Sunday, March 18, 2018

GENADE

Velen preken en geloven in het FOUTE evangelie wat voor de JODEN is, en wat het JUISTE evangelie zal zijn NA de opname!

MILJOENEN gelovigen doen dat.

GELUKKIG komen ook steeds meer mensen tot de ontdekking dat het GENADE-evangelie van Paulus NAMENS JEZUS het ENIGE JUISTE evangelie is: 1 Korinthiërs 15:1-4.

Dit is de beste Nederlandse weergave daarvan:


1 Corinthiërs 15 SV1750
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften

En met behulp van de BETERE Genève Bijbel maak ik de volgende BELANGRIJKE verbeteringen in deze tekst:

1 Corinthians 15:1-4 1599 Geneva Bible (GNV)

1 Moreover brethren, I declare unto you the Gospel which I preached unto you, which ye have also received, and wherein ye continue,

2 And whereby ye are saved, if ye keep in memory, after what manner I preached it unto you, except ye have believed in vain.

3 For first of all, I delivered unto you that which I received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures,

4 And that he was buried, and that he arose the third day, according to the Scriptures

Dus nog een keer, maar dan BETER:

1 Corinthiërs 15 SV1750
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, en waarin gij ook voortgaat; 2 Door hetwelk gij ook zalig zijt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, hoe dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij verrees ten
derden dage, naar de Schriften

zalig zijt is VEEL beter dan zalig wordt, want men IS gered: PRIJS JEZUS!

hoe verwijst naar JEZUS' vergoten BLOED!

Het is ZEER BELANGRIJK dit woordje NIET weg te laten!

verrees verwijst ernaar dat JEZUS ZELF uit de dood opstond want Hij is GOD!

Wie het bovenstaande SIMPELE evangelie GELOOFT in diens HART is vanaf dat MOMENT voor EEUWIG GERED en VERZEGELD met de Heilige geest!

Efeziërs 2 SV1750

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Efeziërs 1 SV1750
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

We ZIJN VERZEGELD met Gods Heilige Geest VOOR ALTIJD en EEUWIG!

We KUNNEN NOOIT MEER VERLOREN GAAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Wie gelooft dat de ONVERDIENDE GAVE van Gods GENADE ook terug te verdienen valt door werken der gerechtigheid en vooral wie gelooft dat die GAVE door God kan worden AFGEPAKT die heeft het TOTAAL NIET begrepen!!!

Ik MOET eerlijk zijn: ook ik zat destijds FOUT!!

Ik dacht bijvoorbeeld dat indien iemand zo wanhopig en boos (zonder boosheid doet men het niet) zou zijn en zelfmoord zou plegen, dat men dan diens redding VERSPEELD had!

DAT IS EEN LEUGEN VAN SATAN!

Natuurlijk wil JEZUS niet dat we ons van kant maken en dat we volhouden met Zijn hulp, maar zelfs indien we zelfmoord plegen, raken we de VERZEGELING met de Heilige Geest NIET MEER kwijt.

DAT IS GENADE!!!!!!

DAT VERDIENEN WE NIET!!!!!

OP GEEN ENKELE MANIER!!!

En wie dat TEN VOLLE GELOOFT die is daardoor juist zeer gemotiveerd om geen eind aan diens leven te maken en vol te houden tot het bittere eind!

Paulus heeft het HEEL ZWAAR gehad en hij liet zich op het laatst gewillig vermoorden middels onthoofding.

Dat overkwam de man die ons de GEZEGENDE HOOP van de OPNAME (namens JEZUS) verkondigd heeft!

Hij hoopte dat in zijn tijd al mee te maken, maar hij wist NIET dat dit pas EEUWEN later gebeuren zou en WIJ geloven dat we in die tijd leven.

1 Corinthiërs 15 SV1750
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin*; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

*deze bazuin heeft NIETS te maken met de bazuinen van het boek Openbaring want Openbaring is voor de JODEN!!!!

Mensen interpreteren het WOORD van God FOUT indien ze het SIMPELE genade-evangelie niet kennen!

Is er een kans dat we voordien overlijden?

ALTIJD!

Is er een kans dat we NOOIT komen te overlijden?

JA, op grond van die VERBORGENHEID, dat GEHEIMENIS!

PRIJS JEZUS!!!

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.