Saturday, July 14, 2012

Een allochtoon als vader des vaderlands stemt tot nadenken over verzet tegen de EU


Wie de geschiedenis leest van Willem van Oranje maakt kennis met een protestants opgevoede persoon, die op elfjarige leeftijd -met instemming van zijn ouders en om opportunistische redenen- weer katholiek werd, en die pas op latere leeftijd in 1573 terugkeerde naar de wortels van zijn protestantse opvoeding.

Hij werd op 10 juli 1584 door de Franse katholiek Balthasar Gerards (die zich voordeed als de protestant François Guyon) vermoord, wat gelijk duidelijk maakt waar het geestelijk gezien tijdens het leven van de 'Nederlandse vader des vaderlands' om ging: de strijd tegen het duivelse katholieke systeem, waartoe Willem zelf een belangrijk deel van zijn leven behoorde, totdat het protestantisme dat in zijn ziel was gezaaid gedurende zijn belangrijke eerste 10 levensjaren definitief de overhand kreeg.Niet alleen sommige katholieken maakten zich schuldig aan duivelse daden, want ook sommige protestanten bedienden zich van methodes die tegen het evangelie van Jezus Christus ingaan zoals "hebt uw vijanden lief, en doet wel degene die u haten".

In de wordingsgeschiedenis van Nederland gebruikte God echter Willem van Oranje om ervoor te zorgen dat dit deel van Europa een geestelijk lichtbaken werd in de toenmalige duivelse ROMEINS katholieke en bijgelovige en afgodische wereld.

Alle katholieken waren (en zijn) in feite ROMEINSE onderdanen en zijn geestelijk gebonden aan de duivelse aanbidding van "Maria" (die feitelijk Venus is) en de "paus", die niemand minder is dan de ROMEINSE HEERSER van Europa en van de wereld!

De Romeinse "kerk" is in feite het verborgen ROMEINSE RIJK, dat NOOIT heeft opgehouden te bestaan, en die de RIJKSTE organisatie is ter wereld, die het grootste deel van de wereld in handen heeft via banken en organisaties en instellingen die -meestal in het geheim- vallen onder de macht van die "kerk".

In onze dagen zien we een proces van TERUGVEROVEREN door die "kerk" van wat in het verleden t.o.v. die "kerk" verloren was gegaan, en met name Nederland en Duitsland zijn het slachtoffer van die OORLOG.

HET IS (geestelijk) OORLOG!

De Rooms katholieke "kerk" is bezig Nederland en Duitsland terug te veroveren, en vergeet niet dat Nederland het aan de DUITSE Willem van Oranje te danken heeft dat dit land zich in het verleden kon losmaken van die DUIVELSE "KERK", die geen kerk is maar (nogmaals) het VERBORGEN ROMEINSE RIJK.

Via landverraderlijke politici die geen enkel historisch besef hebben, worden Nederland en Duitsland overgeleverd aan dat (verborgen) Romeinse rijk en deel gemaakt van de Rooms katholieke Europese Unie onder de blauwe MARIAVLAG met haar ONBIJBELSE 12 gele sterren.

Wat is hiertegen te doen en is er wel wat tegen te doen?

JAZEKER IS ER WAT TEGEN TE DOEN!

Elke BEWUSTE niet-katholiek is een bron van VERZET tegen dit DUIVELSE Romeinse Rijk, dat uiteindelijk de antichrist zal gaan opleveren, maar alleen mensen die JEZUS CHRISTUS liefhebben zijn de WARE tegenstanders van dit duivelse systeem, plus Joodse mensen die UITSLUITEND naar Gods kennis en wetenschap deel uitmaken van het toekomstige OVERBLIJFSEL van het totale Joodse volk, wat betekent dat het grootste deel van het Joodse volk zich straks gewillig zal laten knechten door de antichrist en de valse profeet.

Dit betekent tevens dat het waar is dat er in het verleden en in het heden Joden waren- en zijn die aan de verkeerde kant van de lijn stonden en staan en die de belangen van satan dien(d)en en van het grote geld, en waar het grote geld verzameld is, daar is satan degene die daarover heerst.

JEZUS noemt die godheid achter het grote geld zelfs bij name: Mammon.

