Tuesday, September 18, 2012

Vrouwen hebben de MACHT


Waarom zijn mannen gemiddeld een kop groter dan vrouwen en waarom hebben ze niet zo'n kinderlijk gezicht zoals vrouwen en niet de neiging om verf op hun oogleden te smeren, wat een teken van paringsbereidheid is, want pubermeiden hebben van nature een lichte verkleuring van de bovenste oogleden ten teken van hun seksuele rijpheid, en waarom hebben mannen gemiddeld een lagere stem dan vrouwen en zijn ze gemiddeld qua spierkracht sterker dan vrouwen, en waarom hebben ze de mogelijkheid om hun baard en snor te laten staan die uiterlijke tekenen zijn van gezag en leiderschap, en waarom hebben mannen gemiddeld een groter hoofd dan vrouwen met daarin hersens die net iets anders werken dan hersenen in vrouwenhoofden waardoor mannen gemiddeld klinischer en wetenschappelijker kunnen denken dan vrouwen, terwijl vrouwen meer op hun intuïtie afgaan dan mannen en van nature meer georiënteerd zijn op praktische aardse zaken zoals het welzijn en de verzorging van de groep, terwijl mannen meer geneigd zijn om solistisch op te treden, en waarom heeft God die verschillen gemaakt en bedoeld?

Waarom zijn er überhaupt vrouwen, want vrouwen zijn biologisch gewoon andersoortige mannen die kinderen kunnen baren?


Adam noemde Eva heel mannelijk en heel logisch een 'mannin'.

Hij was heel blij met haar, maar hij was echt niet 'hoteldebotel' van dit wezen dat uit zijn rib was geschapen: hij had nu een partner met wie hij op gelijkwaardige basis kon omgaan, al was hij wel degene die haar alles leerde wat ze weten moest, inclusief het gebod om NIET van de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad te eten.
Voordat Eva ten tonele verscheen had Adam namelijk reeds ALLE dieren en de planten een naam gegeven en hij was in staat om al die namen te onthouden en om die door te geven aan Eva, die op haar beurt ook in staat was om die namen te kunnen onthouden, want ze waren beide een soort wonderkinderen met supergeheugens omdat de zondeval nog niet zijn intrede had gedaan.
Het gebod dat God Adam had geleerd om van ELKE vrucht van ALLE bomen te mogen eten BEHALVE van de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad was een super-simpel gebod.

Eva leerde dit gebod niet van God maar van Adam.

Maar de vraag was waarom God überhaupt de vrouw schiep, die een andersoortige man is met het vermogen om kinderen te baren en die te zogen met haar melkklieren via haar borsten?
Wie de menselijke problematiek analyseert die komt steeds op het gegeven uit dat er altijd strijd is vanwege het spanningsveld tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
Mannen zijn zeer goed in staat om vreedzaam en productief samen te leven, maar zet er een (aantrekkelijke) vrouw bij en het gedonder begint en mannen worden ineens concurrenten van elkaar omdat elke man met dat vrouwtje wil paren vanwege het instinct om het beste zaad aan het krachtigst mogelijke nageslacht door te geven via een gezonde en vruchtbare vrouw.
Dit principe zien we onder veel dieren in Gods natuur terug: mannen strijden met elkaar om de macht en die macht is de mogelijkheid om met zoveel mogelijk vrouwtjes te kunnen paren want de winnaar heeft het sterkste zaad en dat is de beste garantie voor het voortbestaan van de soort.

Mensen zijn echt niet intelligenter bezig dan dieren, want ook al zijn mensen in tegenstelling tot dieren in staat om hun eigen lot te overdenken en de zin van het leven te analyseren; toch gedragen ze zich net zo dierlijk als de meeste dieren en zijn ze naast zelfhandhaving bezig met het vergaren van die middelen die de beste basis vormen voor het verkrijgen van nageslacht: huisje, boompje, beestje, vrouwtje, mannetje, kindje.
Waarom schiep God de mens niet kant en klaar om te zijn als de engelen, wat het DOEL is van het menselijke bestaan?
Indien God dat met Adam en Eva had gedaan dan waren ze net als 'morgenster', die later -na zijn opstand tegen God- satan werd genoemd, reddeloos verloren geweest, want God kan gevallen engelen NIET redden!

