Monday, July 9, 2012

Hij komt om de aarde te richten - He cometh to judge the earth


1 Zingt de HEER JEZUS een nieuw lied; zingt de HEER JEZUS, gij ganse aarde! 2 Zingt de HEER JEZUS, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag. 3 Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen. 4 Want de HEER JEZUS is groot, en zeer te prijzen; Hij is te vrezen boven alle goden. 5 Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEER JEZUS heeft de hemelen gemaakt. 6 Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn heiligdom. 7 Geeft de HEER JEZUS, gij geslachten der volken! geeft de HEER JEZUS eer en sterkte. 8 Geeft de HEER JEZUS de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven. 9 Aanbidt de HEER JEZUS in de heerlijkheid van het heiligdom; vrees voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. 10 Zegt onder de heidenen: de HEER JEZUS regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. 11 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar volheid. 12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen. 13 Voor het aangezicht van de HEER JEZUS; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.

Gebaseerd op Psalm 96 uit de Statenvertaling, editie 1977

1 O sing unto the LORD JESUS a new song: sing unto the LORD JESUS, all the earth. 2 Sing unto the LORD JESUS, bless his name; shew forth his salvation from day to day. 3 Declare his glory among the heathen, his wonders among all people. 4 For the LORD JESUS is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods. 5 For all the gods of the nations are idols: but the LORD JESUS made the heavens. 6 Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary. 7 Give unto the LORD JESUS, O ye kindreds of the people, give unto the LORD JESUS glory and strength. 8 Give unto the LORD JESUS the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts. 9 O worship the LORD JESUS in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
10 Say among the heathen that the LORD JESUS reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously. 11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof. 12 Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice 13 Before the LORD JESUS: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.

Based on Psalm 96 from the King James Version, 1611

~~~~~~~~~~~~~~

2 comments:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.