan niet bezuinigen omwille van Griekenland.
We hebben gezegd: De PVV wil het tekort ook terugdringen, maar we gaan Nederland niet kapotbezuinigen. 3% is mooi genoeg.
We hebben ook gezegd: Bezuinigen betekent voor ons dat de overheid moet afslanken. De overheid moet vooral in eigen vlees snijden, niet zozeer in het vlees van de burger.

Over alles wat in het Kunduz-akkoord staat gaan we het volgende week hebben, maar laat zeker zijn dat mijn fractie de rekening niet legt bij Henk en Ingrid, maar bij bankiers, windmolens, corrupte Afrikaanse dictators, Brusselse eurocraten, de staatsomroep en de gesubsidieerde kunstsector.

De PVV is duidelijk:
Weg met de tirannie van Brussel!

Vz, ik zeg het nog eens: 12 september wordt een referendum over de EU. De PVV heeft in het Catshuis de rug rechtgehouden, het Nederlandse volk zal op 12 september de rug recht houden. Het dictaat van Brussel zal worden afgewezen.

De PVV is duidelijk: Weg met de euro! Weg met de EU!

Wij moeten als Nederlanders weer baas worden over eigen grenzen en weer baas worden in eigen portemonnee. Dat is onze boodschap. En dat wordt de boodschap van Nederland op 12 september. Baas in eigen land, baas in eigen huis.


Spreektekst Geert Wilders: Debat ESM-verdrag (tweede termijn)
Vz,
Zeven jaar geleden spraken de Nederlanders zich uit tegen de Europese Grondwet. De uitslag was duidelijk. De Nederlanders wilden minder Europa en meer Nederland.
De politieke elite trok zich daar echter niets van aan en drong ons het Verdrag van Lissabon op. Dit aftreksel van de Europese Grondwet negeerde de wens van de Nederlandse bevolking volledig. Het bracht ons niet minder maar juist meer Europa.
En de geschiedenis herhaalt zich nu. De arrogante eurofielen hebben niets geleerd. Ze drammen opnieuw hun zin door. Een meerderheid van de Nederlanders wil het ESM-verdrag helemaal niet, maar een meerderheid van de Tweede Kamer drukt het door omdat ze het opnieuw beter denken te weten. Vz, dat is de arrogantie van de macht. Met als gevolg: nog meer Europa en nog minder Nederland!
Het is glashelder: deze Kamer in deze samenstelling vertegenwoordigt Nederland niet; deze Kamer vertegenwoordigt Brussel. Dit is een schijndemocratie. En wij hebben een échte democratie nodig. Met referenda. Zoals in Zwitserland. Want zelfs het ultieme referendum dat wij kennen – en dat zijn de verkiezingen op 12 september – worden hier niet afgewacht om een controversieel verdrag waar de honden geen brood van lusten en waar de bevolking niets van wil weten, nog even snel door de Kamer te jassen.
Vz, de meerderheid van de Nederlanders willen geen Europese transferunie. Ze willen geen overdracht van soevereiniteit aan een ondemocratisch, niet controleerbaar instituut dat landen overeind moet houden die er zelf een zooitje van hebben gemaakt. En ze willen niet dat we een blanco cheque van 40 miljard euro tekenen om eurolanden te spekken die hun eigen broek niet kunnen ophouden terwijl de Nederlandse belastingbetaler tegelijkertijd door de Kunduz-coalitie wordt uitgeperst met miljarden aan lastenverzwaringen en bezuinigingen. Voorzitter, laten we eerlijk zijn, het is aan niemand uit te leggen: wij voor miljarden bezuinigen en zij in het zuiden van Europa krijgen miljarden van ons op een presenteerblaadje aangeboden.
De Minister van Financiën, de heer De Jager heeft dat allemaal uitonderhandeld en verdedigd. Hij is de eerstverantwoordelijke voor dit echec, voor deze blanco cheque, voor het opgeven van ons veto-recht, voor het opgeven van onze nationale soevereiniteit.
De minister van Financiën heeft daarmee onze belangen in Brussel verkwanseld. Hij vertegenwoordigt Nederland niet; hij vertegenwoordigt Brussel. En de PVV kan niet toestaan dat de Staten-Generaal wordt gereduceerd tot een schertsparlement dat met handen gebonden moet toekijken hoe Brussel de portemonnee van de Nederlanders plundert.
De eerstverantwoordelijk hiervoor, de eerstverantwoordelijke voor dit ESM-Verdrag kunnen wij daarom niet langer dulden, ik zeg dan ook nu, ook namens mijn fractie, het vertrouwen in deze Minister van Financiën dan ook op. Vandaar de volgende motie:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
zegt het vertrouwen in de minister van Financiën op,
en gaat over tot de orde van de dag.


