Saturday, December 31, 2011

Oud en nieuw

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

It's ME! Here I Am! I love You!

Visit her website, for she has many good things to say, but beware because she's Roman Catholic

 An After Christmas Tale about the reality of the Incarnation

It's ME! Here I Am! I love You! (Part 1)
 
Posted by Ann Barnhardt - December 24, AD 2011 8:07 PM MST


Tuesday, December 27, 2011

Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten

 

"Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet."


Het is te midden van de pijn van onrechtvaardige (of schijnbaar onrechtvaardige) behandeling, dat we eigenlijk het liefst eens willen uithalen naar onze vervolgers. Maar zulke boosheid wordt verjaagd door de herinnering dat Christus Jezus stierf voor Zijn vijanden (Rom. 5:10), en daar ben ik er een van! Verder wordt onze haat vervangen door barmhartigheid en mededogen voor hen die ons tegenstaan, als we verder gaan dan een herinnering aan Gods liefde en doorgaan naar een verwerkelijking van haar karakter en kracht, zoals bijvoorbeeld gepresenteerd in Romeinen 8:31-39 of Efeze 2:4-10.

Lees meer...


Sunday, December 25, 2011

Is Kerstmis Christelijk?

Is Kerstmis Christelijk?
door John H. Ogwyn
 
Voor miljarden mensen in de wereld wordt er naar geen ander tijdstip van het jaar enthousiaster uitgekeken dan naar de Kersttijd. "Het is de tijd om vrolijk te zijn", zoals het liedje gaat. Natuurlijk kan Kerstmis voor veel mensen een depressieve tijd zijn, die hun eenzaamheid en isolatie van familie benadrukt. De Kersttijd is de tijd van het jaar met het grootste aantal feesten en vieringen, maar het is ook de tijd van het jaar met het hoogste zelfmoordcijfer.
  
In de laatste tientallen jaren hebben velen geprobeerd om Kerstmis te "seculariseren" en alle verwijzingen naar Jezus en Zijn geboorte er uit te verwijderen. In de Verenigde Staten zijn wettelijke uitdagingen succesvol geweest voor de verwijdering van voorstellingen van de kribbe op de pleinen bij rechtbanken en hebben een sfeer gecreëerd waarin veel schoolkoren het zingen van kerstliederen met religieuze thema's vermijden. Hoewel veel verwijzingen naar Jezus Christus en Zijn geboorte zijn afgezwakt, is de kerstman zoveel meer een onvermijdelijk deel van deze periode geworden.

Miljoenen evangelische leden zijn zeer bezorgd door deze trends. In het besef dat zij in een strijd verwikkeld zijn met vijandige seculiere machten, die trachten alles wat naar Christus en de Bijbel wijst uit te bannen, willen zij Kerstmis van de secularisten "terugvorderen".
 
Miljoenen mensen meer hebben afgehaakt of zijn gegriefd door de gigantische handelspraktijken die verbonden zijn met het Kerstseizoen. Kerstmis is een verkooptruc geworden in de tegenwoordige VS. - en de westerse landen. Kerstverwante verkopen zijn de belangrijke elementen van jaarlijkse winstmarges voor de meeste detailhandel. Daarom schalt in begin november bekende kerstmuziek uit de geluidsinstallaties van de winkelcentra in heel Noord Amerika. De detailhandel probeert het publiek "in de stemming" te krijgen om vroegtijdig met kerstinkopen te beginnen. Veel welmenende religieuze mensen, die de commerciële exploitatie van de kerstdagen openlijk afkeuren - en zeer geërgerd zijn door de pogingen om alle vermeldingen naar God en de Bijbel te verwijderen uit het openbare leven - eisen dat Christus teruggebracht wordt in Kerstmis. De secularisten hebben volgens hen een heilige Christelijke feestdag gekaapt voor hun eigen doelen.
 
De westerse samenleving wordt in toenemende mate beschreven als "na-Christelijk" en de wereldlijke elites worden "de nieuwe heidenen" genoemd.
·         Moeten Christenen in een dergelijke omgeving zich verenigen om hoe dan ook Kerstmis terug te winnen?
·         Kan in een maatschappij, die steeds meer afgesneden is van God deze onverbondenheid hersteld worden door meer verwijzingen naar Jezus Christus tijdens de kerstperiode te stimuleren?
·         Welke benadering wenst God dat Zijn volk aanneemt ten opzichte van Kerstmis?
·         Is Jezus Christus eigenlijk "de reden voor deze periode"?
U kunt geschokt zijn wanneer U hoort dat Kerstmis van oorsprong feitelijk niet Christelijk is! Eeuwen voor de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem werd 25 december in verband gebracht met het versieren van groenblijvende bomen, het uitwisselen van cadeaus en het brassen op feesten en vieringen.
  • Hoe werd kerstmis de belangrijkste "Christelijke" feestdag?
  • Is het - en kan het - eigenlijk Christelijk zijn?
U kunt het Nieuwe testament van begin tot eind onderzoeken en U zult nooit een verwijzing vinden naar een of ander kerstfeest. Bovendien zult U nooit over een religieuze dienst lezen ter herdenking van Jezus' geboorte.
·         Maar als de eerste Christenen Kerstmis niet vierden, waarom deden zij dit dan niet?
·         Wanneer en hoe verkreeg deze viering een dergelijke verhevenheid op de kalender van traditioneel Christelijke kerken?