Alles wat nu gaande is in Europa en de wereld heeft met die godheid te maken en DUS met SATAN!

satan is GEK OP GELD, want geld (verbastering van gold-goud) is MACHT!

Met name de Romeins katholieke "kerk" is verzot op geld=macht en alle duivelse wegen op aarde leiden inderdaad naar 'Rome', en daarbij wordt niet die stad op zich bedoeld maar de macht van HET VATICAAN.

De grootste schurk van de 20ste eeuw was niet Adolf Hitler of Josef 'Stalin' maar 'paus' Pius de 12de!

De Rooms katholieke Adolf Hitler en de JEZUÏET Josef 'Stalin' waren (o.a.) slechts de uitvoerders van zijn (geheime) DUIVELSE bevelen!

Ook Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika waren vóór en tijdens de tweede wereldoorlog reeds achter de schermen in handen van die duivelse "kerk" en DUS van die duivelse "paus".

Ons land had (en heeft) een VERRADERLIJK 'koningshuis' met destijds een aangetrouwde NAZI als prins, en 'koningin' Wilhelmina vluchtte op 13 mei 1940 LAFHARTIG naar Engeland, terwijl op de diverse fronten nog gestreden werd en Nederland nog niet was verslagen!

Op grotere schaal werd echter het Duitse volk zelf VERRADEN en BEDROGEN door een Rooms katholieke, Oostenrijkse agitator, die volledig onder bevel stond van die voormalige paus Pius VII.

Ik ben het met de volgende websites oneens aangaande de visie op "de Joden" en de Holocaust, maar ik heb vastgesteld dat er ook een kern van waarheid schuilt in wat op die sites wordt gezegd, en met name t.a.v. Duitsland:Germany: Still Under Control of Foreign Powers


Wat is mijn visie op "de Joden"?

'De' Joden zijn Gods volk, of het nu lieve mensen zijn of niet, en dit volk kon alleen ontstaan door ingrijpen van God=JEZUS, die met zijn volk begon via Abraham, Izaäk en Jakob, die later door God=JEZUS zelf Israël werd genoemd, waarnaar later ook het beloofde land werd genoemd.

'De' Joden hebben er zelf nooit om gevraagd om Gods uitverkoren volk te zijn, maar het is een FEIT dat dit zo is en ook dat niet-Joden beter hun geen kwaad doen, want dan krijgt men te maken met de VLOEK van God=JEZUS.

Een duidelijk voorbeeld is Duitsland, dat tijdens de tweede wereldoorlog als natie zich ernstig bezondigde aan misdaden jegens het Joodse volk, terwijl in de eerste wereldoorlog Joodse Duitsers nog zij aan zij streden met hun niet-Joodse Duitse volksgenoten, en dit land werd zeer zwaar getroffen door GODS VLOEK middels miljoenen Duitse oorlogslachtoffers en enorme verwoestingen en middels het kwijtraken van enorme gebieden, de tijdelijke, maar langdurige opdeling van het land en ook middels het kwijtraken van de soevereiniteit, want het Duitse Rijk heeft destijds niet gecapituleerd, doch slechts het opperbevel, en wat sindsdien in Duitsland aan de macht is, is NIET de legitieme regering van dat rijk!

Het is dus volkomen LOGISCH dat de regering Merkel Duitsland uitlevert aan de EU en dus aan het (verborgen) Romeinse Rijk, en het is ook logisch dat de diverse naoorlogse regeringen  Nederland steeds verder uitlever(d)en aan "Europa", want het hopeloos verslagen Nederland (maar ook België en Frankrijk) werden "bevrijd" door 'de geallieerden', die achter de schermen bespeeld werden door het Vaticaan omdat de Rooms "kerk" daartoe de macht heeft!

Er zijn mensen die zich nog steeds druk maken over de 'opkomst van de islam', maar "de islam" is een project van diezelfde DUIVELSE Roomse "kerk" en zal na de Psalm 83 en Ezechiël 38/39-oorlogen compleet verslagen zijn, en daar zal God=JEZUS hoogstpersoonlijk VIA ISRAËL voor zorgen!

Daarvoor in de plaats zullen de komende antichrist en de valse profeet namens "Rome" een wereldwijde aanbidding van LUCIFER bewerkstelligen die elke verbeelding (van normale mensen) te boven gaat.

