Monday, July 9, 2012

De RUST van God-de Heer Jezus

Ik stel de zondag (eerste dag der week) niet boven de Sabbat, want ik ben ingeënt op de edele olijf Israël (waarvan de Heer Jezus de wortel is die die olijf draagt) en het ware geestelijke Israël (bestaande uit wedergeboren Joden en op de edele olijf geënte niet-Joden) erkent maar één rustdag en dat is de Sjabbat, die loopt van zonsondergang op vrijdag (de zesde dag der week) tot zonsondergang op zaterdag (de zevende dag der week).

Ik ben echter tot de RUST van God-de Heer Jezus ingegaan en ik heb dus eigenlijk ALTIJD Sjabbat.
Ik volg de Heer Jezus na en die hield zich aan de Sjabbat, en dat is logisch want Hij is HEER over de Sabbat/Sjabbat.

Om Hem te behagen hoef ik mij echter niet als een onbekeerde Jood te houden aan al die geboden die alleen de Heer Jezus in perfectie na kon leven, maar hoef ik mij 'slechts' als bekeerde niet-Jood te houden aan deze twee geboden:

Matteüs 22:36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

M.a.w: indien ik mij aan deze twee nieuw-testamentische geboden van de Heer Jezus hou, dan vervul ik daarmee de ganse wet en de profeten.

Merk op dat de Heer Jezus het NIET specifiek had over de Sabbat of het specifiek had over de andere hoofdgeboden van het oude verbond, maar dat Hij stelde dat indien men de Here, zijn/haar God, liefheeft met geheel zijn/haar hart en met geheel zijn/haar ziel en met geheel zijn/haar verstand, en -daarnaast en daaraan gelijk- zijn/haar naaste liefheeft als zichzelf, dat men dan de GANSE wet en de profeten vervult.

Waarom had God in eerste instantie die geboden gegeven?

Dat was om de juiste omgang van mensen met Hem en met elkaar onderling te regelen vanuit LIEFDE en hoogachting voor Hem en voor elkaar.

Wie vanuit deze liefde en hoogachting handelt, die DOET wat God behaagt en die vervult datgene wat God vereist.

Zegt God: "gedenk mijn Sabbat".
Dan zegt zo'n iemand: "dat doe ik, want ik heb u lief".
Zegt God: "heb uw naaste lief als uzelf"
Dan zegt zo'n iemand: "dat doe ik, want ik heb u lief, en zo u mij lief heeft heb ik mijn naaste lief".

De nieuw-testamentische gelovige handelt dus overeenkomstig de Heer Jezus handelde en hij of zij wil Hem navolgen alsof Hij letterlijk op aarde is en dat men Hem volgt zoals de discipelen Hem navolgden, met dit verschil dat men dan als niet-Jood niet krampachtig probeert een Jood na te bootsen, maar dat men als Heilige Geest-vervulde wedergeboren ex-zondaar leeft vanuit de wet van de geest des levens, en dit geldt (juist) ook voor wedergeboren Joden.

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

De wet der zonde en des doods is het zelf krampachtig nastreven van het doen van de geboden ZONDER dat men leeft overeenkomstig de wet van de Geest des levens, die in Christus Jezus zijn perfecte vervulling kent.

De wet van de Geest des levens zegt dat een zondaar uit eigen kracht NOOIT in staat is om God te behagen en dat dit alleen kan indien men erkent dat dit zo is en dat men totaal afhankelijk is van de door God verleende GENADE, die door de zelfopoffering  en de vervulling van de wet door de Heer Jezus Christus werd bewerkstelligt.

Het maakt de vergeven ex-zondaar afhankelijk als een kind aan zijn/haar Vader, maar dat vindt zo'n vergeven ex-zondaar geen straf of een vernedering: integendeel!

De vergeven ex-zondaar die de Heer Jezus-God almachtig liefheeft, die is GRAAG als een kind afhankelijk van zijn of haar God omdat door God bewezen was dat het leven zonder die afhankelijkheid een grote puinhoop en een doodlopende weg was die ten verderve voerde.

Daarom was/is de ex-zondaar bereid zijn of haar geestelijke bankroet te erkennen en was/is hij of zij bereid de controle over zijn of haar leven te laten beheersen door zijn of haar REDDER, die de Heer Jezus Christus is.
Elke wedergeboren en gerechtvaardigde ex-zondaar is de Heer Jezus-God almachtig INTENS dankbaar voor zijn of haar REDDING, die dankzij de plaatsvervangende strafvervulling door de Heer Jezus aan het kruis tot stand werd gebracht.

Vanuit die DANKBAARHEID en LIEFDE naar de Heer Jezus-God almachtig toe zal zo'n vergeven ex-zondaar zodanig willen handelen dat dit overeenkomt met wat God-de Heer Jezus Christus behaagt.
En dit is nogmaals wat de Heer Jezus Christus behaagt:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Ik erken dat de Sabbat nog altijd de rustdag is en dat de (katholieke) kerk het recht niet had om die rustdag te veranderen in de eerste dag der week die de heidense naam 'zondag' draagt.

Maar ik ben als nieuw-testamentische gelovige ontlast van de PLICHT om die dag als de enige rustdag te zien, want ik ben geen religieuze Jood en ik heb ALLE dagen (geestelijke) RUST omdat ik tot de rust van God ben ingegaan.

Als men op de zondag naar een samenkomst gaat om de Heer te loven en te prijzen en om naar het woord van God te luisteren en om te (aan)bidden, dan vindt de Heer Jezus-God dat helemaal niet erg, en wie dat op de Sabbatsdag (zaterdag) doet is net zo goed bezig als wie op de zondag de Heer Jezus-God eert....of op een andere dag.

Weetje: zie waarom de Duitsers voor 'onze' Zaterdag (van Saturnus) een andere naam gebruiken:

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.