Monday, June 4, 2012

Never, Ever Give up on the Truth

Never, Ever Give up on the Truth
Posted by Ann Barnhardt - May 17, AD 2011 12:13 PM MST

Mr. Denninger at Market-Ticker.org has a new piece of evidence on the forged Obama birth certificate that is beyond all question. We're talking 100% metaphysical certitude. Never, ever, ever give up on the Truth. Obama is a criminal of the highest order, and should be removed by law enforcement action, arrested and charged with treason and sedition immediately. If he is not, in fact, a citizen of the United States, he should be tried by a military tribunal. Either way, Pookie needs a one-way ticket to Florence, Colorado.Ann beseft nog steeds niet WIE Obama is, maar ze zit wel op het goede spoor.
Het is ook wel moeilijk te verwerken voor een vaderlandslievende Amerikaanse om te moeten erkennen dat Obama de antichrist is, maar vele andere Amerikanen hebben die conclusie reeds getrokken en dat zijn vooral goed geïnformeerde wedergeboren Christenen.

Ann (34) heeft een protestantse achtergrond en ze heeft altijd in God geloofd en toch koos ze in haar latere leven heel bewust voor de Rooms katholieke kerk, omdat ze denkt dat die kerk principiëler is op het vlak van het huwelijk, seksualiteit, abortus provocatus, voorbehoedsmiddelen e.d., dan andere denominaties.

Ik heb haar via e-mail gewaarschuwd dat die kerk niet deugt en het treurige is dat Ann nog niet beseft dat de Rooms katholieke kerk net zo antichristelijk is als de islam, waar ze een gruwelijke hekel aan heeft.


Maar zo God-de Heer Jezus het leidt zullen haar ogen worden geopend en zal ze gaan inzien dat ze weg moet vluchten uit die kerk en dat ze naar de Heer Jezus persoonlijk moet vluchten, die ze overigens WEL van harte liefheeft, maar die ze onvoldoende kent, want dan zou ze hebben geweten dat de Heer NIET met (vuur)wapens rondliep en dat zijn verdediging UITSLUITEND bestond in het uiten van zijn WOORD!

De Heer Jezus Christus vraagt zijn volgelingen Hem na te volgen in ALLES wat Hij heeft onderwezen en mede-zondaars doodschieten die je zouden kunnen bedreigen is NIET wat Hij van zijn volgelingen vraagt.

Ik bid voor alle moslims dat ze de Heer Jezus Christus zullen leren kennen, want alle moslims zijn medemensen die echter door satan op een dwaalspoor zijn gezet.

Ann moet dat nog leren en dat ze moslims niet moet vrezen of haten.

De Heer Jezus gaf zijn leven voor de grootste misdadigers en dat zijn we ALLEMAAL, want NIEMAND is in Gods ogen een grotere- of kleinere misdadiger: NIEMAND deugt in Gods ogen en ALLE mensen hebben de GENADE van God in Jezus Christus nodig om niet verloren (naar de poel van vuur) te gaan.

Wie dit beseft heeft GEEN vijanden, doch slechts mede-zondaars die als werkelijke vijand de duivel hebben, want satan wil uit wraak op God alle mensen verloren laten gaan, omdat hij weet dat God de mens als kroon op zijn schepping maakte en dat God-de Heer Jezus alle mensen zo ontzettend veel LIEFHEEFT, en om God-de Heer Jezus dwars te zitten zorgt satan ervoor dat mensen blind en doof blijven voor de WEG, de WAARHEID en het LEVEN, die de Heer Jezus Christus is, terwijl God-de Heer Jezus er alles aan doet om die verblinding weg te nemen, zonder de menselijke vrije wil geweld aan te doen, want natuurlijk zou God-de Heer Jezus gemakkelijk zich PERSOONLIJK aan ieder mens kunnen openbaren om zo ieder mens ervan te overtuigen dat Hij bestaat en wat zijn bedoelingen zijn, maar dat doet Hij vaker niet dan wel, al doet Hij dat wel, want ik kan daar zelf van getuigen omdat God zich wel persoonlijk aan mij heeft geopenbaard, en dat niet via zijn fysieke verschijning, zoals Johannes op Patmos dat had meegemaakt, maar op een soortgelijke wijze als Saulus, de latere Paulus, die de Heer Jezus ook niet letterlijk zag, maar die Hem wel luid en duidelijk hoorde SPREKEN.

Zo heeft God-de Heer Jezus destijds mij ook TWEEMAAL met een tussenpoos van ruim drie jaar aangesproken, waardoor ik ZEKER weet dat Hij bestaat en sterker nog: dat Hij mijn VADER is, meer nog dan dat mijn aardse pa dat was.

God is mijn Vader en ik ben VAN God en zijn bezit en ik ben het daar mee eens, en voorheen was ik van satan, ook al had ik dat niet in de gaten, al had ik regelmatig wel een vermoeden, maar satan zorgde er steeds voor dat ik daar niet achter kwam.....totdat God-de Heer Jezus in mijn leven kwam en me liet zien dat ik BEVRIJD moest worden uit de macht van mijn DOODSVIJAND, want ik heb een vijand en dat is de duivel en ik ben satan's vijand geworden, en mijn Heer Jezus, God almachtig helpt me ermee om satan's aanvallen te weerstaan en om hem te doorzien.

Ik bid voor Ann dat God haar ook de (religieuze) schellen van de ogen zal laten vallen en dat ze op tijd gereed is om mee te kunnen gaan met miljoenen Heilige Geest-vervulde Amerikanen als de opname zal geschieden, want de Heer Jezus Christus neemt alleen Heilige Geest-vervulde volgelingen en liefhebbers van Hem mee.

De onbetrouwbare Simon-Petrus werd een ROTS na zijn bekering en na de vervulling met de Heilige Geest, en die ROTS in Hem was niemand minder dan de Heer Jezus Christus zelf!

Petrus en Paulus: twee heel verschillende (Joodse) mannen die God-de Heer Jezus op machtige wijze heeft gebruikt, maar ook de andere apostelen die in het Nieuwe Testament geïnspireerd door de Heilige Geest, de Trooster, het woord voeren.

Zij zijn ons door God, als mede-zondaars die gered werden door God-de Heer Jezus, ten voorbeeld gegeven en hun wijze lessen, bemoedigingen en vermaningen zijn direct afkomstig van dè leraar zelf: de Heer Jezus Christus, God almachtig.

Geprezen zij zijn machtige naam!

============== 

New Sheriff in Town Ann Barnhardt: Fearless against Islam and the Obama Syndicate

 

Ann Barnhardt Fights Totalitarian Islam and Its Useful Idiots

 

Lindsey Graham... meet Ann Barnhardt

 

Ann Barnhardt on BlogTalk Radio

 

George Soros Openly Discusses the coming New World Order

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.