Monday, May 28, 2012

Wanneer is de opname?

"Kijk eerst een goed naar zijn Joodse gezicht en besef wie Hij is en luister naar wat Hij Yochanan (Johannes) heeft gezegd toen hij op Patmos was en een ontmoeting met Hem had:

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. (Openbaring 1:17b-19)

"Ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk"

Wat wil dat zeggen?

Dat Hij heer en meester is over alles wat er is.

Hij is God en Hij werd mens onder de mensen en Hij was net als ons, maar Hij zondigde niet omdat Hij niet zondigen kan, want Hij wil niet zondigen omdat Hij geen zondaar is en Hij is ook nooit een zondaar geweest en Hij zal ook nooit een zondaar zijn.

Hij bedenkt de zonde niet en Hij kan niet liegen en Hij kan alleen maar de waarheid spreken omdat Hij zelf de waarheid is.

Hij speelt geen spelletjes en Hij is recht door zee, maar alleen diegenen begrijpen Hem die Hem kennen en die echt van Hem houden, want wie wil Hem begrijpen en wie wil Hem echt leren kennen?

Wie wil omgang met Hem hebben en wie wil nabij een onberispelijk persoon als Hem zijn?

Hij deed zijn uiterste best om ons te begrijpen en daarom werd Hij mens onder de mensen als de mensenzoon en als de Zoon van God.

Hij droeg al onze zonden aan het kruis en Hij vergeeft een ieder die Hem daarvoor dankbaar is en die echt van Hem houdt, zoals Hij als mens verzekerd was van de liefde van de Vader toen Hij dat voor ons deed.

En nu willen we zijn waar Hij is en verlost worden van onze lichamen opdat we zullen zijn als de engelen en in staat zullen zijn om oog in oog met met Hem te kunnen staan, maar wanneer zal dat moment aanbreken?

Als Hij het ons vertelt, weet de duivel het ook en die wil Hij niet wijzer maken dan hij is want naar diens hoogmoedige aard denkt hij alles te weten, maar satan weet niet meer dan ons, en Hij laat dat graag zo.

Maar Hij laat ons toch niet onkundig over het tijdstip van de opname, wanneer Hij ons tot zich trekken zal:

Matteüs 24:32-51 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Hij zei dit tegen zijn Joodse discipelen toen Hij nog op aarde was en voordat Hij -na zijn opstanding uit de dood- verheerlijkt was, en liegen kan Hij niet dus sprak Hij de waarheid, want van die dag en van die ure wist niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
Maar Hij en de Vader zijn één en Hij weet precies wanneer de opname zal geschieden, maar dat houdt Hij geheim om de duivel niet wijzer te maken dan hij denkt te zijn.
satan is volledig afhankelijk van Hem en niet andersom en Hij bepaalt hoe alles geschieden zal en niet hij.
Israël is de vijgeboom die Hij ooit had vervloekt omdat men Hem niet had erkend als hun redder en verlosser en hun Messias.

Nu kan men het hard vinden dat Hij dat zo heeft gedaan maar bekijk het eens van zijn kant: Hij begon met Abraham en via hem schiep Hij zich een volk, via Izaäk en Jakob, om zelf middels dat volk onder de mensen geboren te kunnen worden om de redder van alle mensen te kunnen zijn.

Maar in plaats van hiervoor gedankt te worden en eer te ontvangen, werd Hij verguisd en afgewezen en verworpen en gedood, als een lam dat ter slachting wordt geleid, en zo gaf Hij zijn leven aan het kruis voor alle mensen die Hem hiervoor dankbaar willen zijn.

Hij hield zich aan alle geboden die Hij zijn volk zelf had opgelegd en die niemand anders dan Hij in alle gehoorzaamheid in praktijk kon brengen, en wat was zijn loon?

Afgunst en jaloezie en haat en afkeer!

Nu begrijpt Hij dat best, ook al is Hij zelf geen zondaar, want hoe kan een zondaar iemand verdragen die zo goed is als Hij?

Geen mens kan bestaan in zijn aanwezigheid zonder het besef vreselijk tekort te schieten in zelfbeheersing, wijsheid, heiligheid en liefde, die Hij van nature heeft, en daarom was Hij zo blij met Sjimon (Simon Petrus) toen hij het volgende tegen Hem zei:

Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. (Lucas 5:8b)

Petrus was eerlijk tegen Hem en Hij houdt van eerlijke mensen, ook al maakte Petrus nadien nog vele fouten en verloochende hij Hem zelfs na zijn arrestatie, maar Hij kon uiteindelijk op hem aan, omdat zijn gezindheid geneigd was tot eerlijkheid en hij was bereid om in zijn voetsporen te treden en hij stierf in gehoorzaamheid aan Hem, waar Hij hem voor belonen zal.

Waarom willen we graag worden opgenomen?

Zit onze taak er al op of willen we deze realiteit ontvluchten?

Hij zal allen tot zich trekken die echt van Hem houden en Petrus houdt van Hem, ook al slaapt hij nu, want hij is in afwachting van de opstanding uit de doden, zoals allen die in het geloof in Hem ontslapen zijn.

Let op de vijgeboom, let op Israël, en weet dat het bijna zo ver is en meer zegt Hij niet.

Wees er elk moment klaar voor en leef als zodanig en het zal ons gebeuren dat we ineens bij Hem zullen zijn, als we echt van Hem houden.

Maar er is nog veel te doen en vertel de mensen dat Hij leeft, en dat Hij dood is geweest en dat Hij hun zonden droeg aan het kruis en hun wil liefhebben en vergeven, indien ze Hem dankbaar willen zijn en indien ze willen beseffen dat het nodig was dat Hij dat heeft gedaan en dat alleen zijn bloed vergeving kan schenken.

Hij heeft ons niet in de wereld gelaten om voor ons zelf te leven, maar om Hem gehoorzaam te zijn tot in de dood.

Wees niet bang om te sterven want Hij is ons voorgegaan en Hij heeft de dood overleefd!

De dood heeft niet het laatste woord, doch Hij alleen, voor wie het geloven willen.

Wees eens te meer dankbaar en blij dat Hij ons heeft uitverkoren en deel dat uit aan onze medemensen, die geen haar beter of slechter zijn dan ons, maar die het wel missen om te weten waarom ze bestaan, maar verspil je tijd niet aan mensen die het echt niet willen weten en strek je uit naar mensen die belangstelling hebben voor de belangrijkste boodschap in hun leven die er bestaat: dat Hij van hun houdt en hun redder wil zijn.Nogmaals: wanneer is de opname?

Wanneer Hij dat bepaalt en wij moeten daar elk moment klaar voor zijn en wie zo leeft en wie BEZIG is met de belangrijkste taak die Hij zijn volgelingen geeft (de evangelieverkondiging) zal ineens bij Hem zijn.

Maar wie alleen maar bezig is met de opname en met de eindtijd, die zou die opname zelf wel eens kunnen mislopen, omdat men NIET bezig is met de evangelieverkondiging of met voorbede voor mensen die men ook graag gered wil zien!Ik had het natuurlijk over JEZUS, want een topic zonder zijn naam is ondenkbaar voor mij, want JEZUS betekent "Ik ben redding" of "Ik ben redder" en die naam is de belangrijkste naam die er bestaat, want alles hangt daar van af!

Hanss

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.