Thursday, March 21, 2013

De opname vóór Psalm 83 en Ezechiël 38-39

De vervulling van Ezechiël 38/39 en daaraan voorafgaande de vervulling van Psalm 83 i.v.m. de opname van de gemeente van Jezus Christus.              
 
Laat je niet gek maken door alle ontwikkelingen en al het 'eindtijdnieuws' want 'Hij die weerhoudt' is er nog, en dat is het Lichaam van Jezus Christus inclusief de Heilige Geest en God heeft de totale controle en niet Zijn tegenstander.  

NUCLEAR WEAPONS DON'T EXIST

 

2013: Is This the Year for Isaiah 17/Psalm 83 Fulfillment?  

 

Vergeet Ezechiël 38, Psalm 83 staat voor de deur

 

Vergeet Ezechiël 38 en 39. Niet de inval van het 'Noorderland' in Israël staat voor de deur, maar de in Psalm 83 voorzegde strijd die zal leiden tot een 'groot Israël' dat in gerustheid en zonder muren leeft.

 
Hal Lindsey (foto), de man die met zijn in de jaren ’70 verschenen boek ‘De planeet die aarde heette’ het onderwerp ‘eindtijd’ voor veel christenen op de kaart zette, heeft weer van zich doen spreken. Allereerst in een videoboodschap, maar vervolgens ook in enkele columns voor diverse bladen, zegt Lindsey nu dat de in Ezechiël 38 en 39 beschreven inval van het ‘Noorderland’ – waarin hij een coalitie van enkele Arabische staten onder leiding van Rusland ziet – nog niet aanstaande is. Lindsey merkt, zegt hij, dat veel christenen verwachten dat die inval de volgende grote gebeurtenis in het Midden-Oosten zal zijn. En daarvoor wijzen veel mensen juist naar de uitleggingen die Lindsey in het verleden deed. 


Maar dat wil Lindsey zich niet aan laten leunen. “Ezechiël 38 en 39 zal vervuld worden”, zegt hij. “Geen twijfel mogelijk. Maar ik zie het nu nog niet gebeuren, dus men moet mij geen woorden in de mond leggen als zou ik Ezechiël 38 en 39 aan de horizon zien opdoemen. Dat is niet het geval. Eerst moeten er andere zaken plaats vinden.”

Lindsey wijst op een aantal zaken die een spoedige vervulling van Ezechiël 38 en 39 onwaarschijnlijk maken. Allereerst is daar de coalitie die volgens Ezechiël Israël aanvalt. Rusland en Iran zijn weliswaar de banden aan het aanhalen en dat is geheel volgens de verwachting, maar een aantal landen worden niet in de coalitie genoemd terwijl ze nu toch wel degelijk een rol spelen in het Midden Oosten-conflict: Palestijnen, Syrië, Egypte, Libanon, Jordanië, Saoedi-Arabië. Houden zij zich afzijdig? Lindsey denkt van niet. Zijn ‘oplossing’? Die landen bestaan niet meer of zijn althans zo verzwakt dat ze geen rol van belang meer spelen.

Lindsey zegt dat Israël, aan de vooravond van de inval van het ‘Noorderland’ wordt omschreven als een volk dat leeft zonder zorgen (Ez. 38:8), zonder muren (38:11), een natie in vrede (38:11), een van de rijkste naties op aarde (38:13), en een land dat een ‘grote buit’ heeft verworven (38:13). Daar lijkt het nu allerminst op, zegt Lindsey. Israël woont niet in vrede, is juist bezig en muur op te trekken tussen Israël en de Palestijnse Gebieden, etc.

Er moet dus eerst nog iets anders plaatsvinden om aan dat beeld van Ezechiël 38 te voldoen. En daar komt Hal Lindsey met Psalm 83 op de proppen. Volgens hem wordt daar een Arabisch-Israëlische oorlog beschreven die waarschijnlijk “spoedig” zal uitbreken. Een Arabische federatie van Palestijnen, Syrië, Saoedi-Arabië, Libanon, Egypte en Libanon en alle aan hen gelieerde terreurgroepen valt Israël aan. Maar de strijd zal maar kort duren en Israël zal een eclatante overwinning behalen.

