Monday, July 9, 2012

Van de ene dwaling in de andere


Op de populaire website Xandernieuws draagt men het volgende uit: de gemeente van Jezus Christus gaat door het eerste deel (3 en een half jaar) van de grote verdrukking.


Geen opname van het Lichaam van Christus dus, voorafgaande aan de openbaring van de antichrist, en voorafgaande aan de zeven jaar durende grote verdrukking.

De webmaster van die site gelooft dus in de midden-tribulatie-opname-visie, de zogenamde 'mid-trib-visie'.
Die overtuiging is HIER te lezen.

Het is geen ernstige dwaling omdat het niet om hoofdzaken van het Christelijke geloof gaat, maar een dwaling is het evengoed wel.
2  Tess  2,7
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

 NBG-vertaling 1951

"hij, die weerhoudt" is volgens de webmaster van Xandernieuws  niet de Heilige Geest, maar de engel Michaël.

Maar hoe staat deze tekst in de betere, en betrouwbaardere Statenvertaling?


2  Thess  2,7
Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt; alleen, Die hem nu weerhoudt, Die zal hem weerhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
Statenvertaling, editie 1977

Maar wie is DIE HEM NU WEERHOUDT, die HEM zal weerhouden, totdat HIJ uit het midden zal weggedaan worden?

Volgens de webmaster van Xandernieuws is die weerhouder Michaël.

Maar even pas op de plaats: waartoe dient eigenlijk de grote verdrukking?

Waarom is die verdrukking door God gepland?

Wie de uitleggingen op mijn website heeft gevolgd weet dat die verdrukking in EERSTE INSTANTIE bestemd zal zijn voor het overblijfsel van het volk Israël, om gedurende die tijd dat gezegende overblijfsel los te maken van het geestelijk dode deel van van 'het Joodse volk'.

Niet alle "Joden" zullen namelijk door de komende Messias Jezus worden gered, doch "slechts" een derde deel daarvan. Zie: Jes  10:20-22(klik) en Zach  13:8,9 (klik)

Wie kennis heeft van De 70 jaarweken in het boek Daniël (klik), die weet dat die verdrukkingstijd, de "tijd van benauwdheid voor Jakob", voor Israël bestemd is en NIET voor de gemeente van Jezus Christus!


Jer  30,7
O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

VOOR JAKOB, staat er, en dat is één van de sleutels tot het verstaan van de profetieën over de eindtijd m.b.t. de gemeente van Jezus Christus en Israël.

Wie geen helder onderscheid maakt tussen Gods plan met Israël en Gods plan met de gemeente van Jezus Christus, die komt tot een verkeerde uitleg en die dwaalt en die leidt mensen op een dwaalweg.

Nu ben ik van mijn leven nog nooit met zoveel DWALINGEN in aanraking gekomen als via de website Xandernieuws, en dat vooral via deelnemers aan die site, en dan noem ik als voorbeeld maar de alverzoenings(leugen)leer, en de leer dat de gemeente van Jezus Christus door de hele verdrukking zou moeten gaan (de post-trib), of dat gevallen engelen seksuele gemeenschap zouden hebben gehad met vrouwen in Genesis 6, en deze dwaling kan ik helaas aan dat rijtje toevoegen, ook al is hij veel minder erg dan de levensgevaarlijke alverzoeningsleugenleer-dwaling.

Maar, terugkomende op de weerhouder van de wetteloze/de antichrist: wie is die weerhouder?

De Heer Jezus ging na zijn opstanding ten hemel, maar voordien beloofde Hij de komst van de Trooster, de Heilige Geest, die in zijn plaats op aarde zou komen en tot zijn eer en in zijn naam woning zou gaan maken in die wedergeboren gelovigen die vervuld zouden gaan worden met die Trooster, en dat was en is een UNIEK heilsgeschiedkundig gegeven!

Nog nooit in de Bijbelse geschiedenis werd Gods Geest INEENS gegeven aan velen tegelijk, en dat voor de duur van vele eeuwen nadien tot nu.

Maar zoals die Trooster als een geheimenis in deze wereld kwam, zo geheimzinnig zal God die Trooster weer tot zich nemen middels de plotselinge opname van de gemeente van Jezus Christus, want die gemeente en die Trooster zijn ÉÉN!

Nadien kunnen mensen nog steeds tot geloof komen in Jezus Christus, maar ze kunnen niet meer vervuld worden met de Heilige Geest/de Trooster!

Het zal dan echt strijd en moeite kosten om het geloof en de moed niet te verliezen!
Men zal tot geloof kunnen komen zoals de discipelen in de Heer Jezus konden geloven VOORDAT de Heilige Geest was uitgestort.
Tot deze mensen van NA de opname heeft de Heer het als Hij ze maant om vol te houden in die moeilijke tijd die nog moet komen.

