Wednesday, December 29, 2010

De laatste jaarweek van Daniël 9 i.v.m. de opname

De laatste jaarweek van Daniël 9 i.v.m. de opname
 
Wat  velen nog niet 'zien' is het onderscheid dat God maakt tussen de gemeente van Jezus Christus en Zijn volk Israël/de Joden die (nog) niet in Jezus Christus geloven.

En dan dient  men te bedenken dat die gemeente van Jezus Christus begon als een puur Joodse aangelegenheid met daarna een fantastisch goede toepraak van de Jood Simon/Petrus, waarna velen tot geloof kwamen.

De gemeente van Jezus Christus werd 'geboren' en die omvat wederomgeboren Joden en niet-Joden.
Na 20 eeuwen bestaat die gemeente of dat Lichaam van Jezus Christus in meerderheid uit niet-Joden, maar het begon met mensen van het Joodse volk.

God wilde altijd al de niet-Joden erbij hebben, en ook in het oude testament lezen we van niet-Joden die betrokken raken bij God's heilsplan met de mensheid, maar God stelde het massaal toetreden van de niet-Joden tot Zijn Heil uit, tot het moment dat Zijn uitverkoren Joodse volk wegens de blindheid en hardheid van hart van haar 'geestelijke leiders' er voor koos om haar eigen redder en verlosser en Messias af te wijzen, toen Jezus werd aangeklaagd wegens Godslastering omdat Hij zich gelijkstelde aan de allerhoogste, hetgeen de toenmalige geestelijke leiders ziedend maakte, waarom ze Hem wilden laten stenigen, maar wegens de Romeinse bezetting van Israël mocht dit niet, en daarom leverden ze Jezus  middels valse aanklachten over aan de Romeinse autoriteit in de persoon van Pontius Pilatus.

Wegens diens lafheid werd Jezus vervolgens geheel  in overeenstemming met  de profetieën schuldig verklaard en veroordeeld tot de doodstraf middels de kruisiging.

Maar hiermee zette God de klok van Zijn directe bemoeienis met Zijn volk als het ware tijdelijk stil!

 Daniël 9:24  Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. 25  Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26  En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Het gaat hier om 70 JAARWEKEN: 70 periodes van 7 jaren.
Van die 70 jaar"weken" zijn er inmiddels 69 vervuld:
zeven weken=49 jaren
plus
 
tweeënzestig weken=434 jaren
 
samen is dat 483 jaren
 
Men heeft berekend dat, na de tweeënzestig weken, dat een gezalfde zou worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem was (JEZUS!!) en dit precies uitkwam op het jaar waarin de Heer Jezus werd gedood door de kruisiging, gerekend vanaf het jaar 445 voor Christus  met de terugkeer van Nehemia (Neh. 2) en de brief die deze meekreeg. Deze terugkeer vond plaats in het twintigste jaar van dezelfde Artaxerxes en wordt gedateerd op 445 v. Chr.

Wat echter ontbreekt aan die 70 jaarweken (=490 jaren)  zijn 7 jaren dus 1 jaarweek, want de tijd was blijven steken op 483 jaren vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst,  waren zeven weken; en tweeënzestig weken lang zou het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.
Tot een gezalfde (Jezus) zou worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem was, want dit is reeds zo'n 2000 jaar geleden vervuld.
 
Die nog niet vervulde jaarweek van Daniël 9 wordt ook wel de laatste jaarweek van Daniël 9 genoemd of kan je ook de nog niet vervulde jaarweek van Daniël 9 noemen.

Deze nog niet vervulde jaarweek van Daniël 9 staat op het punt om in vervulling te gaan, want: het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.
 
De "hij" in hij zal het verbond voor velen zwaar maken is de antichrist die zich nog moet openbaren.
Deze antichrist (de komende werelddictator) zal een "week" (7 jaren) lang een verbond met Israël sluiten en op de helft van die jaarweek (na 3½ jaar) zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, wat betekent dat dan de tempel zal zijn herbouwd in de naaste toekomst!

Mijn verwachting is dat de aardbeving van Ezechiël 38:18-20 de islamitische heiligdommen (de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee) zal verwoesten hetgeen de weg zal vrijmaken voor de herbouw van de tempel aan het begin van die 7 jaren.

Het zal uitlopen op iets allerheiligst te zalven, wat slaat op Koning Jezus die zijn Koningschap over Israël en de wereld zal aanvangen met zijn wederkomst.
Waar is ondertussen de gemeente van Jezus Christus?
Die is dan niet meer op aarde maar in de hemel!

7 jaar voorafgaande aan de wederkomst van Jezus zal de gemeente zijn opgenomen omdat God een ander traject heeft met de gemeente van Jezus Christus dan met zijn volk Israël.
God gebruikt die 7 jaren om een uitverkoren (derde) deel van zijn volk rijp te maken voor haar bekering tot Hem als  Jezus zal terugkeren naar Zijn land en Zijn volk Israël.
Pure liefde voor zijn eigen volk!

Jezus was en is een JOOD en zal dat ALTIJD blijven!

We geloven in de Jood Jezus: Jezus de Jood die in zijn eigen taal Jesjoewa (fonetisch) heet, maar wiens naam aan de wereld is gegeven door God in de Griekse vorm van Ié-sous, wat wij Nederlandstaligen uitspreken als Jezus.

Die naamt zegt alles wat van belang voor ons zondige mensen is want God naam is Ik ben, die Ik ben  (YHVH) en Jezus' naam betekent Ik ben (die ik ben) (de) redder.

Het  komt er op neer dat de gemeente van Jezus Christus weg MOET zijn omdat anders die laatste jaarweek van Daniël 9 niet in vervulling kan gaan die bestemd is voor God's uitverkoren volk Israël.

Meer info over dit onderwerp vind je HIER en HIER
 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.