Israël, zegt Lindsey, zal “veel land en grote buit” veroveren. Dat leest Lindsey onder meer bij de ‘kleine’ profeet Obadja (1:19) en bij Jeremia (49:2). Daarna zal Israël een van de rijkste landen op aarde zijn geworden, leest Lindsey bij Sefanja (2:7,9).

Nadat de Arabische staten zijn weggevaagd en een ‘groot Israël’ is gerealiseerd, zullen Rusland en Iran zich achter de oren krabben. Terwijl Israël schijnbaar in vrede woont, beramen Rusland en Iran hun snode plannen. Plotseling, zonder veel aankondiging vooraf, zullen ze hun legers in de richting van Jeruzalem sturen. Pas dan, zegt Lindsey, zijn Ezechiël 38 en 39 een feit.
 
Het 83ste Stukje voltooid de profetische puzzel


Psalm 83 en Ezechiel 38,39

 
Het laatste stukje van de eindtijd puzzel werd verbazingwekkend op 26 juli 2006 in Ierland aan het licht gebracht.

 
Een ingenieur die het Ierse moerasland aan het ontgraven was om commerciële grond te creëren vond voor de schep van zijn bulldozer een goed bewaard gebleven oude perkament. Het was geopend bij Psalm 83.
Misschien was het geen toeval dat deze Psalm met profetische inhoud werd blootgelegd, opgegraven, afgestoft en actueel gemaakt in deze laatste dagen.
De opname van de gemeente van Jezus Christus
 Noot: waar HERE in de Bijbel staat hoort YHWH te staan, wat de heilige letters zijn van de naam van God die YHWH is en wat 'Ik Ben, die Ik Ben' betekent.
 
Ezechiël 38:14  Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here YHWH: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont? 15  Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, 16  en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.
17  Zo zegt de Here YHWH: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken? 18  Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here YHWH, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19  en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20  Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. 21  Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here YHWH; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. 22  Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; 23  Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik YHWH ben.
Wat hebben Ezechiël 38-39 met de opname van het Lichaam van Jezus Christus te maken?
De opname vindt 7 jaar voorafgaande aan de wederkomst van Jezus de Messias plaats en HIER is uitgebreide info over de opname en waarom die opname 7 jaar voorafgaande aan de wederkomst zal plaatsvinden.
Lees nu deze passage uit Ezechiël 39:9  
 
 Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en de brand steken in het wapentuig: kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren – zeven jaar lang zullen zij daarmee hun vuur stoken. 10  Zij zullen geen hout van het veld halen of in de bossen hakken, want met dat wapentuig zullen zij hun vuur stoken. Zo zullen zij hun berovers beroven en hun plunderaars uitplunderen, luidt het woord van de Here YHWH.
Wat zullen Israël en de volken doen met al het wapentuig na de wederkomst van Messias Jezus?
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jesaja 2:4b)
Israël zal dus na de wederkomst van Jezus Christus  ophouden om de brand te steken in het wapentuig dat in enorme hoeveelheden zal zijn achtergelaten door Gog en Magog en bondgenoten nadat God de legers van Gog en co. zal hebben verslagen.

Hoe het mogelijk is om moderne wapens te gebruiken als brandstof om te voorzien in de nationale energiebehoefte van Israël leg ik  iets verderop  uit, maar eerst reageer ik op een iemand die slim dacht te zijn en die stelde dat het helemaal niet gezegd is dat Gog en Magog  na de opname zal aanvallen en dat het goed mogelijk is dat die aanval een aantal jaren (drie en een half jaar) voorafgaande aan de opname zal plaatsvinden, omdat op het midden van de jaarweek van 7 jaar de antichrist zijn ware gezicht zal laten zien en zal beginnen met de Jodenvervolging en van mensen die dan in Jezus Christus zullen geloven, en die 'slimmerd' stelt dus dat de antichrist Israël niet langer zal toestaan om  het wapentuig van Gog en Magog te gebruiken als energiebron, maar dan maakt die 'slimmerd' deze denkfout: het overgrote deel van Israël (tweederde deel) zal het helaas eens zijn met de  toekomstige leiding van Israël dat een verbond zal gaan sluiten met de antichrist volgens de spelregels van de democratie (de meeste stemmen geven het overwicht), en zij zullen dus helaas ook 'het merkteken van het beest' aanvaarden waardoor ze automatisch verloren zullen gaan, zoals iedereen die straks zo stom zal zijn om dat merkteken te aanvaarden.

