Monday, July 9, 2012

Als je mij hebt dan mis je niets

Literaly from Dutch to English: If you've got Me, then you miss nothing


Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven... Niemand komt tot de Vader dan door mij!

Een zin met drie hele duidelijke woorden erin: Weg, Waarheid en Leven. Het zijn woorden die we bijna allemaal kennen, maar wat wordt er in deze zin mee bedoeld? 
Wat we vaak niet beseffen is hoe wij leven... Natuurlijk doen we goede dingen, maar vaak (en ook zonder het door te hebben!) doen we ook een heleboel foute dingen! En juist daarom is Jezus Christus, de Zoon van God, zo'n 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen. 
Want God weet ook dat wij allemaal fouten maken en dat daardoor de Weg naar de Hemel opgebroken is, waardoor we het eeuwige heerlijke Leven niet meer kunnen zien.

Jezus moest sterven zodat wij na dit leven
kunnen leven
Nu zijn twee van de drie woorden uitgelegd. Wat wordt dan bedoeld met het derde woord? 
God is gestorven voor ons, is het dan niet reëel dat wij iets voor Hem terug doen? 
Hij vraagt slechts om in Hem te geloven; te geloven dat Zijn Woord Waarheid is en om Hem te erkennen als jouw verlosser. 
De zin wil dus zeggen dat je slechts eeuwig zult leven (in de Hemel) wanneer je Jezus erkent als jouw persoonlijke Verlosser!
Bron... 
Jesus says: I am the Way, the Truth and the Life ... No man cometh unto the Father but by me!

A sentence with three distinct words in it: Way, Truth and Life. They are words that most of us know, but what do these words in this sentence mean?
What we often do not realize is how we live ... Of course we do good things, but often (and without even realizing it!) We also do a lot of wrong things! And this is why Jesus Christ, the Son of God, about 2000 years ago, came to earth.
For God knows that we all make mistakes and and that therefore the Way to Heaven has been disrupted, so we no longer can see the glorious eternal life.

Jesus had to die so that we can live beyond this life.
Now two of the three words are explained. But what is meant with the third word?
God died for us, is it not realistic that we have something for him in return?
He only asks to believe in him, believing that His Word is Truth, and to acknowledge Him as your savior.
The sentence is to say that you'll only live for ever (in Heaven) when you acknowledge Jesus as your personal Savior!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.