De Heilige Geest is dan weg, (want die is de weerhouder) en toch zorgt God er dan voor dat de post-opname-gelovigen (die van na de opname) in Hem kunnen geloven, ondanks de vervolgingen van de antichrist.

Omdat God dat mogelijk zal maken, zal dat de antichrist alleen maar kwader maken, waarom hij zich grimmig zal gaan storten op iedereen die niet zal hebben gekozen voor zijn merkteken dat verloren zal doen gaan, en onder hen zal vooral ook dat derde deel van het Joodse volk zijn, dat speciaal door God-Jezus zal worden beschermd en worden gevoed, buiten het bereik van de antichrist.

De geesten beginnen zich steeds meer te scheiden nu de opname van de gemeente van Jezus Christus aanstaande is, want ik geloof namelijk dat de opname kort voorafgaande aan de oorlog van Ezechiël 38/39 zal gaan plaatsvinden:
Luk  18,8
Ik zeg u, dat Hij hun haastig recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?
 
De Heer Jezus Christus vraagt zich af of Hij wel GELOOF zal vinden op de aarde als Hij komt.
 
Ik geloof dat we in de tijd leven van de afval van het Maranatha-geloof: het geloof en de verwachting dat de gemeente van Jezus Christus voorafgaande aan de grote verdrukking zal worden opgenomen, omdat het een profetische NOODZAAK is.

Velen vinden dat "te gemakkelijk" of "te mooi om waar te zijn".
Maar ik denk als de profeet Elia die ten hemel werd opgenomen en als Henoch die ineens van de aardbodem verdwenen was, en ik vind het NIET te mooi om waar te zijn en ik zie blijmoedig uit naar de PLOSTELINGE, BLIKSEMSNELLE opname/wegkaping van de gemeente van Jezus Christus!

Hieronder een reactie van een deelnemer aan de discussies op Xandernieuws die een interessant tegengeluid liet horen:

=================================
De auteur v/h artikel instrueert ons als het ware
uit te kijken naar de antichrist, de Verdrukking
en God's toorn, in plaats van uit te kijken naar
Jezus die elk moment kan terugkeren. De
gelovigen zullen hierdoor eerder worden
ontmoedigd dan worden aangemoedigd.

Ik heb enkele kritische noten bij dit artikel,
waarvan ik een deel nu zal behandelen.
'Hij die weerhoudt'
Frederick durft te beweren dat de 'weerhouder'
in 2 Thess 2 niemand minder dan de aartsengel
Michaël is. Dat lijkt mij feitelijk onjuist. Een
synopsis van de bijbel toont nl. aan dat Michaël
de engelbewaarder van Israël is (zie o.a.
Dan 10:21 en Openb. 12).
Matth 24:31
De gedachte dat deze vers betrekking heeft
op de Gemeente (en niet op Israël) berust op
een misinterpretatie. Er zijn twee manieren
om dit aan te tonen:
1) In de andere evangeliën waar hetzelfde
wordt herhaald is er een duidelijke referentie
naar de joden. Daar tref je nl. het woord
'synagogen' aan. Van alle evangeliën is
Mattheüs het meest "joods"; het woord
synagogen is hier weggelaten, omdat dit
evangelie primair geschreven was voor de
joden. Marcus en Lucas bevatten wel het
woord synagogen, omdat hun evangeliën
gericht waren op de heidenen (respectievelijk
de romeinen en de grieken).
2) Matt 24:31 laat zien dat engelen de taak
hebben om de mensen te verzamelen. Wie
deze mensen zijn - de Gemeente of Israël -
wordt zo duidelijk. Waar het wel duidelijk is,
is 1 Thess 4:16-18, waar staat dat de Here
zelf (zonder hulp van engelen) de Gemeente
komt halen.
Vervolgens doen we hetzelfde als ik met kgl
doe nl. kijken naar kruisverbanden met
andere passages om het een en ander
duidelijk te maken. En dan zien we het
volgende:
Jes 11:12: He will raise a banner for the nations
and gather the exiles of Israel; he will assemble
the scattered people of Judah from the four
quarters of the earth.
Jes 27:12-13: In that day the Lord will thresh
from the flowing Euphrates to the Wadi of Egypt,
and you, Israel, will be gathered up one by one.
And in that day a great trumpet will sound.
Matth 24:31: And he'll send his angels with a loud trumpet call, and they'll gather his elect from
the four winds.
Er zijn nog andere passages uit het OT waaruit duidelijk wordt dat 't volk van de vier winden/
streken altijd betrekking heeft op Israël.
=================================


Lees ook: De laatste bazuin
 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.