Waar is Kerstmis Ontstaan?  
 
·         Wist U dat er in Rome kerstvieringen waren, lang voordat er wat in Jeruzalem was?
·         Hoe kan een feestdag, die door de meeste met Jezus Christus van Nazareth wordt    geassocieerd, haar oorsprong vele eeuwen vóór Zijn geboorte hebben in Babylon en Egypte?
·         En hoe kon een dergelijke feestdag zo breed geaccepteerd worden als Christelijk?
 
Om het te helpen begrijpen kunnen wij naar het woord "Kerstmis" zelf kijken. Het betekent "mis van Christus" en heeft haar oorsprong in de praktijken van de Rooms Katholieke Kerk. Toch erkennen zelfs Katholieke bronnen dat Kerstmis niet bij de vroegste feesten van de kerk hoorde en dat het geen apostolische oorsprong heeft. Merk op: "Kerstmis (d.w.z. de mis van Christus) in de Christelijke Kerk, het geboortefeest van Jezus Christus..... Nog tot 245 verwerpt Origen in zijn achtste preek over Leviticus het denkbeeld van het houden van de geboortedag van Christus als zondig, 'alsof hij een koning Farao was'. De eerste vaststaande vermelding van 25 december staat in een Latijnse chronograaf van 354 n. Chr. voor het eerst volledig gepubliceerd door Mommsen..... [25 december was] een Mithras feest en wordt door de bovenstaande tijdschrijver naar verwezen, maar in een ander deel van zijn bundel, genaamd natalis invicti solis of "geboortedag van de onoverwinnelijke Zon". (Ecyclopaedia Britannica, 11e ed. artikel: "Christmas" (Kerstmis).
 Het Nieuwe Testament maakt bepaalde belangrijke data duidelijk: het zegt ons bijvoorbeeld, dat Jezus Christus stierf op de dag van het Paschafeest. De H. Schrift noemt evenwel niet de datum van Jezus' geboorte en somt geen Christenen op, die Zijn geboorte vieren. Feitelijk associeert de Bijbel de viering van verjaardagen met praktijken van heidense koningen en noemt dergelijke vieringen nooit in een positief licht. Daarom was Origen - één van de vroege "vaders" van de Roomse Kerk en schrijver in de derde eeuw - geschokt door het denkbeeld van het vieren van de geboortedag van de Verlosser.
 
 
Toen de vroege Roomse Kerk een feest instelde voor de viering van de geboorte van de Messias, stelde zij dat feest vast zodat het samenviel met een bestaand heidens feest, dat de geboortedag van de zonnegod viert. Door bestaande heidense rituelen en gebruiken over te nemen trachtte de kerk de heidense massa's te winnen voor haar denkbeelden van het Christendom en stond bekeerlingen toe om door te gaan met het uitoefenen van vertrouwde gebruiken - maar alleen door deze onder verschillende namen te noemen.
 
Het thema van "moeder en kind" in de religie was welbekend in de oude heidense wereld. De oude Babyloniërs en Egyptenaren aanbaden een "Madonna", die zij vereerden als de "koningin van de Hemel" - een titel die de Roomse Kerk eeuwen later zouden gebruiken voor Maria, de moeder van Jezus. In Egypte was Isis de moeder en Horus het kind. In Mesopotamië was het Istar en Tammuz.
 
Deze verhalen voeren terug tot Semiramis en Nimrod in de beginjaren na Noachs vloed. Nimrod was een geweldige jager (zie Genesis 10-11) en leidde de rebellie van de mensheid tegen God bij de Toren van Babel. Nimrod was één van de belangrijkste architecten van de menselijke beschaving, die in Babylon begon en die zich over de wereld verspreidde toen mensen migreerden om de wereld na de grote vloed opnieuw te bevolken.
 
De ware oorsprong van Kerstmis gaat terug tot deze oude tijden, voordat het voortgezet werd door een afvallige "Christelijke" Kerk. De winter zonnewende - de dag met het kortste daglicht op het noordelijke halfrond - werd vroeger in verband gebracht met de geboorte van de zonnegod. Het was een tijd van festiviteiten. Door de Romeinen Saturnaliën genoemd, waren deze feestdagen een tijd, die sterk doet denken aan ons moderne Kerstmis en waarin cadeaus werden gegeven, vijandigheden ophielden, burgerambten tijdelijk werden gestaakt en feesten werden gehouden. "Het was gebruikelijk voor vrienden om cadeaus voor elkaar te maken; alle vijandigheid werd gestaakt, er werden geen criminelen terechtgesteld, scholen werden gesloten, er werd nooit oorlog verklaard, maar alles was vrolijkheid, uitbundigheid en losbandigheid". (Lempriere's Classical Dictionary - [Lempriere's Klassieke Woordenboek] - artikel: "Saturnalia")
 