Wegens die meerderheid van het Israëlische volk dat gehoorzaam zal zijn aan de antichrist zal Israël dus gewoon door kunnen gaan met het verstoken van het achtergelaten oorlogsmateriaal van de door God (YHWH) verslagen legers van Gog en Magog en bondgenoten, en één derde deel van God's volk zal de antichrist niet dienen en zal weigeren om het merkteken te aanvaarden en dat deel (het overblijfsel) zal door de antichrist worden vervolgd, zoals dat ook gebeurde met de Joden in Gaza die onder druk van de meerderheid van het Israëlische publiek, Gaza gedwongen moesten verlaten in 2005.

Dus alles wat God ten gunste van Israël doet is feitelijk alleen vanwege het overblijfsel waarvan God  slechts weet wie daartoe zullen gaan behoren, en die het in positieve zin zullen gaan meemaken wat in Zacharia 12 staat:

10  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11  Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12  het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13  het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14  alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Maar nu de uitleg over het zeven jaar verbranden van het achtergelaten oorlogstuig van Gog en Magog en bondgenoten:

Israël zal  na de enorme nederlaag van Rusland en co. zeven jaren vuren stoken van het achtergelaten (Russische) oorlogsmateriaal dat lignosteen bevat.

Velen hebben zich gepijnigd met de vraag wat er brandbaar is aan ijzer en staal als je denkt aan oorlogstuig.
Het is komen vast te staan dat Rusland in zijn oorlogswapens een materiaal verwerkt, dat 'lignosteen' wordt genoemd.
Lignosteen is overigens een Nederlandse uitvinding. Het is een speciaal soort hout dat sterker is dan stalen veren. Bovendien is lignosteen zeer elastisch en het brandt beter dan steenkool.
Ook de grote hoeveelheden energie, onder andere olie, die in militair materiaal
samengebracht zijn om de 'Blitzkrieg' uit te voeren, zullen langdurig kunnen worden benut.
 
Israël zal hiermee ophouden na de wederkomst van Jezus Christus, want dan zullen de wapens tot ploegscharen worden omgesmeed: Jesaja 2:4b Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
Dus kan het niet anders dan dat de aanval van Gog en Magog van Ezechiël 38/39 aan het begin van de 7-jarige 'tijd van benauwdheid voor Jakob=Israël" (de grote verdrukking) zal plaatsvinden, want die zevenjarige verdrukking en het zeven jaren lang verstoken van het achtergelaten Russische oorlogsmateriaal komen precies met elkaar overeen.
 
-Nu weer terug naar de opname van de gemeente van Jezus Christus in verband met de vervulling van de profetieën van Ezechiël 38 en 39.
 
Ezechiël 38:18  Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here YHWH, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19  en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren.
 
Dit klinkt heel oudtestamentisch, en dat is ook logisch zou je zeggen, want Ezechiël 38 staat in het oude testament, maar het moet nog worden vervuld in de nabije toekomst, en dan rijst de vraag of dit gegeven nog kan slaan op het tijdperk van de genade, dat begon met de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren in Handelingen 2 en dat voortduurt tot op de dag van vandaag, totdat de laatste persoon wordt toegevoegd aan het Lichaam van Jezus Christus, waarop de opname zal gaan plaatsvinden.
 
Opmerkelijk is het dat er genadeloos door God wordt gesproken over Gog en de vele (miljoenen) soldaten die naar Israël zullen optrekken vanaf het moment dat Gog komt in het land van Israël, alsof er dan in de ogen van God een rode lijn wordt overschreden.
 
