Monday, November 19, 2012

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN) en mijn reactie

Willem III met de latere Koningin-Regentes Emma van Waldeck-Pyrmont.

Lees hier het artikel:

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN)


Hieronder mijn reactie, die ook onder dat artikel is geplaatst:Boeiend artikel en interessante reacties, die ik allemaal heb gelezen, behalve die van Ad van Rooij gedeeltelijk, omdat hij nogal veel uitweidde over zijn Belgische situatie, wat ik overigens begrijpelijk vind.
Mijn mening:

Nederland is nooit een echte democratie geweest, en zeker niet toen het nog een republiek was.
Altijd werd van ‘bovenaf’ over het volk beslist, en wat nu doorgaat voor “volksvertegenwoordigers” in de 2e kamer is een lachertje.

Men vormt een partij, en dat kan één mens in principe doen (man of vrouw), en men krijgt dan aanhang onder de burgers van het land die het eens zijn met de standpunten van zo’n persoon, die we dan een politicus of politica (politieker in België) noemen.
Echter: men zal zich dan moeten conformeren aan de bestaande situatie om mee te kunnen doen aan verkiezingen, en daar zit gelijk een adder onder het gras, want het systeem zit zo in elkaar dat het betekent dat men dit samenstel van zaken accepteert, waar men principieel op tegen is, omdat men tegen de monarchie is.

Dus rest er niets anders dan revolutie, en dan bedoel ik een gewelddadige revolutie, omdat de zittende corrupte machthebbers niet van plan zijn vrijwillig op te stappen en afstand te doen van hun privileges, en ik kom daar later op terug.

Maar het probleem is dat een meerderheid van dit land boter op het hoofd heeft en gebaat is bij de status quo, en dat is niet nieuw, want dat was zo bij de overname van Nederland (of wat destijds voor Nederland doorging, omdat de grenzen toen anders lagen) door de Fransen onder Napoleon Bonaparte (met steun van de “Bataafse republiek”) en later ook tijdens de overname door Hitler-Duitsland van Nederland, en dat was in die tijd zeker een gevolg van de gecreëerde burgermaatschappij met vooral veel ambtenaren, die mensen zijn die zelf niets produceren, behalve paperwerk en regels en verordeningen, en het fenomeen politieambtenaren, die zelfs voltallig de bezetter meehielpen in het verzamelen van Nederlandse Joden en in Nederland verblijvende Joodse buitenlanders, mede mogelijk gemaakt door de bijna perfecte Nederlandse bevolkingsregisters, die weer een gevolg zijn van de Napoleontische tijd, waarna deze onfortuinlijke mensen door de nazi’s op walgelijke wijze werden vermoord.

Maar we moeten verder terug in de geschiedenis om te ontdekken wanneer we onze vrijheid zijn kwijtgeraakt, indien we Nederland definiëren als een land waarin de bewoners Nederlands spreken, en dan ontdekken we dat het werkelijke rampjaar voor de gebieden waarin voornamelijk Nederlands gesproken wordt, 1585 is: de val van de NEDERLANDSE stad Antwerpen!

Welk kind leert op school dat Antwerpen een NEDERLANDSE stad is, dat verloren ging aan het Spaanse Rooms katholicisme?
Welk kind leert op school dat de Nederlandstalige gebieden zich uitstrekten langs de Noordzee tot in het huidige Frans-Vlaanderen?
Welk kind leert op school dat de opstand tegen het Roomse (Romeinse) gezag begon in het nu in Frans-Vlaanderen gelegen Steenvoorde, dus diep in het zuiden van de Nederlanden?
Welk kind leert op school dat deze opstand alles te maken had met de reformatie en met een andere interpretatie van de Bijbel dan die van de Rooms Katholieke kerk?
Daarmee kom ik ook direct op een ander vraagstuk: waarom zou een gebied, waarin mensen leven die voornamelijk dezelfde TAAL spreken, centraal dienen te worden geregeerd, zoals dat gebruikelijk is in een republiek?

Een voordeel zie ik wel van een centrale samenwerking van gewesten waarin vooral of uitsluitend een vorm van het Nederlands gesproken wordt: dat men de gemeenschappelijk taal standaardiseert opdat er niet veel verschillende woorden zijn voor dezelfde dingen, zoals slager en magnetron in Noord-Nederland en beenhouwer en microgolf in Zuid-Nederland, al vind ik dat beide ingeburgerde woorden prima naast elkaar kunnen bestaan, en dat ‘ge’ en ‘gij’ net zo goed Nederlands is als ‘je’ en ‘jij’ en ‘u’.
Volkeren vormen zich namelijk op grond van hun gemeenschappelijke taal, en in zoverre zijn de Nederlanden sinds dat rampjaar van 1585 een GESPLETEN volk.

