Thursday, December 27, 2012

Ismaël, een wilde ezel van een mens

 


Gehele interview met PVV-leider Wilders


Geert Wilders richt zich opnieuw op het probleem van de islam, en met name op de  Marokkaanse gemeenschap in ons land, waarvan een groot deel van de mannelijke leden zich schuldig maken aan misdaden, en vooral tegen niet-Marokkanen, omdat ze neerkijken op iedereen die niet-islamitisch is.


De man die verantwoordelijk was voor de dood van een familielid van de beroemde schilder Vincent van Gogh, Theo van Gogh, is ook een Marokkaan.

 En de doorgedraaide pubers die grensrechter Richard Nieuwenhuizen doodschopten en dreigden dat ook met de scheidsrechter te doen, zijn ook Marokkanen.


Zie ook:

Linkse Zultkoppen!


De oorspronkelijke bevolking van Marokko bestaat uit Berbers, maar uiteindelijk waren het de Arabieren die hun stempel op dit land en dit volk hebben gedrukt.

Om die Arabieren gaat het allemaal, want wat is het probleem?

Dat JEZUS=GOD dit volk met de volgende eigenschap had bepaald:

een wilde ezel van een mensWaarom deed JEZUS dat?

Waarom schiep JEZUS zelf het probleem van de schier ONTEMBARE islam, want dat is de uiteindelijke uitkomst van deze geschiedenis:

Belangrijk was wat hieraan voorafging in:

Genesis 15


 De Engel des HEREN in dit verhaal is niemand minder dan JEZUS, voordat Hij ooit geboren zou worden als mens, één met YHVH=HEER=GOD.

Hier staat een interessante tekst over de oorzaak van het Arabische-islamitische probleem:

Zo duurt tot op de dag van vandaag de twist tussen Sarai en Hagar voort. Het omvat ten diepste de uiteindelijke oorzaak van het Midden-Oosten conflict.  

Er zijn echter ook mensen die een klap van de molenwiek hebben gehad en die tot de volgende conclusies komen:

Bijbelstudie Hoe kijkt God naar de Moslims?(pdf)*

*(de webstek waar deze informatie van afkomstig is bevat ook best wel nuttige informatie, maar ik ben het totaal oneens met die uitleg van de wilde ezel, zoals in die pdf-presentatie waarnaar ik verwijs)


Waarom zeg ik dat?

Omdat volledig wordt voorbijgegaan aan het feit dat Gods belofte NIET aan Ismaël werd gegeven, maar aan Izaäk, die de vader werd van Jakob, die door God persoonlijk ISRAËL werd genoemd.

In de volgende studie wordt op de juiste wijze aangegeven wat het karakter is van Ismaël, en dat hij niet van plan was om te DIENEN, wat het karakter hoort te zijn van een normale ezel, maar hij werd tot een wilde ezel van een mens:
Nogmaals de vraag: waarom heeft JEZUS dat allemaal zo gearrangeerd, en waarom is Hij feitelijk verantwoordelijk voor het hele Midden-Oosten-probleem, want Hij had Ismaël ook een TAM en MAK karakter hebben kunnen geven, maar dat deed Hij niet: Hij maakte van Ismaël (en van zijn nakomelingen) een VIJANDIG persoon die gedurig JALOERS is op de nazaten van Izaäk, zijn jongere halfbroer, de JODEN/ISRAËLIETEN, en die zich tevens bediende van LEUGENS?

Het antwoord is simpel: het hele gevecht op aarde gaat tussen God-JEZUS en satan, en God heeft zijn mensen, en de duivel heeft mensen die aan zijn kant staan.

JEZUS is de WAARHEID en Hij strijdt tegen de LEUGEN(s) van zijn tegenstander satan.

JEZUS is (één met) God en Hij bepaalt wat waar is en wat gerechtigheid is.

Hij maakte zich een volk via Abraham, Izaäk en Jakob, om zelf via dat volk als mens geboren te kunnen worden als verlosser van zijn volk, en in principe van alle mensen op aarde die in Hem geloven willen.

Dus OOK de nakomelingen van Ismaël (en de volkeren die via hem werden beïnvloed middels de islam) kunnen worden gered, maar dan dienen ze wel JEZUS te erkennen als HEER en als (één met) God, en NIET slechts als een profeet, zoals hun leugenboek de koran dat hun wijsmaakt, erbij aantekenende dat de koran en de islam een belangrijk stempel heeft van de DUIVELSE Rooms Katholieke LEUGENLEER, wat niet verwonderlijk is, als men bedenkt dat de eerste vrouw van Mohammed een Rooms Katholieke vrouw was die duidelijk overwicht op hem had, omdat ze jaren ouder was en veel meer wist dan hij, maar vooral is het zo dat het NIET TOEVALLIG was dat deze vrouw feitelijk aan de basis staat van wat later de islam ging heten.

