Sunday, January 13, 2013

Concentratiekamp aarde met kampbeul satan onder supervisie van JEZUS de JOOD, die GOD is


Uw kampbeul: Lucifer, waar u als mensheid zelf voor hebt gekozen

De duivel, als "charmante misleider/misleidster"

satan, maar dan meer overeenkomstig zijn ware aard en karakter:"Maar ik heb hier helemaal niet voor gekozen...dat wil ik niet...ik ben onschuldig!"

Nee hoor: vanwege het feit dat uw voorouders, Adam en Eva, bondgenoten werden van satan, die zich voordeed als slang in het Paradijs, bent u potentiëel voor altijd verloren en een misdadiger en heeft u juridisch geen  been om op te staan tegenover de rechter, die tevens de schepper is, en dat is JEZUS.

"Maar ik was ooit een embryo en een lieve baby en een lief kind en ik heb niet om dit leven gevraagd en ik heb helemaal niets met satan en ik was er niet bij toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan God=JEZUS, dus waarom zou ik dan een misdadiger zijn, en waarom zou ik dan verloren moeten gaan en veroordeeld moeten zijn?"

Simpel: God, alias JEZUS, alias God, verdierf het HELE menselijke geslacht vanwege de MISDAAD van Adam en Eva, en AL hun nakomelingen zouden misdadigers zijn, omdat dit ERFELIJK werd bepaald door God=JEZUS en ook maakte Hij dat ieder mens daarom STERFELIJK werd en dus zou komen te overlijden, om dus daarna weer in ZIJN HANDEN te vallen, om te kunnen worden GEOORDEELD.

"Maar dat is niet eerlijk en gemeen van God, want waarom zou ik moeten boeten voor wat Adam en Eva hebben gedaan, gesteld dat ze ooit zouden hebben bestaan?

Een gevolg van die zondeval was dat ALLE mensen geneigd zijn om te LIEGEN en te BEDRIEGEN, en één van die leugens is dat zogenaamde "geleerde mensen" tot de conclusie kwamen dat het hele scheppingsverhaal van de Bijbel onzin zou zijn, ja dat zelfs de Bijbel zelf onzin zou zijn, en dat het leven "vanzelf" middels "evolutie, of middels "buitenaardse beschavingen" zou zijn ontstaan op aarde.
Die laatste optie wordt overigens steeds populairder, omdat iedereen die meent een beetje intelligent te zijn wel kan bepalen dat het leven op aarde NIET vanzelf ontstaan kan zijn en dat die "evolutie-these" dikke vette WAANZIN is, en dus verzon men een nieuwe leugen, dat het leven op aarde op gang was gebracht door "hogere buitenaardse beschavingen", om maar niet te hoeven geloven in de waarheid van de Bijbel, die vertelt hoe het echt is gegaan.

Satan de duivel, de ex-hoogste engel Morgenster, gaf de mensheid diverse leugens en valse leringen, en ook vermengingen van waarheid met leugen, zoals zijn meesterwerk, de Rooms Katholieke leer, welke leer ook aan de wieg stond van de islam, maar alle valse duivelse leringen voeren terug tot Babel, de plaats waar in de buurt het leven op aarde ooit begon, en van waaruit het leven op aarde weer op gang kwam na het grote OORDEEL van God=JEZUS over de mensheid die leefde ten tijde van de ZONDVLOED=grote vloed.

Er leefden toen naar schatting zo'n ZES MILJARD mensen op aarde, die allemaal dezelfde taal spraken, maar die GEEN van allen deugden, behalve Noach en de zijnen (totaal acht mensen) en waarom het God=JEZUS zelfs ROUWDE dat Hij de mens had gemaakt, waarom Hij besloten had, na een GENADETIJD van 120 JAAR(!) om de HELE toenmalige mensheid te VERNIETIGEN, op Noach en de zijnen dus na, omdat hij en de zijnen WEL- en ALLE ANDEREN NIET zich wilden laten redden door hun schepper.

Nu zijn er duivelse mensen die God ervan wagen te beschuldigen dat Hij de grootste MASSAMOORDENAAR van de geschiedenis zou zijn, omdat Hij dit heeft gedaan, maar wie dat zegt is een grote AANKLAGER en een LEUGENAAR en net zo slecht als die mensen die God=JEZUS destijds liet verdrinken door middel van de WERELDWIJDE zondvloed.

