Tuesday, May 29, 2012

Jezus schiep hele enge beesten - Jesus created very scary beasts
Johannes 1:In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

'I have made'

I made this topic in Dutch before I tried to speak English...sorry folks...


In den beginne was JEZUS en JEZUS was bij God en JEZUS was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door JEZUS geworden en zonder JEZUS is geen ding geworden, dat geworden is.

Waarom deed Hij dat?


Monday, May 28, 2012

Wanneer is de opname?

"Kijk eerst een goed naar zijn Joodse gezicht en besef wie Hij is en luister naar wat Hij Yochanan (Johannes) heeft gezegd toen hij op Patmos was en een ontmoeting met Hem had:

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. (Openbaring 1:17b-19)

"Ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk"

Wat wil dat zeggen?

Dat Hij heer en meester is over alles wat er is.

Hij is God en Hij werd mens onder de mensen en Hij was net als ons, maar Hij zondigde niet omdat Hij niet zondigen kan, want Hij wil niet zondigen omdat Hij geen zondaar is en Hij is ook nooit een zondaar geweest en Hij zal ook nooit een zondaar zijn.

Hij bedenkt de zonde niet en Hij kan niet liegen en Hij kan alleen maar de waarheid spreken omdat Hij zelf de waarheid is.

Hij speelt geen spelletjes en Hij is recht door zee, maar alleen diegenen begrijpen Hem die Hem kennen en die echt van Hem houden, want wie wil Hem begrijpen en wie wil Hem echt leren kennen?

Wie wil omgang met Hem hebben en wie wil nabij een onberispelijk persoon als Hem zijn?

Hij deed zijn uiterste best om ons te begrijpen en daarom werd Hij mens onder de mensen als de mensenzoon en als de Zoon van God.

Hij droeg al onze zonden aan het kruis en Hij vergeeft een ieder die Hem daarvoor dankbaar is en die echt van Hem houdt, zoals Hij als mens verzekerd was van de liefde van de Vader toen Hij dat voor ons deed.

En nu willen we zijn waar Hij is en verlost worden van onze lichamen opdat we zullen zijn als de engelen en in staat zullen zijn om oog in oog met met Hem te kunnen staan, maar wanneer zal dat moment aanbreken?

Als Hij het ons vertelt, weet de duivel het ook en die wil Hij niet wijzer maken dan hij is want naar diens hoogmoedige aard denkt hij alles te weten, maar satan weet niet meer dan ons, en Hij laat dat graag zo.

Maar Hij laat ons toch niet onkundig over het tijdstip van de opname, wanneer Hij ons tot zich trekken zal:

Matteüs 24:32-51 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Hij zei dit tegen zijn Joodse discipelen toen Hij nog op aarde was en voordat Hij -na zijn opstanding uit de dood- verheerlijkt was, en liegen kan Hij niet dus sprak Hij de waarheid, want van die dag en van die ure wist niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
Maar Hij en de Vader zijn één en Hij weet precies wanneer de opname zal geschieden, maar dat houdt Hij geheim om de duivel niet wijzer te maken dan hij denkt te zijn.
satan is volledig afhankelijk van Hem en niet andersom en Hij bepaalt hoe alles geschieden zal en niet hij.
Israël is de vijgeboom die Hij ooit had vervloekt omdat men Hem niet had erkend als hun redder en verlosser en hun Messias.

Nu kan men het hard vinden dat Hij dat zo heeft gedaan maar bekijk het eens van zijn kant: Hij begon met Abraham en via hem schiep Hij zich een volk, via Izaäk en Jakob, om zelf middels dat volk onder de mensen geboren te kunnen worden om de redder van alle mensen te kunnen zijn.

Maar in plaats van hiervoor gedankt te worden en eer te ontvangen, werd Hij verguisd en afgewezen en verworpen en gedood, als een lam dat ter slachting wordt geleid, en zo gaf Hij zijn leven aan het kruis voor alle mensen die Hem hiervoor dankbaar willen zijn.

Hij hield zich aan alle geboden die Hij zijn volk zelf had opgelegd en die niemand anders dan Hij in alle gehoorzaamheid in praktijk kon brengen, en wat was zijn loon?

Afgunst en jaloezie en haat en afkeer!

Nu begrijpt Hij dat best, ook al is Hij zelf geen zondaar, want hoe kan een zondaar iemand verdragen die zo goed is als Hij?

Geen mens kan bestaan in zijn aanwezigheid zonder het besef vreselijk tekort te schieten in zelfbeheersing, wijsheid, heiligheid en liefde, die Hij van nature heeft, en daarom was Hij zo blij met Sjimon (Simon Petrus) toen hij het volgende tegen Hem zei:

Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. (Lucas 5:8b)

Petrus was eerlijk tegen Hem en Hij houdt van eerlijke mensen, ook al maakte Petrus nadien nog vele fouten en verloochende hij Hem zelfs na zijn arrestatie, maar Hij kon uiteindelijk op hem aan, omdat zijn gezindheid geneigd was tot eerlijkheid en hij was bereid om in zijn voetsporen te treden en hij stierf in gehoorzaamheid aan Hem, waar Hij hem voor belonen zal.

Waarom willen we graag worden opgenomen?

Zit onze taak er al op of willen we deze realiteit ontvluchten?

