Thursday, May 10, 2012

En zij beiden waren naakt, en zie, het was zeer goed

Adam en Eva, ons aller voorouders, hadden het zeer goed in het Paradijs, of de tuin van Eden, en dat had altijd zo kunnen blijven indien zij niet hadden geluisterd naar Gods vijand, de duivel.

Wie dagelijks het eindtijdnieuws volgt, ontwaart steeds meer de contouren van het naderende antichristelijke en satanische wereldrijk dat vooraf zal gaan aan de wederkomst (waar de opname onderdeel van is) van God, die Jezus Christus is, en wie bekend is met de inhoud van de Bijbel, die weet dat satan al sinds de zondeval de baas is over deze wereld, al doet hij nog altijd zijn uiterste best om dat geheim te houden, en om te suggereren dat dit niet zo is, om de mensenkinderen beter en efficiënter te kunnen misleiden.Hèt instrument bij uitstek van satan om de mensenkinderen te misleiden is door gebruik te maken van de falsificatie van de ware gemeente van Jezus Christus, en dat is de Rooms katholieke 'kerk', die helemaal geen kerk is, maar de dekmantel is van de meest duivelse organisatie op aarde, die haar tentakels heeft uitgespreid naar vele instanties, banken, regeringen en organisaties en die geïnfiltreerd is in ontzaglijk veel instellingen met als doel om God naar de kroon te steken, want God weet alles van iedereen en Hij houdt iedereen in de gaten, en in dat opzicht is wat satan nastreeft -de totale wereldcontrole- puur een imitatie van wat er altijd al was en is, en dat is Gods vermogen om gelijktijdig alles en iedereen te kunnen observeren en analyseren en beoordelen.

De gevallen engel 'Morgenster' wilde als God zijn en daartoe wil hij ook in staat zijn om gelijktijdig alles en iedereen te kunnen observeren en controleren, maar het verschil is groot, want God doet dat vanuit zijn liefde en wijsheid, maar satan doet dat vanuit zijn diepe minachting voor ieder mens, want hij houdt van helemaal niemand dan alleen van zichzelf, want ook koestert hij geen liefde voor zijn collega-gevallen engelen, de demonen, want die minacht hij net zo zeer, en hij heerst als een despoot en ons mensen probeert hij wijs te maken dat God ook zo is als hij.

Jezus is HEER en een HEER heerst, maar God doet dat vanuit zijn liefde en wijsheid en niets doet Hij vanuit een impuls of vanuit een emotie die zijn enorme verstand tijdelijk zou kunnen verblinden.

Jezus is God en Jezus is HEER en Hij heeft ons allen betrokken in zijn gevecht met het kwaad en met de duivel, maar dat wilde Hij aanvankelijk Adam en Eva besparen en daartoe schiep Hij die prachtige wereld en dat Paradijs, waarin niets kwaadaardigs gebeurde en waarin alle schepselen, dieren en mensen, van elkaar hielden en waarin alles voortreffelijk was.

Adam en Eva hielden zich niet bezig met 'eindtijdnieuws', zoals hun nakomelingen waaronder ik, en zij waren elke dag gelukkig en blij en de dieren ook, en ook de plantenwereld was mooi en prachtig en doornen en distelen bestonden niet in die toenmalige natuur.

Wat hebben die twee hun nageslacht aangedaan?

Indien Adam en Eva zouden hebben geweten hoe verstrekkend hun misdaad was door toch van de verboden vrucht te eten, en hoe ontstellend veel leed dit zou gaan veroorzaken, zouden ze dan nog tot die daad zijn gekomen?

Adam en Eva hebben deze wereld niet vervloekt, want dat deed God, en Adam en Eva schiepen geen doornen en distelen, want dat deed God, en Adam en Eva maakten het niet mogelijk dat dieren, die eerst van elkaar hielden en die elkaar geen kwaad deden, na de zondeval elkaar zouden belagen en bejagen en zouden opeten of voor elkaar zouden vrezen en elkaar zelfs zouden gaan haten.

God wierp namelijk de gevallen engelen op aarde en die waren bijzonder kwaad en boosaardig, en om de mensenkinderen enigszins te ontlasten stond God het toe dat de demonen bezit namen van de dieren en hun de intelligentie en de boosaardigheid gaven om elkaar uit te moorden, maar God zorgde ervoor dat dit toch in zekere banen zou worden geleid, en dat hebben wij mensen gekarakteriseerd als de 'natuurwetten' van 'eten en gegeten worden' en van 'het recht van de sterkste' en van het 'natuurlijke evenwicht', en middels de voortplanting zorgt God ervoor dat de dierenwereld toch in stand blijft en in zijn totaliteit niet kan worden uitgeroeid.

God houdt op die wijze de demonen bezig, zodat ze niet constant met ons mensen bezig zijn, want gevallen engelen kunnen maar op één plek tegelijk zijn, en ze zijn niet zoals God alomtegenwoordig.

Maar in het Paradijs waren er helemaal geen roof- en prooidieren!

