Monday, July 9, 2012

95 stellingen / vragen aan een christen 3
95 stellingen / vragen aan een christen.

 

Re: 95 stellingen / vragen aan een christen.

 

Berichtdoor Hanss » 10 aug 2011 23:06

De volgende serie vragen die ik zal beantwoorden en dat zijn er deze keer 5


16. Waarom laat jouw god lot en zijn dochters in leven om ze hierna incest te laten bedrijven? En welke vader geeft zijn dochters aan een op sex beluste meute?

Genesis 19:36 En de beide dochters van Lot werden zwanger van haar vader. 37 En de eerstgeborene baarde een zoon, en noemde hem Moab; hij is de vader van de tegenwoordige Moabieten. 38 Ook de jongste baarde een zoon, en noemde hem Ben-Ammi; hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten.


God had een toekomstige bedoeling met de Moabieten en de Ammonieten, opdat Hij ze als tuchtmiddel kon gebruiken jegens zijn toekomstige hardnekkige volk.

Het wordt ook helemaal niet gesuggereerd door de Bijbel-God dat Lot moreel juist handelde, en dat geldt ook t.a.v. het gedrag van zijn dochters, maar omdat Lot ooit VERKEERD koos door juist in het immorele Sodom te gaan wonen, raakte hij en zijn dochters (zijn vrouw helemaal) besmet met het immorele denken van die stad.

Alleen dankzij het pleiten van zijn oom Abraham ten gunste van zijn neef Lot ten overstaan van God, spaarde God Lot en zijn dochters.

God heeft vaak bedoelingen met mensen die eigenlijk helemaal niet zo gesteld op Hem zijn.

God gebruikt het kwaad voor zijn eigen doeleinden, en niet omdat Hij zelf het kwaad is, maar omdat Hij het kwaad te slim af is, en omdat Hij via dat kwaad iets goeds kan uitwerken.

17. Waarom werd Jezus niet herkend door de Joden als hun aangekondigde Messias?

Dat is niet waar, want vele eenvoudige Joden geloofden juist wel in Hem, maar de 'elite' van het volk (h)erkende Hem niet als Masjiach/Messias, en zij hadden veel invloed op een groot deel van het toenmalige Joodse volk, waardoor de schijn wordt gewekt dat het complete Joodse volk Jezus zou hebben verworpen als hun Messias.

Toch moest het zo gaan omdat het zo was geprofeteerd, en God had- en heeft hier een bedoeling mee.

In de nabije toekomst zal een (derde) deel van het Joodse volk Jezus erkennen als hun eigen Messias/Masjiach als Jezus Christus wederkomt.

Bedenk ook dat de eerste gemeente van Jezus-volgelingen praktisch alleen bestond uit Joden.

Het Heil is uit de Joden!

18. In 2 koningen 24-25 werden 42 kinderen verscheurd door twee beren omdat ze Elia kale noemden. Waren dit een soort superberen?

Als God middels een uitverkorene duivels geworden mensen (jong of oud) veroordeeld heeft dan is Hij in staat om onorthodoxe middelen te gebruiken, en in dit geval gaf Hij twee beren het vermogen om 42 puber-jongens om te brengen.

God kan dat!

Besef dat dit in een hele andere tijd gebeurde dan die van het nieuwe verbond onder Jezus en van het nieuwe testament, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

19. Waarom mengde jouw god zich in de Bijbel diverse keren in menselijke aangelegenheden. Maar deed hij niets tijdens de Holocaust?

Het is niet waar dat God niets deed tijdens de Shoa of Holocaust: veel Joden zijn wel gered door mensen die namens de God van de Bijbel hebben gehandeld, of die dat uit medemenselijkheid deden, wat ook van God komt, want liefde voor het goede komt van God, ook als niet-gelovigen dat doen.

Ook werden veel Joden juist vanwege de vervolging en de naderende dood ermee geconfronteerd dat hun dit overkwam OMDAT ze behoren tot Gods uitverkoren volk en dit bracht hun dichter tot hun eigen God, en dat is winst, omdat God ons mensen niet heeft gemaakt met het oog op dit tijdelijke aardse, maar met het oog op de eeuwigheid.

Velen zijn in de gaskamers gestorven met de Joodse geloofsbelijdenis op hun lipppen: 'S'ma Israel' Hoor, Israël: de HERE(YHVH) is onze God; de HERE(YHVH) is één!

20. Als je spreekt over een algoede god; hoe rijm je dit met een god die in Jesaja 45:7 zegt dat hij het kwaad heeft gemaakt?

God BEWERKT HET HEIL met betrekking tot zijn uitverkorenen.
God IS het kwaad NIET, en Hij is ZEKER geen gespleten persoonlijkheid, maar Hij gebruikt het kwaad om daarmee tot zijn doel te komen.
God had de gevallen engel Morgenster, die satan werd, meteen in de poel van vuur kunnen werpen, tezamen met de andere gevallen engelen, maar dat deed Hij NIET.
Lees verder: http://xembryo.blogspot.com/2011/02/op- ... ik_23.html
----------------------------------
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.