Jezus werd niet in de winter geboren
  
"Kerstmis"-festiviteiten zijn niet alleen "voorchristelijk" - en worden niet alleen toegeschreven aan heidense verering van de zonnegod - zij hebben feitelijk geen relatie met de geboortedag van de ware Messias, Jezus Christus. Hoe weten wij dit? Ofschoon de Bijbel ons niet expliciet de juiste dag van Jezus' geboorte zegt, geeft het ons een duidelijke aanwijzing van de benaderende tijd. Vanuit de Bijbel ligt het voor de hand, dat de winter niet het seizoen is, waarin Jezus geboren kan zijn.
Lucas zegt ons, dat in de nacht van Jezus' geboorte de herders nog de wacht hielden over hun kuddes in het veld. (Lucas 2:8) In het oude Israël begon het regenseizoen na het Loofhuttenfeest. (Dit vond gewoonlijk in begin oktober plaats) In november wanneer het kouder en nat werd hadden de herders hun kudden reeds van de velden binnengebracht en hielden deze in winterverblijven. De herders brachten niet langer de nachten door in de velden met de schapen, zoals zij dat hebben gedaan van het begin van de lente tot aan het begin van het herfstseizoen.
 
Een ander belangrijk bewijsstuk wordt door de meeste over het hoofd gezien. Van Lucas 1:35-36 leren wij dat Johannes de Doper, geboren uit Maria's nicht Elisabet, ongeveer zes maanden ouder was dan Jezus. Ons wordt gezegd dat de vader van Johannes, Zacharias een priester op leeftijd was, die dienst had in de tempel en wierook brandde op het altaar toen een engel verscheen om hem te zeggen, dat hij en zijn vrouw een zoon zouden krijgen, die de weg voor de Messias zou voorbereiden. (v. 8-17) Wij weten ongeveer wanneer de engel deze mededeling deed omdat ons wordt verteld dat Zacharias "tot de afdeling van Abia behoorde". (Lucas 1:5)
 
Wat was de "afdeling van Abia"? Eeuwen geleden, in de dagen van koning David, waren er veel priesters. Koning David verdeelde hen in 24 "afdelingen" (of groepen), die beurtelings in de tempel dienden. (1 Kronieken 24:1-19) De afdeling van Abia was de achtste van de 24 afdelingen en zou gewoonlijk haar eerste week van dienst rond eind mei doen. Omdat het Pinksterfeest, de tweede van de drie grote pelgrimfeesten, een week na de achtste afdeling viel - en alle 24 afdelingen dienden tijdens elk van de drie feestseizoenen - kon Zacharias niet aan zijn terugreis naar huis beginnen tot na de eerste week van juni of daaromtrent. Als Johannes de Doper kort na thuiskomst was verwekt, rond midden juni, zou zijn geboorte negen maanden later zijn geweest - rond maart. Jezus, die zes maanden jonger was zou dus snel na midden september geboren zijn. Dit zou natuurlijk geweest zijn toen de herders nog met de schapen 's nachts in het veld waren. (Lucas 2:8)
 
Denkt U ook aan het traditionele beeld van de drie wijze mannen die samen met de herders, gewoonlijk staand in de stal, worden voorgesteld om de pasgeboren Messias te aanbidden. De Bijbel zegt nergens dat er drie wijze mannen waren en het is duidelijk, dat zij niet eerder dan tenminste een paar weken na Zijn geboorte kwamen - ten tijde dat Jezus en Zijn ouders in een huis woonden. (Matteüs 2:11) Ons wordt gezegd, dat deze magiërs uit het oosten kwamen. In de taal van de eerste eeuw betekent dat gewoonlijk dat zij van de overkant van de Eufraat kwamen. Die was toen de oostelijke grens van het Romeinse Rijk. Ten oosten van de Eufraat was het Parthische Rijk, woongebied van veel overgeblevenen van de tien stammen van Israël, die meer dan zeven eeuwen eerder in Assyrische gevangenschap gingen.
 
De magiërs kwamen enkele weken na de geboorte van Jezus op het paleis van de koning in Jeruzalem aan om te zoeken naar de Messias. Zij hadden een mysterieuze "ster" in het oosten gezien, die hen ertoe bracht om hun reis naar Judea te maken. Nadat Herodes van de magiërs het tijdstip van de verschijning van de ster had gehoord en wat het voorspelde, gaf hij het bevel tot het vermoorden van alle jongens in Bethlehem van twee jaar en jonger. (Matteüs 2:16)
 
Wij weten van Lucas 2:22, dat de ouders van Jezus Hem in de tempel opdroegen toen Hij 40 dagen oud was (verg. Leviticus 12:2-4) en zij waren dus nog steeds in het gebied van Jeruzalem toen Hij bijna zes weken oud was. Toch vluchtte het gezin naar Egypte, aangespoord door een waarschuwing die Jozef in een droom ontving, meteen nadat de magiërs hen hadden bezocht. (Matteüs 2:13-14) Het is duidelijk, de magiërs kwamen niet eerder aan dan ruim na de geboorte van Christus.
 
Wat voor Verschil Maakt het Uit?  
 