Die dieren die wij nu als zodanig kennen waren er natuurlijk wel, en nog veel meer, al zijn velen van hun uitgestorven wegens de zondvloed, maar ook door menselijk toedoen, maar zij deden elkaar geen kwaad, noch vreesden zij elkander en alle dieren aten plantaardig voedsel, dat in het Paradijs zoveel rijker aan voedingsstoffen was dan nu.

Ook nu bestaat nog een dier dat eigenlijk een beer is en die met zijn gebit in staat is om zowel plantaardig als dierlijk voedsel te kunnen eten en dat is de reuzenpanda die uitsluitend een grassoort eet: bamboe.

God liet dit dier bestaan zoals het in het Paradijs was om te bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is dat een dier dat ook vlees 'zou moeten eten', kan overleven door alleen maar plantaardig voedsel te eten.

Uiteraard at ook de reuzenpanda in de tuin van Eden veel rijker voedsel dan nu, maar in principe hoeft geen enkel dier een ander dier te doden om op die wijze aan voedsel te komen, en dat dit toch gebeurt, is onderdeel van de vloek die God uitsprak over de aarde ten gevolge van de rebellie van Adam en Eva tegen Hem.

Wat hebben onze voorouders toch prijsgegeven in ruil voor de ILLUSIE van goddelijkheid die satan, middels de slang, hun voorhield en waar ze naar hebben geluisterd en gehandeld, door te eten van de verboden vrucht!

Wij allen hebben een 'paradijservaring' gehad, die Adam en Eva niet nodig hadden omdat ze letterlijk in dat Paradijs hebben geleefd: de tijd dat we in de baarmoeder bestonden, want wij allen waren we naakt, en zie het was zeer goed, want over eten en drinken hoefden we ons geen zorgen te maken en het was aangenaam en warm en we bestonden in de beste plek op aarde, levende in de lichamen van onze moeders, uitgezonderd diegenen die reeds in de baarmoeder werden belaagd door aborteurs en door moeders die aan de drank of aan de drugs waren tijdens de zwangerschap, of wegens andere oorzaken, maar in het algemeen gesproken hebben alle mensen die 'paradijservaring' gehad, ook al kunnen we ons daar niets van herinneren met ons verstand, maar deze ervaring staat bij allen diep in de ziel gegrift en dat is er ook de oorzaak van dat de meeste mensen terug verlangen naar dat paradijs van een zorgeloos leven en dat alles zeer goed is.

Wij allen zijn ook uit dat 'paradijs' gedreven middels de geboorte, en in zoverre hebben alle mensen het onbewuste besef dat we in een heel andere wereld terecht kwamen dan voorheen en dat de tijd van een zorgeloos bestaan voorbij was en dat het grote overleven was begonnen in een vijandige wereld.

Maar God zag naar ons mensenkinderen om en al voordat Hij ooit wat had geschapen had Hij al bedacht dat Hij eens mens onder de mensen zou gaan worden in de gestalte van de Heer Jezus Christus.

Jezus wil ons mensen terugbrengen naar dat contact dat Adam en Eva met Hem hadden in het Paradijs, want Adam en Eva hadden een persoonlijke omgang met God, niet wetende dat die God JEZUS is.

Er gebeurt nu van alles wat profetisch te duiden is in deze vervloekte wereld en de wereld is op weg naar het antichristelijke, duivelse wereldrijk, maar ik sta nu stil bij het feit dat men daar eens helemaal niet mee bezig was en er geen verlangen was naar de wederkomst van de Heer Jezus, omdat JEZUS er reeds was!

Wie nu reeds die persoonlijke omgang heeft met God=JEZUS die kent iets van de enorme RUST en VREDE die er ooit was op aarde in dat Paradijs.

Ja, het is hier op aarde nu allesbehalve een aards paradijs en nergens op aarde is dat Paradijs nog te vinden en zelfs niet op de mooiste plekken op aard.

Maar de rust en de vrede van de Heer Jezus is er wel voor wie daarnaar verlangen en voor wie zich niet al te zeer willen laten verontrusten door al het nare nieuws dat op ons afkomt in deze eindtijd.

Ga naar de Heer Jezus Christus toe voor die rust en die vrede en laat je niet verontrusten door alle narigheid van dit bestaan.

De Heer Jezus komt geen seconde eerder of later door intens met het eindtijdgebeuren bezig te zijn.

De Heer Jezus roept zijn geliefden op om acht te slaan op de tekenen der tijden, maar niet om zich door die tekenen der tijden te laten beheersen en te laten meeslepen!

Kennis vermeerdert smart, en hoe meer een mens weet hoe duivels deze wereld in elkaar zit, hoe onleefbaarder dit leven voor zo'n iemand wordt.

Het gevaar bestaat dat men dan alleen nog maar ziet wat de duivel doet en blind raakt voor wat God=JEZUS doet.

Daarom verwijs ik naar deze wijsheid van de Heer Jezus die lafenis is voor de ziel:

Let op de leliën des velds

 

Weest niet bezorgd over uw leven

 

JEZUS HOUDT VAN ONS!

Hou jij ook van HEM?

Verlang niet naar de opname, maar verlang om te zijn waar JEZUS is!Een ziekelijk jaloerse morgenster


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.