De antichrist zal zelfs met "zijn moeder" afrekenen, en dat is die Roomse (HOEREN)"kerk" en hij zal dit instituut vernietigen, iets wat Adolf Hitler ook al van plan was, nadat hij klaar zou zijn met zijn veroveringen, maar daar stak die "kerk" een stokje voor, omdat het de tijd nog niet voor de antichrist was, en Hitler mocht wel, als blijk van "goede" diensten te hebben verricht m.b.t. de Roomse "kerk", verder leven in Zuid Amerika.

Ik had het over VERZET tegen dit DUIVELSE systeem en de enige juiste manier is om JEZUS CHRISTUS na te volgen, iets wat in Nederland beter mogelijk werd dankzij de Duitse Willem van Oranje, al is het niet genoeg om protestants te zijn of te worden, maar het is noodzakelijk dat men tot wedergeboorte komt dankzij de inwoning van Gods Heilige Geest=JEZUS.

Daarna is men een BAKEN VAN VERZET tegen het ROMEINSE RIJK=DE EU, waartegen dat duivelse rijk NIETS kan doen dan slechts middels vervolging en het doden van mensen die van harte de Heer Jezus Christus liefhebben, maar dit zal pas na de opname geschieden, want God=JEZUS heeft zijn ware gemeente lief en heeft haar niet gesteld tot zijn toorn.

Elke andere vorm van verzet is ZINLOOS, want zonder de inwoning van de Heilige Geest is ieder mens zelf een SPEELBAL VAN DE DUIVEL, en dit kwam destijds tijdens de vorming van Nederland in de 16e eeuw ook aan het licht omdat protestanten zich ook schuldig maakten aan ernstige misdaden jegens hun katholieke medemensen en taal/landgenoten.

Tot slot schrijf ik iets aan mijn Rooms katholieke medemensen die dit lezen:

Ik ben zelf niet Christelijk opgevoed, maar wel opgegroeid in een deel van mijn land dat destijds nog voornamelijk protestants-Christelijk was, al is mijn moeder wel Rooms katholiek opgevoed en ze stuurde mij en mijn broers en zussen naar een protestants-Christelijke kleuterschool.

Die kleuterschool was voor mij CRUCIAAL omdat ik gedurende één schoolseizoen een kleuterjuf had die mij via haar levendige vertellingen uit de kinderbijbel diep in het hart wist te raken, waardoor ik destijds als kleuter reeds gelovig werd in God-de Heer Jezus Christus, maar ZONDER de katholieke poespas van "Maria"-verering en dergelijke.

Toch wist de Rooms katholieke "kerk" destijds mijn prille geloof om zeep te helpen via het Rooms katholieke fenomeen 'Sinterklaas', want het protestantse deel van Nederland rekende nooit afdoende af met dit Roomse fenomeen (tot op de dag van vandaag!) en ik dacht destijds als kleuter werkelijk dat God op bezoek kwam op die kleuterschool, zo indrukwekkend vond ik die man met die witte baard en snor en witte haren en met zijn indrukwekkende gestalte en mijter met kruis op zijn hoofd, zijn "gouden" staf en zijn prachtige kleren en zijn donkere stem.

Toen later bleek dat 'Sint Nikolaas' niet bestond, behalve als historische figuur, roofde satan mijn geloof uit mijn hart, want volwassen mensen hadden tegen mij GELOGEN en "DUS" was het verhaal over God-de Heer Jezus ook "gelogen", waarna ik verder opgroeide als niet-gelovig kind en later als cynische puber die ook nog eens de WAANZIN aangeleerd kreeg van de 'evolutie'LEUGENleer.

Ik heb tot aan mijn pubertijd overigens wel een hele gelukkige jeugd gehad en ik heb God en de Bijbel NOOIT gemist, al werd ik er wel mee geconfronteerd door de cultuur waarin ik opgroeide en zeker vanwege gereformeerde buren, die niet zozeer evangeliseerden of die overmatige aardige mensen waren, want dat valt wel mee, maar wel getuigden ze van hun protestants-religieuze overtuiging door vast te houden aan hun tradities en hun kerkgang en ook door hun houding door een zekere afstand te bewaren tot "ons heidenen".