Bijna elk jaar publiceren kranten en tijdschriften artikelen, die er op wijzen dat kerstgebruiken niet voortkomen uit de Bijbel, maar uit de heidense oudheid. De meeste lezers zeggen eenvoudig als zij met deze feiten worden geconfronteerd: "Ik zie niet in wat voor verschil het maakt" en gaan verder met hun voorbereidingen voor Kerstmis. Miljoenen traditionele Christenen staan er op om, ondanks de heidense praktijken die achter de oorsprong van Kerstmis liggen, de feestdag te vieren om Christus te eren.
 
Maakt dat Kerstmis aanvaardbaar voor God?
 
Een paar eeuwen geleden kwam de Bijbel uitgebreid in het Engels beschikbaar toen Protestante gelovigen zich bevrijdden van de ketenen van het middeleeuwse Rooms Katholieke monopolie op de Bijbel. Geestdriftige bijbelstudenten zagen zichzelf worstelen met vele problemen toen zij in Gods Woord keken. Één probleem was de viering van Kerstmis. Tot welke conclusie kwamen zij? Volgens de elfde editie van de Encyclopaedia Britannica: "In 1644 verboden de Engelse Puriteinen elk vermaak of religieuze diensten [op Kerstmis] door wetsbepaling van het Parlement op grond van het feit, dat het een heidens feest was". (Artikel: "Christmas" - [Kerstmis]) Toen koning Charles II de monarchie herstelde werd deze ban opgeheven, maar de ban bleef gehandhaafd in vele vroegere koloniale nederzettingen van Noord-Amerika. Kerstmis werd tot de jaren 1840 niet geaccepteerd in Massachusetts als een wettelijke feestdag.
 
Stelt U zichzelf een eenvoudige vraag. Moeten degenen, die beweren een Christen te zijn, de Bijbel serieus nemen? In Jeremia 10:2 (STV) verklaart God aan Zijn volk door de pen van de profeet: "Leert den weg der heidenen niet". Hij gaat verder en verklaart "want de inzettingen der volken zijn ijdelheid", hetgeen wil zeggen dat zij volkomen leeg en nutteloos zijn. God wilt, dat Zijn volk Zijn voorschriften volgt en niet naar heidense praktijken kijkt en deze probeert na te doen. Over wat voor soort lege, heidense gebruiken sprak Jeremia 10? Het specifieke voorbeeld in dat hoofdstuk heeft betrekking op het naar de bossen gaan, een boom omhakken en het naar huis te brengen om deze op te zetten en te decoreren. (v. 3-4) Klinkt dit verbazingwekkend als het opzetten van een kerstboom? Het zou zo moeten zijn.
  
Jezus verklaart: "doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen". (Markus 7:7) Degenen die Kerstmis wensen te gebruiken om Christus te aanbidden staan voor een dilemma: volgen zij het patroon van verering zoals voorgeschreven in de Bijbel of houden zij zich vast aan het koesteren van gebruiken ongeacht wanneer en hoe die gebruiken ontstaan zijn? Jezus bekritiseerde vele religieuze leiders van Zijn dagen omdat zij de wetten van God verwierpen om hun eigen tradities te kunnen houden. (v. 9)
 
Zou Jezus diezelfde woorden aan U zeggen, gebaseerd op Uw daden en Uw keuzes?
 
Toen de oude Israëlieten klaar waren om het Beloofde Land in te trekken werden zij gewaarschuwd tegen het overnemen van religieuze gebruiken van de omliggende landen. (Deuteronomium 12:30-31) In plaats daarvan zei God hen om alle dingen te onderhouden, die Hij hen leerde en niet toe te voegen noch af te nemen van wat Hij had onderwezen. (v. 32)
 
Dus in plaats van Christus terug te brengen in Kerstmis moeten wij in de eerste plaats erkennen dat Hij er nooit in is geweest! Kerstmis was nooit Christelijk! Ware Christenen zullen het teruggeven aan de heidenen aan wie het altijd heeft toebehoord! In plaats van te ontlenen aan de wereld om ons heen, zouden wij onze religieuze gebruiken en praktijken rechtstreeks uit de Bijbel moeten nemen. Dan zullen wij onze Schepper vereren in geest en waarheid, precies zoals Hij ons leert te doen. (Johannes 4:24).The Christmas Truce of 1914 - Het Kerstbestand van 1914

 

Waarheid en geschiedenis over kerst

Geschiedenis en achtergronden  
van het Kerstfeest
 
       

In deze website treft u gegevens aan die te maken hebben, met (soms vergeten) historische gegevens over het kerstfeest. Deze site wil vooral helpen om gegevens aan te dragen, die u verder kunnen helpen om beter inzicht te verkrijgen en mogelijke verwarring, duidelijk onderbouwd uit de weg te ruimen.

Lees verder...

 

 

Tuesday, December 20, 2011

The true nature of the United Nations

This is the true flat earth map

Hidden symbolism is very important for the satanic people behind the New World Order, because Satan chooses to operate incognito, in which he's btw imitating  God, who did this more often when he appeared as a pillar of fire and a column of smoke, as Angel of the LORD (YHVH), the mysterious priest Melchizedek or the man Jesus Christ when He was on earth.

