Thursday, June 7, 2012

Walid Shoebat blijft het maar niet snappen

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

Naast Iran (Perzië) zullen volgens de Bijbel ook onder andere Turkije, Libië, Egypte en Soedan deelnemen aan een laatste frontale aanval op Israël. 

Eén van de meest besproken en populairste Bijbelse profetieën is de 'Gog/Magog' oorlog die door de profeet Ezechiël werd voorzegd. In hoofdstuk 38 staat dat in de eindtijd een coalitie van verschillende landen een massale aanval op de herstelde Joodse staat Israël zal uitvoeren. De leider van deze coalitie wordt aangeduid als 'Magog', volgens veel Westerse Bijbeluitleggers het moderne Rusland, dat volgens deze visie tijdens deze oorlog samen met zijn islamitische bondgenoten zal worden vernietigd. Pas enige tijd daarna zou de beruchte 'slag bij Armageddon' plaatsvinden die zal worden gestopt door de terugkeer van Jezus Christus. Maar is 'Magog' inderdaad Rusland, en staat de Gog/Magog oorlog écht los van 'Armageddon'?
Laat ik vooropstellen dat ik blij ben voor Walid Shoebat dat hij geen moslim meer is en dat hij in de Heer Jezus Christus is gaan geloven, want dit betekent dat hij gered* is en niet zal verdwijnen in de poel van vuur, maar deze geloofsbroeder is nog steeds wel zeer onder de indruk van de ROOMS KATHOLIEKE ISLAM.

*Zie naschrift van 6 oktober 2016

De islam is immers een uitvinding van de SATANISCHE Rooms katholieke "kerk", die geen kerk is maar de voortzetting van het ROMEINSE RIJK, onder het MOM van een religieus-Christelijke organisatie.

Verder snapt Walid Shoebat nog niet dat profetieën GECODEERD zijn en dat men ze pas goed kan begrijpen als men ze kan ZIEN.

In de profetische TAAL zitten namelijk BEELDEN verstopt die alleen zichtbaar zijn als men zich door de Heilige Geest laat leiden.

Profetieën lijken vaak chronologisch en ook kort na elkaar, of gelijktijdig in vervulling te 'moeten' gaan, maar vaak zitten in profetieën TUSSENPOZEN verstopt die alleen zichtbaar worden als men het VERSTAND laat leiden door Gods Heilige Geest, die deze tussenpozen laat zien.

Gog en Magog en Armageddon staan los van elkaar, maar houden ook verband met elkaar, en Gog is geen mens, maar een DEMONENVORST onder satan, die ook nog een keer aan het eind van het 1000-jarige actief zal worden getuige deze tekst:

Openbaring 2:En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

De term "Gog en Magog" verwijst naar dezelfde soort van MASSALITEIT van de aanval als die 1007 jaar eerder plaatsvond ten tijde van de aanval van RUSLAND met islamitische bondgenoten tegen Israël, die vanuit ons standpunt bezien nog moet plaatsvinden.

De aanstaande aanval van Gog en Magog slaat wel op Rusland en een coalitie van islamitische bondgenoten want Walid Shoebat ziet (bewust of onbewust) een aantal zaken over het hoofd.

De Nieuwe Wereld Orde (is niets anders dan de RK'kerk', en dan met name de orde van de JEZUÏETEN, die zich ooit verzamelden in een 'nieuwe orde' tegenover de 'oude orde' binnen die DUIVELSE organisatie, wat zich in 1943 aftekende toen die NWO zich -tijdelijk- verplaatste naar de VS van Amerika, maar die zich in onze dagen opnieuw vestigt in het oude Europa  (http://one-evil.org/index.asp) en weet dat RUSLAND een grote sta-in-de-weg is op weg naar de totale wereldcontrole, en weet dat Rusland eerst als militaire grootmacht van het toneel moet verdwijnen, maar ook wil de NWO de beschikking krijgen over de ENORME bodemschatten van Rusland en ook daartoe dient Rusland als machtsfactor te verdwijnen.

