Monday, July 9, 2012

De vreze GodsDe vreze des Heren
Handelingen 9 : 26-31 (:31)

16-11-1997

De christenheid in ons land kan in zekere zin en tot op zekere hoogte verdeeld worden naar aanleiding van zijn betrokkenheid bij vrees of liefde. Een gedeelte van de christenen in ons land, vooral de reformatorische christenen, durft niet zo gemakkelijk te spreken over liefde voor God, maar wel over het vrezen van God. Een ander deel, vooral de evangelische christenen, wil niets weten van vrees voor God, maar leeft juist uit de liefde voor God. Beide groepen denken, dat de andere groep het bij het verkeerde eind heeft. De reformatorische christenen denken, dat de evangelische christenen zich zo maar iets toeëigenen. De evangelische christenen denken, dat de reformatorische christenen iets missen. Wie heeft gelijk?
Wanneer wij de Bijbel bestuderen, ontdekken wij, dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zowel over het vrezen van God als over het liefhebben van God gesproken wordt. Duidelijk blijkt. dat zowel de Oud Testamentische gelovigen als de Nieuw Testamentische gelovigen hiermee rekening moesten houden.
Spreken wij over het vrezen van God, dan gaat het over God als onze Rechter, zowel in het heden als in de toekomst. Spreken wij over het liefhebben van God, dan gaat het over God als onze Vader. Door ons geloof in de Here Jezus is Hij immers onze hemelse Vader geworden! Wij zullen ons moeten realiseren, dat God zowel onze hemelse Vader als onze hemelse Rechter is. Wie God alleen als Vader wil zien en niet als Rechter, kent de God van de Bijbel niet. Wie God alleen als Rechter wil zien en niet ook als Vader, kent ook niet de God van de Bijbel. Wie de Bijbel serieus neemt, zal beide aspecten van God niet over het hoofd mogen zien.
Velen zijn zich niet bewust, dat de Here Jezus, zoals Jes. 11:2 ons zegt, begiftigd was met de Geest van kennis en vreze des HEREN. De Heiland kende deze vrees in Zijn eigen leven, hoe vreemd dit ons ook lijkt. Hij heeft Zich zelfs verblijd in de vreze des HEREN (Jes. 11:3).


Wat bedoelt de Bijbel met vrees?


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.