Saturday, September 7, 2013

Wat Xandernieuws nog steeds niet duidelijk maakt


Confrontatie Oost - West

Omdat Syrië een sterke luchtverdediging heeft en Rusland, China, Iran en Hezbollah duidelijk niet van plan zijn om werkeloos toe te zien, zal de Amerikaans-Westerse aanval op Syrië grote risico's met zich meebrengen. Er hoeft maar heel weinig mis te gaan en er ontstaat een veel grotere oorlog waarbij mogelijk ook Israël wordt betrokken, en die uitmondt in een directe militaire confrontatie tussen Oost en West. En dat allemaal omdat de Amerikaanse machtselite heeft besloten om op aandringen van Saudi Arabië en de andere Arabische oliestaten islamistische groepen zoals Al-Qaeda te steunen, waardoor het hele Midden Oosten -en met een beetje pech de hele wereld- doelbewust in chaos wordt gestort. Bron...

Nee, Xandernieuws, niet 'de Amerikaanse machtselite', maar HET VATICAAN is waar het om gaat.


Laat het iedereen met een beetje verstand duidelijk zijn dat de zogenaamde Rooms Katholieke "kerk" een dekmantel is voor de meest SMERIGE, GORE, SATANISCHE ORGANISATIE OP AARD, aangespoord door SATAN ZELF, en dat deze sinistere organisatie tevens de rijkdommen heeft om in staat te kunnen zijn om de HELE wereld te kunnen bespelen, met uitzondering van die landen die nog niet volledig onder controle zijn (zoals Syrië en Rusland), om uiteindelijk de VATICAANSE WERELD ORDE te kunnen vestigen, met TWEE leiders aan het hoofd, die de Bijbel de ANTICHRIST en de VALSE PROFEET noemt.

Saudi Arabië is de bakermat van de islam, maar deze religie, of ideologie komt ook uit de koker van de ROOMSE SATANSKERK, ook al leidt de islam ogenschijnlijk een eigen leven, los van het Rooms Katholicisme, maar dat is maar schijn.

Hoe komt het toch dat zovelen BLIND zijn voor het ROOMSE GEVAAR?

Omdat veel christelijk opgevoede mensen zelf deel zijn van dat Roomse systeem, zonder dat ze dat in de gaten hebben.

De reformatie en het protest tegen de Rooms katholieke 'kerk' is nooit een VOLLEDIGE breuk geweest met de 'Roomse moederkerk', en SATAN slaagde erin om alle protestanten aan zich te binden middels de ROOMSE en ONBIJBELSE 'ZON'dag als 'heilige rustdag' en middels de ONBIJBELSE vieringen van 'Kerst', 'Pasen' en 'Sinterklaas', die allemaal uit 'Rome' voortkomen.

Hoe is dat mogelijke geweest?

Satans grote troefkaart op aarde is DE VROUW!

Niet voor niets verleidde hij Adam VIA Eva!

Op JEZUS had hij geen vat, want Hij had geen vrouw en ook stond JEZUS niet meer onder het gezag van zijn MOEDER, die in het begin van zijn missie nog wel poogde iets over Hem te zeggen te hebben, wat JEZUS snel en duidelijk in de kiem smoorde, waarna Miriam ('Maria'), JEZUS' moeder, gelukkig zich herinnerde dat 'haar zoon' JEZUS toch vooral GODS ZOON was en is.

Johannes 2:1-5


De bruiloft te Kana
2
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!

Uit: NBG-vertaling 1951


Velen hebben nog steeds moeite met deze 'harde woorden' van JEZUS tegen zijn moeder,  maar JEZUS bedoelde het NIET KWAAD: Hij herinnerde zijn moeder eraan dat Hij niet langer onder haar gezag stond en dat Hij slechts onder het gezag stond van zijn Hemelse Vader, met wie Hij één is, en tevens noemde Hij haar 'vrouw' in plaats van 'moeder' om duidelijk te maken dat Hij tegen de toekomstige verheerlijking van zijn moeder was- en is, die werd ingevoerd door de VALSE 'KERK', de ROOMS KATHOLIEKE SATANSKERK, op basis van de DUIVELSE 'moeder-kind'-cultus uit het oude Babel.

Dit is één van de redenen waarom het 'Kerstfeest' een DUIVELS feest is, waar echte volgelingen van de HEER JEZUS Christus NIETS mee te maken willen hebben, omdat juist dit feest de GLUIPERIGE verheerlijking van 'Maria' is, en vooral met het oog op 'protestanten' die denken dat er niets mis is met "Kerst", en die braaf meedoen met dit 'feest' ter ere van LUCIFER, want 'Maria' is Venus, en Venus staat voor Lucifer.

Wie voeden in eerste instantie kinderen op?

VROUWEN!

Daar is NIETS mis mee, maar SATAN kreeg al vat op de eerste vrouw en via haar op de eerste man, Adam, en zo kwam de zonde in de wereld, waar de HEER JEZUS voor aan het kruis is gegaan, als 'laatste Adam'.

1 Korintiërs 15,45


45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam* een levendmakende geest.

Uit: NBG-vertaling 1951

*De Heer JEZUS Christus.

En sinds die eerste vrouw slaagt de duivel erin om VIA MOEDERS zijn duivelse leringen over te dragen op de mensenkinderen, ZONDER dat die vrouwen in de gaten hebben dat ze NAAST VEEL GOEDS ook veel KWAAD aanrichten, TENZIJ vrouwen HEEL BEWUST zijn van hun ENORME verantwoordelijkheid, en liefst in samenwerking met hun mannen, hun kinderen opvoeden zoals God het bedoeld heeft.