Hij zal allen tot zich trekken die echt van Hem houden en Petrus houdt van Hem, ook al slaapt hij nu, want hij is in afwachting van de opstanding uit de doden, zoals allen die in het geloof in Hem ontslapen zijn.

Let op de vijgeboom, let op Israël, en weet dat het bijna zo ver is en meer zegt Hij niet.

Wees er elk moment klaar voor en leef als zodanig en het zal ons gebeuren dat we ineens bij Hem zullen zijn, als we echt van Hem houden.

Maar er is nog veel te doen en vertel de mensen dat Hij leeft, en dat Hij dood is geweest en dat Hij hun zonden droeg aan het kruis en hun wil liefhebben en vergeven, indien ze Hem dankbaar willen zijn en indien ze willen beseffen dat het nodig was dat Hij dat heeft gedaan en dat alleen zijn bloed vergeving kan schenken.

Hij heeft ons niet in de wereld gelaten om voor ons zelf te leven, maar om Hem gehoorzaam te zijn tot in de dood.

Wees niet bang om te sterven want Hij is ons voorgegaan en Hij heeft de dood overleefd!

De dood heeft niet het laatste woord, doch Hij alleen, voor wie het geloven willen.

Wees eens te meer dankbaar en blij dat Hij ons heeft uitverkoren en deel dat uit aan onze medemensen, die geen haar beter of slechter zijn dan ons, maar die het wel missen om te weten waarom ze bestaan, maar verspil je tijd niet aan mensen die het echt niet willen weten en strek je uit naar mensen die belangstelling hebben voor de belangrijkste boodschap in hun leven die er bestaat: dat Hij van hun houdt en hun redder wil zijn.Nogmaals: wanneer is de opname?

Wanneer Hij dat bepaalt en wij moeten daar elk moment klaar voor zijn en wie zo leeft en wie BEZIG is met de belangrijkste taak die Hij zijn volgelingen geeft (de evangelieverkondiging) zal ineens bij Hem zijn.

Maar wie alleen maar bezig is met de opname en met de eindtijd, die zou die opname zelf wel eens kunnen mislopen, omdat men NIET bezig is met de evangelieverkondiging of met voorbede voor mensen die men ook graag gered wil zien!Ik had het natuurlijk over JEZUS, want een topic zonder zijn naam is ondenkbaar voor mij, want JEZUS betekent "Ik ben redding" of "Ik ben redder" en die naam is de belangrijkste naam die er bestaat, want alles hangt daar van af!

Hanss

Eindtijdberichten 4

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft, Internet Explorer 9!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 3

Friday, May 25, 2012

Waar is de bijna 500 miljard euro voor Griekenland gebleven?

Lees meer...

ESM, de nieuwe Europese dictator

Zeg JEZUS Alles


Geüpload door op 4 okt 2010
Gezongen door De Zingende Zusjes Marry & Thea Verhey in 1972. Van elk filmpje heb ik een powerpoint, stuur evt maar een berichtje.

Muziek en tekst: R.Anderson - Nederlanse vertaling: Joh.Koekkoek.
Gemaakt door Henk vd Vlag


Zingende Zusjes - Wikipedia


Tussenstop

Ik heb wat oudere, maar relevante topics van mijn vorige internetadres herplaatst en die zijn nu helaas vooraan komen te staan, omdat de tijdsinformatie die verbonden is met die topics, blijkbaar verloren is gegaan.

Hier zijn de de meest recente topics gebleven:

Geert's achterhoedegevecht

 

Twee interessante Xanderberichten

 

Fukushima disaster is ‘nuclear war without a war’

 

Mark of the Beast: Bilderberg Pushes Mandatory Internet ID for Europe

 

Kunduz-criminelen streven actief het opheffen van de Nederlandse Staat na

 

 

IDF: Syria could attack Israel soon

The Jerusalem Post reported on Thursday that there is growing concern in the Israeli army that Syrian dictator Bashar Assad could attack the Jewish state as pressure mounts for him to step down.
Assad is currently facing a revolution in his own country that he has sought to quell with brutal military force. Those bloody tactics have resulted in a good portion of the Syrian army joining the opposition, and Syria is nearing the point of full-scale civil war.
The situation has prompted the Arab League and Western powers to consider injecting their own military forces into Syria with the aim of ending Assad's rule. But before that happens, Israeli military officials believe Assad would lash out at Israel, both to divert Arab attention on Syria's internal struggle and to establish a lasting legacy for himself.
What has made this prospect all the more worrying is that recent reports suggest Assad has been using chemical weapons against the Syrian opposition, including civilians. If he attacks Israel, it is believed Assad would have no problem using those same weapons against the Jewish state.

Read more.... 

De Jom Kipoeroorlog-de Psalm 83-oorlog

De Jom Kipoeroorlog-de Psalm 83-oorlog
De Jom Kipoeroorlog, ook bekend als de Oktoberoorlog of de Ramadanoorlog, begon op Jom Kipoer 6 oktober 1973 en duurde tot 22 of 24 oktober, afhankelijk van het oorlogsfront. De oorlog werd geïnitieerd door een coalitie van Egypte en Syrië die een aanval inzetten tegen Israël. Ook Algerije, Irak, Koeweit, Libië, Marokko, Saoedi-Arabië, Soedan en Tunesië stuurden soldaten, tanks en/of gevechtsvliegtuigen naar de strijd.

Lees meer...