En dat is ook zo!
 
Mijns inziens is op dat moment het Lichaam van Jezus Christus (de gemeente) niet meer op aarde en ten hemel opgevaren in een ondeelbaar ogenblik!
 
 1 Korintiërs 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
 
UItleg over die laatste bazuin is HIER en HIER te vinden.
Overigens acht ik die vreselijke aardbeving van Ezechiël 38:19 als oorzaak van de instorting van de Al-Aqsamoskee en de Rotskoepel, wat de weg zal vrijmaken voor de herbouw van de tempel op 'de berg van het huis' (Har Habayit),  zoals de Joden  'het tempelplein' noemen, maar dat zijn zaken die zich na de opname van de gemeente van Jezus Christus zullen gaan voltrekken.
 
UPDATE: Mijn schema: 

1) De Psalm 83-oorlog die aanleiding zal geven tot een islamitische strafexpeditie tegen Israël onder leiding van Rusland, zoals beschreven staat in Ezechiël 38/39.

2) Vlak voordat die strafexpeditie in volle hevigheid zal losbarsten komt de opname van de gemeente van Jezus Christus, wat ik vergelijk met Exodus 14 toen "de Engel van God" (Jezus!) de weerhouder was van de legermacht van Farao.

Toen die "Engel Gods" van positie verwisselde werden de Egyptenaren in de val gelokt, want ze dachten dat ze ongestraft de Israëlieten konden achtervolgen door de Schelfzee, maar God lokte ze in de val, waarna de hele legermacht van de Farao werd vernietigd, en dit geschiedde ook als een teken voor Israël om YHWH-God te verheerlijken als de enige almachtige God.
 Met Rusland en bondgenoten zal het net zo gaan, want Rusland zal niet durven aanvallen zolang de gemeente van Jezus Christus nog op aarde is want die heeft grote invloed in de VS van Amerika, en Israël aanvallen zal gelijk staan aan zelfmoord omdat Rusland dan door de VS met kernwapens zal worden vernietigd, en Rusland zal dan de VS met haar kernwapens vernietigen, en aangezien ik niet geloof dat God de ware gelovigen in Jezus Christus, die in de VS (maar ook in mindere mate in Rusland) leven, middels de nucleaire dood tot zich zal nemen, geloof ik o.a. hierom dat de opname kort hiervoor zal plaatsvinden, waarna Rusland met haar islamitische bondgenoten zal denken dat het ongestraft Israël zal kunnen aanvallen, omdat 'hij die weerhoudt' (de weerhouder=de Trooster=is Jezus in geestelijke 'vorm') dan zal zijn weggenomen inclusief de gelovigen waarin die Trooster woont en gewoond heeft (de ontslapenen in Christus Jezus), en omdat de VS dan tijdelijk in grote verwarring zal zijn wegens de opname en de verdwijning van miljoenen mensen.

3) Korte, hevige kernoorlog die over en weer veel schade zal toebrengen aan Rusland en de VS, en ook aan de (islamitische) landen die in coalitie met Rusland zullen optrekken tegen Israël, naast dat God zelf voor vernietiging zal zorgen door datgene wat in Ezechiël 38-18-23 beschreven staat.
Ik geloof dat Europa grotendeels gespaard zal blijven omdat daarna vanuit Europa (het nieuwe Romeinse rijk) het antichristelijke wereldrijk zal ontstaan.

4) Als de rook van deze oorlog zal zijn opgestegen, en Israël wonderbaarlijk nog zal bestaan, dan verschijnen de antichrist en de valse profeet ten tonele, en zal het antichristelijke wereldrijk aanvangen.
Dit zal dus vrij kort na de opname zijn, want de daaropvolgende Gog & Magog-oorlog van Ezechël 38/39 zal slechts van korte (zeer hevige!) duur zijn, en zal vallen binnen de tijd van de 70ste jaarweek van Daniël 9, dus zal helemaal aan het begin daarvan geschieden.
De antichrist zal een 7-jarig verbond sluiten met Israël en zich o.a. populair maken door alle kernwapens te verbieden, die zo vernietigend zullen zijn ingezet in die korte Gog en Magog-oorlog, al zal hij als aartsleugenaar uiteraard zich daar zelf niet aan houden. 

