Sunday, November 4, 2012

De eerste dag van de week

Toen ik nog een ongered persoon was en leefde vanuit mijn eigen opvattingen uit die tijd, wist ik niet beter dan dat de week begon op maandag en eindigde op zondag, want ik ben geboren in een (in die tijd zeker) Christelijk-religieus land waarin men de zondagsrust had ingesteld.

Later, na mijn bekering tot JEZUS (of beter: JEZUS die mij tot geloof in Hem bewoog) kwam ik erachter dat dit helemaal niet klopt en dat mensen onverbeterlijke rebellen zijn die eigenmachtig Gods RUSTDAG hadden VERPLAATST van de SABBAT naar de ZONdag, en ook kwam ik erachter dat de ROMEINSE "kerk" hier alles mee te maken had, en dat "protestantse" kerken maar DEELS zich hadden losgemaakt van de ROOMS katholieke "kerk", omdat ze nog steeds vasthielden aan die ONBIJBELSE ZONdagsrust en tevens de ROOMSE kalender aanhielden en aanhouden m.b.t. tot de viering van andere "Christelijke" feestdagen zoals Pasen en "Kerstmis", om maar niet te spreken over het heidens-Roomse "Sinterklaasfeest".

Dat men zich destijds had losgemaakt van de geestelijke "HOER", die de Roomse "kerk" is, was een goede zaak, maar men ging daarin niet ver genoeg en bleef vasthouden aan menselijke tradities, die lijnrecht tegen God ingaan.


Maar mensen zijn KUDDEDIEREN en ze verschuilen zich altijd achter elkaar en zeggen dan; "ja, maar dat doen we al eeuwen zo en als we dat gaan veranderen krijgen we maatschappelijke problemen en tweespalt".

De zondige mens vindt het altijd belangrijker wat "de mensen" zeggen en vinden, en niet wat God zegt.

Wat zei God ook alweer over de instelling van de RUSTDAG na een periode van zes dagen arbeid?

Genesis 2:1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde* die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

(*heiligen is apart zetten, speciaal en bijzonder maken)

Adam en Eva en AL hun nakomelingen waren hier dus mee bekend en niemand kan zeggen dat de instelling van de SABBAT; het gedenken dat God=JEZUS op die dag zijn (scheppings)werk STAAKTE, een JOODSE aangelegenheid was, WANT ER WAREN NOG HELEMAAL GEEN JODEN!

Omdat JEZUS God en SCHEPPER is, vertaal ik Genesis 2:1 zo:

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen JEZUS op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En JEZUS zegende de zevende dag en heiligde* die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat JEZUS scheppende tot stand had gebracht.

Zie ook: Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. =

In den beginne was JEZUS en JEZUS was bij God en JEZUS was God. JEZUS was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door JEZUS geworden en zonder JEZUS is geen ding geworden, dat geworden is.

Toch is het interessant te lezen hoe mensen met een christelijk-religieuze achtergrond dit gegeven ontkennen en trachten de ONBIJBELSE VERPLAATSING van Gods RUSTdag van de laatste dag der week (die we de heidense naam "zaterdag" hebben gegeven) naar de eerste dag der week (die de afgodische naam ZONdag voert in onze cultuur) te rechtvaardigen:

eerste dag van de week

Sabbat of zondag


Heeft JEZUS-God ooit opdracht gegeven om ZIJN rustdag te verplaatsen van de zevende dag naar de eerste dag van de week?

NEE, natuurlijk niet!


Waarom is het dan toch nog steeds zo dat religieus-christelijke mensen vasthouden aan de "zondagsrust"?

Omdat 'tradities' belangrijker zijn gemaakt dan het WOORD van God, die JEZUS is!

Toch ben ik het wel eens met deze uitleg:


 
Wanneer we dan naar de Gemeente-bedeling gaan kijken, dan vinden we daar in Hand. 15 het één en ander over. In Hand. 15 : 5 lezen we dat men zich afvraagt of de gelovigen uit de heidenen de Wet moeten houden. En dan blijkt dus dat de gelovigen uit de heidenen de Wet NIET behoeven te houden! In Hand. 15 : 10 lezen we: “Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen.” En vervolgens lezen we in vers 28 en 29: “Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: Namelijk dat gij u onthoudt van wat aan de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; indien gij uzelf voor deze dingen wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.” Er zijn dus vier dingen waar wij als Gemeente van Jezus Christus rekening mee behoren te houden. Overigens, niet om behouden te worden of te blijven, maar om goed te doen voor de Heere (zie ook Ef. 2 : 8 – 10). Maar ziet u dat? Niet onderwerpen aan de Wet… en: Vier dingen waar wij rekening mee moeten houden… en bij die vier dingen staat de Sabbat niet! De Sabbat is geen gebod, de Sabbat is geen inzetting voor de Gemeente van Jezus Christus in de Gemeente-bedeling!

Maar ondanks dat ik het met deze uitleg eens ben, stel ik dat een volgeling en liefhebber van JEZUS, doet wat JEZUS zegt, omdat men van Hem houdt, en JEZUS is de schepper en de insteller van ZIJN rustdag, die dus NIET viel en valt op de eerste dag van de week (de "zon"dag), maar op de zevende dag van de week (de "zater"=van Saturnus-dag).

De SATANISCHE Rooms (ROMEINS) Katholieke "kerk" heeft een belangrijke troefkaart in handen m.b.t. de protestanten die ooit tegen het Roomse gezag ingingen: nog steeds houden ze vast aan de ONBIJBELSE ZONdagsheiliging en aan andere onbijbelse (qua kalenderdata) "christelijke" feestdagen, waardoor SATAN weet dat hij nog steeds MACHT heeft over die protestantse kerken en gemeenten die daaruit zijn voortgekomen, zoals Pinksterkerken, Evangelische kerken en dergelijke.


Kijk maar naar de volgende video en zie hoe zelfs leiders van Evangelische kerken de VALSE leider van Gods kerk op aarde de eer komen geven, wat een belangrijk teken van de eindtijd is:

NEW WORLD ORDER.THE DEVIL IN THE VATICAN!! pt36 The One world religion


Wat moeten ware liefhebbers en volgelingen van de Heer Jezus Christus doen:


Exodus 20:8
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt

Niet omdat volgelingen van de Heer JEZUS de Joden hierin navolgen, maar HEM, en om Hem duidelijk te maken dat men zich heeft losgemaakt van de geestelijke HOER die "Rome" is!

Ook dit is een belangrijke reden:
Romeinen 11:17

Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel* van de olijf deel hebt gekregen
Romeinen 11:24
Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf** geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden.


*de JOODSE JEZUS

**Israël, het Joodse, uitverkoren volk.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.