Ik haal deze geschiedenis aan omdat de huidige situatie in het Midden-Oosten wel anders lijkt te zijn dan in 1973, maar feitelijk is er NIETS veranderd en het Midden-Oosten en Israël stevent af op de Psalm 83-oorlog.

Ook Damascus zal worden verwoest. De wrede, moorddadige president Bashar Assad is tot gekke sprongen in staat en kan door een oorlog met chemische wapens en met behulp van Hezbollah Israël tot wanhopige verdedigingsacties dwingen. Hoe Israël reageert en die verwoesting van Damascus zal gaan leest u in Jeremia 49:24-27.
Intussen zullen de waarschuwende oordelen en de “beginweeën” (zie Matteüs 24:5-8) over de wereld krachtig doorgaan. De tijd is kort. Het gaat nu wel erg snel.
Het is heel goed mogelijk dat de HERE profetieën net iets anders vervult dan onze scenario’s. Toch waag ik het erop: Ik denk dat eerst de lokale oorlog uit Psalm 83 zal losbarsten. Enkele teksten uit die Psalm tonen de actualiteit van die Psalm en ook de genade van God aan.

Lees meer.... 

Waarom die aanstaande Psalm 83-oorlog zo belangrijk is leest men hier: 

Israel's Enemies comsumed by Yahweh's Fire - Psalm 83

(Israëls vijanden verteert door YaHWeH's vuur - psalm 83)

In Psalm 83 Yahweh says, Israel's enemies plot and conspire together to destroy her. But, Yahweh will consume them with fire.

In Psalm 83 zegt YaHWeH-God dat Israëls vijanden samen zullen spannen om haar te vernietigen, maar YaHWeH-God zal hun verteren met vuur.

Poetin de Farao van Magog - Putin the pharaoh of Magog

Poetin de Farao van Magog
Vergeet even de antichrist: eerst komt Gog!
Deze man gaat over lijken!
klik op de foto voor een vergroting

Wie herinnert zich niet de filmklassieker The Ten Commandments - (Wikipedia) waarin de slechte Farao het Joodse volk achtervolgde, en in die achtervolging jammerlijk ten onder ging door de totale vernietiging van zijn leger dat verdronk in de Schelfzee ( zie: Exodus 1 t/m 14)?
  Een moderne Farao is opgestaan met dezelfde kille blik in zijn ogen als de acteur Yul Brynner, die de rol van Farao speelde in die film, maar die o.a. ook revolver'helden' uitbeeldde in diverse speelfilms, een rol die Vladimir Poetin ook graag speelt om mannen te imponeren en om indruk te maken op de vrouwen.
    De moderne 'Farao van Rusland' heeft de meeste van Ruslands Joodse ex-onderdanen in Israël wonen en Poetin's grootste vijanden zijn (rijke) Russische Joden (in ballingschap of in de gevangenis), of Joodse Russen (om het even), en Vladimir Poetin heeft allianties gesloten met Israël's grootste vijanden zoals Iran en Syrië, en spoedig zal YHVH-God (=Jezus!) afrekenen met deze vijand van het Joodse volk, en de komende nederlaag van Rusland zal wereldschokkend zijn!

  klik op de foto voor een vergroting

Menselijke communicatie bestaat ongeveer voor 70% uit lichaamstaal, en Vladimir Poetin's lichamstaal straalt dezelfde arrogantie uit als die van de Farao in de speelfilm The Ten Commandments.
Wat zegt God van zulke lichaamstaal en van zulke arrogantie?
Spreuken 6:16  Deze zes dingen haat de HERE (YHVH),
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
17  hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
18  een hart dat heilloze plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
19  wie leugens uitblaast als een vals getuige
en wie twist stookt tussen broeders.
NBG-vertaling 1951
17.Spr  16,30

Wie zijn ogen toeknijpt, wil valse dingen verzinnen; wie zijn lippen samendrukt, heeft het kwaad reeds gedaan.
NBG-vertaling 1951
Vladimir Poetin past precies in bovenstaande beschrijving en hij is een kille heerser die over lijken gaat!

Zie meer over hem in KRO Reporter:
Onze vriend Poetin?
De internationale versie van KRO Reporter licht onze vriendschap met President Poetin door. 'Nederland heeft lak aan moorden in de straten'.
In de vierdelige serie ‘Vrienden van Nederland' neemt KRO Reporter international bevriende machthebbers onder de loep. Vrienden die zo hun eigen idee hebben over het naleven van de democratische beginselen: Poetin, Berlusconi, Karzai en Blatter. KRO Reporter international onderzoekt of Nederland er verstandig aan doet vriendschappelijke banden met deze mensen te onderhouden.
Belangen
In de eerste aflevering staat de Russische President Vladimir Poetin centraal. Verschillende Rusland-experts laten hun bepaald niet zachtzinnige mening over onze band met Poetin horen. Tegenover het twijfelachtige imago van Poetin staan de belangen van Nederlandse energiebedrijven als Shell. Wat weegt zwaarder?


Bekijk deze aflevering nu online... 

Lees meer over de aanstaande Psalm 83-oorlog die zal uitmonden in de vreeswekkende derde wereldoorlog die Ezechiël 38/39 beschrijft:

Bid overigens wel dat vele Russen, en inwoners van de landen die met Rusland tegen Israël op zullen trekken, tot geloof in de Heer Jezus zullen mogen komen! 