Indien u wilt reageren klik op deze link voor een mail naar Geert Wilders

Twee interessante Xanderberichten

Israël trekt belofte aan Obama Iran niet voor november aan te vallen in
Hoe de globalisten Iran en Israël gebruiken voor hun NWO agenda

Zbigniew Brzezinksi (L), de kwade NWO genius achter de presidenten Carter en Obama, nadert zijn globalistische doel: het herscheppen van de wereldwijde geopolitieke verhoudingen door het ontketenen van W.O-3, waarin schaakstukken Iran en Israël de volgenden zijn die zullen worden opgeofferd.

Israël is buitengewoon ontevreden over het feit dat de Amerikaanse president Barack Obama zelfs de minimale eisen die Jeruzalem heeft gesteld aan een eventuele overeenkomst met Iran heeft verworpen. Tegenover de media houden Israëlische ministers nog vol dat ze hopen op een goede afloop van de onderhandelingen tussen de 5+1 machten en Iran in Bagdad, maar achter de schermen heeft de brede eenheidsregering van premier Netanyahu Washington laten weten dat het de eerder gedane belofte Iran niet voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november aan te vallen intrekt.
Ruime meerderheid Tweede Kamer maakt einde aan Nederlandse democratie

De Tweede Kamer trok vandaag door in te stemmen met de ESM dictatuur willens en wetens de strop om de nek van onze democratie en toekomst aan. 

Vandaag, 24 mei 2012, gaat de geschiedenisboeken in als de dag waarop een ruime meerderheid van uw volksvertegenwoordigers een einde heeft gemaakt aan de Nederlandse parlementaire democratie. Met open ogen hebben de kamerleden van de VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks de zeggenschap over ons belastinggeld overgedragen aan de ondemocratisch gekozen en volledig onschendbaar verklaarde regering -want dat is het- van het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM), dat op 1 juli in werking treedt. Omdat Nederland in tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk en Italië géén vetorecht krijgt, betekent dit dat wij als volk vanaf nu als ongelimiteerde pinautomaat van 'Brussel' zullen gaan functioneren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terwijl Nederland wordt overdonderd door het plotseling uitbundige zomerweer en men zich druk maakt over het Eurovisiesongfestival en het aanstaande Europees kampioenschap voetballen, zijn er PROFETISCHE gebeurtenissen zich aan het voltrekken, want Nederland heeft opgehouden te bestaan als onafhankelijk land en is definitief door de eigen (demissionaire) regering en haar 'volksvertegenwoordiging' overgeleverd aan de SATANISCHE Rooms katholieke Europese Unie, en zoals Nederland de provincie "Westland" werd in de nazi-Duitse rijk van de Rooms katholieke Adolf Hitler, onder leiding van diens Oostenrijkse landgenoot Arthur Seyss-Inquart (omdat 'koningin' Wilhelmina lafhartig op de ochtend van 13 mei 1940 naar Engeland vluchtte, terwijl er nog volop werd gevochten en Nederland nog niet was verslagen), zo werd Nederland vandaag definitief deel van "de Verenigde Staten van Europa" onder het teken van de OCCULTE 'Maria'-vlag, die feitelijk de vlag van SATAN is!