God kan mensen echter wel redden omdat ze op dieren lijken!
Mensen zijn echter maar tijdelijk als de dieren, want in de eeuwigheid zullen ze zijn als de engelen, of ze nu naar de hemel gaan of naar de hel, Gods vuilnisbak.

God gaf zijn eerste dienstknechten en later zijn volk allerlei aanwijzingen hoe ze zouden moeten gaan leven en Hij hield hun de zegen en de vloek voor.
God schreef mannen en vrouwen voor hoe ze zich moesten gedragen t.o.v. Hem en t.o.v. elkaar en die rolverdeling geldt nog steeds en is niet verouderd ook al liegen hele volksstammen dat Gods voorschriften verouderd zouden zijn.

God bepaalde dat de mannen de leiding zouden krijgen, zoals Adam de baas was over het paradijs.
Omdat Adam de baas was van het paradijs was hij DAAROM ook het doelwit van satan, want satan was JALOERS op Adam omdat Adam, en niet hij, Gods lievelingetje bleek te zijn.
Maar toen werd Eva geschapen en satan zag hoe zij door God tot Adam werd geleid om zijn vrouw te zijn, want dit was het allereerste huwelijk.
Hij stelde vast dat Adam meer en meer van Eva begon te houden en dat zijn liefde voor God daaronder te lijden had.
DIT WAS ZIJN KANS!
Via Eva wist satan Adam tot ongehoorzaamheid aan God te bewegen en zo zou hij de macht over het paradijs in handen krijgen.
Maar dat pakte toch anders uit: God had in alles voorzien en hij nam het paradijs WEG van deze aarde en daarvoor in de plaats VERVLOEKTE Hij de aardbodem en alles wat leeft, want sindsdien deed de DOOD en STERVEN zijn intrede, en dat was dus wat satan had geoogst: dood en verrotting.

Maar God had een systeem bedacht dat sterker is dan de dood en dat is de seksuele voortplanting.

Heel Gods natuur is van SEKS doordrongen en bloemen zijn de geslachtsorganen van planten en veel vruchten hebben suggestieve vormen zoals bananen en pruimen en perzikken en het menselijke lichaam is een heel vernuftig ontworpen machine die vooral met het oog op de voortplanting is gecreëerd.
Vooral het vrouwelijke lichaam is geconstrueerd om een man maximaal te kunnen verleiden opdat een succesvolle bevruchting plaats kan vinden en er nageslacht kan ontstaan.
Omdat die vrouwelijke seksualiteit alleen bestemd is voor binnen het huwelijk is het daarom noodzakelijk dat die seksuele uitstraling wordt bedekt zoals het in het nieuwe testament staat:


1  Timoteüs  2:9
Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding,

Veel vrouwen houden zich daar niet aan en ze benadrukken hun sensuele kenmerken nog meer met het smeren van verf op hun lippen en op hun oogleden en op hun nagels, en door het omhangen van 'kerstversierselen'.

Kijk naar een gemiddelde vrouw en ze heeft verf op haar gezicht.
Kijk naar een gemiddelde vrouw en ze draagt kleding die haar sensualiteit onderstreept.
Mannen die seksueel gericht zijn doen dat ook en dit soort mannen zijn erg met hun uiterlijk bezig.
Hoe zag Jezus eruit?

Als een Adonis...als een Casanova?

NEEN!

Jezus zag er a-seksueel uit met kleren die zijn mannelijke contouren verborgen die aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor vrouwen en hij was getooid met een baard en een snor als een soort natuurlijk masker waarmee Hij fysiek zijn autoriteit accentueerde.
Jezus kwam niet op aarde om achter de vrouwen aan te gaan, want als Hij dat had gewild dan had Hij elke vrouw kunnen krijgen die er maar bestaat.
Jezus kwam ook niet op aard om mannen te tarten en uit te dagen tot een concurrentieslag, maar Hij kwam op aarde om vrienden te worden met IEDEREEN.
Jezus wil een 'allemansvriendje' zijn!
Dat werd en wordt Hem echter niet in dank afgenomen want satan misgunt Hem dat en hij zorgt ervoor dat mensen NIET doen wat God wil waardoor ze DUS geen vrienden met Jezus kunnen worden, want Jezus stelt wel een voorwaarde aan zijn vrienschapsaanbod: heb mij lief en doe wat ik zeg.