Psalm 83 vs Ezekiel 38-39What does God's Word, the Bible, say about the Middle East and the next Prophetic Fulfillment of Bible Prophecy?

Is it the Ezekiel 38-39 Battle of Gog-Magog as is currently the majority consensus? Or, as in the days when Jesus walked this earth, is Bible Prophecy about to be fulfilled in ways we didn't expect?
Enter Psalm 83....

Set to explode in the not so distant future, is a devastating war in the Middle East. Watch Bill Salus talk about his recent book - ISRALESTINE; The Ancient Blueprints of the Future Middle East, as he unveils significant Bible Prophecy that has eluded the discernment of today's great scholars.
 
Once upon a foretold time the Jewish people were to meet with a holocaust type condition, out from which they would return back to their ancient homeland of Israel. They would begin as refugees, but promptly emerge into an exceedingly great army. As per Psalm 83, destiny's design for this great army is a head to head confrontation with a formidable Arab confederacy consisting of Palestinians, Lebanese, Syrians, Jordanians, Saudis, Egyptians, and associated terrorist groups like the Hamas, Hezbollah, and Al-Qaeda.

None of these are named in Ezekiel's list of countries that participate in the Battle of Gog-Magog in Ezekiel 38-39, yet they ARE listed in Psalm 83!

The Arab Spring has set the stage for the unfolding of God's Prophetic End-time Scenario as outlined in Psalm 83.

Source...


Isaiah 17: Destruction of Damascus


 

De komende topconferentie van Israëls vijanden


Hitler-moefti's historische verblijfplaats door Israël gesloopt

HLN update   Israëlische aannemers zijn begonnen met de omstreden afbraak van een historisch gebouw in de Palestijnse wijk Sheik Jarrah in Oost-Jeruzalem. Israël wil er een appartementsblok voor joden laten optrekken, ondanks de vraag van de VS om het project stop te zetten. Met de sloop van het iconische Shepherd Hotel heeft Israël een herneming van de dialoog onmogelijk gemaakt, maken de Palestijnen intussen duidelijk. Israël dreigt dan weer met een nieuw offensief in de Gazastrook.

Zie ook onder Eindtijdberichten:

door: Hanss
xembryo.punt.nl
2011-01-09 21:57:32

Zie ook: Hitlers Mufti

Voormalig hotel van nazi-moefti in Jeruzalem eindelijk tegen de  vlakte

In Jeruzalem is men eindelijk met de afbraak begonnen van het Shepherd Hotel dat plaats zal maken voor 20 nieuwe woningen bestemd voor Joodse gezinnen. Het Shepherd Hotel, dat in het oostelijke deel van Jeruzalem staat, was vroeger het eigendom en de residentie van de Groot-Moefti Haj Amin Al-Hoesseini een belangrijke handlanger van Adolf Hitler in het Midden-Oosten. Bekijk hier de videobeelden: Former Home of Pro-Nazi Mufti Makes Way for Jewish Building.
Al-Hoesseini wilde de genocide op de Joden tijdens WOII verder exporteren naar het Midden-Oosten en het Britse Mandaat Palestina, liefst met de hulp van de Führer en met de door Hoesseini zelf opgerichte moslimsdivisies de beruchte Waffen SS-Handschaar Divisie en de Kama Divisie.
Lees meer...

Hitler Didn't Want World War

Hitler didn't want a world war, and had no stomach for fighting England, according to Pulitzer Prize winning journalist Louis Kilzer, author of Churchill's Deception (Simon & Schuster, 1994).

 

Pre-emptively Tying Things Together


Posted by Ann Barnhardt - July 10, AD 2011 7:46 PM MST
There is one more loose end that needs to be tied together regarding Gunwalker. In the last 2 1/2 months I have heard from very credible sources, who are unconnected, the same thing repeatedly - so frequently that it is truly frightening.


There have been numerous, and I mean NUMEROUS, muslim plots to wage Mumbai-style attacks against churches and synagogues that have been foiled and thwarted in the U.S. within the last several years. By "Mumbai-style" I mean muslims walking into churches heavily armed with AK-47s and open-firing on the congregation. This is what they did in Mumbai, India, except that they focused on stations, hospitals, hotels and other public areas. In Mumbai, there were ten discrete attack locations carried out simultaneously. 164 people were killed with 308 wounded. Churches and synagogues have people much more tightly packed than the hotels, hospitals and offices targeted in Mumbai.


A few weeks ago, the "American Al Qaeda", Adam Gadahn, released a video calling and urging muslims in the U.S. to carry out attacks against "their religion and sacred places".


Obama = Antichrist...so it SEEMS...


Er zit alweer een tijdje "een geboren KENIAAN" in het Witte Huis als de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika, genaamd Barack Hussein Obama en zijn vader met dezelfde naam was een moslim en DUS is Obama ook een moslim, tenzij hijzelf zou aangeven dat hij dat niet zou zijn en dat hij bijvoorbeeld een volgeling van de Heer Jezus Christus zou zijn, maar dat is Obama absoluut niet want een volgeling van de Heer Jezus Christus is tevens een liefhebber van de God van Israël en DUS een voorstander van Israël, maar dat is Obama ZEKER niet, want nog nooit zat er een Israël-vijandiger Amerikaanse president op die post dan Barack Hussein Obama.

