Sunday, August 12, 2012

Alle criminele wegen leiden naar Rome!

Het is verbijsterend hoe velen verblind zijn door de meest weerzinwekkende "kerk" op aarde, die in feite de ware SATANSKERK is: de Rooms, of ROMEINS "katholieke kerk", die helemaal geen kerk is, maar de meest WREDE en WEERZINWEKKENDE en MISDADIGE organisatie is die de mensheid ooit heeft geteisterd!

satan pakte het -naar zijn aard- sluw aan, want toen God=JEZUS zijn WARE kerk=vergadering van gelovigen in HEM startte, middels de uitstorting van de Heilige Geest op elke ware liefhebber van HEM, kwam de duivel direct met een tegenzet en startte de VALSE kerk van "Christus", met als doel om de mensheid te misleiden en met hem verloren te laten gaan, en ook om de associatie van de Heer Jezus met zijn Joodse volk kapot te maken.

JEZUS DE JOOD, komt terug naar Jeruzalem, om ZIJN STAD voor zichzelf op te eisen, in ZIJN LAND, te midden van ZIJN VOLK Israël.Dat ziet satan niet zitten en dus zal hij ervoor gaan zorgen dat Israël tegen die tijd BEZET zal zijn en zal zuchten onder hetzelfde DUIVELSE bewind als waaronder de Heer Jezus Christus leefde bij zijn eerste komst op aarde: HET ROMEINSE RIJK.

De ROMEINS katholieke "kerk" IS namelijk dat Romeinse rijk, maar dan vermomd als christelijke kerk, en via de ROOMS KATHOLIEKE EU zal satan middels de antichrist een 'verbond met de dood' sluiten met Israël, waarna 'de grote verdrukking' voor het volk van God begint.

Tevens zorgde dat Romeinse rijk als valse "kerk" ervoor dat een ideologie kon ontstaan die de islam heet en die honderden miljoenen mensen verblindt en vervult van HAAT jegens Gods volk Israël en jegens allen die Jezus hebben uitgeroepen als HEER en GOD, wat Hij ook is, want de islam accepteert dat niet en bestrijdt allen die NIET allah als godheid erkennen en Mohammed als zijn enige ware profeet.

De islam is echter niet het eindstation van de plannen van satan met zijn Rooms katholieke satanskerk, want na de opname en na de ontluisterende AFGANG van de islam, zal satan ervoor gaan zorgen dat hij zelf als god zal worden aanbeden via zijn dienstknechten de antichrist en de valse profeet.

Het doel daarvan is duidelijk: JEZUS ervan trachten af te houden om in te grijpen ter wille van het uitverkoren deel van zijn Joodse volk middels een KRANKZINNIGE OORLOG, die bekend staat als ARMAGEDDON, en die Israël als focus zal hebben, en met name JERUZALEM en VOORAL het HEILIGSTE STUKJE AARDE: de plek onder de plaats waar het Heilige der Heiligen stond in het HUIS van YHWH, wat de wereld "de tempel" noemt, die herbouwt zal worden onder het bewind van de komende antichrist, die zich na voltooiing  van dat gebouw zal zetten in die "tempel" om zich NAMENS satan te laten aanbidden als 'God', waarna hij door de twee getuigen Gods zal worden ontmaskerd als misleider, waarop vervolgens die verschrikkelijke oorlog zal gaan uitbreken die -nogmaals- Armageddon wordt genoemd, en die het 'rookgordijn' zal zijn van de ERGSTE vervolging van liefhebbers van JEZUS Christus in de geschiedenis.

Ondertussen werkt satan via de EU en via 'Rome' aan zijn wereldrijk, want de VS en de EU zijn volledig in zijn macht en dat zijn de belangrijkste economische en militaire centra, want satan zit waar het GROTE GELD en waar de MACHT zit.

Maar satan heeft bepaalde delen van de aarde nog niet volledig onder controle zoals het enorme Rusland en het ook zeer grote China of ook het subcontinent India, dat zeer bevolkingsrijk is, ook al heeft hij spiritueel gezien deze gebieden en volkeren van die landen wel in zijn macht, maar nog niet op zo'n manier dat ze reeds in de pas lopen met zijn plannen voor zijn duivelse wereldrijk onder leiding van zijn twee uitverkorenen, de antichrist en de valse profeet.

