Monday, April 28, 2014

Steeds minder vertrouwen in kerk - mijn mening


Hieronder mijn mening:


Is dit een teken van de eindtijd?

Het is zeker een gegeven dat we in een tijd leven waarin wordt afgerekend met de traditionele kerken, en daar ben ik niet rouwig om, al ben ik zelf inmiddels oud genoeg (meer dan een halve eeuw) om het verschil te kunnen zien tussen de jaren '60 van de vorige eeuw, waarin ik ben opgegroeid, en nu.

Zelf ben ik niet kerkgaand, omdat ik niet in kerken geloof, maar in het levende organisme dat de Heer JEZUS Christus tot zijn riep na de uitstorting van de Heilige Geest, een kleine 2000 jaar geleden, en wat zich niet laat vangen door kerkgebouwen en menselijke verordeningen, maar wat door God zelf wordt bestuurd en verzorgd.

De religieuze mens wil graag laten zien dat men religieus is aan andere mensen, en dan is het belangrijk om opzichtige gebouwen te bouwen, met kerktorens en kerkklokken, en dat is vooral afkomstig vanuit de Rooms katholieke kerk, wat helemaal NIETS met dat organisme, dat Lichaam van Christus te maken heeft, maar juist met zijn tegenstander satan, die mensen graag controleert en onder de knoet houdt.

Ben ik dan tegen samenkomsten van ware gelovigen in de Heer Jezus Christus?

Natuurlijk niet, want God zelf geeft het verlangen door zijn Heilige Geest in de gelovigen om elkaar op te zoeken en om samen de Heer te zoeken en te vinden, want ieder lid van het Lichaam is waardevol en heeft een eigen inbreng en niemand is zo compleet als de Heer Jezus zelf.

Jezus heeft ons niet nodig om gelukkig te kunnen zijn, en toch ook weer wel, want anders had Hij niet zijn comfortabele hemel verlaten om echt mens te kunnen zijn en om voor zijn schepselen (dus ook voor de dieren: mens en dier verlost Gij, 'Ik ben' (HEER) te lijden en te sterven aan het kruis en om weer op te staan, in zijn overwinning over de dood.

Er is een grote PASSIE in God voor zijn schepping!
Hij gaf ons het vermogen om daar iets van te kunnen begrijpen omdat wij zelf ook een passie, een hartstocht kunnen hebben voor iemand of iets, waar we alles voor op willen offeren.

Het liefste wil Hij dat we die passie voor Hem hebben en dat we zoveel van Hem houden dat we er alles voor over hebben om Hem te behagen.

Maar dient dat tot uitdrukking te komen via kerken en kerkgebouwen?

Steeds meer Nederlanders vinden dus van niet, waarmee helemaal niet gezegd is dat steeds meer mensen van hun geloof afgevallen zijn.

Het geschiedt echter wel steeds meer BUITEN de controle van de overheid, en daar ben ik dus niet rouwig om.

Wil men een goed beeld krijgen van wat men gelooft in Nederland, dan dient men een uitgebreid onderzoek te doen, en niet slechts te kijken naar kerkgang en kerkverlating.

God heeft zulke onderzoeken niet nodig want Hij ziet in één oogopslag wie van Hem zijn en wie niet.

Hij ziet dat ik van Hem ben, omdat ik waarlijk tot geloof ben gekomen door zijn genade en liefde, en dat ziet Hij bij een ander ook.

Satan wil graag iedereen onder controle krijgen en houden, maar ware liefhebbers van JEZUS Christus vallen buiten zijn ziekelijke bemoeizucht, en bemoeizucht is HEERSZUCHT.

Er zijn in dit land velen die vanuit hun beroep bemoeials zijn: beroepsbemoeials.
Dat zijn vooral ambtenaren, waaronder ook politie-ambtenaren, en bestuurders tot op het hoogste niveau.

Zij worden door satan gebruikt om de mensen te controleren, want zonder zulke mensen is wat komen gaat (de grote verdrukking) en wat geweest is (de bezetting van Nederland door de ROOMSE NAZI's via de ROOMSE Hitler uit Oostenrijk) niet mogelijk (geweest).

Een totale controle-maatschappij is alleen mogelijk indien er genoeg mensen zijn die zich daaraan wensen te onderwerpen en die zelf actief meedoen om die TERREUR tot stand te brengen.

