Tuesday, September 18, 2012

Gij hebt de duivel tot vaderJohannes 8:44
Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. "vader satan"

Het zal je maar gezegd worden....en WIE zei dat en TEGEN WIE werd dit gezegd?

JEZUS zei dat, en Hij zei dat tegen GELOVIGEN in HEM!

Lees maar:Johannes 8:30 Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. 38 Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham; 40 maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb; dit deed Abraham niet. 41 Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God. 42 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.
48 De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten* zijt? 49 Jezus antwoordde: Ik ben niet bezeten, maar Ik eer mijn Vader, en gij onteert Mij. 50 Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er, die haar zoekt en die oordeelt. 51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 52 De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt*. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. 53 Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf? 54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, 55 en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik zeide: Ik ken Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord bewaar Ik. 56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? 58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. 59 Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.

Uit: NBG-vertaling 1951

*Even tussendoor: wie wil weten wat de zonde tegen de Heilige Geest is waar JEZUS over sprak en die NOOIT vergeven wordt, die moet het bovenstaande goed tot zich door laten dringen, maar eerst even ter herinnering:


Matteüs 12:32
Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Marcus 3:29
maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.

Lucas 12:10
En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.

Handelingen 7:51
Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

Efeziërs 4:30
En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Bovenstaande zijn allemaal vermaningen gezegd tegen GELOVIGEN en NIET tegen ONGELOVIGEN!

Om een beter begrip te krijgen van de zonde tegen de Heilige Geest is het nodig het volgende te lezen:

Jezus en Beëlzebul(titel van het NBG) 
Matteüs 12:22 Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. 23 En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David? 24 Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste der geesten. 25 Maar Hij kende hun gedachten* en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. 26 En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? 27 En indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. 29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. 30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. 32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. 33 Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom. 34 Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. 36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, 37 want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden**.

*WAARSCHUWING: JEZUS kan gedachten lezen, horen en zien en VAN TEVOREN WETEN!

**BELANGRIJK PRINCIPE: JEZUS, die één met God is, zal IEDEREEN OORDELEN naar zijn- of haar WOORDEN, en NIET zozeer naar zijn- of haar DADEN, want daden vloeien voort uit iemands WOORDEN en dat komt overeen met wat we weten over hoe onze hersenen in elkaar zitten, want onze LINKERHERSENHELFT, die de rechterkant van ons lichaam bestuurt, bevat ons SPRAAKVERMOGEN en het WOORDELIJKE en MATHEMATISCHE DENKEN, terwijl de RECHTERHERSENHELFT de zetel is van het NIET-WOORDELIJKE- en meer INTUÏTIEVE denken, zoals denken in termen van gevoel, muziek, kleuren en geuren en beelden, en deze hersenhelft bestuurt de linkerkant van ons lichaam en werkt nauw in samenwerking met ons lichaam, terwijl de LINKERhersenhelft qua denken ver verwijderd is van lichamelijke impulsen en in staat is om heel klinisch en wetenschappelijk en POSITIEF te denken in WOORDEN en GETALLEN, maar bovenal is de LINKERHERSENHELFT iets GROTER dan de rechterhersenhelft, en dus heeft SCHEPPER JEZUS ons allemaal uitgerust met een DOMINANTE LINKERHERSENHELFT, die over de meer intuïtieve RECHTERhersenhelft HEERST: het WOORDELIJKE DENKEN is BELANGRIJKER dan het meer lichamelijk georiënteerde, vaak IMPULSIEVE en intuïtieve denken van de RECHTERhersenhelft!

Indien we de Bijbel lezen, dan interpreteert de LINKERhersenhelft de WOORDEN en de rechterhersenhelft maakt daar dan de beelden, de geuren de kleuren en de geluiden bij.

Onze rechterhersenhelft is dus onze CINEAST en de linkerhersenhelft is de schrijver van het script en de regisseur.

JEZUS 'zit precies zo in elkaar': Hij schiep alles door zijn WOORD, want Hij IS het WOORD VAN GOD, en met zijn andere kant schiep Hij alles wat we kunnen WAARNEMEN met onze door Hem geschapen ZINTUIGEN.

IN DIT OPZICHT zijn wij allemaal geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en dat heeft minder te maken met hoe we er LICHAMELIJK uitzien, doch meer met hoe onze HERSENEN zijn geschapen!

Om de rechterhersenhelft ook wat te gunnen zet ik bovenstaand plaatje erbij en wie mijn weblog volgt is opgevallen dat ik veel met afbeeldingen werk of met muziek, en dat zijn kwaliteiten van de rechterhersenhelft...die is namelijk volledig onderdeel van een menselijk wezen, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God.

Tevens valt het volgende op: de reformatie legde (terecht) de nadruk op HET WOORD (linkerhersenhelft), terwijl de duivelse en valse Rooms katholieke "kerk" het volk DOM en ONWETEND over het WOORD liet, door het onbegrijpelijke LATIJN te gebruiken in de dienst waar alleen de ingewijden iets van begrepen, maar de meeste mensen niet, en bovendien gebruikte de Roomse "kerk" vooral BEELDEN (rechterhersenhelft) en wie een echte Roomse kerk bezoekt waant zich in een STRIPVERHAAL van BEELDEN.

De reformatie begon niet voor niets met de BEELDENSTORM!

Ooit had ik vóór mijn bekering contact met een vrouw die er trots op was een Rooms katholieke VROUW te zijn....maar ze was zo OCCULT als de hel!