5) God wil zoveel mogelijk mensen -die achtergebleven zijn na de opname van de gemeente van Jezus Christus- redden, en dus worden dan de 144.000 geactiveerd die wereldwijd het reddende evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus zullen verkondigen, want deze mensen die zich zullen gaan bekeren maken geen deel uit van het Lichaam van Jezus Christus omdat die gemeente al opgenomen zal zijn, en dus zijn deze mensen bestemd voor het Koninkrijk op aarde, na de wederkomst van Christus Jezus.
De 144.000 zelf zullen onaantastbaar zijn, en nadat hun missie volbracht zal zijn, ten hemel worden opgenomen.
Velen van hen die dan mede dankzij de 144.000 tot geloof zullen komen, zullen hun keuze voor Jezus Christus echter met de dood moeten bekopen, omdat al vrij snel na het aan de macht komen van de antichrist, en na zijn herstel van een dodelijke hoofdwond, hij die gelovigen in Jezus Christus zal gaan vervolgen en doden middels onthoofding.

6) Vanwege het gelovige overblijfsel van Israël activeert God dan ook de twee getuigen Gods die de antichrist 3½ jaar zullen dwarszitten en zullen voorkomen dat hij dat overblijfsel zal kunnen vernietigen, omdat ze het merkteken van het beest zullen weigeren, want allen die het merkteken van het beest zullen aanvaarden zullen bij voorbaat verloren zijn, en helaas zal twee-derde deel van 'de Joden' ook liever kiezen voor deze wereld dan voor God, en zij zullen ook het merkteken aanvaarden op hun rechterhand of op hun voorhoofd.
Het gelovige overblijfsel van Israël zal door God in veiligheid worden gebracht in de woestijn, waar Hij op soortgelijke wijze voor Zijn volk zal zorgen als destijds toen Zijn volk in de Sinaï-woestijn verbleef, na de uittocht uit Egypte.

7) Na 3½ jaar tegenstand door de twee getuigen Gods zullen die twee worden gedood door de antichrist en zij zullen, na 3½ dag dood te hebben gelegen, wonderbaarlijk opstaan uit de dood en ten hemel varen, waarna de antichrist in woede zal ontsteken en hij met Armageddon zal beginnen, met als ijdele doel dat het dan zo'n puinhoop op aarde zal worden, en vooral in Israël, dat de Heer Jezus helemaal niets meer zal hebben om nog naar terug te keren.
In de periode dat de twee getuigen Gods dood zullen zijn, zal de antichrist zich laten aanbidden als 'god' en zal hij bezit nemen van de herbouwde Joodse tempel, die zal zijn herbouwd dankzij de vernietiging van de al Aksa moskee en de Rotskoepel door de aardbeving -3½ jaar daarvoor- van Ezechiël 38:19.
Echter: door de opstanding uit de dood van de twee getuigen Gods, zal hij voor schut komen te staan, want dat zal hij dan niet hebben kunnen voorkomen, en daarmee zal dan meteen openbaar worden dat hij God NIET is.
Dit zal leiden tot onenigheid onder zijn coalitiegenoten in de wereldregering en dat zal gaan leiden tot die vreselijke Armageddon-oorlog tot aan de wederkomst van Jezus Christus.

Gedurende die periode zullen ook de schalen van gramschap worden uitgestort en de rest lees je gewoon in o.a. Openbaring.

Onthou dit van mijn betoog: zie de overeenkomst tussen Ezechiël 38/39 met Exodus 14, want opnieuw moet een grotendeels ongelovig Israël tot geloof worden gebracht door God in de enige ware YaHWeH-God die Hij is.