Ik heb het echter wel altijd betreurd dat deze mensen ons niet het eenvoudige evangelie hebben verteld, en in zoverre heb ik niets van hun geleerd.

Via mijn moeder heb ik een grote Rooms katholieke familie in het zuiden des lands, waar ik echter alleen als kind iets mee te maken kreeg via familiebezoek, maar later niet meer.

Wat ik mijn Rooms katholieke medemensen en lezers van mijn blog wil zeggen is het volgende: bestudeer de levensloop van Willem van Oranje en let op zijn goede en zijn minder goede daden en luister dan naar mij;

Ik heb alle mensen lief, naar het gebod van mijn HEER Jezus Christus, en ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden uit een Rooms katholieke moeder en verwekt te zijn door een vader die helemaal niets met welk geloof dan ook te maken wilde hebben, en die ik zelfs als antichrist kan kenschetsen, want hij leerde me eerder om God te vervloeken dan om Hem de hoogste eer te geven, tot groot verdriet van mijn moeder.

Mijn pa heb ik echter later wel -en niet lang voor zijn dood- verteld van mijn bekering tot God-de Heer Jezus en de Bijbel, en dat stuitte van zijn kant op veel verzet, maar ik geloof dat God=JEZUS dat verzet van hem brak toen hij 'eenzaam' tussen vreemden op de operatietafel, en niet zoals hij dat zich had voorgesteld, bloedend van binnen stierf, nadat hij het grootste deel van zijn leven in toenemende mate een alcoholist was geweest, wat zijn lichaam van binnen had gesloopt.

Ondanks alles wat ik aan negatiefs heb meegemaakt met die man, die slechts 53 jaar oud werd, heb ik hem lief en ook mijn moeder, die me wel leerde (althans ze deed een poging) om Godvrezend te zijn, maar die me niet leerde wie God is (JEZUS!) omdat ze dat zelf nu nog niet weet als vrouw van 85 jaar.

Zo de Heer Jezus het leidt komt daar verandering in en zal ook zij gaan beseffen dat God, JEZUS is.

Alleen JEZUS redt en NIEMAND anders en ook geen enkele kerk of menselijke instelling.

Wie nu nog katholiek is die maakt zich los van die "kerk" en die leert de ware JEZUS kennen, die een VOLLE JOOD was, uit de stam van Juda en de stam van (koning) David, en die leert het Joodse volk (ondanks hun fouten en tekortkomingen) liefhebben uit puur EIGENBELANG, want wie de Joden zegent die zal door God worden gezegend omdat JEZUS GOD is en JEZUS is een JOOD!

ZO SIMPEL IS DAT!!

Bid niet meer tot "Maria" en leer via mijn site dat "Maria" aanbidden gelijk staat aan het aanbidden van de duivel!

Gehoorzaam NIET meer de "paus" of welke STERVELING dan ook en gehoorzaam alleen nog maar de Heer Jezus Christus en lees een GOEDE Bijbel en die vindt je/u HIER.

Wordt GEEN protestant, maar wordt een VOLGELING en LIEFHEBBER van de Heer Jezus Christus, en wordt als zodanig met mij een VERZETSSTRIJDER tegen het duivelse Romeinse Rijk, dat de EU is, en dat ZONDER geweld te gebruiken, maar 'slechts' door het WOORD en door DADEN die voortkomen uit het lezen van dat WOORD VAN GOD=JEZUS.

DOE dat en wordt VRIJ en zie vervolgens met mij uit naar de vereniging met JEZUS middels de opname, wat tevens de verlossing is van dit aardse lichaam, wat die vereniging met Hem in de weg staat.

Ben u/je een zuid-Nederlander (Belg) die dit leest: wordt een waarlijk vrij mens door de Heer Jezus Christus toe te laten in jouw/uw leven en wordt een baken van zijn licht in het ook geestelijk steeds duister wordende België.

JEZUS CHRISTUS heeft u/jou LIEF!


1 comment:

  1. Update van de verwijzing naar de site van de Statenvertaling omdat het NBG de linken heeft veranderd.

    Zie ook het topic: De (Nederlandse) Bijbel Verkrachting

    ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.