Na de zondvloed pikte God=JEZUS de draad weer op met de mensheid, maar die mensheid ging al weer snel de fout in, en dat kwam omdat het hoofdprobleem nog niet was opgelost en dat is satan de duivel, die samen met zijn collega-gevallen engelen vanuit de voor mensen onzichtbare bovennatuurlijke wereld (de paranormale- of occulte wereld) nog steeds de baas was en is op aarde, omdat Adam hem die macht door zijn ongehoorzaamheid aan God=JEZUS uit handen had gespeeld.

God=JEZUS vond dat er een oplossing voor dat probleem moest komen en Hij werd en WORDT gemotiveerd door zijn LIEFDE voor ieder menselijk individu, want liever veroordeeld Hij geen mens tot een oneindig verblijf in zijn VUILNISBAK=de poel van vuur/de hel, en liever redt Hij alle mensen die van Hem willen houden en die hun fouten willen inzien, en die erkennen dat ze misdadigers zijn ten opzichte van hun maker=JEZUS, opdat ze GENIETEN zullen mogen van zijn LIEFDE in zijn aanwezigheid, en dat voor altijd een eeuwig.

ALLE mensen krijgen van God GRATIE en ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING indien ze erkennen dat God als JEZUS op aarde kwam om in hun plaats HUN straf te dragen aan het kruis op Golgotha, en die daar DANKBAAR voor zijn en die uit LIEFDE voor JEZUS God willen gehoorzamen, ondanks hun zondige natuur, die in hun VLEES zit, wat verloren gaat, omdat God=JEZUS het menselijke lichaam STERFELIJK maakte na de zondeval van Adam en Eva.

ALLE slechte mensen zullen echter in handen vallen van de duivel, in wiens macht ze al zijn, en dat zal in de eindtijd tot stand komen middels de komende antichrist en de valse profeet, die ALLEBEI zullen voortkomen uit de meest CRIMINELE en DUIVELSE organisatie ter wereld: de Rooms Katholieke "kerk".

Op deze site wordt duidelijk gemaakt dat de SATANISCHE JEZUÏETEN namens de "Paus" en het Vaticaan en namens de Roomse "kerk" dit alles tot stand MOGEN brengen van God=JEZUS, en NIET omdat Hij dat zo leuk vindt, maar opdat duidelijk zal gaan worden wie ECHT van Hem willen houden en wie NIET.


De Rooms Katholieke "kerk" is nogmaals de meest DUIVELSE organisatie op aarde, die vele schoften en schurken (zoals pausen slechte koningen en dictators) heeft voortgebracht die hun best deden om namens satan ware liefhebbers van JEZUS Christus te vervolgen, plus het Joodse volk, dat God gebruikte om vanuit dit volk ZELF als MENS geboren te kunnen worden in de persoon van JEZUS CHRISTUS, bijna 2000 jaar geleden, wat voor God=JEZUS gelijk staat aan een periode van slechts twee dagen.

Daarnaast bepaalde God=JEZUS dat zijn Joodse volk van Hem het RECHT kreeg om te mogen wonen in het land Israël, vernoemd naar de aartsvader Jakob, die door Hem zelf Israël werd genoemd.

Eeuwenlang mochten de Joden dat NIET, als tuchtiging voor het feit dat zijn volk Hem in meerderheid (maar een minderheid niet) had AFGEWEZEN als hun MESSIAS=CHRISTUS, maar vanaf 1948 werd Israël opnieuw als land en als staat geboren, en daartoe gebruikte God=JEZUS zelfs de duivel en duivelse mensen, maar dat Israël OPNIEUW een feit werd is HELEMAAL GODS ZAAK!

Wie beweert dat Israël NIET door God=JEZUS tot stand werd gebracht, die is ernstig misleid door de duivel, en wie in die LEUGEN blijft gelogen, zal onherroepelijk verloren gaan, want die zal ook niet echt kunnen geloven dat JEZUS DE JOOD de schepper is van hemel en aarde, en dat Hij het RECHT heeft om over ieder mens RECHT te spreken, omdat Israël niet kan bestaan zonder ingrijpen van diezelfde JEZUS DE JOOD=GOD!