Exodus 14:30  Zo verloste de HERE (YHWH) op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. 31  Toen zag Israël, welk een machtige daad de HERE (YHWH) tegen Egypte gedaan had; en het volk vreesde de HERE (YHWH) en zij geloofden in de HERE (YHWH) en in Mozes, zijn knecht.
Ezechiël 39:7  Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël; Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de HERE (YHWH) ben, heilig in Israël. 8  Zie, het komt, het zal geschieden, luidt het woord van de Here HERE (YHWH) ; dit is de dag, waarvan Ik gesproken heb.

Hanss

PS: wat velen nog steeds niet snappen is dat Gog niet een mens is (het gaat in principe niet om Poetin, Medvedev, Zjirinovsky of om welke Russische leider dan ook) maar een DEMONENVORST, en DAAROM is het mogelijk dat Gog en Magog TWEE KEER voorkomt in de Bijbel (Ezechiël 38/39 en Openbaring 20) 13 comments:

 1. Persia (Iran) and Syria are allies of RUSSIA and Turkey is a member of NATO, which is part of the sphere of influence of the Vatican NWO.
  Gog is NOT a person, but a DEMON prince: http://www.beginliving.com/magog.html

  Russia wants to conquer Turkey, in order to regain dominion over CONSTANTINOPLE (Istanbul) , which used to be the capitol of the eastern Roman Empire.

  Turkey and Russia (and Iran and Syria) are ENEMIES!

  Russia and the Vatican controlled 'west' are ENEMIES!

  It also has to do with the finding of large amounts of oil and gas, which belong to Israel, in the Mediterranean.

  ReplyDelete
 2. God HIMSELF will destroy the enemies of Israel in Ezekiel 38/39.
  Then the Antichrist will come an he will LIE that he did it in order to save Israel, and Israel will be DECEIVED and sign a deadly 'peace agreement' with the Antichrist on behalf of the Vatican NWO and SATAN.

  ReplyDelete
 3. Wat betreft de periode van de 2 getuigen, het moet zijn tijdens de eerste jaarweek (zie Openbaring 11: 11-13).
  De opname is heel mogelijk voordat ezechiel 38/39 zal plaats vinden.
  Wat betreft Gog (demonenvorst), die kan net zo goed de leider van Turkije in bezit nemen.Het hoeft niet de leider van Rusland te zijn. Theorie over Mesech is Moskou, etc. is niet zo geloofwaardig.

  ReplyDelete
 4. Was het nou echt zo lastig om je naam te noemen?
  Aan je reactie te zien ben je een Bijbelgelovige en dan mag ik verwachten dat je je niet voor het evangelie schaamt en dan durft je gewoon voor je identiteit uit te komen.

  Dit gezegd hebbende, en ook dat ik daarom deze reactie eerst niet wilde plaatsen, wil ik toch het volgende erover zeggen:

  Waar je het over hebt zijn zaken die spelen NA de pre-tijd van Jakob's benauwdheid-opname, die ook wel bekend staat als de pre-grote verdrukking-opname.

  De Vaticaanse wereldorde, geleid door de duivelse Jezuïeten kennen de Bijbel zeer goed, maar dan vanuit een duivels standpunt.

  Ze weten dat Rusland als militaire grootmacht dient te verdwijnen en dat China dient te worden geneutraliseerd.
  Het hele conflict in Oekraïne is daartoe het voorspel en ook de ellende veroorzaakt in Ruslands bondgenoot Syrië.

  Het doel is om Rusland zuidwaarts te lokken, in de richting van Israël.

  De Jezuïeten weten dat God zelf zal afrekenen met Gog en Magog=Rusland en NIET-Arabische, Islamitische bondgenoten, WAARONDER TURKIJË!.

  Turkijë is een niet-Arabisch, islamitisch land en dat is Iran (Perzië) ook.

  Dit zal onderdeel zijn Ezechiël 38/39.

  Daarvoor zal God hebben afgerekend met ARABISCH-islamitische vijanden van Israël middels de Psalm 83-oorlog, en zeer waarschijnlijk wordt tijdens dit conflict Damascus volledig verwoest, wat mede de aanleiding zal zijn voor Rusland om wraak te willen nemen op Israël vanwege de uitschakeling van Ruslands bondgenoot Syrië.
  In Damascus staan voor de islam heel belangrijke moskeeën en die worden dan ook vernietigd, wat de woede onder de islamieten alleen maar zal vergroten.

