Wednesday, September 12, 2012

Stem op de ALMACHTIGE JEZUSMatteüs 3:17
En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb


Lucas 20:25
En Hij zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.


Matteüs 28:18
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.