Het gaat nu te ver om de hele geschiedenis in mijn reactie weer te geven die verhaalt over die opgelegde scheiding van ons volk, maar nog erger dan dat we ondemocratisch geregeerd worden door een monarchie met een schijn van inspraak, is de brutale en onnatuurlijke scheiding geweest van wat eens één volk was, zoals de voormalige Oost-Duitsers ook op brutale en onnatuurlijke wijze werden gescheiden van de voormalige West-Duitsers, want er zijn geen Oost- en West-Duitsers meer, omdat alle Duitstalige inwoners van Duitsland Duitsers zijn.
Noord- en Zuid-Korea zijn ook op brutale en onnatuurlijke wijze van elkaar gescheiden en diverse generaties zijn opgegroeid zonder het besef dat dat ooit anders was toen Korea nog één land was waarin men Koreaans spreekt.

Nederland en de Nederlandstalige gebieden in wat nu België is, zijn op gewelddadige wijze en vanwege religieuze- en buitenlands(talige) invloeden uit elkaar gedreven, maar besef ten volle dat de opstand tegen het Roomse onderdrukkende gezag diep in het zuiden van de Nederlanden begon, waar wij in het Noorden de vruchten van hebben mogen plukken, qua vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.
In de Noordelijke Nederlanden kwam het tot een “Gouden (17e) eeuw” en werd toen de kenmerkende vrijgevochten Hollandse mentaliteit deel van de volksaard in grote delen van de toenmalige noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat zelfs een bepaalde tijd een wereldmacht was.
Nu zeg ik niet dat we daar onverdeeld trots op moeten zijn, want “ondernemend Nederland” maakte er toen al een zooitje van en dat brengt me gelijk op een ander vraagstuk: hoe zorg je ervoor dat de politiek en het landsbestuur gescheiden blijft van financiële belangen als politici zelf ondernemers zijn, of in connectie staan met “het grote geld”?

Geld(zucht) is de wortel van alle kwaad, is een Bijbels gezegde, wat zo waar is als een koe, en dat speelde toen, en in het artikel hierboven wordt daaraan gerefereerd, en in de menselijke geschiedenis in het algemeen speelt geld(zucht) een hoofdrol.
Geld(zucht) is(leidt) (tot) macht(strijd), en dat is altijd het grote probleem van alle volkeren op aarde geweest en zeker met betrekking tot het Nederlands(talige)e volk.

Maar laat ik niet teveel uitweiden, al vind ik het wel belangrijk om eerst te bepalen wat het Nederlands(talige)e volk nu eigenlijk inhoudt, alvorens na te denken over een vorm van bestuur, want daar gaat deze webstek over, omdat men op deze ‘site’ (webstek) tegen de huidige schijn-monarchie is, waar ik het mee eens ben.

Het liefste zie ik alle Nederlandstaligen verenigd onder een VORM van gemeenschappelijk bestuur, maar WELKE vorm dient dat te zijn, nadat in zowel België als in Nederland de huidige monarchieën verleden tijd zijn?

In Nederlandstalig België streeft men steeds meer naar autonomie ten opzichte van de Franstalige mede-Belgen, en dat vooral in financieel opzicht, terwijl ooit de rollen waren omgekeerd toen de Franstalige minderheid de baas was bij onze zuiderburen, en zo zien we voor onze ogen een revolutie, een omwenteling, plaatsvinden, ondanks de vorming van het dictatoriale MONSTER dat de Europese Unie is.

Dit betekent echt niet dat de meeste Belgische Nederlandstaligen staan te trappelen van ongeduld om zich aan te sluiten bij de (noord) Nederlanders of omgekeerd, want er is teveel tijd verstreken en teveel gebeurd om twee Nederlandstalige volkeren soepel één te maken, al is het wel zo dat toen Nederlands Limburg bij Nederland werd gevoegd, het slechts een kwestie van tijd was dat dit voormalige buitenlandse gebied deel uitmaakte van wat nu Nederland is, al heeft het gewest zijn aparte taal en cultuur behouden en voor een deel geldt dit ook voor Zeeuws-Vlaanderen, wat echter langer dan Nederlands Limburg behoort tot wat nu Nederland is.