  ISIS of ISIL is een bewging die is opgezet door de CIA, in opdracht van de Jezuïeten en DUS van het Vaticaan, en de islam op zich is tot stand gebracht door het Vaticaan.

  Het doel is ook om te komen tot de heroprichting van ASSUR, dat voornamelijk uit het grondgebied van Syrië en Irak bestaat, want dat zal de 'Koning van het Noorden'=de Antichrist, opleveren, maar dat is ook gewoon de Paus, want wie over dat gebied zal heersen is de Antichrist.

  Het Vaticaan zit overal achter en dat wil van de islam af, en ook van het Rooms Katholicisme en van ALLE andere religies, om er één wereldreligie van te maken tot eer van Satan.

  Turkijë heeft dus wel degelijk een rol te spelen, maar niet als leider van de HELE islamitische wereld zoals Erdogan dat voor ogen heeft.

  Turkijë speelt nu al een belangrijke rol in het ondersteunen van ISIS, maar God=JEZUS zal dit niet ongestraft laten gebeuren, en daartoe zal Turkijë in de nabije toekomst in het kamp van Gog en Magog terecht komen, met alle desasteuze gevolgen vandien.

  ReplyDelete
 5. +Izzie Thizzlyn
  +shereesings4Jesus Christ His Sisters in JESUS Christ!


  Who is GOG?

  Gog is obviously the leader of the people of Magog.
  In fact, by some renderings, he is the "Prince of Rosh, Meshech and Tubal."

  In Chuck Missler's book "The Magog Invasion" (pgs 248-249) he mentions:
  "The sudden appearance of "Gog" in the Ezekiel text, without any apparent background from other passages, has puzzled commentators for centuries. From the context, it is clearly the title of the leader of the people of the land of Magog. Still, it seems inconsistent with God's established style to have such a key figure emerge in the text without a linkage of some sort.

  There is, however, a provocative reference that has been widely overlooked in the Book of Amos.
  The traditional rendering of Amos 7:1 reads as follows:

  "Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and, lo, it was the latter growth after the king's mowings." Amos 7:1

  Our English Bible takes its translation from the Masoretic text, a 9th century source. However, an earlier translation of the Old Testament into Greek, known as the Septuagint, embodies a different rending of Amos 7:1:

  "Thus the Lord showed me, and behold a swarm of locusts were coming, and behold,
  one of the young devastating locusts was Gog, the King."

  The identification of Gog as the king of the locusts would have profound implications.
  http://www.beginliving.com/magog.html

  ReplyDelete
 6. +Izzie Thizzlyn
  +shereesings4Jesus Christ Hi Sisters in JESUS Christ!


  Who is GOG?

  Gog is obviously the leader of the people of Magog.
  In fact, by some renderings, he is the "Prince of Rosh, Meshech and Tubal."

  In Chuck Missler's book "The Magog Invasion" (pgs 248-249) he mentions:
  "The sudden appearance of "Gog" in the Ezekiel text, without any apparent background from other passages, has puzzled commentators for centuries. From the context, it is clearly the title of the leader of the people of the land of Magog. Still, it seems inconsistent with God's established style to have such a key figure emerge in the text without a linkage of some sort.

  There is, however, a provocative reference that has been widely overlooked in the Book of Amos.
  The traditional rendering of Amos 7:1 reads as follows:

  "Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and, lo, it was the latter growth after the king's mowings." Amos 7:1

  Our English Bible takes its translation from the Masoretic text, a 9th century source. However, an earlier translation of the Old Testament into Greek, known as the Septuagint, embodies a different rending of Amos 7:1:

  "Thus the Lord showed me, and behold a swarm of locusts were coming, and behold,
  one of the young devastating locusts was Gog, the King."

  The identification of Gog as the king of the locusts would have profound implications.
  http://www.beginliving.com/magog.html

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.

Note: Only a member of this blog may post a comment.