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13

 

Thursday, May 24, 2012

Geert's achterhoedegevecht


Spreektekst Geert Wilders: Verantwoordingsdebat 2012

Vz, Wat fijn dat er computers bestaan. En wat fijn dat je op die manier gemakkelijk kunt teruglezen wat er eerder gezegd is. Bijvoorbeeld op het Verantwoordingsdebat van vorig jaar. En wat fijn dat ik de minister-president daar vandaag aan mag herinneren.

En trouwens, ik ga hem dat plezier niet alleen vandaag doen. Nee, tot en met 12 september zal ik de minister-president herinneren aan wat hij heeft gezegd. Op Verantwoordingsdag vorig jaar.

Ik zou zeggen: ga er maar even lekker voor zitten.

Want het is niet mals.

Twee interessante Xanderberichten

Israël trekt belofte aan Obama Iran niet voor november aan te vallen in
Hoe de globalisten Iran en Israël gebruiken voor hun NWO agenda

Zbigniew Brzezinksi (L), de kwade NWO genius achter de presidenten Carter en Obama, nadert zijn globalistische doel: het herscheppen van de wereldwijde geopolitieke verhoudingen door het ontketenen van W.O-3, waarin schaakstukken Iran en Israël de volgenden zijn die zullen worden opgeofferd.

Israël is buitengewoon ontevreden over het feit dat de Amerikaanse president Barack Obama zelfs de minimale eisen die Jeruzalem heeft gesteld aan een eventuele overeenkomst met Iran heeft verworpen. Tegenover de media houden Israëlische ministers nog vol dat ze hopen op een goede afloop van de onderhandelingen tussen de 5+1 machten en Iran in Bagdad, maar achter de schermen heeft de brede eenheidsregering van premier Netanyahu Washington laten weten dat het de eerder gedane belofte Iran niet voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november aan te vallen intrekt.

Fukushima disaster is ‘nuclear war without a war’

Nuclear danger is a HOAX!!! It is only heat!

 

 

NUCLEAR WEAPONS DON'T EXIST

 

Mark of the Beast: Bilderberg Pushes Mandatory Internet ID for Europe

Mark of the Beast: Bilderberg Pushes Mandatory Internet ID for Europe

 

Eco-Fascism Bares Its Teeth: Global Warming Alarmist Wants to Barcode Babies

 

Mentally Disturbed Woman Claims Implant Bomb as TSA Orders New Grope Directive

 

Obama Uses CIA Funded al-Qaeda Attacks in Yemen to Declare National Emergency

 

Doha Bank Chief Confirms New World Order Is Being Built at the Highest Levels

 

New York Bill Outlaws Internet Political Speech

 

Indoctrinate the World: Gates Foundation Hijacks Education Policy

 

‘NATO 3′ Arrests False Flag To Justify NATO Police State


Wednesday, May 23, 2012

Kunduz-criminelen streven actief het opheffen van de Nederlandse Staat na


Wilders vertraagt ESM-debat opnieuw

De grootste ROOF uit de Nederlandse geschiedenis sinds de tweede wereldoorlog, toen de (Rooms katholieke) nazi's ons land leeg roofden, wordt 'democratisch' besloten door een DEMISSIONAIR kabinet en met instemming van de meerderheid van de "volksvertegenwoordigers", die het volk NIET vertegenwoordigen, maar die slechts hun eigen belangen dienen.

Het Nederlandse volk laat deze ROOF gelaten over zich heen komen, zoals men destijds de bezetting door nazi-Duitsland gelaten over zich heen liet gaan, ook al is uit pelingen gebleken dat de meerderheid van het Nederlandse volk tegen dit ESM-besluit is.


Tuesday, May 22, 2012

ESM, de nieuwe Europese dictator


Mario Draghi: Dangerous Dictator?

 

Mario Draghi Jesuit

 

MARY IS SATAN - MARIA IS SATAN!


HOOGVERRAAD: Kabinet blijft bij ESM-voorstel

 

Luchtvaartmaatschappijen schrappen bijna alle directe verbindingen met Griekenland

Yes, I saw the Breitbart Obama Bio Thing

Posted by Ann Barnhardt - May 17, AD 2012 8:25 PM MST

Before I start this post, please see the story on my Twitter feed (to your left) confirming that Trayvon Martin was stoned on drugs when he died, just as Zimmerman suspected. If Holder and the DOJ convict Zimmerman of anything in some kangaroo court, as they have indicated they intend to do, militias should muster. Zimmerman is a life-long Democrat, and I'm here to say that if that man is falsely imprisoned by this regime, every God-fearing American should take up arms and free him. I don't care how he voted or who he gave money to. IT DOESN'T MATTER. Injustice against one is injustice against all.


Rotten Obama: Slaughter of Christians a misunderstanding


The violence in northern Nigeria is mistakenly viewed as a religious conflict rather than simply a tribal dispute over land, according to the Obama administration.

Read more...

Zie ook:

Moslims slachten opnieuw honderden christenen af in Nigeria

 
In grote delen van islamitisch Noord Afrika zijn slachtpartijen op christenen al jaren aan de orde van de dag (archieffoto: bij moslim aanslagen levend verbrande Nigeriaanse christenen).