The core of Satan's character is his morbid jealousy of God's omnipotence, because he himself is not omnipotent because he is a created being, but he doesn't want to acknowledge this because he cherishes the delusion that he has always been in existence, and that he himself is God.

This is of course the ultimate madness, but all the people who are in his grip share more or less his character and they think that they themselves are God and that they do not need the true God of heaven and earth.

Where does the symbol of the United Nations come from?


The Faked Apollo landings!!!


Moonmovie.com has a great selection of thought-provoking DVDs that delve into the Apollo missions and shows the viewer why the missions must be faked. According to their investigations, all Apollo missions stayed in low-earth orbit for the duration of the trip. Moonmovie.com have uncovered some mis-labeled, unedited, behind-the-scenes footage from NASA that shows the crew of Apollo 11 clearly staging a shot of being half-way to the moon. This clip, shown in 'Apollo 11 Monkey Business' and explained in 'A Funny Thing Happened on the Way to the Moon', proves they did not leave low-earth orbit.

De ware aard van de Verenigde Naties

Dit is de ware platte aarde-kaart

Verborgen symboliek is heel belangrijk voor de satanische mensen achter de Nieuwe Wereldorde, want satan kiest ervoor om incognito te opereren, waarin hij overigens God imiteert die dat vaker deed toen Hij als vuurkolom en als rookkolom, als Engel de HEREN (YHVH), de geheimzinnige priester Melchizedek of als de mens Jezus Christus op aarde was.

De kern van satan's  karakter is zijn ziekelijke jaloezie op Gods almacht, want zelf is hij niet almachtig omdat hij een geschapen wezen is, maar dat wil hij niet weten omdat hij de waan koestert dat hij er altijd al geweest is en dat hij zelf God is.

Dit is natuurlijk het toppunt van WAANZIN, maar alle mensen die in zijn greep zijn hebben min of meer zijn karakter en zij denken ook dat ze zelf God zijn en dat ze de ware God van hemel en aarde niet nodig hebben.

Waar komt dat symbool van de Verenigde Naties vandaan?


Monday, December 19, 2011

Let op de leliën des velds


God-de Heer Jezus vraagt niet dat zijn geliefden zich afmatten door constant bezig te zijn met al dat negatieve 'eindtijdnieuws' en de Heer Jezus komt daardoor geen seconde eerder terug.

De "werelleiders" bepalen helemaal NIETS...echt NIETS, want God heeft alles onder controle en Hij laat satan in de WAAN dat hij de lakens uitdeelt op aarde.

Kijk naar de leliën des velds (vet groen van mij)

Matteüs 6 

 

Bezorgdheid 

25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. (of over de toekomende dingen) Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding (of de toekomst) ? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte (van de duur van zijn of haar leven) toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding (of over de toekomst) ? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden (of wanneer is de tijd van de wederkomst) ? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen (en de twijfelmoedigen) uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles (waaronder de wijsheid om de tijd te kunnen duiden waarin we leven) zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Alles gaat volgens Gods plan en zijn ware geliefden zullen ineens in de hemel zijn zonder dat ze zich daar vooraf zorgen om maakten:

Genesis 5

21 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen

Zomaar.....foetsie....JUIST omdat Henoch daar helemaal niet naar uitzag, maar bezig was om met God te wandelen.

Someday high in the sky... 

 

Sunday, December 18, 2011

Dwalingen van onze tijd: homofilie


In de Heilige Schrift wordt het woord homofilie wordt niet met name genoemd, uit de beschrijving blijkt duidelijk dat dit wel degelijk als zodanig bedoeld wordt. Een bijbelstudie:

Lees meer... 

Thursday, December 15, 2011

Micha en de Holocaust


Micha Kat, van de site http://www.klokkenluideronline.is is ernstig in opspraak gekomen n.a.v. zijn publicaties over de Holocaust en over het volgens hem onterechte 'historische feit' dat miljoenen Joden 'vergast' zouden zijn in de beruchte 'gaskamers' m.b.v. Zyklon-B.

De waarheid hieromtrent blijkt echter gruwelijker te zijn dan een zinnig mens zou willen weten en daartoe schreef ik een bijdrage op zijn site waar ik helaas een ban heb, maar ik trachtte toch die bijdrage te plaatsen in de hoop dat die ban inmiddels was opgeheven.

Helaas was dat niet zo en daarom deed ik hem de hieronder volgende info toekomen via zijn contact-mogelijkheid.

Om extra ruchtbaarheid te geven aan wat ik Micha had geschreven plaatste ik tevens die bijdrage op de site van de voormalige vriend van Micha Kat en 'strijder voor het recht' Wim Dankbaar, maar omdat het allerminst zeker is dat die bijdrage wordt geplaatst omdat die bijdrage in afwachting is van moderatie, plaats ik hem hieronder:Wednesday, December 14, 2011

A covenant with death


PM, Gantz blast settler attack on IDF base


Netanyahu vows to deal with perpetrators of "unprecedented disturbance" with a heavy hand.


Secular Israel is now harvesting the bitter fruits of years of antagonizing its own citizens in liberated Judea and Samaria, for they want to stay friends with the world by eventually giving away the God given "West Bank"  to the 'Palestinians'.

