Wednesday, April 17, 2013

Hij zet koningen af en stelt koningen aan - He removes kings, and sets up kings


Daniël 2:19 Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels; 20 Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! 21 Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. 22 Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. 23 U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.

Daniel 2:19-23 1599 Geneva Bible (GNV)
19 Then was the secret revealed unto Daniel in a vision by night: therefore Daniel praised the God of heaven.
20 And Daniel answered and said, The Name of God be praised forever and ever: for wisdom and strength are his.
21 And he changeth the times and seasons: he taketh away kings: he setteth up kings: he giveth wisdom unto the wise, and understanding to those that understand.
22 He discovereth the deep and secret things: he knoweth what is in darkness, and the light dwelleth with him.
23 I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, that thou hast given me wisdom and strength, and hast showed me now the thing that we desired of thee: for thou hast declared unto us the king’s matter.


Daniel 2:19-23 World English Bible (WEB) 19 Then was the secret revealed to Daniel in a vision of the night. Then Daniel blessed the God of heaven. 20 Daniel answered, Blessed be the name of God forever and ever; for wisdom and might are his. 21 He changes the times and the seasons; he removes kings, and sets up kings; he gives wisdom to the wise, and knowledge to those who have understanding; 22 he reveals the deep and secret things; he knows what is in the darkness, and the light dwells with him. 23 I thank you, and praise you, you God of my fathers, who have given me wisdom and might, and have now made known to me what we desired of you; for you have made known to us the king’s matter.


  'I am the God of heaven'


It's King's Day again! 't is weer Koningsdag!

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.