Monday, June 4, 2012

De wrede les die Marcel Hulspas nog moet leren

Marcel Hulspas, wetenschapsredacteur en columnist van De Pers en DePers.nl.

Marcel Hulspas scheef de volgende colomn: Wrede les voor de islam

Marcel heeft duidelijk iets tegen elke vorm van religie, en op zich kan ik dat begrijpen vanuit mijn eigen anti-religieuze achtergrond en ik ben in feite nog steeds anti-religieus omdat ik niet RELIGIE voorsta, doch RELATIE met de schepper van hemel en aarde, die de Heer Jezus Christus is.

Marcel mag graag diegenen dom vinden die in zijn ogen een al te gemakzuchtige analyse maken van 'de islam' omdat hij werkelijk gelooft dat het mogelijk is dat na (eeuwen?) onderlinge strijd de aanhangers van 'de islam' een zelfde proces zullen gaan meemaken als wat in Europa gebeurde na eeuwenlange strijd tussen katholicisme en protestantisme, en dat humanisme en atheïsme 'het prachtige resultaat' was van die strijd, waar we volgens hem in onze cultuur 'de vruchten' van plukken, en waar volgens hem de islamitische wereld na een periode van strijd ook de vruchten van zal gaan plukken.


Marcel maakt in zijn analyse echter een grote fout omdat hij religie en RELATIE met God-de Heer Jezus Christus op één hoop gooit en niet begrijpt dat RELIGIE bij uitstek een kenmerk is van de Rooms Katholieke "kerk", die OOK achter de totstandkoming van de islam zit, en dat ten diepste SATAN hierachter zit, waar Marcel geen rekening mee wenst te houden omdat hij dat net zo goed niet gelooft als dat er een schepper zou bestaan.


Het humanisme en atheïsme gaan namelijk hand in hand met een andere RELIGIE: de evolutieTHEORIE, die het de aanhangers ervan mogelijk maakt om geen rekening te hoeven houden met welke religie dan ook, maar zij begrijpen niet dat SATAN hier ook achter zit omdat de evolutieLEUGEN net zo MISDADIG ONWAAR in elkaar zit als de Rooms katholieke leugenleer en het 'kind' daarvan, de islam.


De evolutie is net zo'n DUIVELS SPROOKJE als dat Mohammed 'ten hemel is gevaren' of dat 'Maria' de 'koningin des hemels' is, omdat ALLES er op wijst dat deze wereld geschapen is en in verval is geraakt vanwege de VLOEK die God in gang bracht in Genesis 3 na de zondeval van Adam en Eva.


Marcel ziet niet waar het de duivel om te doen is omdat hij deze vijand van zijn ziel niet erkent, omdat de duivel hem laat GELOVEN dat hij NIET bestaat, en dus denkt hij dat hij wijs is en dat alle ellende op de wereld door RELIGIE komt, waar hij voor een belangrijk deel gelijk in heeft, maar tegelijkertijd ziet hij niet dat hij zelf net zo religieus is omdat hij een aanhanger is van "de verlichting" en van het atheïsme en het humanisme en de KRANKZINNIGE EVOLUTIELEUGENLEER.


Moslims en katholieken blijven eerder RELIGIEUS dan dat ze aanhangers worden van het evolutiesprookje, zelfs als ze zouden ontdekken dat de oorsprong van hun religie van satan is, want satan is de schepper van RELIGIES met als doel om mensen WEG te houden van een REDDENDE RELATIE met de Heer Jezus Christus.


ELKE religie op aarde zorgt ervoor dat mensen VERLOREN gaan omdat het de RELATIE met de Heer Jezus Christus in de weg staat, en het EVOLUTIE-GELOOF is ook een religie die er ook voor wil zorgen dat mensen op een DOOD SPOOR geraken opdat ze met satan verloren zullen gaan, want dat is het MOTIEF van de duivel, die op die wijze WRAAK wil nemen op God, die hem voor ALTIJD verdoemd heeft en hem de genade ontzegt.


Marcel Hulspas kan zich maar beter realiseren dat de islam in deze EINDTIJD van zich zal laten horen en dat het doel van de duivel met deze religie is om zoveel mogelijk mensen verloren te laten gaan door deze religie wereldwijd in aangepaste vorm op te leggen, waar de MOSLIM Barack Hussein Obama hard mee bezig is, met de 'zegen' van de Rooms katholieke "kerk" die deze duivelse religie voortbracht, omdat de Rooms Katholieke "kerk" van satan is en het machtigste en rijkste orgaan op aarde is, wat deze "kerk" heel duivels en sluw en 'handig' weet te verhullen, terwijl dit de WAARHEID is.


Ten diepste wordt deze wereld geregeerd vanuit het Vaticaan en alle leiders van de wereld 'hoereren' met 'haar', die de GROTE RELIGIEUZE HOER is waar de Bijbel over spreekt.Openbaring 17:5

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.Elke religie op aarde is een "hoer' en de Rooms katholieke "kerk" is de 
 moeder daarvan!


Deze "kerk" heeft zich vermomt als een Christelijke organisatie, maar het is de meest CRIMINELE, SATANISCHE en GRUWELIJKE organisatie die er ooit heeft bestaan, die juist een VIJAND is van Jezus Christus en zijn JOODSE achtergrond, waarom die "kerk", en de "hoeren die zij heeft gebaard" het volk van God en de ware Christenen zo vreselijk HATEN en de valse profeet en de antichrist op zal gaan leveren als respectievelijk de religieuze leider en de politieke leider, met het oogmerk om uiteindelijk te komen tot OPENLIJKE SATANSAANBIDDING in plaats van alle religies op aarde!


Dit alles met als doel om zoveel mogelijk mensen verloren te laten gaan, dus ook Marcel Hulspas, tenzij hij tijdig ontdekt dat hij met vuur speelt en bezig is om zijn eigen graf te graven en zijn toevlucht zoekt tot de Heer Jezus Christus, die de werkelijke  en enige garantie is voor VRIJHEID en LIEFDE en GERECHTIGHEID, want als de antichrist en de valse profeet ten tonele zullen verschijnen heeft hij -zoals miljarden anderen- GEEN ENKEL VERWEER tegen de duivel die hem via deze twee schurken verloren wil doen gaan.


ALLEEN JEZUS MAAKT VRIJ!


ALLEEN JEZUS BRENGT VREDE EN GERECHTIGHEID!


ALLEEN JEZUS CHRISTUS IS DE GEVER VAN LEVEN EN LIEFDE EN TROOST OMDAT HIJ DE MAKER VAN HET HEELAL- EN VAN ALLES IS DAT ER IS! 

In den beginne was JEZUS CHRISTUS en JEZUS CHRISTUS was bij God en JEZUS CHRISTUS was God. JEZUS CHRISTUS was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door JEZUS CHRISTUS geworden en zonder JEZUS CHRISTUS is geen ding geworden, dat geworden is. 


Vrij naar: Het vleesgeworden Woord (1,1-3)No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.