Wednesday, May 16, 2012

Ik kijk NIET uit naar de opname!

Als je veel van iemand houdt, en die persoon is om fysieke redenen onbereikbaar en je verlangt er hevig naar om deze persoon te ontmoeten en deze persoon heeft beloofd dat hij er zelf voor zal zorgen dat er een ontmoeting plaats zal kunnen vinden, waar kijk je dan naar uit?

Kijk je dan uit naar een (on)zeker tijdstip, ergens in de toekomst, gerelateerd aan het 'eindtijdgebeuren'?

Als mensen het hebben over 'de opname' dreigt uit het oog te worden verloren waar het eigenlijk om gaat.

Ik verlang naar de opheffing van die fysieke redenen die mij ervan weerhouden om die persoon te kunnen ontmoeten, want dit is wat de apostel Paulus daarover schreef, en Paulus was zeker iemand die hevig verlangde naar de ontmoeting met zijn grootste liefde, de Heer Jezus Christus:


Romeinen 8:23
En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Paulus keek uit naar de verlossing van zijn lichaam, want hij besefte dat hij zelf het grootste obstakel was om zijn geliefde JEZUS te kunnen ontmoeten, en dat vanwege zijn aardse lichaam.

Wat heeft iemand die nu leeft en die uitkijkt naar de ontmoeting met de Heer Jezus voor op al diegenen die in de afgelopen eeuwen ontslapen zijn en die ook uitkeken naar die ontmoeting met de Heer Jezus?

HELEMAAL NIETS!

Zoals de Heer Jezus ten hemel steeg, zo zal Hij weer terugkomen:

Handelingen 1:7-11
Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.


Ik verlang niet naar de opname, noch verlang ik naar mijn dood: ik verlang ernaar om BIJ JEZUS te zijn, en dat kan UITSLUITEND als ik VERLOST zal zijn van mijn aardse lichaam!

Er zijn twee manieren om verlost te worden van dit aardse lichaam:

1: sterven

2: niet sterven, maar in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden opdat het mogelijk is om op BOVENNATUURLIJKE wijze een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus Christus.

1 Korintiërs 15: 50-58
50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
55 Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw prikkel?
56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.Wie uitziet naar de ontmoeting met zijn-haar geliefde Heer Jezus Christus, die zal eerst VERLOST moeten worden van de enorme BLOKKADE die deze ontmoeting in de weg staat, en die blokkade zit in onszelf en dat is ons vleselijke lichaam.

Helpt het dan om elke dag intensief bezig te zijn met allerlei nare berichten die niet vrolijk stemmen?

Veel zogenaamd 'eindtijdnieuws' is NAARGEESTIG nieuws en vaak ook verkeerd gericht 'nieuws', want er is maar één thema in de Bijbel waar het allemaal om draait: God die mens werd in de gestalte van de Heer Jezus Christus die NIET TOEVALLIG als JOOD geboren werd, uit een JOODSE maagd, en onder de hoede van een JOODSE vader, levende te midden van ZIJN JOODSE volk in Israël, ten tijde van de bezetting door de Romeinen.

Het belangrijkste thema in de Bijbel i.v.m. de eindtijd is Gods LIEFDE voor het land- en voor het vol Israël omdat Hij zelf naar de mens JEZUS gerekend een Israëliet is!

Israël is zijn AARDSE BRUID en zijn gemeente van wedergeboren mensen, bestaande uit Joden en niet-Joden, is zijn HEMELSE BRUID.

Deze beide 'bruiden' komen echter na het 1000-jarige vrederijk van Koning Jezus, en na het Laatste Oordeel, samen in het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel=universum.


Israël is op dit moment niet bezet....althans ten dele, want een belangrijk deel van het land is zogenaamd 'omstreden' door de zogenaamde "Palestijnen" en door de meerderheid van de wereldbevolking.

Maar kijk nu naar ons eigen land: we zijn op heel subtiele wijze BEZET door datzelfde Romeinse rijk via de Europese Unie, die uit de koker komt van de satanische Rooms katholieke "kerk", die in feite dat Romeinse rijk is!

Lees bijvoorbeeld dit bericht:

Wilders sleept staat voor de rechter vanwege ESM


Geert Wilders probeert nog dit afschuwelijke verraderlijke besluit tegen te houden, maar het is te laat omdat Nederland reeds bezet is door het Romeinse rijk en omdat de meeste mensen het GEEN KLAP kan schelen, zolang het GELD maar blijft rollen.

Het moet allemaal zo gaan en de WAANZIN regeert en de meeste Nederlanders zijn WAANzinnig!

Knettergek!

En er is niet nieuws onder de zon, want in de jaren '30 van de vorige eeuw deed men ook net alsof het allemaal wel zou meevallen, maar MILJOENEN doden later en na onnoemelijk veel leed en ellende kwam men tot de conclusie dat men BETOVERD was geweest door een ROOMS KATHOLIEK persoon die door satan werd geleid.

In onze dagen is dat ook aan de gang en velen hebben niet in de gaten dat Barack Hoessein Obama een GROTE CRIMINEEL is, die -met steun van de RK"kerk"- bezig is om zijn vleugels internationaal uit te slaan, wamt de islam is een uitvinding van diezelfde Roomse "kerk" en hij is dus een Rooms katholieke moslim!

Het CRIMINELE Europa, bezet door het Romeinse rijk=de Rooms katholiek "kerk", wacht geduldig op deze "verlosser" die een "eind aan alle oorlogen zal gaan maken en die definitief voor een rechtvaardiger wereld zal gaan zorgen".

Daartoe moet wel OOK Israël worden bezet door dit Romeinse rijk, en dat zal uiteindelijk gaan gebeuren als de VALSE MESSIAS=de antichrist zijn verbond met de politieke leiding van Israël zal gaan sluiten, met steun van de meerderheid van het Israëlische volk, want net als in Nederland zijn ook de meeste Israëliërs WAANzinnig.

Knettergek!

Men denkt werkelijk dat een aards persoon wel even alle problemen zal gaan oplossen en dat men geen bovennatuurlijke interventie van God=JEZUS nodig heeft.

Gelukkig zal blijken dat er een overblijfsel WEL uit zal zien naar de ENIGE die vrede en liefde kan brengen en dat is de ECHTE Messias=Christus=JEZUS!

Maar ik kijk uit naar de verlossing van mijn aardse lichaam opdat ik in staat zal zijn om mijn geliefde JEZUS te kunnen ontmoeten, want zolang ik nog in dit aardse lichaam verkeer, ben ik niet in staat om Hem te kunnen ontmoeten zoals Hij nu is.

Dus is dit mijn verlangen:

 "God, mijn Vader, verlos me van dit aardse lichaam opdat ik u kan ontmoeten!"

Ja, ik verwacht dat dit zal gebeuren als de opname zal geschieden, maar als ik voordien kom te te overlijden, dan aanvaard ik dat.


Lees ook:

Na de Opname 2 - wat gaan we straks doen?

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.