Voorbeeld: het voormalige Oost-Duitsland, waarin de ene helft van de bevolking de andere helft in de gaten hield.

Gedurende de komende grote verdrukking zal dat nog veel erger zijn, want dan zal de overgrote meerderheid het eens zijn met de "in-plaats-van-christus", de antichrist en de valse profeet, die hun zullen wijsmaken dat ze zelf goden zijn, wat op zich ook nog eens waar is, maar dan ALLEEN op Gods voorwaarden en NIET op de manier van satan de duivel.

Het doel van God is dat al zijn uitverkorenen worden 'opgewaardeerd' tot het niveau van engelen ('goden'), en dat was al zo in het Paradijs, en indien Adam en Eva niet hadden gezondigd (gerebelleerd tegen God) dan had God=JEZUS hun toen al die opwaardering geschonken middels de vruchten van de Boom des Levens, die Hijzelf is.

Zij aten echter liever van de boom der kennis van goed en kwaad op suggestie van satan, wat wil zeggen: 'het zal allemaal wel God, maar we willen zelf uitmaken en ondervinden wat goed en wat kwaad is'.

Sindsdien heeft de mensheid dat moeten bezuren, en begonnen mensen tevens religieus gedrag te vertonen, wat volkomen afwezig was in de harten van Adam en Eva voordat ze tot hun noodlottige besluit kwamen.

Zie toch de samenkomst van vóór de zondeval: een naakte man en een naakte vrouw en hun schepper (JEZUS) voor wie ze zich NIET schaamden en ook niet voor elkaar.

Dit alles hebben die twee PRIJSGEGEVEN om sindsdien GEKLEED te moeten zijn om zich te beschermen en om de seksuele kenmerken te verhullen.

Dat laatste wordt in onze tijd steeds meer losgelaten, met alle gevolgen van dien, want het is een DEUGD om de seksualiteit te verhullen in de dagelijkse omgang van mensen met elkaar, want Adam en Eva mochten naakt zijn omdat ze de enige twee mensen waren en omdat ze man en vrouw waren, en God zelf hun huwelijk had ingesteld.

Die naaktheid van Adam en Eva is dus een geoorloofd iets binnen het huwelijk (van 1 man en 1 vrouw) en anders niet.

Het tegenovergestelde is seksuele preutsheid en zelfs beknotting (celibaat, met alle vreselijke gevolgen van dien zoals pedofilie en homofilie) terwijl God die niet heeft verordonneert, en dat fenomeen is vooral een Rooms katholiek gegeven, wat teruggaat tot de tijd van Babel, want de Roomse religie is vooral een BABYLONISCHE religie en heeft met het christelijke geloof, zoals de Heer Jezus het bedoeld heeft, weinig tot NIETS te maken.

De Heer JEZUS was en is(!) een JOOD en iedere ware gelovige in Hem wordt middels een "geestelijke bloedtransfusie" Joods gemaakt, en een echte Jood wordt er alleen maar joodser van, op de beste manier.

De ware gelovige in de Joodse JEZUS wordt 'besneden van hart'.

De ware gelovige in JEZUS heeft hart (gekregen) voor Gods uitverkoren volk, zelfs indien dat volk nog lang niet tot die staat is gekomen waarin God het wil hebben, maar we weten op grond van het profetische woord dat een OVERBLIJFSEL van dat volk die status zal gaan bereiken, en dat zal bij de wederkomst geschieden, op het hoogtepunt van de komende grote verdrukking, die vooral voor Israël bedoeld is (de tijd van benauwdheid voor Jakob=Israël) en die tevens een oordeel zal zijn over de volken die Gods volk zoveel ellende hadden- en zullen hebben toegebracht.

De ware GEMEENTE (het woord 'kerk' is afkomstig van de Roomse sekte en in het Engels is het 'assembly' en niet "church") van God-de Heer Jezus Christus, laat zich niet vangen in kerkgebouwen, en het is zeker verkeerd conclusies te trekken uit de 'kerkverlating' dat die een bewijs zou zijn van de vervulling van 2 Tessalonicenzen 2:3

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,  NBG-vertaling 1951

want deze vertaling is FOUT omdat het Griekse woord 'apostasia' FOUTIEF vertaald is met 'eerst moet de afval komen', doelende op het woord 'afval', wat lijkt te duiden op een 'afval van het geloof' of wat zichtbaar zou zijn via de kerkverlating, want dit Griekse woord 'apostasia' dient te worden vertaald met het woord VERTREK en in het Engels DEPARTURE, wat in feite een Frans woord is, maar wat hetzelfde betekent als 'vertrek',  een WEGGAAN.