Isaiah 28:15
Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves


Tuesday, December 13, 2011

The Vatican Holocaust

The Holocaust- the mass sacrifice of over eighteen million innocent Protestants, Orthodox Christians, ethnic Jews and minority groups by burning them alive in ovens in Poland and Russia less than seventy years ago by Catholic dictators Adolf Hitler S.J. and Fr Joseph Stalin S.J. represents the largest and most expensive act of mass human sacrifice in history. 


Sunday, December 11, 2011

Het geheime bankiersgenootschap

Marc Roche
Wat hebben de premier van Italië, de president van de Europese Centrale bank en de premier van Griekenland met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal banden met Goldman Sachs, een van de machtigste banken ter wereld. In de week dat de Europese leiders uit alle macht proberen de Eurocrisis op te lossen, spreekt Sven Kockelmann met Marc Roche, financieel onderzoeksjournalist van de Franse krant Le Monde.

Lees meer...

De verwijdering

Israël is de sleutel tot het verstaan van het profetische woord van God.
Anders gezegd: het begrijpen van Gods plannen met zijn volk en zijn land Israël leidt tot het juiste inzicht aangaande de toekomst.

Waarom?

Omdat de Heer Jezus een JOOD was.....en IS, want dat is Hij tot in de oneindigheid.
De Heer Jezus zal terugkeren naar Israël en naar Jeruzalem, aan het eind van de grote verdrukking, en die grote verdrukking heeft vooral betrekking op de komende belevenissen van de Joden in Israël.

Het profetische woord dient als het ware VANUIT Israël te worden gelezen en te worden geïnterpreteerd en NIET vanuit Nederland, of welk ander land op aarde.

Waarom?


Friday, December 9, 2011

Obama Has Found Jesus!


God was AWOL until December's job approval polls

"He who permits himself to tell a lie once, finds it much easier to do it a second and a third time, till at length it becomes habitual; he tells lies without attending to it, and truths without the world's believing him. This falsehood of the tongue leads to that of the heart, and in time depraves all its good disposition." --Thomas Jefferson (1785)
Just in time for the "holiday season," Barack Hussein Obama has apparently found Jesus. More likely, he read the most recent presidential approval poll, which indicated that his weakest demographic is composed of those who attend church regularly and, conversely, that his strongest is composed of those who don't.Thursday, December 8, 2011

Weest niet bezorgd over uw leven

Matteüs 6

25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Sunday, December 4, 2011

Hoe zie ik God?

Als een eeneiïge tweeling die los van elkaar bestaan en die elk hun eigen gedachten hebben, maar die het ALTIJD en VOLLEDIG met elkaar EENS zijn.
"Vader, kijk nu toch eens wat ik heb gemaakt, vindt u het niet mooi?"
"Geweldig, mijn Zoon, zo zou ik het zelf ook gemaakt hebben!"
"We zijn het altijd met elkaar eens, hè Vader?"
"Zeker, mijn Zoon en je bent mijn troetelkind"
"Oh, Vader wat hou ik toch van u en hoeveel houdt u toch van mij!"
"Zo is dat, mijn Zoon, en samen houden wij van elkaar en van onze trouwe engelen en van die mensen die geloof hebben gehecht aan wat jij voor hun hebt gedaan toen je namens mij mens werd op aarde en toen je in hun plaats hun straf droeg"
"Dat kostte mij heel veel bloed, zweet en tranen, Vader"

"Dat weet ik, mijn Zoon en het was op het laatst niet om aan te zien en ik wendde mijn hoofd van je af toen de volle vloek van alle mensen van alle tijden op jou terecht kwam, alsof jij een bliksemafleider was"
"Dat weet ik nog goed, Vader, want toen riep ik het uit van de pijn 'mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?', maar daarna kwam u mij troosten en kreeg ik weer kracht"
"Zo is dat mijn Zoon, je was mij gehoorzaam tot in de dood en je schuwde de ergste marteling op aarde niet om uit liefde de mensheid terug te winnen die we kwijt waren geraakt aan de tegenstander"

"Vader, en ik beval mijn geest in uw handen en ik gaf de geest"
"Inderdaad, mijn Zoon, en toen ging je naar het dodenrijk om scheiding te maken tussen waar de gerechtvaardigde doden slapen en waar de niet-gerechtvaardigden verblijven tot aan mijn laatste oordeel"
"Lieve Vader, wat fijn was dat toen ik eindelijk Adam en Eva en die vele anderen mocht bevrijden uit hun gevangenis!"
"Zo zijn wij nog steeds bezig, mijn Zoon, om nog velen te bevrijden uit hun geestelijke gevangenis, waarin satan hun gevangen probeert te houden"
"Maar Vader, we weten dat wij het laatste woord hebben en niet de duivel"
"Zo is dat, mijn Zoon, maar hij wil daar niets van weten en hij weet van geen ophouden, maar wij weerstaan zijn streven en de oogst van zielen zal groot zijn"
"Amen, Vader, en dan ga ik nu weer aan de slag om onze mensen op aarde bij te staan die namens ons bezig zijn met het evangelie"
"Ik zegen jou, mijn Zoon, in dat streven: laat de oogst zeer groot zijn!" Jezus is God, want Tomas zei het en Jezus ontkrachtte het NIET

Johannes 20:28
Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!