De duivelse mannen achter de NWO kennen de Bijbel ZEER goed, zoals satan de Bijbel ook zeer goed kent, en zij weten dat de islam, waar Walid Shoebat en Sander M. van Xandernieuws zo van onder de indruk zijn, een uitvinding is van diezelfde duivelse JEZUÏETEN: Did the Roman Catholic Church invent Islam?

Xandernieuws is overigens een weblog waar ik als liefhebber van de Heer Jezus Christus NIET welkom ben, wat VEEL zegt over Sander M, maar dat dient hij t.z.t. tegenover de Heer Jezus Christus te verantwoorden, maar het is wel duidelijk dat hij zwaar onder de indruk is van de duivel en minder van de Heer Jezus Christus, want indien hij meer onder de indruk zou zijn van de Heer Jezus Christus, dan zou hij daar meer van getuigen en zou zijn weblog een heel ander karakter hebben gehad.

Maar dit terzijde, want ik heb verder niets te maken met wat Sander M, bepaalt en ik gun hem zijn "eigen koninkrijkje" op zijn eigen site op punt.nl, waar ik bijna niets dan ellende heb ervaren in het verleden.

Maar terug naar het onderwerp.

Walid Shoebat ziet dus over het hoofd dat Rusland eerst van het toneel moet verdwijnen als militaire grootmacht, want bijvoorbeeld heeft Rusland meer kernwapens dan de VS van Amerika.

Rusland is inderdaad een land dat aan de kant staat van Israëls islamitische vijanden met als belangrijkste voorbeeld Iran, dat in Ezechiel 38 gewoon Perzië wordt genoemd.

Let op deze beeldtaal:

Ezechiël 38:Het woord des HEREN(YHVH) kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u. 

Het gaat me om de term "haken slaan in uw kaken" en waar lezen we die term nog meer in de Bijbel?

Ezechiël 29:4
Haken ga Ik slaan in uw kaken, de vissen van uw Nijlarmen zal Ik aan uw schubben doen vastkleven; dan zal Ik u ophalen uit uw Nijlarmen met al de vissen van uw Nijlarmen, die aan uw schubben vastkleven; dan zal Ik u ophalen uit uw Nijlarmen met al de vissen van uw Nijlarmen, die aan uw schubben vastkleven; en Ik zal u neerwerpen in de woestijn, u met al de vissen van uw Nijlarmen. Op het open veld zult gij neervallen; gij zult niet opgeraapt noch weggehaald worden; aan het gedierte der aarde en aan het gevogelte des hemels geef Ik u tot spijs. En alle inwoners van Egypte zullen weten, dat Ik de HERE(YHVH) ben, want zij zijn voor het huis Israëls een rietstaf: grijpt dit u met de hand vast, dan knakt gij en rijt hun allen de schouder open; leunen zij op u, dan breekt gij en brengt hun aller heup aan het wankelen. Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik breng een zwaard over u, Ik ga mens en dier uit u uitroeien, zodat het land Egypte wordt tot een woestenij en een puinhoop, en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Omdat gij gezegd hebt: Van mij is de Nijl, zelf heb ik hem gemaakt, 10 zie, daarom keer Ik Mij tegen u en tegen uw Nijlarmen en zal Ik het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens van Ethiopië. 11 Geen mensenvoet zal erdoorheen trekken, zelfs geen dierepoot zal erdoorheen trekken; het zal onbewoond blijven, veertig jaar. 12 Ik zal het land Egypte maken tot een woestenij te midden van verwoeste landen; zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verdelgde steden, veertig jaar; Ik zal de Egyptenaren onder de volken verstrooien en hen verspreiden over de landen.
13 Want zo zegt de Here HERE: na verloop van veertig jaar zal Ik de Egyptenaren bijeenverzamelen uit de volken, in wier land zij verstrooid zijn. 14 En Ik zal een keer brengen in het lot der Egyptenaren en hen doen terugkeren naar het land Patros, naar hun land van herkomst, en daar zullen zij een onbeduidend koninkrijk zijn. 15 Het zal het onbeduidendste onder de koninkrijken zijn, zodat het zich niet meer boven de volken verheffen kan. Ik zal hen klein maken, zodat zij niet heersen over de volken. 16 Dan zal het niet meer het vertrouwen kunnen uitmaken van het huis Israëls, een vertrouwen, dat aan schuld herinnert, wanneer zij zich achter hen scharen. En zij zullen weten, dat Ik de Here HERE ben.