Om dat te bereiken dienen eerst nog een aantal zaken te gebeuren en daarover gaat mijn site: de Psalm 83-oorlog en aansluitend de Ezechiël 39/39-oorlog, die beide Israël als focus zullen hebben, wat logisch is, omdat de Bijbel het vooral over dat land en over het uitverkoren volk van God heeft, de edele olijf, waarop de gelovigen in de JOODSE Jezus Christus als wilde olijven zijn geënt, minus diegenen die van Joodse origine zijn, als liefhebbers van Christus Jezus, want zij behoren van nature tot die edele olijf.

Wat ik uitdraag is het geloof (op Bijbelse basis) in de OPNAME van de gemeente van JEZUS Christus, die ervoor zal gaan zorgen dat hetgeen profetische geschieden moet, maar ook wat satan van plan is, in vervulling zal gaan.

satan is met handen en voeten gebonden aan Gods profetische programma, want niet satan doch GOD=JEZUS heeft de regie!!

Elke liefhebber van Jezus Christus, die Hem heeft erkend als HEER en als GOD en die wedergeboren is en die vervuld is met Gods Heilige Geest, kan met ONTSPANNING uitkijken naar alles wat er te gebeuren staat, en hoeft zich niet te laten verontrusten door alle gebeurtenissen die op deze wereld gaande zijn, en die meestal een negatieve lading hebben, omdat satan hierachter zit.

satan wil niet dat JEZUS Koning zal gaan worden over deze aarde en hem zal gaan werpen in de afgrond bij diens wederkomst en dat is vanuit satans standpunt bezien logisch.

Maar toch werkt satan ongewild mee aan zijn eigen ONDERGANG omdat God=JEZUS slimmer en intelligenter is dan hij en dat hoeven de liefhebbers van JEZUS slechts gade te slaan als dit zal gaan uitkristalliseren.

Het duivelse Romeinse rijk, dat eeuwen in het verborgene bleef en blijft bestaan middels de Rooms katholieke "kerk" en in onze dagen via de EU, maar ook via de VS, zal worden VERNIETIGD door KONING JEZUS!

satan zal definitief worden verslagen en heel zijn duivelse samenstel van dingen op aarde!

Maar er staan nog een hoop dingen te gebeuren voordat dit een feit zal zijn, en voor de ware gemeente van Jezus Christus is het zaak om NUCHTER en WAAKZAAM te zijn en om elk moment gereed te zijn voor het moment van de OPNAME, de WEGNAME van de ware liefhebbers van JEZUS de Christus, de schepper van hemel en aarde en van ALLES wat er is, want zonder Hem is geen ding geworden wat geworden is.

JEZUS is de grote REGISSEUR van dit drama en wie aan zijn kant staat is veilig en GELIEFD door HEM, maar wee degene die er bewust voor kiest om zijn tegenstander te zijn: de poel van vuur en Gods TOORN zal zijn of haar deel zijn, na het Laatste Oordeel!

Kiest dan HEDEN en NU en VANDAAG wie men dienen wil: JEZUS of zichzelf, wat satanisch is.

Wie zichzelf kiest als hoogste doel, die doet wat satan wil, maar wie daarboven uitstijgt en JEZUS dient, die wil zelfs VIJANDEN liefhebben zoals JEZUS dat zijn volgelingen en liefhebbers heeft voorgedaan en heeft voorgeleefd, en zeker toen Hij ONZE straf droeg aan het kruis!

Alle criminele wegen leiden naar Rome, maar alle gezegende wegen leiden naar de HEMELSE STAD, het NIEUWE JERUZALEM, waar alle aanbidders van JEZUS=GOD samen zullen komen onder een nieuwe hemel, en op een nieuwe aarde in een splinternieuw universum dat GEEN herinnering meer zal hebben aan voorbije ellende gedurende het bewind van satan van deze oude aarde, sinds ONZE voorouders, Adam en Eva, hun bewind over deze aarde verspeelden en het aan satan verkwanselden omdat ze ZICHZELF dienden en NIET het belang van hun schepper, die (zonder dat ze dat wisten) JEZUS is!

~~~~~~~~~~~~~~

Dit artikel werd geschreven terwijl ik keek naar het bombastische slot van de Olympische spelen in London, die niet tot eer van de schepper van hemel en aarde, de Heer JEZUS Christus, werden gehouden, maar tot eer van de mens zelf, hetgeen dus overeenkomstig is met hoe de mensheid tot zelfverheerlijking verviel wegens het luisteren van ONZE voorouders Adam en Eva naar de smerige leugens van satan, de VIJAND van God=JEZUS en ons mensen.

Historical Quotes About the Jesuits – aka – The Secret Society of Jesus

 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.