De JUISTE vertaling: Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet het vertrek* komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs (* het vertrek van de ware liefhebbers van JEZUS)

Een vertrek waarheen en door WIE?

Een heengaan naar waar JEZUS is van de ware, Heilige Geest-vervulde volgelingen van de Heer Jezus Christus!

Daar heeft de wereld het niet over want het is een GEHEIMENIS en volkomen KOLDER in de ogen van de ongelovigen en (helaas heb ik dat vastgesteld) ook in de ogen van, op zich, gelovigen in de Heer Jezus, maar die vergiftigd zijn met de ROOMSE 'vervangingsleer' die LIEGT dat 'de kerk in de plaats van het uitverkoren Joodse volk is gekomen'.

Deze GIGANTISCHE leugen staat aan de wieg van de SATANISCHE JODENHAAT!

De Rooms katholieke Hitler had geen enkele moeite om ook veel protestanten achter zich te krijgen, omdat de protestantse kerken zich niet hadden losgemaakt van deze LEUGEN, en ook niet van andere ROOMSE LEUGENS, als zou de rustdag van God ineens op zondag vallen en niet meer gelijk lopen met de aloude Joodse Sabbat, al is het wel zo dat elke ware gelovige in de Heer JEZUS ALTIJD in 'de rust' is, en GEEN rustdag meer nodig heeft, wat niet wil zeggen dat het verkeerd is dat we het fenomeen weekend hebben met daarin minstens één dag om niet te HOEVEN werken (al doen anderen dat op die twee weekend-dagen juist wel), maar de ROOMSE SEKTE is het erom te doen om de BABYLONSICHE ZONAANBIDDING middels de ZONdag aan de mensen op te dringen, want zonder dat mensen het beseffen is de ROOMSE SEKTE in feite de aloude Babylonische ZONNECULTUS!

Het hakenkruis (Swastika) is simpelweg het heidense symbool voor de zon!

Dat heeft ook te maken met het katholieke 'Pasen' (vruchtbaarheidsgodin-aanbidding in het voorjaar ter ere van de Babylonische 'Isjtar') en de Roomse 'kerst-mis', wat niets anders is dan het gegeven koppelen van de geboorte van JEZUS (terwijl de Bijbel niet leert om JEZUS' geboorte te vieren) aan de aloude ZONAANBIDDING op 25 december, want na die datum is het waarneembaar dat de zon op het noordelijke halfrond weer sterker gaat schijnen, al is dit feitelijk niet van toepassing op de beleving van de mensen op het ZUIDELIJKE halfrond, want voor hun is dit het begin van het einde van de zomer.

Toen in Babel deze cultus begon, leefden er nog helemaal geen mensen op het zuidelijke halfrond!
De Babylonische spraakverwarring had nog niet plaatsgevonden en de mensen werden dus nog niet door God gedwongen om zich te verspreiden over de aarde, wat het gevolg was van die spraakverwarring, die tot CONFLICTEN leidde, omdat de mensen elkaar niet meer konden verstaan, en wat tevens het ontstaan van de verschillende volkeren inluidde, want elk volk kenmerkt zich VOORAL door dezelfde TAAL die men spreekt.

Marokkanen en Turken (als voorbeeld) die hier geboren zijn, en die van jongs af aan Nederlands gebruiken als voertaal, worden door hun eigen volksgenoten niet langer als echte Turken en Marokkanen gezien.

Marokkanen en Turken (opnieuw als voorbeeld) worden echter nog steeds wel uit Marokkaanse, dan wel Turkse moeders geboren, die nog niet volledig Nederlands als eerste taal hebben, waardoor het te verklaren is dat veel mensen uit die bevolkingsgroepen moeite hebben om aan te sluiten bij de meerderheid van het Nederlands(talige)e volk, nog eens versterkt door de islamitische cultuur, die afwijkt van de Nederlandse cultuur.

Maar dat is weer een andere discussie, al is het ook zo dat veel islamieten niet langer naar de moskee gaan, wat ook onder 'kerkverlating' valt.

