Thursday, August 23, 2012

Zeven miljard criminelen, en in aantal toenemende

Sinds onze voorouders Adam en Eva de eerste volgelingen van satan werden, en door God, de schepper (=JEZUS), uit het Paradijs werden verdreven, zijn er nooit mensen geweest die van nature zonder zonde waren, op één uitzondering na: JEZUS CHRISTUS.

Voorafgaande aan de zondvloed leefden zo'n 6 miljard mensen op aarde en alleen Noach vond genade in de ogen van God, en vanwege hem, redde God ook zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen.
Ook vond eerder Henoch genade in de ogen van God, en God nam hem weg van deze aarde, waarmee Henoch een voorbeeld werd van de gemeente van Jezus Christus, die in de nabije toekomst op soortgelijke wijze weggenomen zal worden, naar de Heer Jezus in de hemel toe.

ALLE andere mensen liet God verdrinken omdat ze verdorven waren!

Hun rottende lichamen werden, tezamen met de kadavers van ontelbare dieren en de resten van enorme hoeveelheden plantaardig materiaal, opgeslokt door de aarde en omgevormd tot aardolie, steenkool en aardgas, waar wij in onze dagen auto's van kunnen laten rijden en vliegtuigen van kunnen laten vliegen en fabrieken mee gaande kunnen houden.

Krankzinnig, niet?

De één zijn dood is de ander zijn brood.

Maar inderdaad stierf één man voor ons allen om ALLE verantwoordelijkheid op zich te nemen van gedachten en daden die wij mensen op ons geweten hebben en die man is JEZUS CHRISTUS; God, die mens onder mensen werd.

Alleen Hij kan ons verlossen van onze aangeboren criminaliteit, en van de duivelse waan geen crimineel te zijn.

Om gered te kunnen worden MOET een mens erkennen dat men een misdadiger is en dat men de doodstraf heeft verdiend.

Laat Jezus je redden en erken je schuld tegenover God en erken dat het NODIG was dat Hij mens werd om in jouw plaats jouw straf te dragen aan het kruis, en erken vooral dat Hij dat deed OMDAT HIJ VAN JE HOUDT en OMDAT HIJ JE NIET WIL VERWERPEN en VERLOREN LATEN GAAN!

Maak NU nog deze keus en wordt gered door je maker, JEZUS, die van je houdt!

Bid met me mee:

Heer Jezus, ik erken dat u God bent die mens werd onder mensen en die zonder zonde aan het kruis voor mij stierf om de straf te ondergaan die op mij was, maar die u uit liefde voor mij op u nam.
Ik erken mijn schuld tegenover u en dat ik een misdadiger ben omdat ik uw heilige wetten heb overtreden en niet in staat was en ben om uw geboden te onderhouden, terwijl u anderzijds wel perfect in staat was om alles te doen wat de wet zegt en wat uw woord, de Bijbel, uitdraagt.
U bent heilig en ik ben onheilig en mijn zonden scheiden mij van u en ik verlang naar uw vergeving van mijn zonden, dankzij uw kostbare bloed dat voor mijn zonden aan het kruis vergoten is.
En nu dank ik u voor uw vergevende bloed en erken ik u als Heer over mijn leven en dank ik u voor de genade die u mij onverdiend heeft geschonken, en nu dank ik u dat u mij aangenomen heeft als uw eigen kind.
Ik kan deze genade nooit terugverdienen en dat wil ik ook niet, want u droeg de straf voor AL mijn zonden, van vóór en na mijn bekering tot u, maar u danken wil ik des te meer!
Ik WIL niet meer tegen u zondigen, maar ik ben slecht en ik heb uw hulp nodig om te doen wat u van me vraagt, en dank u wel dat u me hierin bijstaat, en dus geef me uw Heilige Geest opdat u in me wonen zal opdat ik ophouden zal met het verkeerde en zal gaan doen wat u behaagt.
Dank u wel voor uw gave van de Heilige Geest, die u bent in geestelijke vorm, en dat ik vanaf nu van u ben en niet meer van satan, en dat u me het vermogen heeft gegeven om u trouw te blijven omdat u zoveel van me houdt.
Wie veel vergeven is, betoont veel liefde en ik kan u niets teruggeven dan u lief te hebben zoals u mij eerder liefhad dan ik u.
Dank u wel dat ik voor altijd gered ben en voor altijd in uw aanwezigheid mag zijn!
Ik zal nu de Bijbel gaan lezen en gaan begrijpen wat u van me vraagt en gaan doen wat u van me verlangt, omdat ik weet dat u me daarbij helpt.
Ik ben nu uw kind en u bent mijn Vader, voor nu en voor altijd en ik prijs u om wie u bent; mijn redder, verlosser en zaligmaker...mijn held en mijn God!
Vanaf nu wil ik uw getuige zijn en de mensen vertellen van de grote genade die u mij geschonken heeft en dat zij die genade ook ontvangen kunnen, zoals u dat mij geschonken heeft en ik laat me niet ontmoedigen door diegenen die het (nog) niet aanvaarden willen en ik strek me uit naar mensen die het wel van u willen ontvangen.
Vanaf nu ben ik uw discipel en uw dienstknecht en bij u in de leer en u alleen bent mijn leraar, al ben ik zeker ook bereid naar mensen te luisteren die ook in uw dienst staan en die me verder willen helpen om beter in uw dienst te kunnen staan, omdat zij u langer volgen dan ik.


Wie het eens is met dit gebed zegt AMEN=zo is het!


Vergeven misdadiger

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.