Moet je nagaan: Tomas mocht God betasten en hij viel niet dood neer!!

Ik geloof in God de Vader EN de Zoon Jezus Christus, en ik geloof dat ze één zijn, zoals ik twee hersenhelften in mijn hoofd heb die allebei Hans heten, maar die heel verschillend denken en die toch één zijn, en God heeft dat systeem in elk mens zo gemaakt en zo zit Hij zelf ook "in elkaar", want we zijn in dat opzicht naar zijn beeld en gelijkenis geschapen.
Tomas stond niet uit z'n nek te kletsen en de Heer Jezus vond dat ook, en dat alleen telt voor mij en dan moet je het verhaal van Johannes op Patmos eens op je in laten werken, want hij kende de Heer Jezus op aarde zeer goed en wie zag hij voor zich staan?
God!
Maar die leek 'verdacht veel' op de Heer Jezus Christus, maar dan anders en met witte haren en met een witte snor en baard.
Het was Johannes die de volgende geweldige woorden mocht opschrijven:
Johannes1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. 16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Ik vertaal dat vrijmoedig met:
 In den beginne was JEZUS en JEZUS was bij God en JEZUS was God.
JEZUS was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door JEZUS geworden en zonder JEZUS is geen ding geworden, dat geworden is.
Geen speld tussen te krijgen.

Saturday, December 3, 2011

Wie is als God?

Onderstaande heb ik geplukt van het net en iets aangepast:
========================

Wie is als God?

 

In vijf teksten komt Michaël de aartsengel ter sprake. Overige verwijzingen naar Michaël zijn verwijzingen naar personen in het Oude Testament. De eerste tekst vinden wij in Daniël 10.
Daniël 10:13 - Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield.
In deze tekst staat wordt Michaël één van de voornaamste vorsten genoemd. Dat er slechts één aartsengel zou bestaan wordt door deze tekst weersproken, er zijn meerdere voorname vorsten te onderscheiden. Maar behoort Jezus dan tot deze groep vorsten? Nee, Jezus is geen engel en geen aartsengel en behoort niet tot een groep. Jezus is uniek!
Michaël daarentegen wordt 'uw vorst' genoemd. Dat duidt erop dat Michaël de speciale taak van God gekregen had om Daniël en zijn volk te beschermen tegen kwade machten. Michaël staat de kinderen van het volk van Daniël terzijde.
Daniël 10:21 - (Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid.) En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.
Daniël 12:1 - Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.
De benamingen 'vorst', 'grote vorst' en 'voornaamste vorsten' worden overigens alleen in het Oude Testament gevonden.
Merk op dat wanneer White Daniël 10:21 aanhaalt (tussen quotes!), zij zelf de naam Christus tussen haakjes heeft ingevoegd. Terwijl Christus niet in deze bijbeltekst wordt genoemd.
In Openbaring 12 komt Michaël opnieuw ter sprake terwijl hij in een strijd is gewikkeld met de draak, met Satan en zijn strijdkrachten. Michaël is blijkbaar een aanvoerder van engelen. Johannes laat nergens blijken dat met Michaël Jezus bedoeld is. Michaël overwint omdat hij met God aan zijn zijde strijdt, die hem daarvoor de kracht geeft.
Openbaring 12:7-8 - En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
In het bijbelboek Judas is Michaël in een woordenwisseling gewikkeld met de duivel. Maar hij waagt het, in tegenstelling tot de dwaalleraars uit eerdere verzen die onbeschaamd oordelen en lasteren, niet om een oordeel uit te spreken. Hij toont zich echter een boodschapper van God en zegt: De Here straffe u. "Hij neemt zich behoedzaam in acht" en laat het oordelen over aan God, aan wie deze uitspraak of vonnis alleen toekomt. Michaël wil voorkomen dat "iets gezegd zou worden, dat niet in alles met de volle waarheid overeenstemmen zou, of alleen maar door God gesproken mag worden".
Judas 9-10 - Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u! Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf.
Ook deze tekst laat zien dat Michaël niet gelijk is aan Jezus, aan God. Was dat wel het geval geweest, dan stond Michaël niets in de weg om een oordeel uit te spreken. Want God vreest de duivel niet. En Jezus bestrafte dan ook de boze geest.
Mattheüs 17:18 - En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af.
Lucas 4:35 - En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen.
Michaël oordeelt als aartsengel echter niet, omdat hij weet dat hij dat als engel niet mag. Dit vers is geheel in lijn met de volgende uit 2 Petrus.
2 Petrus 2:9-11 - Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen.
Wie is als God?
Michaël betekent 'wie is als God?' Daarin wordt wel een argument gezien dat de gelijkstelling tussen Jezus en Michaël moet ondersteunen. Dat is het echter niet. De naam van de profeet Micha bijvoorbeeld betekent 'wie is als YHVH?'.
Beide namen drukken echter niet uit dat een gelijkstelling op zijn plaats is. Michaël is niet God en evenmin is Micha God. De naam bevat niet voor niets een vraagstelling: 'wie is als ...?'. Het laat zien dat niets en niemand vergeleken kan worden met God.
Ondanks deze wetenschap wil satan zich toch met God gelijkstellen.
Jesaja 14:13-14 - Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
De Engel des Heren
De gelijkstelling van Michaël met Jezus wordt ook wel gemaakt in verband met de "Engel des Heren", die regelmatig in het Oude en Nieuwe Testament wordt genoemd.
Richteren 6:12 - De Engel des Heren verscheen hem (Gideon, GR) en zeide tot hem: De Here is met u, gij dappere held.
Zacharia 1:12-13 - Toen nam de Engel des Heren het woord en zeide: Here der heerscharen, hoelang nog zult Gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop Gij nu reeds zeventig jaren toornig zijt? De Here antwoordde daarop de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden.
Zacharia 3:1 - Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel des Heren, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.
Mattheüs 28:2 - En zie, er kwam een grote aardbeving, want EEN engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.
EEN engel des Heren is één van twee cherubs, Michaël en Gabriël.