Israël, het land en het volk waar het profetisch gezien allemaal om gaat, staat definitief ALLEEN in de aanpak van Iran/Perzië, en dit zal tot verrassende ontwikkelingen gaan leiden, terwijl daaraan voorafgaande nog de Psalm 83-oorlog te verwachten is, die vooral gevoerd zal gaan worden met o.a. dezelfde vijanden als die van de oorlogen van 1967 en die van 1973, en welke oorlog zal gaan leiden tot de oorlog met Iran/Perzië, maar vooral met een ENORME islamitische coalitie tegen Israël onder leiding van Rusland, dat om opportunistische redenen als leider van deze coalitie zal fungeren, maar wat feitelijk ook een VALSTRIK zal zijn van de satanische lieden achter de NWO (die aangestuurd worden door het DUIVELSE Vaticaan), want zij kennen de Bijbel ZEER goed, en ze weten dat Rusland en co. ("Gog & Magog") VERPLETTEREND zullen worden verslagen door GOD=JEZUS, waarna de weg vrij zal gaan komen voor de TOTALE WERELDMACHT onder leiding van de antichrist en de valse profeet, die beide aanvankelijk pionnen zullen zijn namens de satanische Rooms katholieke "kerk", maar die uiteindelijk ALLE macht naar zich toe zullen trekken en die zich zelfs tegen diezelfde "kerk" zullen keren, waardoor ze gestuurd zullen worden.

Overigens was Adolf Hitler ook al van plan om uiteindelijk de totale wereldmacht te grijpen, indien hij de oorlog zou hebben gewonnen, want dan zou hij zich ook hebben gekeerd tegen de RK"kerk", waaruit hij was voortgekomen, maar het was de tijd nog niet en de antichrist was hij (nog) niet, en diezelfde RK"kerk" was toen nog te machtig en Hitler kon niet anders dan de oorlog verliezen, al geloof ik wel dat hij GEEN zelfmoord pleegde in Berlijn, maar dat hij dankzij die "kerk" naar Argentinië kon vluchten, samen met Eva Braun, en daar oud kon worden totdat hij stierf.
Tijdens de oorlog (1943) werd namelijk het zwaartepunt van de NWO (die vanuit het duivelse Vaticaan wordt gestuurd) verlegd naar de VS, maar in onze dagen zien we dat dat zwaartepunt weer verlegd is naar Europa, en de wereld is BIJNA klaar voor de machtsovername door de RK"kerk" van de HELE wereld, maar zoals gezegd moeten er eerst nog wat belangrijke dingen gebeuren.

Fukushima disaster is ‘nuclear war without a war’

Nuclear danger is a HOAX!!! It is only heat!

 

 

NUCLEAR WEAPONS DON'T EXIST

 

Mark of the Beast: Bilderberg Pushes Mandatory Internet ID for Europe

Mark of the Beast: Bilderberg Pushes Mandatory Internet ID for Europe

 

Eco-Fascism Bares Its Teeth: Global Warming Alarmist Wants to Barcode Babies

 

Mentally Disturbed Woman Claims Implant Bomb as TSA Orders New Grope Directive

 

Obama Uses CIA Funded al-Qaeda Attacks in Yemen to Declare National Emergency

 

Doha Bank Chief Confirms New World Order Is Being Built at the Highest Levels

 

New York Bill Outlaws Internet Political Speech

 

Indoctrinate the World: Gates Foundation Hijacks Education Policy

 

‘NATO 3′ Arrests False Flag To Justify NATO Police State


Wednesday, May 23, 2012

Kunduz-criminelen streven actief het opheffen van de Nederlandse Staat na


Wilders vertraagt ESM-debat opnieuw

De grootste ROOF uit de Nederlandse geschiedenis sinds de tweede wereldoorlog, toen de (Rooms katholieke) nazi's ons land leeg roofden, wordt 'democratisch' besloten door een DEMISSIONAIR kabinet en met instemming van de meerderheid van de "volksvertegenwoordigers", die het volk NIET vertegenwoordigen, maar die slechts hun eigen belangen dienen.

Het Nederlandse volk laat deze ROOF gelaten over zich heen komen, zoals men destijds de bezetting door nazi-Duitsland gelaten over zich heen liet gaan, ook al is uit pelingen gebleken dat de meerderheid van het Nederlandse volk tegen dit ESM-besluit is.


