Wednesday, May 23, 2012

Kunduz-criminelen streven actief het opheffen van de Nederlandse Staat na


Wilders vertraagt ESM-debat opnieuw

De grootste ROOF uit de Nederlandse geschiedenis sinds de tweede wereldoorlog, toen de (Rooms katholieke) nazi's ons land leeg roofden, wordt 'democratisch' besloten door een DEMISSIONAIR kabinet en met instemming van de meerderheid van de "volksvertegenwoordigers", die het volk NIET vertegenwoordigen, maar die slechts hun eigen belangen dienen.

Het Nederlandse volk laat deze ROOF gelaten over zich heen komen, zoals men destijds de bezetting door nazi-Duitsland gelaten over zich heen liet gaan, ook al is uit pelingen gebleken dat de meerderheid van het Nederlandse volk tegen dit ESM-besluit is.VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks zijn de partijen die verantwoordelijk zijn voor dit HOOGVERRAAD en ze zijn er ook verantwoordelijk voor dat men NIET wil wachten tot de aanstaande verkiezingen, die het Nederlandse volk nog enige inspraak zouden hebben kunnen geven in de besluitvorming.

Bovengenoemde partijen staan dus te boek als collaborateurs met de SATANISCHE ROOMS KATHOLIEKE "KERK" (het Romeinse rijk=de EU) en zullen aldus in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven, inclusief de namen van de leidslieden van deze partijen.

Nu zou men zich hierover kwaad kunnen maken indien men geen ander leven dan dit ene leven zou hebben, maar wie zijn vertrouwen heeft gesteld op JEZUS CHRISTUS, die weet dat (hoe gestoord het ook overkomt) dit alles zo moet gaan, want God=JEZUS heeft zijn OORDEEL al klaar over de MEERDERHEID van het Nederlandse volk en van Europa, en de meesten van hun zullen verdwijnen in zijn VUILNISBAK, de POEL VAN VUUR!

Er leefden naar schatting ZES MILJARD mensen op aarde vóór de zondvloed en slechts A C H T mensen lieten zich redden middels de Ark, die naar Gods bepalingen door Noach werd gebouwd.

H O N D E R D T W I N T I G J A A R had God (=JEZUS) geduld met de toenmalige wereldbevolking, maar men wenste zich NIET te bekeren tot Hem en de mensen wezen Gods GENADE af omdat ze bijna allemaal in de greep van satan waren.

JEZUS zei dat het zou zijn als in de dagen van Noach, als Hij zou terugkeren en wat JEZUS zegt is WAAR, en NIET omdat Hij dat LEUK vindt, maar omdat dit de BITTERE maar ook klinische werkelijkheid is.

De meerderheid van Europa maakt zich druk om het weer en over voetbal en het Eurovisiesongfestival en de meesten weten niet eens waarom ze een hoofd op hun romp hebben met hersens daarin.

Zo voltrekt zich voor onze ogen GODS OORDEEL over Nederland en Europa en zal het profetische woord onverkort in vervulling gaan en zal straks de WERELDMISLEIDER, de antichrist, de valse messias aan de macht kunnen komen voor diegenen die NIET in het boek des levens van God staan opgetekend.

Wie echt van de Heer Jezus Christus houdt, dient eigenlijk BLIJ te zijn met deze ontwikkeling, want dit betekent dat de GROTE EVACUATIE van de gemeente van Jezus Christus, voor de deur staat.

De antichrist kan- en mag zich pas openbaren als die gemeente naar de hemel is opgenomen, inclusief de Heilige Geest die in de ware leden van die gemeente 'woont'.

Direct daarna gaat God=JEZUS verder met zijn volk Israël, waarvan Hij een uitverkoren deel zal gaan gaan louteren en apart zetten=heiligen, i.v.m. zijn wederkomst naar Jeruzalem als KONING van zijn volk en van de HELE WERELD!

Dit zal gepaard gaan met oorlog en geweld, zoals de Psalm 83-oorlog en de daaropvolgende Ezechiël 38/39-oorlog en de oorlog van Armageddon, 3½ jaar na het aan de macht komen van de antichrist en de valse profeet, maar God=JEZUS zal de wereld duidelijk maken dat Hij de BAAS is en dat Hij het recht heeft om een volk en een land te verkiezen op aarde als zijn uitverkoren volk- en land, en Hij bepaalt dat de mensen onder leiding van satan NIET hiertegen in kunnen gaan.

Wie daar toch tegenin zullen gaan, zullen worden VERNIETIGD en VEROORDEELD.

Wie met God=JEZUS mee zullen werken, zullen worden gered, ook al zullen velen dat met de dood moeten bekopen, tijdens de komende grote verdrukking, maar zij zullen opstaan uit de dood en zij zullen mogen genieten van de zegeningen in het komende 1000-jarige vrederijk op aarde, en zeker Gods uitverkoren overblijfsel van zijn volk Israël.

De gemeente van Jezus Christus zal dan in de hemel zijn en de leden ervan zullen zijn VERANDERD en zij zullen zijn als de engelen, en als zodanig zullen ze door God worden ingezet om de mensen op aarde die gered zullen zijn, bij te staan, want waar JEZUS is, daar is ook zijn gemeente, zijn Lichaam, waar Hij het hoofd van is.

WEES VERHEUGD en KLAAG NIET, want alles ligt op schema!

PRIJS DE NAAM VAN JEZUS!!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.