Monday, June 4, 2012

Tussenstop 2

Ik heb weer wat oudere topics herplaatst die op mijn vorige adres stonden en de 'fabelachtige software' van Google (waar Blogger onder valt) was weer eens niet in staat om te onthouden wanneer ik die topics destijds had geplaatst, om ze dan weer op mijn nieuwe adres in de juiste volgorde te zetten, en niet bovenaan, wat nu dus weer gebeurd is, maar dit geeft mij wel gelegenheid om te reageren op een paar topics die ik op Xandernieuws las:Ik kan relatief kort zijn, want het belangrijkste nieuws is het topic over Turkije, maar eerst zeg ik nog wat over Europa en de islam.

Alle DUISTERE wegen leiden naar Rome

Wat de belangrijkste vaststelling was in mijn leven op het gebied van de bestudering van het Bijbelse profetische woord, is dat 'Rome' inderdaad de satanische spil is waar het allemaal om draait.

De Rooms katholieke 'kerk' is helemaal geen kerk, maar HET ROMEINSE RIJK, in een Christelijk-religieuze VERMOMMING!

Tijdens de slag om Italië, gedurende de tweede wereldoorlog, deden de geallieerden hun uiterste best om Rome te sparen, terwijl elders zwaar werd gevochten en er veel verwoesting was, maar dat is achteraf gezien ook logisch omdat die RK'kerk' de instigator was achter de HELE tweede wereldoorlog, want de belangrijkste dictators van die tijd waren allemaal Rooms katholiek en ook Stalin, want hij was een Jezuïet, maar ook de geallieerden waren deel van het complot omdat destijds zowel de VS als Groot-Brittannië al geruime tijd in de macht waren van 'Rome' en dat nog steeds zijn.

De EU is een plan van de SATANISCHE Rooms katholieke 'kerk', en dat plan ligt op schema, wat men er ook over mag denken en hoe broos Europa er ook voor mag staan i.v.m. de Euro en de EU in zijn totaliteit, want SATAN is de baas van die RK'kerk' en hij is de baas over deze wereld, en middels die 'kerk' heerst hij achter de schermen over de hele wereld, met Israël als zijn einddoel, want dat land wil hij totaal bezitten en controleren, opdat zijn vijand, JEZUS CHRISTUS, geen motief meer heeft om terug te keren en om de profetieën aangaande zijn wederkomst, in vervulling te laten gaan.

Dat laatste is absolute WAANZIN, want satan is werkelijk zo GESTOORD dat hij denkt zijn eigen maker tegen te kunnen houden.

De Bijbel maakt echter duidelijk dat hij aan het kortste eind zal gaan trekken omdat JEZUS de baas over de wereld zal gaan worden, en JEZUS heeft daartoe het RECHT verworven toen Hij bijna 2000 jaar geleden satan versloeg op 'diens eigen erf' door alle profetieën aangaande Hem EXACT in vervulling te laten gaan, inclusief datgene wat de Bijbel voorzegde m.b.t. zijn dood aan het kruis en zijn opstanding, en zo verkreeg JEZUS destijds in principe al de macht om zijn koningschap te kunnen aanvangen op aarde.
Maar JEZUS wacht nu al bijna 2000 jaar om dat koningschap op zich te nemen omdat Hij een GENADETIJD had bepaald over deze wereld en een tijd van tuchtiging=opvoeding m.b.t. zijn volk, die Hem bitter had afgewezen als de Messias van Israël, maar welk volk Hij sinds 1948 weer onder de naam Israël heeft verzameld in het eigen land, te midden van volkeren die allemaal vallen onder de RK'kerk', omdat de islam een duivelse uitvinding is van diezelfde 'kerk'!

Bovendien moeten nog een aantal profetieën in vervulling gaan m.b.t. tot Israël, want Israël is het brandpunt van Gods aandacht, en het profetische woord heeft UITSLUITEND betrekking op Gods land en op Gods volk.