De Nigeriaanse islamistische groepering Boko Haram zwoer onlangs opnieuw 'het christendom uit te roeien'. De moslims laten er geen gras over groeien en blijken recent bij een serie aanslagen opnieuw honderden christenen te hebben vermoord.
 

Monday, May 21, 2012

HOOGVERRAAD: Kabinet blijft bij ESM-voorstel


DIT IS DE DOODSKLAP VOOR NEDERLAND!

Landverrader Mark Rutte zet (met steun van de "volksvertegenwoordiging") door:


BILDERBERG HEEFT EU GEGIJZELD

Eerst een opmerking mijnerzijds: ik ben het niet noodzakelijkerwijs eens met alles wat hieronder, en wat op de site waarnaar wordt verwezen, wordt beweerd, maar veel ervan kan ik zeker wel onderschrijven, maar ik teken wel het volgende aan: "" en de maker van de site waarnaar wordt verwezen zijn (nog) geen wedergeboren volgelingen en liefhebbers van de beste Jood aller tijden, de Heer Jezus Christus, en ze hebben (nog) niet de BIJBELSE liefde voor Israël en voor het Joodse volk, waardoor ze verkeerde conclusies trekken over wat GOD heeft gedaan door Israël "uit de dood" te laten opstaan in 1947/1948, en NIET op "Arabisch grondgebied", maar op land dat GOD voor zijn eigen volk had- en heeft gereserveerd, en waar satan zich fel tegen verzet, omdat hij de aanwezigheid van Gods volk op aarde, en zeker in het gebied van Israël, HAAT.

Het is zeker waar dat velen die zich 'Joden' noemen, uiteindelijk straks voor de antichrist zullen kiezen, omdat slechts een derde deel van het Joodse volk (een overblijfsel) tot inkeer zal gaan komen gedurende de komende grote verdrukking (de benauwdheid van Jakob=Israël), en dit derde deel zal Jezus als Yeshua (Jesjoewa) en als hun Messias (Masjiach) = Christus aanvaarden en tot bekering komen.

Maar juist omdat er een meerderheid aan Joden in Israël leven die uiteindelijk (wie dat zullen zijn, dat weet God alleen) verloren zullen gaan, is het te verklaren dat Israël straks een dodelijk verbond aan zal gaan met de komende antichrist=de NWO-wereldleider, namens de RK"kerk".

Niet-wedergeboren mensen zien (nog) niet de geestelijke dimensie achter alles en ze kennen de profetieën van de Bijbel (nog) niet, of ze kennen ze wel, maar ze zijn (nog) niet in staat om die te kunnen decoderen/bevatten, omdat dat alleen kan door de inwoning van de Heilige Geest=JEZUS zelf!

Toch is de onderstaande informatie interessant, die deels niet nieuw is, omdat ik via mijn site daar eerder naar heb verwezen, maar de site waarnaar wordt verwezen, zet een hoop zaken wel duidelijk op een rijtje.

Mijn gebed is dat velen tot inzicht gaan komen dat dit een satanische wereld is, waarin we leven, en dat ALLEEN het geloof in de Heer Jezus Christus ervoor zorgt dat men niet alleen gered wordt, maar ook dat men nuchter en waakzaam en juist geïnformeerd zal zijn, en aldus in staat zal zijn om deze duivelse wereld op de beste manier te kunnen inschatten en analyseren.

========================================

De NaZi(onisten)* zijn nooit verslagen in WO II, deze breed uitgemeten illusie heeft hen alleen maar verder geholpen in het voltooien van de fascistische nieuwe wereld orde. Dit werd bereikt door ‘s(s)-Werelds grootste terroristische organisatie op te richten genaamd de Bilderberggroep. Bij deze groep zit inbegrepen de Staat der Nederlanden en de Nederlandse Raad van State (hey Donnertje!!!) met Koningin Beatrix aan het hoofd.


Europa en Amerika zijn dan ook gekaapt door deze Nazi’s, waarvan de Staat der Nederlanden “misbruikt” wordt als paard van Troje om alsnog de Nazi’s fascistische wereld orde te stichten en de gehele wereld tegen hoge winsten te vergiftigen met een onomkeerbare de-populatie.


Het wordt dus hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd. Men moet zich bewust worden van het feit dat een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer ligt, dit maal met gevolgen die WO II doen verbleken. Het leven van miljarden mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, waarbij het doel van het Bilderberg NaZionisten* kartel hetzelfde is: het veroveren en heersen over Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen.


De dictatoriale Brusselse EU plaatst zich boven de wet. Zonder medeweten van de overgrote meerderheid van de Europese burgers is in december 2009 een Europese wet in werking gesteld die de ‘Brusselse EU’ boven de wet plaatst.


Zo is het huidige Presidentschap plus 533 van de totale 736 zetels van het Europees Parlement in handen van de Bilderbergclub waaronder de Club van Madrid.
Het Europees Parlement (ook wel Europarl of kortweg EP) is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor vinden één keer per vijf jaar de Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten. Sinds haar ontstaan als adviesorgaan in de jaren vijftig, toen haar leden nog simpelweg nationale parlementariërs uit de toenmalige zes lidstaten waren, heeft het Europees Parlement de afgelopen drie decennia een vergevorderde transformatie doorgemaakt.


