Thursday, November 22, 2012

Rooms Katholieke VN en marionet Ban blij met wapenstilstand

Ban Ki-moon

VN en Ban blij met wapenstilstand


De Rooms Katholieke VN en het grootste deel van deze satanische wereld, is blij met de vernederende "wapenstilstand" die Israël heeft geaccepteerd.

Onder toeziend oog, of beter gezegd; dankzij de DICHTGEKNEPEN ogen van die VERROTTE VN, kunnen Israëls vijanden zich weer naar hartelust HERBEWAPENEN voor de "volgdende ronde" tegen Israël, die onherroepelijk de vervulling van de Psalm 83-profetie dichterbij brengt.

Alle boosaardige mensen op aarde zijn blij dat het OORDEEL van GOD via Israël is uitgesteld over de TERRORISTISCHE Hamas en aanverwante islamitische terreurgroepen, want God=JEZUS heeft "het scenario" geschreven en NIETS gebeurd er op aarde zonder zijn bemoeienis, want zelfs satan moet doen wat God heeft verordonneerd.

Toen het tijd was dat JEZUS moest worden verraden, was het JEZUS zelf die daar de aanzet toe gaf:


Johannes 13:21-30

 1. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.
 2. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende, van wien Hij dat zeide.
 3. En een van Zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus liefhad.
 4. Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van welken Hij dit zeide.
 5. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het?
 6. Jezus antwoordde: Deze is het, dien Ik de bete, als Ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als Hij de bete ingedoopt had, gaf Hij ze Judas, Simons zoon, Iskariot.
 7. En na de bete, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe het haastelijk.
 8. En dit verstond niemand dergenen, die aanzaten, waartoe Hij hem dat zeide.
 9. Want sommigen meenden, dewijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koop, hetgeen wij van node hebben tot het feest, of, dat hij den armen wat geven zou.
 10. Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.

  
JEZUS=God en Hij besloot dat het NOG NIET de tijd is om Hamas en de andere islamitische terreurgroepen in Gaza en elders KEIHARD via Israël aan te pakken...maar UITSTEL is GEEN AFSTEL, want dat OORDEEL zal ZEKER gaan komen!En wat klets ik nou dat de VN Rooms Katholiek zou zijn?

 The eventual truce in the civil war of the Jesuits came in the form of a compromise of power- the New World Order is in fact a very clear and precise six (6) level pyramid of power.
1 Jesuit Factions of the Jesuit Order
2 Black Pope- Jesuit Superior General
3 Jesuit Order and Financial, Corporate and Military Apparatus
4 Re-constituted Illuminati Families (under the structure of the New World Order)
5 Holy See (with Pope as its head)
6 United Nations 


...The sixth layer is the United Nations and legal apparatus which recognizes the Holy See as a legitimate state and entity, therefore its laws, therefore every national laws as subservient to the United Nations...

 Bron...

De islam is Rooms Katholiek, de VN is Rooms Katholiek, en Obama voert uit wat de duivelse Jezuïeten van die Rooms SATANSKERK gebieden, maar daar bovenuit is het GOD=JEZUS die dat (zolang Hij dat nuttig vindt) toelaat, zoals JEZUS 3 jaar lang Judas Iskariot duldde totdat Hij het genoeg vond.

satan heeft maar TWEE groepen vijanden op aarde: die Joden die bij God in de hemel opgetekend staan om gered te worden, en een grotere groep die bestaat uit al diegenen die wedergeboren zijn, omdat JEZUS hun gered heeft en die Gods Heilige Geest ontvangen hebben.

Deze vijanden van satan staan hem in de weg om zijn duivelse wereldrijk te kunnen vestigen, die het resultaat zal zijn van Israëls overgave aan de komende antichrist, en DUS wordt satan weerhouden door God=JEZUS=de Heilige Geest! 

De omstandigheden die zullen leiden tot de vervulling van de Psalm 83 profetie (en daarna van de Ezechiël 38/39-oorlog) zijn nog niet volledig van dien aard dat dit OORDEEL van God over de Arabische islamitische volkeren in vervulling kan gaan.

Jordanië is nog niet "om" en de situatie in Syrië is nog niet uitgekristalliseerd opdat daar ook (zoals in Egypte) radicale moslims aan de macht zijn gekomen, waarna Israël VOLLEDIG omsingeld zal zijn door RADICAAL-ISLAMITISCHE vijanden, die maar één ding willen:

Psalmen 83:1-18

  Gebed om bestraffing der vijanden

 1. Een lied, een psalm van Asaf. (83:2) O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!
 2. (83:3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.
 3. (83:4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.
 4. (83:5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde.
 5. (83:6) Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;
 6. (83:7) De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;
 7. (83:8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.
 8. (83:9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.
 9. (83:10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison;
 10. (83:11) Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.
 11. (83:12) Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna;
 12. (83:13) Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen.
 13. (83:14) Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.
 14. (83:15) Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;
 15. (83:16) Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.
 16. (83:17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Heere! Uw Naam zoeken.
 17. (83:18) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;
 18. (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde.

  Nog even geduld...
  

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.