Friday, November 16, 2012

Zegen Jakob=Israël...of wees vervloekt!


Genesis 27:29
Volken zullen u dienen, en natiën zich voor u nederwerpen; wees heerser over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend.


Niemand kan het zich veroorloven een "neutraal" standpunt in te nemen m.b.t. Israël=Jakob, want DIT Israël is het Israël van MIJN God en VADER, één met JEZUS Christus, de God van Israël.

Jarenlang is er met name op het internet een HETZE gaande jegens DIT Israël, in het voormalige (door de wereld zo genoemde) "Palestina", maar deze wereld wordt geregeerd door SATAN, en satan (maar onder Gods regie) zorgde ervoor dat via ZIJN Romeinse Rijk het land Israël werd verwoest en ontvolkt en dat de NAAM van Israël werd GEWIST en werd vervangen door FILISTEA, later , Palaestina, wat verbasterd werd tot "Palestina".

Maar de God van Israël=JEZUS, zorgde voor de omstandigheden die het mogelijk maakten dat in 1947/1948 Eretz (het land) Israël weer "uit de dood" kon opstaan, tot ONTZETTING van de wereld en de duivel, want wie denkt dat satan het mogelijk maakte dat Israël weer kon bestaan IS NIET GOED GEÏNFORMEERD, of gewoon KNETTERGESTOORD.

De Zionisten die (mede) Israël mogelijk maakten schroomden niet om ELK middel te gebruiken om dit tot stand te brengen, en aangezien zij geen gelovige Joden waren, maar in veel gevallen humanisten waren, geloofden ze niet in de duivel, en zagen dus niet dat de allianties die zij smeedden om Israël tot stand te brengen OOK werden gesloten met personen en organistaties en landen die door de duivel worden gebruikt.

Maar daarbovenuit is het de God van Israël die dit alles toeliet, want Israël werd een feit, en dit feit is een KLAP IN HET GEZICHT van de wereld en de duivel, want het is de aankondiging van zijn komende val en DETENTIE in de afgrond (zie Openbaring 20: 2-3) en van de wederkomst van JEZUS MESSIAS!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.