Tuesday, May 22, 2012

ESM, de nieuwe Europese dictator


Mario Draghi: Dangerous Dictator?

 

Mario Draghi Jesuit

 

MARY IS SATAN - MARIA IS SATAN!


HOOGVERRAAD: Kabinet blijft bij ESM-voorstel

 

Luchtvaartmaatschappijen schrappen bijna alle directe verbindingen met Griekenland

Yes, I saw the Breitbart Obama Bio Thing

Posted by Ann Barnhardt - May 17, AD 2012 8:25 PM MST

Before I start this post, please see the story on my Twitter feed (to your left) confirming that Trayvon Martin was stoned on drugs when he died, just as Zimmerman suspected. If Holder and the DOJ convict Zimmerman of anything in some kangaroo court, as they have indicated they intend to do, militias should muster. Zimmerman is a life-long Democrat, and I'm here to say that if that man is falsely imprisoned by this regime, every God-fearing American should take up arms and free him. I don't care how he voted or who he gave money to. IT DOESN'T MATTER. Injustice against one is injustice against all.


Rotten Obama: Slaughter of Christians a misunderstanding


The violence in northern Nigeria is mistakenly viewed as a religious conflict rather than simply a tribal dispute over land, according to the Obama administration.

Read more...

Zie ook:

Moslims slachten opnieuw honderden christenen af in Nigeria

 
In grote delen van islamitisch Noord Afrika zijn slachtpartijen op christenen al jaren aan de orde van de dag (archieffoto: bij moslim aanslagen levend verbrande Nigeriaanse christenen).

De Nigeriaanse islamistische groepering Boko Haram zwoer onlangs opnieuw 'het christendom uit te roeien'. De moslims laten er geen gras over groeien en blijken recent bij een serie aanslagen opnieuw honderden christenen te hebben vermoord.
 

Monday, May 21, 2012

HOOGVERRAAD: Kabinet blijft bij ESM-voorstel


DIT IS DE DOODSKLAP VOOR NEDERLAND!

Landverrader Mark Rutte zet (met steun van de "volksvertegenwoordiging") door:


Kabinet blijft bij ESM-voorstel

 

ESM, een zwarte dag voor de democratie

 

Nederland naar de klote met Mark Rutte

 


 

BILDERBERG HEEFT EU GEGIJZELD

Eerst een opmerking mijnerzijds: ik ben het niet noodzakelijkerwijs eens met alles wat hieronder, en wat op de site waarnaar wordt verwezen, wordt beweerd, maar veel ervan kan ik zeker wel onderschrijven, maar ik teken wel het volgende aan: "" en de maker van de site waarnaar wordt verwezen zijn (nog) geen wedergeboren volgelingen en liefhebbers van de beste Jood aller tijden, de Heer Jezus Christus, en ze hebben (nog) niet de BIJBELSE liefde voor Israël en voor het Joodse volk, waardoor ze verkeerde conclusies trekken over wat GOD heeft gedaan door Israël "uit de dood" te laten opstaan in 1947/1948, en NIET op "Arabisch grondgebied", maar op land dat GOD voor zijn eigen volk had- en heeft gereserveerd, en waar satan zich fel tegen verzet, omdat hij de aanwezigheid van Gods volk op aarde, en zeker in het gebied van Israël, HAAT.

Het is zeker waar dat velen die zich 'Joden' noemen, uiteindelijk straks voor de antichrist zullen kiezen, omdat slechts een derde deel van het Joodse volk (een overblijfsel) tot inkeer zal gaan komen gedurende de komende grote verdrukking (de benauwdheid van Jakob=Israël), en dit derde deel zal Jezus als Yeshua (Jesjoewa) en als hun Messias (Masjiach) = Christus aanvaarden en tot bekering komen.

Maar juist omdat er een meerderheid aan Joden in Israël leven die uiteindelijk (wie dat zullen zijn, dat weet God alleen) verloren zullen gaan, is het te verklaren dat Israël straks een dodelijk verbond aan zal gaan met de komende antichrist=de NWO-wereldleider, namens de RK"kerk".

