Tuesday, November 6, 2012

Romania to use royal links to Dracula to attract British tourists

London Telegraph
Nov 5, 2012


The unique marketing strategy traces the Royal Family’s connection to Vlad III, Prince of Walachia, more commonly known as Vlad the Impaler due to his penchant for impaling his enemies on stakes in the ground and leaving them to die.
Many academics have suggested that the character of Dracula, created by author Bram Stoker, was based on Vlad.
It is believed that the royal links with Vlad the Impaler come through Queen Mary, the consort of George V, and great-grandmother of the Prince of Wales.
[...]


Last year Prince Charles claimed he was related to Vlad the Impaler, in an interview to promote the preservation of forests in Romania’s Transylvania region.
He joked: “The genealogy shows that I am descended from Vlad the Impaler. So I have a bit of a stake in the country”
Full article hereCommentaar:

Het Britse koningshuis is al heel lang onderhorig aan het SATANISCHE Vaticaan, en dat is één van de redenen waarom Groot-Brittannië in het verleden kon uitgroeien tot een wereldmacht, die tevens Engels als wereldtaal opleverde, ten koste van Nederland, wat eerder kortstondig het machtigste land ter wereld was in de Gouden Eeuw, die een gevolg was van het zich losmaken van Holland van de SATANISCHE Rooms katholieke kerk, wat God blijkbaar zegende, waarom deze unieke REPUBLIEK, de Nederlanden, kon uitgroeien tot zo'n wereldmacht, als klein landje aan de Noordzee.

Uiteraard legde het SATANISCHE Vaticaan zich daar niet bij neer en zou koste wat kost Nederland weer onder controle krijgen, en dat kon uiteindelijk geschieden via de door de Jezuïeten gesteunde Napoleon Bonaparte, die in 1795 de moegestreden Nederlanden weer onder Roomse heerschappij bracht, zij het op zo'n manier dat de bevolking van de Nederlanden dat niet in de gaten had, en ook niet dat vanaf 1815 er een "koningshuis" werd geïnstalleerd dat geen enkele legitimiteit heeft, terwijl later via Thorbecke en onder "koning" Willem II de Nederlanders met de ILLUSIE van een democratie werden zoetgehouden, tot op de dag van vandaag!

Dat Nederland nu bezet is door de Rooms katholieke EU werd dus al in 1795 mogelijk gemaakt.

In Groot-Brittannië is de situatie niet veel beter en dat al eerder dan in Nederland, want dit land heeft een lange ROMEINSE geschiedenis, met uitzondering van Schotland, en ondanks het feit dat ook dit land zich los LEEK te hebben gemaakt van het SATANISCHE Vaticaan middels het protestantisme, zorgde de duivelse Roomse "kerk" ervoor dat dit land toch weer onder haar controle kwam.

The "Bank of England" is niets anders dan een SCHUILNAAM voor de BANK VAN HET VATICAAN, en geld is macht en zo heeft het Vaticaan via die bank ALLE macht over Groot-Brittanië en ook over het Britse vorstenhuis....sterker nog: over het grootste deel van de wereld!


Deborah Wasserman Schultz is een typisch voorbeeld van Joodse mensen die in de verstrooing leven (buiten het land Israël) en die niet in de gaten hebben dat ze hun eigen DUIVEL en VERVOLGER aan de macht helpen, zoals "Barack Hoessein Obama", die eigenlijk Frank Marshall Davis junior, o.i.d., zou moeten heten.
Ook in Nederland bestaan zulke Joden en één zo'n Jood is nu zelfs viceminister-president.

In plaats van in vuur en vlam te staan voor hun EIGEN (Joodse) volk en hun EIGEN (Joodse) land, kiezen dit type Joden ervoor om te blijven in de landen waar ze wonen en zich zelfs te bewegen op bestuurlijk niveau.

Nu doen tegenwoordig niet alleen Joodse mensen dit, want ook mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst menen over Nederlandse mensen te moeten regeren, als zogenaamde "nieuwe Nederlanders", maar God=JEZUS wil dat ALLE mensen van zijn volk terugkeren naar HUN land en naar HUN volk, zoals God=JEZUS dat volk geschapen heeft en hun het land Israël gegeven heeft.

God=JEZUS heeft het zeker ook niet zo bedoeld dat mensen van andere volken iets te zeggen zouden hebben over ons Nederlanders, en in België is het helemaal bizar, want daar heerst een man van Italiaanse afkomst vanuit de Franstalige MINDERHEID over de meerderheid der Nederlandstalige Belgen.

De Verenigde Staten van Amerika is natuurlijk een ander geval, want dat land kwam tot stand als een voormalige kolonie van het Britse Rijk en dat zich na de onafhankelijkheidsoorlog SCHIJNBAAR van dat Britse Rijk had losgemaakt, maar wat achter de schermen nog in hoge mate VASTZIT aan dat Britse Rijk, waar de machtige "Bank of England" staat, wat dus de bank van het DUIVELSE Vaticaan is, en zo bleven de VS van Amerika OOK in de greep van het Vaticaan.
Maar de VS van Amerika is een kunstmatig land, bestaande uit de originele bevolkingen en stammen van dat land, die echter NIETS te zeggen hebben (de "Indianen"), en die grotendeels uitgeroeid zijn en in reservaten leven, en verder bestaande uit afstammelingen van Europese kolonisten en emigranten en Afrikaanse slaven en mensen van over de hele wereld, waaronder Joden, waarvan veel van de huidige emigranten grappig genoeg van "Indiaanse" afkomst zijn: de Mexicanen.

De Verenigde Staten van Amerika zijn het voorbeeld (en het experiment van de NWO-Jezuiëten) van hoe straks de HELE wereld zal worden ingericht onder de antichrist: de Verenigde Staten van de Wereld!


Als JEZUS terugkomt zal Hij alle Joden die van Hem WILLEN houden, verzamelen in Israël en niet één Joods persoon zal Hij over het hoofd zien en achterlaten, want JODEN HOREN THUIS IN ERETZ (het land) ISRAËL!

Heilsbelofte (waar HEREN of HERE of staat, leze men JEZUS)

Sefanja 3:9 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. 10 Van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. 11 Te dien dage zult gij u niet behoeven te schamen over al de daden waarmede gij tegen Mij hebt overtreden, want dan zal Ik uit uw midden uw hoogmoedig juichenden verwijderen. En voortaan zult gij niet meer overmoedig zijn op mijn heilige berg.
12 En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam des HEREN. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt.
14 Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem! 15 De HERE heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning Israëls, de HERE, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen. 16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. 17 De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
18 Wie bedroefd zijn, ver van de feestvergadering, zal Ik samenbrengen; zij behoren toch bij u. Als een last drukt de smaad op hen. 19 Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al uw verdrukkers, maar Ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen; Ik zal tot een lof en tot een naam stellen hen, wier schande was over de gehele aarde. 20 Te dien tijde zal Ik u doen komen, namelijk ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de HERE.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.