President: Permanente voorzitter van de Europese raad Bilderberglid Herman van Rompuy


265 zetels EU partij voorzitters Christen-Democraten Bilderberglid Wilfried Martens


84 zetels EU partij voorzitters Liberalen en Democraten Bilderberglid en Club Madrid Guy
Verhofstadt

186 zetels EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Club Madrid Poul Nyrup Rasmussen


Lees hier verder om de ogen te openen, en belangrijker nog: SPREAD THE WORD

(het kost even tijd voordat de pagina geladen is, afhankelijk van de kracht van je PC)


 

The Nazis and Fascists who Founded the European Union


Nederland naar de kloten 

 

Nederland naar de kloten 2

 

Nederland naar de kloten 3

 

Nederland naar de kloten 4

 

Nederland moet naar de kloten...van de EU

 

Nederland naar de klote met Mark Rutte

 

* Ik maak bezwaar tegen deze term, omdat die tot haat tegen alle Joden leidt, maar ik erken dat er Joden zijn die gemene zaken maken met de NWO, of die daar zelfs een hoofdrol in vervullen.

Voorbeeld: George Soros

Barack Obama Is The First United Nations President

"America is too small for me"
Saman Mohammadi
Prisonplanet.com
May 19, 2012
“In our globalist existence, the authority for the US to initiate hostilities against another country comes from the UN, declared Obama and Panetta. If the executive branch can persuade or bribe the UN to give a war OK, Congress is no longer relevant.” – Paul Craig Roberts, “Are Americans Catching On, Waking Up, Unplugging?”
President Barack Obama has continued the secret policy of destroying the sovereignty and wealth of the United States to the benefit of the private transnational interests who control the United Nations, the CIA, Wall Street, and the global banking system. Numerous American presidents, both Republican and Democrat, are on board with this treasonous political agenda.
Obama is not an “American” president; he is a United Nations president.

Read more...


The Reality of Compromised Obama

 

Alex Responds to Obama’s Text Editor’s So Called ‘Mistake’

 

Google’s New Search Tool to Use CIA and World Bank as Sources for ‘Facts’

 

Are Americans Catching On, Waking Up, Unplugging?

 

Arizona’s Secretary Of State Threatens To Keep Obama Off The Ballot

 

The Government Is Raping You: Sibel Edmonds

 

eOne Orders Takedown Of End Game!

 

Bilderberg Agenda Attracts National Exposure

 

NATO Invades Chicago

 

NATO occupies sweet home Chicago

 

Men Arrested In Chicago Terror Plot For Beer Making!

 

 

Obama is still active on the scene (on behalf of the Pope)

 

 

 

The Truth About The so called ANTICHRIST - Hitler's grandson

 

Saturday, May 19, 2012

De totale satanische controle rukt op

Steeds vaker worden we via diverse media hieraan herinnerd en vorig jaar zomer schreef Xandernieuws hierover het volgende artikel:


Google zelf voor meer info: IBAN

De gemeente van de Heer Jezus Christus hoeft zich hierover geen zorgen te maken want voordat de antichrist ten tonele zal verschijnen zal de gemeente door JEZUS tot Hem worden opgenomen, maar deze ontwikkeling laat wel zien hoe ver we al in de eindtijd gevorderd zijn.

Thursday, May 17, 2012

EU 'Recommendations' Blast Israel

Catherine Ashton

As part of the European Union’s assessment of its partnership with 12 neighboring countries known as the “European Neighborhood Policy” (ENP), the European Commission and EU foreign policy chief Catherine Ashton listed a set of characteristically harsh ‘recommendations’ regarding relations with Israel.
The recommendations, titled “Delivering on a new European Neighbourhood Policy,” include a call on Israel “to continue to step up its efforts to minimise settler violence in the occupied Palestinian territory and to bring all perpetrators to justice” and “address the excessive use of administrative detention.”

Read more...

Wednesday, May 16, 2012

Ik kijk NIET uit naar de opname!

Als je veel van iemand houdt, en die persoon is om fysieke redenen onbereikbaar en je verlangt er hevig naar om deze persoon te ontmoeten en deze persoon heeft beloofd dat hij er zelf voor zal zorgen dat er een ontmoeting plaats zal kunnen vinden, waar kijk je dan naar uit?

Kijk je dan uit naar een (on)zeker tijdstip, ergens in de toekomst, gerelateerd aan het 'eindtijdgebeuren'?

Als mensen het hebben over 'de opname' dreigt uit het oog te worden verloren waar het eigenlijk om gaat.

Ik verlang naar de opheffing van die fysieke redenen die mij ervan weerhouden om die persoon te kunnen ontmoeten, want dit is wat de apostel Paulus daarover schreef, en Paulus was zeker iemand die hevig verlangde naar de ontmoeting met zijn grootste liefde, de Heer Jezus Christus:


Romeinen 8:23
En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Paulus keek uit naar de verlossing van zijn lichaam, want hij besefte dat hij zelf het grootste obstakel was om zijn geliefde JEZUS te kunnen ontmoeten, en dat vanwege zijn aardse lichaam.

Wat heeft iemand die nu leeft en die uitkijkt naar de ontmoeting met de Heer Jezus voor op al diegenen die in de afgelopen eeuwen ontslapen zijn en die ook uitkeken naar die ontmoeting met de Heer Jezus?

HELEMAAL NIETS!

Zoals de Heer Jezus ten hemel steeg, zo zal Hij weer terugkomen:

Handelingen 1:7-11
Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.