Maar dat het ooit in de 19e eeuw mogelijk was om NL-Limburg in te voegen in (noord) Nederland, laat zien dat dit geen onmogelijkheid is.
Wie nadenkt over het bestuur van ons land, die analyseert hoe het mogelijk was- en is dat ons volk haar soevereiniteit opgaf aan “Brussel” en aan de Roomse EU.

De oorzaak daarvan ligt al in het rampjaar 1585, met de val van de Nederlandse stad Antwerpen, wat toen achter het “purperen gordijn” bleef van de Romeins Katholieke “kerk”, die helemaal geen kerk is, maar het verborgen Romeinse rijk, onder het mom van een christelijke (wereld) kerk.

Onze Rooms Katholieke gewesten en gebieden (denk ook aan Roomse enclaves zoals Volendam in Noord-Holland en Twente in Overijssel) kwamen onder de invloed van het protestantisme, wat een heel andere cultuur opleverde, al kwam het protestantisme nooit helemaal los van het katholicisme, en denk aan de ZONdag als ‘rustdag’, terwijl de Bijbelse rustdag de Sabbat is, en die valt grotendeels op de zaterdag, maar ook het fenomeen “kerst” is zo Rooms als maar kan en ook andere “christelijke” feestdagen, die nergens in het nieuwe testament worden verordonneerd.

Ik maak er geen religieuze uiteenzetting van, maar voor wie het weten wil; de gelovige in Christus Jezus is NIET verplicht om zich aan ENIGE dag te houden, behalve als hij/zij zich ertoe verplicht heeft om regelmatig op EEN dag in de week samen te komen met andere mede-gelovigen, maar dat kan in principe op ELKE dag van de week plaatsvinden, en niet noodzakelijkerwijs op zondag (de eerste dag der week, op Bijbelse gronden).

Maar ik zou terugkomen op een gewelddadige revolutie die ik voorzie als de enige manier om van de monarchie af te komen.

Zie ik dan gewapende burgers politici en leden van het koningshuis gevangen nemen, of onschadelijk maken om daarna een republiek te kunnen uitroepen?

NEE!

Ik voorzie wat anders, maar wat ZEER gewelddadig en CATASTROFAAL zal zijn, waarna -als de “rook zal zijn opgetrokken” en waarna diegenen die overgebleven zijn en die Nederlandstalig zijn elkaar in LIEFDE zullen willen respecteren- één volk zullen zijn onder het bestuur van…..een koning die in Israël zal zetelen, in Jeruzalem.

Er komt helemaal geen republiek der Nederlanden!

Ik schrijf dit om mensen uit de droom te trachten te helpen, die denken dat de afschaffing van de huidige monarchie zal gaan leiden tot een fatsoenlijk bestuur in een republiek.

Maar mensen blijven in de kern van de zaak geneigd tot CORRUPTIE, en denk eens aan iemand die nog nooit gezondigd heeft.

Ik ken één zo’n mens, maar die werd gekruisigd, maar juist om die mens gaat het mij.

Ik ga nu niet uitweiden over die mens, want men weet wel over wie ik het heb, maar ik vertel wel iets meer waar het allemaal naar toe gaat met Nederland en met Europa en de wereld:

Nederland is momenteel slechts een provincie van het “nieuwe” Romeinse rijk, dat echter nooit weg is geweest, maar wat zich eeuwen verstopte achter een “kerk”: de Rooms Katholieke “kerk”.

Ik verzoek iedereen ernstig om de informatie op deze site te lezen: http://one-evil.org/

Deze site is niet “christelijk” en de uitbater van die webstek gelooft zelfs in zaken waar ik het niet mee eens ben, maar ik geloof dat zijn informatie over de ware achtergrond van de Rooms Katholieke “kerk” correct is, en wie deze informatie serieus neemt, beseft dat het reeds te laat is om te trachten Nederland te bevrijden van de monarchie of om op eigen kracht een republiek te vestigen, al misgun ik het niemand om daarover door te blijven dromen.

Ik geloof dat Nederland en het Nederlandstalige volk slechts door zeer bijzonder ingrijpen gered kan worden, en wie daarover meer wil weten, leest verder op mijn site, of op sites waarnaar ik verwijs.

Voor wie geïnteresseerd is in mijn denkwijze: Fortuyn’s vooruitziende blik op Griekenland en Spanje in 1996 http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/07/fortuyns-vooruitziende-blik-op.html

Met vriendelijke groet,


Geplaatst door Hanss | 19 november 2012, 22:17

De revolutie begon in Steenvoorde

  

Die Jesuiten sind unser Unglück

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.

Note: Only a member of this blog may post a comment.