In alle gevallen wordt met DE Engel des Heren in de Bijbel Jezus bedoeld. Aan de ene kant wordt deze Engel des Heren door zijn naam van God onderscheiden, aan de andere kant wordt hij met God vereenzelvigd, zoals bijvoorbeeld in Genesis 16.
Genesis 16:10 - En de Engel des Heren zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.
Toch is dit geen reden voor een gelijkstelling tussen Michaël en Jezus. De redenering daarachter is niet juist. Er wordt geconstateerd dat Michaël de aartsengel is, de engel met een hogere rang. Vervolgens wordt geconstateerd dat met de Engel des Heren Jezus bedoeld wordt. Tenslotte wordt hieraan de conclusie verbonden dat Michaël dus Jezus is. In schema:
  • Michaël = de aartsengel;
  • Jezus = de Engel des Heren;
  • dus Michaël = Jezus.
Een dergelijke manier van redeneren wordt wel extrapolatie genoemd. Een patroon wordt uitgebouwd tot buiten de aanwezige beperkingen.
Jezus boven de engelen gesteld
De vergelijkingen die in Hebreeën 1 worden gemaakt tussen Jezus en de engelen maken duidelijk dat Jezus niet tot de engelen behoort, geen aartsengel is, maar daar ver boven is gesteld. Jezus is Gods Zoon, door God verwekt, die zich aan de rechterhand van God heeft gesteld. Alle engelen moeten Hem dienen.
Hebreeën 1:3b-4 - (Jezus, de Zoon heeft) Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.
Hebreeën 1:5-6 - Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.
Dan wordt de vergelijking verder getrokken. Tot geen van de engelen heeft God gezegd aan Zijn rechterhand te mogen zitten. Tegen Jezus heeft God dat wel gezegd. De engelen daarentegen zijn dienstbodes voor hen die in God geloven.
Hebreeën 1:7-8a - En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid.
Hebreeën 1:13-14 - En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beerven?
De vergelijkingen worden in Hebreeën 1 misschien wel zo gepresenteerd om aan te geven dat een vergelijking juist níet mogelijk is. Hoe is het mogelijk om Jezus de Zoon van God te vergelijken met engelen? Alles, ook de toekomende wereld, is aan Jezus Christus onderworpen. Ook de engelen.
1 Corinthiërs 15:27 - Want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
Hebreeën 2:5 - Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen.
Jezus is geen schepsel
Alle dingen zijn door Christus en voor Christus geschapen, alles wat in de hemelen en op de aarde is. Zo zijn ook de engelen geschapen tot Gods eer. Jezus is niet geschapen. Dit sluit Michaël als Jezus uit.
Johannes 1:1-3 - In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Colossenzen 1:15-17 - Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.
Nergens in de Bijbel is te lezen dat Jezus een (aarts)engel is of is geworden. Jezus wordt in de Bijbel geopenbaard als de Zoon van God, de Christus, de Messias, het Lam, Wonderbare Raadsman, Vredevorst. Jezus wordt ook Immanuël genoemd, dat betekent: 'God met ons'. Jezus is waarachtig God. Geen enkele bijbeltekst verbind Jezus direct met de naam Michaël. Michaël is dan ook geen andere titel voor Jezus. Alleen wanneer teksten uit hun context worden gehaald en vervolgens gecombineerd worden kan men tot de conclusie komen dat met Michaël de aartsengel Jezus bedoeld wordt.
Het volgende is een goed voorbeeld van dit verkeerde combineren.
Men gebruikt een tekst uit 1 Thessalonicenzen 4 en een tekst uit Johannes 5, combineert beide teksten, en trekt vervolgens de foute conclusie. Daarbij ziet men over het hoofd dat juist in 1 Thessalonicenzen 4:16 de Here duidelijk van de aartsengel wordt onderscheiden! De Here zal op het teken van een aartsengel neerdalen van de hemel.
De Here geeft niet zelf dit teken, maar een aartsengel.
1 Thessalonicenzen 4:16 - Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.
========================
Kortom: de Heer Jezus is (één met) God en God is niet een engel, maar in het oude testament kwam Hij wel in de gestalte van DE Engel des HEREN=de engel van IK BEN, die ik ben.