Dat wordt hier geopenbaard: 


Satan maakte het probleem alleen maar ERGER, want waren de afstammelingen van Ismaël 'slechts' jaloers op de afstammelingen van Izaäk: via de (Rooms Katholieke!) islam werden de moslims zelfs pure JODENHATERS, wat verklaart waarom (Arabische) moslims in meerderheid het Joodse volk haten en Israël willen vernietigen, en de hele wereld hierin trachten mee te sleuren.

Psychologisch gezien zijn moslims net zo dom bezig als Kaïn die zijn EIGEN broer Abel vermoordde als "troost" tegen het nare gevoel door God te zijn afgewezen, nadat bleek dat Abels offer aan God wel door God werd gewaardeerd, en dat van hem niet.


 Het gaat gewoon heel simpel om wat God=JEZUS zegent en wat Hij NIET zegent en afwijst.

Het gaat om WIE de macht heeft om te bepalen wat GOED of wat SLECHT en het is satan die Gods macht daarover gedurig aanvalt en zijn mensen op aarde meesleurt in zijn eigen REBELLIE tegenover God.

De islam is OPENLIJKE REBELLIE tegen de God van de Bijbel, is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, is JEZUS!!

De islam WEIGERT (namens satan en de DUIVELSE ROOMSE "KERK") te erkennen dat God=JEZUS het RECHT heeft om te bepalen waar zijn eigen volk op aarde mag wonen.

De REBELSE islam wenst zelf te bepalen wie het recht heeft om te mogen wonen in het gebied dat de God-vijandige wereld "Palestina" noemt, maar wat God=JEZUS ISRAËL noemt.

Zelfs die NAAM Israël wordt door satan en zijn volgelingen op aarde GEHAAT!


Voor God=JEZUS is het echter allemaal HEEL SIMPEL om te bepalen WIE zijn vrienden en wie zijn vijanden zijn: IEDEREEN die Israël haat is zijn vijand, en dreigt voor altijd door God vernietigd te worden middels de poel van vuur, waar men overigens niet ophoudt te bestaan, maar waar men voor ALTIJD het zal bezuren om BEWUST tegen God ingegaan te zijn.


God dwingt ieder mens op aarde een standpunt in te nemen aangaande Israël, want wie nu denkt; "ik heb niks tegen Israël, maar ik ben ook geen vriend van Israël....het kan me eigenlijk geen klap schelen...", zulke mensen zal God uiteindelijk zover krijgen dat ze òf alsnog een warm voorstander van Israël gaan worden, òf een bittere vijand van zijn land en zijn volk zullen worden, want een TUSSENWEG is er niet!

Het is net als met JEZUS zelf: iemand is vóór Hem of tegen Hem; er is geen tussenweg.

In de eeuwigheid zullen er GEEN moslims meer bestaan en zal de islam met wortel en tak zijn UITGEROEID, evenals de VALSE Roomse "kerk", van waaruit de islam is voortgekomen.

In de hemel zullen er echter wel EX-moslims en EX-katholieken zijn, die zelf op geen enkele wijze aan hun foute verleden herinnerd willen worden, en wat ook niet zal gebeuren, want in de oneindigheid zal er GEEN herinnering meer zijn aan de islam, alsof het een boze droom uit een ver verleden is, en dat geldt zeker ook voor de valse Roomse leer, en voor elke valse ideologie en religie die ooit door satan op de mensheid werd losgelaten.


Wil Geert Wilders dus het probleem van de islam en van de criminele Marokkanen in ons land aanpakken, dan zal hij toch eerst zelf in JEZUS moeten gaan geloven, en van Israël houdt hij al, en dat PLEIT voor hem en dat is een goede zaak, maar het ontbreekt Geert nog aan het belangrijkste: het besef dat het gaat om een strijd in de hemelse gewesten tussen God en de duivel, en dat dat gevecht alleen op een geestelijke wijze te winnen is.

Alleen JEZUS is in staat om de islam en elke valse duivelse leer te vernietigen en weg te doen!

Dat de islam voet aan de grond kon krijgen in Nederland en in Europa, komt door al die mensen die zo dom zijn om er GEEN kwaad in te zien, omdat ze zelf aanhangers van VALSE religies, zoals het Rooms Katholicisme, zijn, maar ook vele protestanten zijn niet bekend met de ware aard van de islam, en daarnaast zijn er velen die zich a-religieus noemen en die denken dat het probleem "vanzelf" overgaat....NOU DAT IS DUS NIET ZO, en wie het probleem goed analyseert die snapt dat eigenlijk God-JEZUS er zelf achter zit, want Hij staat het toe dat de islam zo aan een opmars bezig is, omdat de meeste mensen in Europa en in Nederland NIET in Hem geïnteresseerd zijn en dus geeft Hij ze dan het tegenovergestelde; de DUIVEL!

Zo schift Hij wie van Hem zijn en wie van zijn tegenstander zijn!


PVV: 'Almere' Marokkanenprobleem

 

 

 

Het genade-evangelie

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.