Niet-wedergeboren mensen zien (nog) niet de geestelijke dimensie achter alles en ze kennen de profetieën van de Bijbel (nog) niet, of ze kennen ze wel, maar ze zijn (nog) niet in staat om die te kunnen decoderen/bevatten, omdat dat alleen kan door de inwoning van de Heilige Geest=JEZUS zelf!

Toch is de onderstaande informatie interessant, die deels niet nieuw is, omdat ik via mijn site daar eerder naar heb verwezen, maar de site waarnaar wordt verwezen, zet een hoop zaken wel duidelijk op een rijtje.

Mijn gebed is dat velen tot inzicht gaan komen dat dit een satanische wereld is, waarin we leven, en dat ALLEEN het geloof in de Heer Jezus Christus ervoor zorgt dat men niet alleen gered wordt, maar ook dat men nuchter en waakzaam en juist geïnformeerd zal zijn, en aldus in staat zal zijn om deze duivelse wereld op de beste manier te kunnen inschatten en analyseren.

========================================

De NaZi(onisten)* zijn nooit verslagen in WO II, deze breed uitgemeten illusie heeft hen alleen maar verder geholpen in het voltooien van de fascistische nieuwe wereld orde. Dit werd bereikt door ‘s(s)-Werelds grootste terroristische organisatie op te richten genaamd de Bilderberggroep. Bij deze groep zit inbegrepen de Staat der Nederlanden en de Nederlandse Raad van State (hey Donnertje!!!) met Koningin Beatrix aan het hoofd.


Europa en Amerika zijn dan ook gekaapt door deze Nazi’s, waarvan de Staat der Nederlanden “misbruikt” wordt als paard van Troje om alsnog de Nazi’s fascistische wereld orde te stichten en de gehele wereld tegen hoge winsten te vergiftigen met een onomkeerbare de-populatie.


Het wordt dus hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd. Men moet zich bewust worden van het feit dat een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer ligt, dit maal met gevolgen die WO II doen verbleken. Het leven van miljarden mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, waarbij het doel van het Bilderberg NaZionisten* kartel hetzelfde is: het veroveren en heersen over Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen.


De dictatoriale Brusselse EU plaatst zich boven de wet. Zonder medeweten van de overgrote meerderheid van de Europese burgers is in december 2009 een Europese wet in werking gesteld die de ‘Brusselse EU’ boven de wet plaatst.


Zo is het huidige Presidentschap plus 533 van de totale 736 zetels van het Europees Parlement in handen van de Bilderbergclub waaronder de Club van Madrid.
Het Europees Parlement (ook wel Europarl of kortweg EP) is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor vinden één keer per vijf jaar de Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten. Sinds haar ontstaan als adviesorgaan in de jaren vijftig, toen haar leden nog simpelweg nationale parlementariërs uit de toenmalige zes lidstaten waren, heeft het Europees Parlement de afgelopen drie decennia een vergevorderde transformatie doorgemaakt.


President: Permanente voorzitter van de Europese raad Bilderberglid Herman van Rompuy


265 zetels EU partij voorzitters Christen-Democraten Bilderberglid Wilfried Martens


84 zetels EU partij voorzitters Liberalen en Democraten Bilderberglid en Club Madrid Guy
Verhofstadt

186 zetels EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Club Madrid Poul Nyrup Rasmussen


Lees hier verder om de ogen te openen, en belangrijker nog: SPREAD THE WORD

(het kost even tijd voordat de pagina geladen is, afhankelijk van de kracht van je PC)


 

The Nazis and Fascists who Founded the European Union


Nederland naar de kloten 

 

Nederland naar de kloten 2

 

Nederland naar de kloten 3

 

Nederland naar de kloten 4

 

Nederland moet naar de kloten...van de EU

 

Nederland naar de klote met Mark Rutte

 

* Ik maak bezwaar tegen deze term, omdat die tot haat tegen alle Joden leidt, maar ik erken dat er Joden zijn die gemene zaken maken met de NWO, of die daar zelfs een hoofdrol in vervullen.

Voorbeeld: George Soros