Job 40:20 Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken,
met een touw zijn tong neerdrukken?
21 Kunt gij een bieze door zijn neus halen,
met een haak zijn kaak doorboren? 
 NBG-vertaling 1951

Job 40:
20 Zult gij de Leviathan met de angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat neerzinken?
21 Zult gij hem een bieze in de neus leggen, of met een doorn zijn kaak doorboren?
Statenvertaling, editie 1977

In Ezechiël 29:4 (wat overigens ook nog voor een belangrijk deel in vervulling moet gaan, maar wat ZEKER los- en tevens in verband met Ezechiël 38/39 en Armageddon moet worden gezien) wordt DEZELFDE beeldtaal door God=JEZUS gebruikt als in Ezechiël 38:4 en dit doet denken aan de beeldtaal van Job 40:20-21, waarin wordt gesuggereerd om de door God=JEZUS geschapen Leviathan (wat een beter woord is dan 'krokodil', want dit dier was een wezen dat we nu kennen als een zeer grote en sterke dinosauriër) te DWINGEN via een haak in zijn kaak, zoals je een vis vangt, op de kant te trekken, wat ONMOGELIJK is, omdat dit dier zo vreselijk gevaarlijk en sterk was.

Dit is de BEELDTAAL (een groot en machtig BEEST dat met TEGENZIN wordt gevangen en ergens toe wordt GEDWONGEN) die God=JEZUS gebruikt m.b.t. Gog=Rusland, want Rusland is -zoals die Leviathan- TE STERK om op een normale conventionele manier te kunnen worden verslagen door de NWO en de militaire macht daarvan, die in de VS zit en in de NAVO, en daarom weten ze dat alleen God=JEZUS zelf in staat is om te kunnen afrekenen met Rusland en daarom zijn ze Rusland via Syrië in de val aan het lokken en omdat de NWO-DUIVELS weten dat de opname aanstaande is die de REACTIEVERSNELLER of de 'trigger' zal zijn die de profetie in vervulling zal laten gaan van Ezechël 38/39, waarna HUN wereldleider=de antichrist ten tonele zal kunnen verschijnen.

Ook ziet Walid Shoebat over het hoofd dat Israël na de vernietiging van Gog en Magog=Rusland en bondgenoten, ZEVEN jaar lang van het achtergelaten wapentuig van Gog en Magog vuur zal stoken, wat te vertalen is met dat Israël gedurende die tijd haar energiebehoefte uit het brandbare deel van die enorme massa aan achtergelaten wapentuig zal kunnen halen.

Na de wederkomst van Messias Jezus zal Israël daar namelijk mee ophouden want dan zullen alle wapens worden omgesmeed tot ploegscharen en andere nuttige gebruiksvoorwerpen en DUS ligt die periode van ZEVEN jaar van vuur stoken van dat achtergelaten wapentuig vóór de wederkomst van de Heer Jezus Christus en ná de opname van de gemeente van Jezus Christus, omdat ook de grote verdrukking totaal ZEVEN jaar zal gaan duren.

====
 6 oktober 2016 Ik vraag me af of Walid Shoebat wedergeboren is, en wat ik van hem weet is dat hij eerder Rooms is dan dat hij een ware volgeling van de Heer JEZUS Christus is.

Daarom is het te verklaren dat hij nooit zal onthullen WIE en WAT achter de Islam zit: de PAUS en het VATICAAN.

Iemand die dat ook doet is 'Alex Jones' (Bill Hicks). Hij is een CIA-getrainde desinformatie-agent die heel veel onthult, maar nu juist NIET dat het Vaticaan achter alle kwaad zit.


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.