Veel jonge generaties Turken en Marokkanen willen vrij zijn zoals hun Nederlandse landgenoten.

Dat vind ik alleen maar gunstig, want zo hebben ze ook de vrijheid om aan het evangelie 'te kunnen ruiken' en de zoete geur van de LIEFDE van JEZUS op te kunnen snuiven, die hun wordt onthouden via de koran en moskeegang, want dat is niets anders dan PLAGIAAT op APOCRIEFE Roomse geschriften uit het begin van de kerkgeschiedenis!

De islam is gewoon een SEKTE binnen de Rooms katholieke SEKTE!

Mensen als "Xander" van Xandernieuws hebben dat nog steeds niet goed in de gaten en zijn nog steeds teveel gericht op de islam als de vermeende belangrijkste bedreiging voor onze vrijheid, terwijl dat nu juist de ROOMSE KATHOLIEKE KERK-SEKTE is!


Het is juist het doel van satan om via zijn Roomse katholieke SEKTE de aandacht van de mensen te richten op de islam opdat ze de veroorzaker van dit kwaad niet zien: hemzelf en de Roomse "kerk".


Het is alleen maar verheugend dat vooral katholieken de Roomse kerk de rug toekeren, en die ontwikkeling is ook in Vlaanderen gaande, want de Vlamingen zijn gewoon NEDERLANDERS die in het VERKEERDE land terecht zijn gekomen en dat al eeuwen her.

In 1815 kreeg Nederland een unieke kans om de Vlamingen te verenigen met de rest van de NEDERLANDSTALIGEN (en een gemeenschappelijke taal is het belangrijkste kenmerk van een volk), maar "Koning" Willem 1 heeft die kans verbruid en de Vlamingen tegen zich in het harnas gejaagd.

Toen in 1914 maar liefs een miljoen Vlamingen als tijdelijke vluchtelingen naar het neutrale Nederland uitweken, vanwege de 1e wereldoorlog (die door de Vaticaanse Jezuïeten was geïnitieerd) , was dit een kortstondige 'verbroedering' tussen de beide los van elkaar ontstane Nederlandstalige volkeren.

Rooms katholieke Vlamingen hadden natuurlijk minder moeite zich aan te passen in het toen nog zeer Roomse zuiden van ons land, maar vluchtelingen in het protestantse deel van Nederland hadden het zwaarder.

Ik ben ervan overtuigd dat na de wederkomst van JEZUS, Hij ervoor zal zorgen dat die Nederlandstaligen die zullen zijn overgebleven na de grote verdrukking, tot één volk zullen worden gesmeed, want de scheiding die het gevolg was van de ROOMSE SEKTE zal zijn weggedaan!

BABYLON = de Rooms katholieke SEKTE, zal worden vernietigd!

Na de wederkomst van JEZUS zal er op aarde nog maar één gemeente zijn, bestaande uit allerlei volken en talen, maar die allen de Heer Jezus Christus lief zullen hebben, terwijl Hij als KONING zal heersen te JERUZALEM, Israël, en dat voor de duur van 1000 jaren.

De opgenomen gemeente van Jezus Christus zal met Hem wederkomen om vanuit de hemelse gewesten (ze zijn dan immers als de engelen geworden) mede gestalte te gaan geven aan het duizendjarige vrederijk dat er staat aan te komen, maar waar satan zich momenteel, en in toenemende mate, tegen verzet.

Satan zal worden verslagen, maar voordien zal er nog veel ellende geschieden op aarde.

Wie tot het LICHAAM van de Heer Jezus Christus behoort zal echter vóór de openbaring van de antichrist en de valse profeet worden 'geëvacueerd' naar JEZUS' hemelrijk en zal NIET tot Gods TOORN gesteld zijn!

Ook dit wordt ons NIET door 'het nieuws' verteld, maar wel door God via zijn woord, de Bijbel, en aan diegenen aan wie het gegeven is.

PRIJS JEZUS: HIJ IS GOD ALMACHTIG!
WIE HEM HEEFT GEZIEN, HEEFT DE VADER GEZIEN!


Wordt vandaag nog een kind van God door JEZUS Christus als HEER en redder en verlosser te aanvaarden, indien dat nog niet het geval is!Ben jij al gered?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.