Europa en de VS spelen onder één hoedje, en deze twee economische REUZEN hebben samen ook nog eens de grootste MILITAIRE macht op aarde, die vooral afkomstig is van de VS, maar aangezien de VS in handen is van de RK'kerk', doen de VS slaafs wat satan via de RK'kerk' bepaalt.

Alles draait om GELD, want satan is GEK OP GELD en geld is MACHT en hij bezit alle belangrijke banken op de wereld, en dat is ook logisch als men beseft dat satan werkelijk achter de schermen de baas is over deze wereld.

Niet voor niets trachtte satan destijds JEZUS te verzoeken middels zijn macht over ALLE koninkrijken op aarde en hun rijkdom:


Lucas 4:En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. 
satan sprak hier deels de waarheid omdat hij werkelijk macht heeft over ALLES op aarde, maar hij loog toen hij suggereerde dat hij in staat zou zijn om JEZUS op zijn voorwaarden die macht aan te kunnen bieden, want JEZUS is GOD en JEZUS laat zich door satan NIET gezeggen!

Kortom (ik zou het kort houden): de EU en de islam komen allebei uit de koker van de RK'kerk' en dus van satan, want de RK'kerk' is werkelijk het bastion van satans wereldmacht, en die 'kerk' zal ook de antichrist en de valse profeet gaan leveren die namens satan een schrikbewind zullen gaan voeren over de HELE aarde, maar pas NA de opname van de gemeente van Jezus Christus.

En dat brengt me tot het onderwerp over Turkije, want Turkije zal in de nabije toekomst deel gaan uitmaken van het monsterverbond van 'Gog en Magog', wat Rusland en niet-Arabische islamitische bondgenoten zal zijn, maar al eerder zal God hebben afgerekend met de WAANZIN van de Arabische (ROOMS KATHOLIEKE) islam middels de aanstaande Psalm 83-oorlog, die ELK moment kan uitbreken en die zal eindigen in een vreselijk DRAMA m.b.t Damascus (Jesaja 17:1), waarna satan via de overige islamitische landen, en middels Rusland als aanvoerder, volledig door het lint zal gaan en 'Gog' (die een aan hem ondergeschikte DEMONENVORST is) opdracht zal geven om te trachten middels die vreselijke coalitie een einde te maken aan het bestaan van Israël en het Israëlische volk, maar wat opnieuw NIET zal lukken, omdat God=JEZUS zich hoogstpersoonlijk zal opwerpen als Israëls beschermer en strijder.

Het doel van die twee oorlogen is vanuit Gods standpunt bezien simpel: zijn volk zal weten dat Hij bestaat en om hun geeft, en verder zal de hele wereld dat beseffen, zoals dat ook al eerder duidelijk werd na de belangrijke oorlogen die Israël gevoerd heeft in haar jonge bestaan sinds 1948.

Het gaat niet om de islam, en het gaat zelfs niet om de RK'kerk': het gaat om satans gevecht tegen JEZUS, over de hoofden van de mensenkinderen heen, en satan interesseert het geen bal dat daarbij zoveel mogelijk mensen sterven en verloren gaan, want dat is nu juist zijn doel als SUPERTERRORIST.

satan is de TERRORIST en TIRAN van deze wereld en hij bedient zich van valse religies en goddeloze ideologieën en van de macht van wereldrijken, maar de Bijbel maakt ons duidelijk dat hij TOTAAL verslagen zal gaan worden, wat hij in feite al is toen destijds JEZUS stierf aan het kruis en opstond uit de dood, en ten hemel voer en nog iets verschrikkelijker deed, vanuit satans standpunt bezien: de uitstorting van Gods Heilige Geest op al zijn WARE liefhebbers, en dat zijn de liefhebbers van JEZUS, die God incognito was, maar wat door zijn ware volgelingen is begrepen en doorzien, en die nu de macht hebben gekregen over satan en alle demonen in de naam van JEZUS, want satan en de demonen zijn DOODSBANG voor JEZUS omdat Hij hun naar de POEL VAN VUUR zal verbannen en dat voor A L T I J D en E E U W I G!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.