Tuesday, October 16, 2012

Google voldoet niet aan EU-regels

De privacyregels van Google voldoen niet aan de Europese richtlijn. Dat zeggen de 27 privacytoezichthouders van de Unie. Internetbedrijf Google combineert gegevens van verschillende diensten zonder toestemming van de gebruiker. Dat is tegen de EU-regels.

Lees meer... 
De EU schendt zelf op grote schaal de privacy van de EU-burgers, maar op zich is het waar dat Google een grote overtreder is.

Dit weblog is bijvoorbeeld van Google en ook (o.a.) YouTube, en ik maak me geen enkele illusie dat mijn privacy gerespecteerd wordt door Google...of de EU.

Het moet allemaal zo gaan in deze door satan verziekte wereld, die we aan onze voorouders, Adam en Eva , te danken hebben, omdat ze zo nodig kennis begeerden van goed en kwaad, al is het God=JEZUS zelf die dit toeliet en toelaat opdat per saldo duidelijk wordt wat deze misdaad teweeg zal hebben gebracht als Hij gericht zal houden in de nabije toekomst wanneer Hij wederkomt.

Het hele drama van de schepping en de zondeval is één grote rechtszaak!

Het is een rechtszaak tegen satan en zijn gevallen engelen en tegen iedereen die in gedachten, woord en daad zal hebben laten blijken aan satans kant te (zullen hebben) (ge)staan.

Iedereen die vóór JEZUS koos (de ontslapenen in Christus Jezus) en gekozen heeft (en zal kiezen), gaat vrijuit!

JEZUS laat dit dus allemaal toe opdat zal blijken wie aan zijn kant wil staan en wie bereid is om daar de hoogste prijs voor te willen betalen, en die prijs kan het eigen leven zijn of andere ellende die men verduren moet ten gevolge van die keus vóór Hem.

Maar wie vóór Hem gekozen heeft die zal daarvoor worden beloond met ONEINDIGE GELUKZALIGHEID in zijn gezegende aanwezigheid en liefde en wordt reeds door Hem gezegend op aarde, ondanks verdrukkingen, of juist dankzij verdrukkingen want Jezus zei daar het volgende over:

Matteüs 5De zaligsprekingen
5
Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.
Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.


The Beast File - Google (HUNGRY BEAST)


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.