Heb me lief en doe wat ik zeg.

Wie dat doet, die doet alle geboden en die heeft IEDEREEN lief en dan is er geen sprake meer van machtswellust ten koste van een ander, maar van harmonie en liefde.
Vrouwen die Jezus liefhebben en die DOEN wat Hij gebiedt, zullen mannen niet tot woede en wanhoop willen drijven door met hun in concurrentie te willen gaan.
Mannen die van Jezus houden en die DOEN wat Jezus zegt zullen vrouwen niet onderdrukken en geen domme competitie willen aangaan met andere mannen, maar die willen net als Jezus iedereen liefhebben en in harmonie met anderen omgaan.
Jezus is de enige sleutel tot het ontplooien van waar menselijk gedrag, waarop we allen zullen worden beoordeeld door God als we zullen zijn veranderd tot engelachtige wezens, als we als de engelen zullen zijn, met compleet nieuwe lichamen die onsterfelijk zijn.

Maar waarom zijn er überhaupt vrouwen, want vrouwen zijn gewoon andersoortige mannen die kinderen kunnen baren?

Die vraag had ik nog niet beantwoord....
satan was ooit de mooiste engel en Eva was de mooiste mens
God wilde satan en zichzelf bewijzen dat het toch mogelijk is om de IJDELHEID te bestrijden die ten grondslag lag aan satan's val en daarom maakte Hij de vrouw mooier dan de man, met deze opdracht aan de vrouw: dat ze niet op satan wil lijken en op zijn ijdelheid, maar op de Heer Jezus Christus, die zich voor ons allen vernederde.
Vrouwen hebben de MACHT om mannen tot toorn op te wekken en ze hebben de MACHT om mannen te bewegen tot zachtmoedig en liefdevol gedrag en hun woorden zijn heel belangrijk, want woorden kunnen maken of breken.

Elke wijze vrouw overdenkt eerst datgene wat ze wil zeggen of schrijven en uiteraard geldt dit ook voor elke wijze man die Godvrezend is, want de vreze Gods is het begin van ALLE wijsheid.
Maar bovenal is de vrouw ONDERDEEL van het WEZEN van GOD=JEZUS en in JEZUS is het mannelijke en het vrouwelijke in perfecte HARMONIE, terwijl satan juist mannen en vrouwen tegenover elkaar uitspeelt -en mensen in het algemeen- om maximale ellende te veroorzaken en opdat zoveel mogelijk mensen verloren gaan.
Iedereen Gods zegen toegewenst in Jezus' naam.
 
H@nss
 

Naschrift: uiteraard schiep God de vrouw om via dit unieke wezen zich nieuwe mensen te kunnen verschaffen waar Hij van zou kunnen gaan houden en God had het zo gemaakt dat bij elke succesvolle bevruchting er een unieke mens zou ontstaan die nog nooit eerder had geleefd of zou gaan leven, want God houdt niet van een "massaproduct" van steeds dezelfde "Adam's en Eva's", maar van originele en unieke mensen die van elkaar verschillen en die elkaar toch aanvullen mits men maar leeft naar zijn liefdevolle en goede voorschriften, zeg maar zijn 'handleiding', want de Bijbel is ook een 'handboek' voor een goed en Godvruchtig leven voor mens en dier en de hele schepping.

JEZUS schiep de vrouw om satan te bewijzen dat het wel mogelijk is om een zeer mooi wezen te maken die NIET per se hoogmoedig en satanisch zou zijn of blijven, en dat de eerste mens die satan navolgde een vrouw was (Eva) komt omdat satan iets van zichzelf herkende in Eva en dat tegen God gebruikte om middels Eva, Adam ten val te brengen, waarna hij beide mensenkinderen in zijn macht had en zo de mensheid onder controle kreeg....maar God, middels JEZUS greep in! 

Lees ook:

Waarom schiep God-de Heer Jezus seks?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.