Friday, March 15, 2013

JEZUS over Satan, 'allah' en de Roomse 'jezus'

Wie is als mij, onder de goden, wie is als mij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in mijn doen? 


 Gebaseerd op;


Exodus 15;11
Wie is als Gij, onder de goden, HERE (YHVH=Ik ben, die Ik ben=JEZUS), wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?

Satan gedraagt zich als een afgewezen geliefde, want hij/zij was inderdaad het MOOISTE wezen dat God=JEZUS ooit geschapen had, en 'Morgenster' was zeer intelligent en wijs, want God=JEZUS wilde graag communiceren met iemand van zijn eigen kaliber.

Na Satans val was hij nog steeds zeer intelligent, maar wijs....ho maar!

Ten opzichte van God=JEZUS is satan OLIEDOM!!

Mensen kan hij wel voor de gek houden, maar God=JEZUS NOOIT!


Matteüs 4:10
Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Matteüs 16:23
Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.

Marcus 8:33
Doch Hij keerde Zich om en, ziende naar zijn discipelen, bestrafte Hij Petrus en zeide: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. 

Satan over de Zoon van God=JEZUS=GOD

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.