Ik verlang niet naar de opname, noch verlang ik naar mijn dood: ik verlang ernaar om BIJ JEZUS te zijn, en dat kan UITSLUITEND als ik VERLOST zal zijn van mijn aardse lichaam!

Er zijn twee manieren om verlost te worden van dit aardse lichaam:

1: sterven

2: niet sterven, maar in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden opdat het mogelijk is om op BOVENNATUURLIJKE wijze een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus Christus.

1 Korintiërs 15: 50-58
50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
55 Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw prikkel?
56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.Wie uitziet naar de ontmoeting met zijn-haar geliefde Heer Jezus Christus, die zal eerst VERLOST moeten worden van de enorme BLOKKADE die deze ontmoeting in de weg staat, en die blokkade zit in onszelf en dat is ons vleselijke lichaam.

Helpt het dan om elke dag intensief bezig te zijn met allerlei nare berichten die niet vrolijk stemmen?

Veel zogenaamd 'eindtijdnieuws' is NAARGEESTIG nieuws en vaak ook verkeerd gericht 'nieuws', want er is maar één thema in de Bijbel waar het allemaal om draait: God die mens werd in de gestalte van de Heer Jezus Christus die NIET TOEVALLIG als JOOD geboren werd, uit een JOODSE maagd, en onder de hoede van een JOODSE vader, levende te midden van ZIJN JOODSE volk in Israël, ten tijde van de bezetting door de Romeinen.

Het belangrijkste thema in de Bijbel i.v.m. de eindtijd is Gods LIEFDE voor het land- en voor het vol Israël omdat Hij zelf naar de mens JEZUS gerekend een Israëliet is!

Israël is zijn AARDSE BRUID en zijn gemeente van wedergeboren mensen, bestaande uit Joden en niet-Joden, is zijn HEMELSE BRUID.

Deze beide 'bruiden' komen echter na het 1000-jarige vrederijk van Koning Jezus, en na het Laatste Oordeel, samen in het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel=universum.


Israël is op dit moment niet bezet....althans ten dele, want een belangrijk deel van het land is zogenaamd 'omstreden' door de zogenaamde "Palestijnen" en door de meerderheid van de wereldbevolking.

Maar kijk nu naar ons eigen land: we zijn op heel subtiele wijze BEZET door datzelfde Romeinse rijk via de Europese Unie, die uit de koker komt van de satanische Rooms katholieke "kerk", die in feite dat Romeinse rijk is!

Lees bijvoorbeeld dit bericht:

Wilders sleept staat voor de rechter vanwege ESM


Geert Wilders probeert nog dit afschuwelijke verraderlijke besluit tegen te houden, maar het is te laat omdat Nederland reeds bezet is door het Romeinse rijk en omdat de meeste mensen het GEEN KLAP kan schelen, zolang het GELD maar blijft rollen.

Het moet allemaal zo gaan en de WAANZIN regeert en de meeste Nederlanders zijn WAANzinnig!

Knettergek!

En er is niet nieuws onder de zon, want in de jaren '30 van de vorige eeuw deed men ook net alsof het allemaal wel zou meevallen, maar MILJOENEN doden later en na onnoemelijk veel leed en ellende kwam men tot de conclusie dat men BETOVERD was geweest door een ROOMS KATHOLIEK persoon die door satan werd geleid.

In onze dagen is dat ook aan de gang en velen hebben niet in de gaten dat Barack Hoessein Obama een GROTE CRIMINEEL is, die -met steun van de RK"kerk"- bezig is om zijn vleugels internationaal uit te slaan, wamt de islam is een uitvinding van diezelfde Roomse "kerk" en hij is dus een Rooms katholieke moslim!

Het CRIMINELE Europa, bezet door het Romeinse rijk=de Rooms katholiek "kerk", wacht geduldig op deze "verlosser" die een "eind aan alle oorlogen zal gaan maken en die definitief voor een rechtvaardiger wereld zal gaan zorgen".

Daartoe moet wel OOK Israël worden bezet door dit Romeinse rijk, en dat zal uiteindelijk gaan gebeuren als de VALSE MESSIAS=de antichrist zijn verbond met de politieke leiding van Israël zal gaan sluiten, met steun van de meerderheid van het Israëlische volk, want net als in Nederland zijn ook de meeste Israëliërs WAANzinnig.

Knettergek!

Men denkt werkelijk dat een aards persoon wel even alle problemen zal gaan oplossen en dat men geen bovennatuurlijke interventie van God=JEZUS nodig heeft.

Gelukkig zal blijken dat er een overblijfsel WEL uit zal zien naar de ENIGE die vrede en liefde kan brengen en dat is de ECHTE Messias=Christus=JEZUS!

Maar ik kijk uit naar de verlossing van mijn aardse lichaam opdat ik in staat zal zijn om mijn geliefde JEZUS te kunnen ontmoeten, want zolang ik nog in dit aardse lichaam verkeer, ben ik niet in staat om Hem te kunnen ontmoeten zoals Hij nu is.

Dus is dit mijn verlangen:

 "God, mijn Vader, verlos me van dit aardse lichaam opdat ik u kan ontmoeten!"

Ja, ik verwacht dat dit zal gebeuren als de opname zal geschieden, maar als ik voordien kom te te overlijden, dan aanvaard ik dat.


Lees ook:

Na de Opname 2 - wat gaan we straks doen?