De duivel zal echter trachten om velen te misleiden, en dat doet hij nu al, en eeuwenlang deed hij dat, en in de eindtijd zal hij zijn VALSE MESSIAS laten verschijnen, om middels deze SCHURK net te doen alsof dit de echte messias is, bijgestaan door een valse profeet.

In de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw was die valse messias Adolf Hitler, maar hij was de antichrist nog niet, maar hij werd VOLLEDIG ondersteund door de SATANISCHE Rooms Katholieke "kerk" en haar duivelse Jezuïeten, die net doen alsof ze slechts theologen zijn die geen kwaad in de zin hebben.

De ROOMSE SATANSKERK heeft de HELE WERELD in haar duivelse macht omdat SATAN dit 'zegent', maar uiteindelijk wil satan zelf ALLE EER, en zal hij zich ontdoen van deze "MOEDERKERK", die de Bijbel een "HOER" noemt en zal hij zich zelfs ontdoen van ALLE valse religies en leringen die hij zelf onder de mensen heeft verspreid en gepropageerd.

PURE SATANSAANBIDDING is wat hij tot stand wil brengen, en ZIJN antichrist en ZIJN valse profeet zullen de twee mannen zijn die dat zullen gaan bewerkstelligen.

Als "beloning" voor deze daad zullen zij de EERSTE twee wezens zijn die in de poel van vuur zullen worden geworpen, en zullen zij zelfs de duivel voorgaan, die pas 1000 jaar daarna aan de beurt zal zijn om daarin te verdwijnen, terwijl die BOVENNATUURLIJKE poel van vuur origineel door God=JEZUS geschapen werd als straf voor de opstandige engel Morgenster en zijn collega-gevallen engelen, de demonen.


Wie WIJS is die komt tot erkentenis der waarheid (die zal de waarheid onderkennen) en die erkent dat JEZUS de HEER=BAAS is, die echter van ieder mens houdt, en die ieder mens wil redden, omdat Hij ieder mens PERSOONLIJK heeft gemaakt, middels het door Hem geschapen systeem van geslachtelijke voortplanting en de samensmelting van een zaadcel met een eicel.

Het is belangrijk om een gepaste VREES voor JEZUS=GOD te hebben, want Hij is NIET zomaar een persoon tegen wie men "populair" meent te kunnen doen, en Herodus die dat ooit wel tegen Hem deed zal dat gaan bezuren, als hij gevonnist zal gaan worden bij het LAATSTE OORDEEL.

Maar iedereen die NU reeds besloten heeft om JEZUS niet te zien als vijand, maar als BESTE VRIEND en als MINNAAR van diens ziel, die zal een gezond ONTZAG voor Hem hebben, maar heeft verder NIETS van Hem te vrezen, omdat men dan gered zal zijn, na erkentenis van zonden tegenover Hem te hebben beleden en daar berouw over te hebben gehad, en na zich bekeerd te hebben van zijn of haar zonden, die zeker ook in relatie staan tot MEDEMENSEN, want op die wijze bepaalt JEZUS=GOD wie zich echt heeft bekeerd en wie niet, want wie zegt van JEZUS te houden, maar wie doorgaat om tegen zijn medemens(en) te zondigen, die kent Hem NIET, omdat JEZUS GOED een EERLIJK was tegen ALLE mensen, en zelfs tegen zijn vijanden.

Net als mijn HEER JEZUS zeg ik: wie wij NIET liefheeft, die kent mijn VADER niet en die zal het gaan bezuren als hij of zij voor mijn Vader wordt gesteld om te worden beoordeeld, en dit principe geldt voor iedereen die zeker weet door GENADE te zijn gered door GOD ALMACHTIG, die JEZUS Christus is.

Daarom wil JEZUS niet dat er ONENIGHEID binnen ZIJN Lichaam is, wat bestaat uit allen die door Hem zijn gered.


HEB ELKANDER LIEF EN VERGEEF ELKAAR EN WEES ELKANDER NIET TOT LAST, MAAR TOT ZEGEN EN HELPT ELKAAR, want dat is wat JEZUS wil, zoals Hij dat vroeg aan zijn alter ego, zijn Vader, in het Hogepriesterlijk gebed.


NWO - Worldwide Inquisitions Of The Black Pope

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.