Maar MANNEN zijn nu juist het GROOTSTE PROBLEEM, omdat zij vooral door hun MOEDERS worden opgevoed.

Adolf Hitler leerde zijn religie in eerste instantie van zijn moeder!

De eerste levensjaren van ieder mensenkind zijn heel belangrijk, want dan al worden zaken aangeleerd die het hele verdere leven bepalen, en als mensenkinderen bijvoorbeeld Rooms katholiek, of islamitisch of hindoeïstisch worden opgevoed door (vooral) hun moeders, dan is het later heel moeilijk om van die invloed volledig los te komen.

Satan is een meesterpsycholoog en hij weet dat als een klein kind een foute religie aanleert in een sfeer van 'liefde en geborgenheid' VIA diens MOEDER, dat dit HEEL STERK in de ZIEL (de psyche) van dat kind verankerd blijft, waar HEEL MOEILIJK van los te komen is, tenzij GOD-de HEER JEZUS wordt aangeroepen om hiervan LOS te komen, en daatoe is in eerste instantie een GROTE LIEFDE voor de Heer JEZUS-God almachtig vereist, want anders zal dat niet lukken.

Iemand met een Rooms katholieke- een Prostestantse- en dus SCHIER-Rooms katholieke- of islamitische achtergrond en opvoeding moet dus na de bekering HELEMAAL opnieuw beginnen vanuit het besef dat de HEER JEZUS Christus VOORAL een JOOD was- en is, en dat Hij feitelijk zelf God is, en wel DE GOD VAN ISRAËL!

Moeders die hun kinderen in dit besef opvoeden zijn heel JUIST bezig, en zij voorkomen daarmee dat hun kinderen HEIDENSE SMETTEN opdoen die verweven zijn met het katholicisme, het protetstantisme en de islam, en natuurlijk sowieso middels religies als het hindoeïsme en andere heidense geloven, maar dit principe geldt ook met betrekking tot het religieuze Jodendom, wat veraf staat van wat de Heer JEZUS ons wil leren.

Kinderen die zijn opgevoed in het besef dat de Rooms katholieke "kerk" in feite de KERK VAN SATAN is, die zullen zich hiervan verre willen houden, al is het natuurlijk wel zo dat de mensen die verstrikt zijn in de diverse valse religies dienen te worden bemint, want JEZUS houdt van ALLE mensen, en Hij kwam JUIST voor de VERLOREN zielen.

Deze mensen hebben het evangelie nodig!

Dit is mijn verklaring voor het feit dat velen maar niet willen zien dat HET VATICAAN de ware kerk van SATAN op aarde is, want velen die opgevoed zijn vanuit het protestantisme, en zelfs vanuit een 'evangelische' achtergrond, hebben (nog) niet in de gaten dat 'Rome' (en dus SATAN!) nog HEEL VEEL over hun te vertellen heeft indien ze zich houden aan de onbijbelse zondagen als zogenaamde rustdag van God en aan de onbijbelse ROOMSE feestdagen en aan het ZEER VERRADERLIJKE Roomse 'Sinterklaasfeest', of de Angelsaksische "Kerstman", alias 'Santa Claus'.

Ook de 'kerstboom met zijn ballen' is NIET onschuldig, want bijvoorbeeld de kerstballen zijn herinneringen aan het vereren van DE ZON!

Elke kerstbal is feitelijk een miniatuurzonnetje!

Als kinderen dit al heel vroeg aanleren via (vooral) hun moeders als zeer prettig en met een vals gevoel van 'vrede op aard', dan is daar later nogmaals heel moeilijk van los te komen.

Omdat veel christelijk opgevoede mensen (waaronder 'Xander' van Xandernieuws) niet voldoende doordrongen zijn van het feit dat HET VATICAAN, ofwel de VALSE ROOMSE KERK, de BRON en de OORZAAK is van ALLE KWAAD op aarde, en dat SATAN de wereld regeert via dit instrument, en niet beseffen dat de Verenigde Staten van Amerika VOLLEDIG onder controle staan van deze SATANSKERK (de meeste Congress-leden zijn inmiddels Rooms Katholiek!), en dat "Obama" DIRECT wordt aangestuurd door deze "kerk", zoals ook destijds de Rooms katholieke Adolf Hitler, komt men tot verkeerde conclusies en heeft men het HEEL VAAG over 'de Amerikaanse machtselite', of over de "Nieuwe Wereld Orde", zonder te beseffen dat het de VATICAANSE WERELDORDE van het ROMEINSE RIJK, betreft, waar de Bijbel duidelijk over profeteert met het oog op Israël, Gods "project" op aarde, contra de plannen van SATAN.

GOD WEDERSTAAT SATAN OP AARDE MIDDELS ISRAËL!

Ook doet Hij dat nog steeds middels de Heilige Geest, die in iedere ware aanbidder van JEZUS Christus is uitgestort.

Als de Heilige Geest is WEGGENOMEN, INCLUSIEF de ware aanbidders van de Heer JEZUS Christus (de opname), dan pas kunnen- en mogen de antichrist en zijn duivelse kompaan, de valse profeet, zich openbaren.

Op dit moment lijken 'Obama' en Paus Franciscus die twee schurken te zijn.

Het zal blijken of dit werkelijk zo is, maar de gemeente van JEZUS Christus zal dat pas 100% ZEKER weten NA de opname!


Roman Satanic EU

The Satanic Power Tree

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.