Deze video met muziek van mijn vroegere rockidool Ian Gillan illustreert dat goed (waarschuwing: deze beelden en deze muziek is supersatanisch!):

Abbey Of Thelema

Waarom wijs ik op deze DUIVELSE TROEP?

Opdat (wie dat weten wil) duidelijk wordt dat satan niet voor niets in eerste instantie de vrouw, EVA, misleidde en voor zich won en dat hij vervolgens een satanisch systeem creëerde via DE VROUW, want alle mensen worden uit vrouwen geboren en satan beseft heel goed, dat als hij die vrouwen reeds in zijn macht heeft, dat dan de kinderen die uit zulke vrouwen geboren worden OOK satanisch zullen zijn!!

Daarom zijn moslima's met hun aan de ROOMSE valse leer ontleende NONNENdracht bij uitstek geschikt om Nederland, België, Europa en de wereld te OVERSPOELEN met een IDEOLOGIE die van de SATANISCHE Roomse "kerk" afkomstig is om de klok TERUG te kunnen zetten tot de tijd van vóór de middeleeuwen, toen de Roomse 'kerk' oppermachtig was en tevens in die tijd de islam creëerde, en het doel is uiteraard om mensen massaal VERLOREN te laten gaan!

Moslima's PRODUCEREN nieuwe (mannelijke) islamieten, maar ook produceren katholieke vrouwen, Roomse kinderen, die later op hun beurt weer die VALSE "Christelijke" leer doorgeven aan hun nageslacht.

Bij het HINDOEÏSME werkt dat overigens net zo, want deze VALSE leer komt OOK uit BABEL!

Nu LIJKT het weer alsof ik vrouwonvriendelijk zou zijn, maar niets is minder waar, want ik heb alle (misleide) vrouwen lief en ik weet dat JEZUS NERGENS in het evangelie ooit hardvochtig was tegenover vrouwen, maar religieuze mannen(Joden) SCHOLD Hij uit voor ADDERENGEBROED en WITGEPLEISTERDE GRAVEN!

De ROOMS KATHOLIEKE, satanische Adolf Hitler wist heel bewust dat indien hij de Duitse VROUWEN aan zijn kant zou kunnen krijgen, hij de mannen ook voor zich kon winnen, en precies zo is het gegaan en de komende antichrist zal precies hetzelfde principe hanteren, geholpen door de even duivelse valse profeet, zoals Hitler Joseph Goebbels had als zijn minister van propaganda=leugens en bedrog.

Wie de wereldmacht begeert zal EERST de vrouwen voor zich moeten winnen, om middels die vrouwen de mannen aan zijn kant te kunnen krijgen.

Daarom is het zo belangrijk dat vrouwelijke volgelingen van de Heer Jezus Christus totaal anders zijn dan vrouwen van de wereld, die van satan is, want vrouwelijke volgelingen van JEZUS baren de kinderen en zij voeden die kinderen in eerste instantie op, en dat bewerkstelligt dat er potentieel nieuwe volgelingen van de Heer Jezus Christus worden toegevoegd aan deze wereld, als deze kinderen van die gelovige vrouwen later een persoonlijke keuze vóór JEZUS gaan maken.

KEN de tactieken van satan en ga daar RECHT tegenin door te DOEN wat JEZUS heeft gezegd!

Ik ken een Rooms katholieke gescheiden vrouw die twee zoons had, die aan haar waren toegewezen: die zonen zijn allebei dood door zelfmoord, want ze kon die jongens niet aan en die jongens namen een loopje met hun moeder en dat ging van kwaad tot erger en uiteindelijk werden ze zo satanisch dat ze zich van kant hebben gemaakt....allebei!

Dit laat zien dat ook de mannen in de rol van VADERS enorm belangrijk zijn, want JEZUS schiep vrouwen NIET in de rol van VADERS maar van MOEDERS en vrouwen zijn niet in staat om de rol van de man over te nemen of andersom!

Daarom is het ook zo belangrijk dat vrouwelijke volgelingen van JEZUS die zonen hebben, gesteund worden door hun gelovige mannen opdat satan zulke jongens NIET voor zich winnen kan, en dat hun dochters een voorbeeld kunnen nemen aan hun Godvrezende vaders, opdat ze later op zoek zullen gaan naar een gelovige man die van JEZUS houdt, zodat hij later een GOEDE VADER kan zijn voor zijn kinderen, en voor jongens is het belangrijk dat ze een voorbeeld kunnen nemen aan hun Godvrezende moeders, opdat ze later op zoek zullen gaan naar een Godvrezende vrouw die van JEZUS houdt!

Zorg ervoor dat JEZUS NOOIT meer tegen je kan zeggen dat je de duivel tot vader hebt, maar alleen HEM en laster als gelovige NOOIT de Heilige Geest door te zeggen dat JEZUS zelf de duivel is en vanuit de duivelse GEEST handelde en handelt, want dat wordt je NOOIT vergeven!

PS: de ergste mensen die ik heb meegemaakt in mijn leven waren geen ongelovige mensen, maar juist GELOVIGE mensen, en de inspiratie tot het schrijven van dit topic kwam mede nadat ik dit teruglas op een site van een zogenaamde Robin, die mij meermaals verbande van zijn site als religieus persoon terwijl hij diegenen die mij gedurig aanvielen ongemoeid liet en zelfs in bescherming nam, en ik deed destijds mee onder mijn oude alias xembryo, terwijl ik van meet af aan duidelijk maakte dat ik gewoon Hans heet:


Wat betekent het om een kind van God te zijn?

 

 

 

Het Genade-Evangelie in mijn taal, Nederlands

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.